Τετάρτη, 28 Αυγούστου 2013

"ΤΟ ΦΡΙΚΤΟ ΨΕΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΙΚΟΝΝΗΣΟΥ ΙΩΣΗΦ"


Παρακολουθήσαμε αὐτὲς τὶς μέρες στὰ ἱστολόγια τὰ γενόμενα εἰς τὸ Μνημόσυνο γιὰ τὰ τρία χρόνια ἀπὸ τῆς ἐκδημίας τοῦ μακαριστοῦ Ἐπισκόπου Αὐγουστίνου Καντιώτη.
Μᾶς ἐξέπληξε τὸ ψέμα ποὺ ἐκφώνησε ὁ τρόφιμος τῆς Ἱ. Μ. Πειραιῶς, ὁ μητροπολίτης Ἰωσήφ, ὁ ὁποῖος ἂν καὶ ἄνευ νύμφης  καὶ ποιμνίου, ἔχει ὡς προίκα τὴν μητρόπολη Προικο-ννήσου.
Περιμέναμε ἀπὸ τὸν Προικοννήσου, ὅταν ἀποδοκιμάστηκε ἕνα τέτοιο ψέμα, ποὺ λέχθηκε στὸ Μνημόσυνο τοῦ ἀγωνιστῆ Αὐγουστίνου Καντιώτη καὶ ἀμαυρώνει τὴν μνήμη του, περιμέναμε πὼς ἀκαριαία θὰ τὸ διέψευσει ἢ τουλάχιστον θὰ ζητοῦσε συγγνώμη. Τίποτα, ὅμως ἀπ’ αὐτά. Καμιά εὐαισθησία ἀπὸ τὸν κ. Ἰωσήφ.
Καὶ σήμερα ποὺ εἴδαμε νὰ ἐπαναφέρει τὸ θέμα ἄλλο ἕνα ἱστολόγιο («Τρελλογιάννης») θεωρήσαμε ὅτι πρέπει νὰ δημοσιεύσουμε τὴν εἴδηση-ρεπορτὰζ καὶ στὸ δικό μας ἱστολόγιο, ἐπι πλέον δὲ
α) νὰ προσθέσουμε ἕνα ντουκουμέντο: μιὰ ἐπιστολὴ τοῦ πρώην Παραμυθίας Παύλου πρὸς τὸν Πατριάρχη Δημήτριο, τὸν ὁποῖο ἀπειλοῦσε ὅτι ἂν συνεχίσει τὴν οἰκουμενιστικὴ τακτικὴ τοῦ Ἀθηναγόρα, θὰ προβεῖ στὴν Διακοπὴ καὶ τοῦ δικοῦ του Μνημοσύνου. (Εἶναι γνωστὸ ὅτι ὁ Παραμυθίας Παῦλος μαζί μὲ τὸν Καντιώτη καὶ τὸν Ἐλευθερουπόλεως εἶχαν διακόψη τὸ μνημόσυνο τοῦ Πατριάρχη Ἀθηναγόρα).
Καὶ διερωτᾶται κάθε πιστὸς ποὺ γνώρισε τὸν Καντιώτη: ἦταν δυνατὸν ὁ ἤπιων τόνων Παραμυθίας νὰ στείλει αὐτὴν τὴν Ἐπιστολή, καὶ ὁ λιονταρόψυχος Καντιώτης νὰ πῆγε στὸ Φανάρι νὰ ζητήσει συγγνώμη;(!)
Φρονοῦμε, πὼς καὶ μόνο αὐτὴ ἡ ἐπιστολή, πέρα ἀπὸ τὴν μετέπειτα δράση, τὰ κηρύγματα καὶ τὴν στάση τοῦ Καντιώτη, καταδεικνύει  τὸ μέγεθος τοῦ ψεύδους ποὺ ἐκστόμισαν (χωρὶς ἀποδείξεις) Ἐπισκοπικά χείλη.

β) μὲ τὴν εὐκαιρία νὰ ἐπισημάνουμε:
* Τὴν δειλία τῆς Ἱ. Μ. Φλωρίνης, καὶ ἰδίως τοῦ Μητροπολίτου, ὁ ὁποῖος, ἔχασε γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ τὴν εὐκαιρία νὰ δείξει τὴν εὐγνωμοσύνη του πρὸς τὸν πνευματικό του Πατέρα. Δὲν τόλμησε νὰ ἀποστομώσει τοὺς ὑβριστές του, πολιτογραφήθηκε (φαίνεται ὁριστικά) στοὺς ἐχθρούς του!
* Τὴν τόλμη τοῦ μητροπολίτη Γόρτυνος κ. Ἱερεμία (ἀρκεῖ νὰ μὴν εἶναι περιστασιακή), ὁ ὁποῖος τίμησε τὸν πνευματικό του Πατέρα Αὐγουστῖνο.
* Τὴν ἀκόμα μεγαλύτερη τόλμη τοῦ ἱερέως π. Ἐλευθέριου Παλαμᾶ, ὁ ὁποῖος δὲν λογάριασε τὸ ἐνδεχόμενο νὰ πέσει στὴν δυσμένεια τοῦ Δεσπότη
Φλωρίνης καὶ νὰ ὑποστῆ φανερὲς ἢ κρυφὲς διώξεις, γι’ αὐτὸ καὶ παρενέβη διαμαρτυρόμενος γιὰ τὸ ψεῦδος τοῦ Προικοννήσου λέγοντας:

· Όσοι είστε από τη Φλώρινα να ξέρετε ότι ο π. Αυγουστίνος δεν ζήτησε ποτέ συγνώμη για τον Αθηναγόρα. Αυτό είναι ψέμα. Εμείς κοντά του μεγαλώσαμε και τον ξέρουμε. Αυτά τα ψέματα να τα πει σε άλλους που δεν ξέρουν τον Γέροντα.Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ΠΑΥΛΟΥ


Ἐν Παραμυθιᾷ τῇ 23 Αὐγούστου 1972

Πρὸς Τὴν Αὐτοῦ Θειοτάτην ΠαναγιότηταΤν Οκουμενικν Πατριάρχην

κύριον ΔΗΜΗΤΡΙΟΝ

Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον - ΦανάριονΠαναγιώτατε,
Ἐλάβομεν τηλεγράφημα Ὑμετέρας Παναγιότητος καὶ τὸ ὑπ’ ἀριθ. Πρωτ. 449 Εἰρηνικὸν Ὑμῶν Γράμμα, δι’ ὧν ἀγγέλετε ἡμῖν τὰ τῆς ἀναδείξεως καὶ καταστάσεως Ὑμῶν εἰς τὸν Πρωτόθρονον Πατριαρχικὸν θρόνον.
Ἐδοξάσαμεν τὸν Θεόν, διότι ὠκονόμησε οὕτω τὰ πράγματα καὶ ἀπεκλείσθησαν διαβεβλημένα καὶ ἐπὶ ἠθικῇ καὶ ἐπὶ πίστει ὀρθὴ πρόσωπα. Πιστεύομεν ὅτι εἶσθε θεοπρόβλητος.
Ἔχομεν δι’ ἐλπίδος ὅτι θὰ ὀρθώσητε τὸ ἀνάστημά σας καὶ «θὰ βάλετε εἰς τὴν θέσιν των» τὰ κακῶς ἔχοντα ἐν τῷ Πατριαρχείῳ ἤτοι τὴν ἐπὶ ζημί τῆς ὀρθοδοξίας ἀχαλίνωτον τάσιν πρὸς ἕνωσιν μὲ τοὺς αἰωνίως ἀμετανοήτους καὶ ἐπιβουλευομένους τὴν Ὀρθόδοξον κατ’ Ἀνατολᾶς Ἁγίαν Ἐκκλησίαν ἡμῶν, τὴν ὄντως Ἐκκλησίαν.
Παναγιώτατε Πάτερ καὶ Δέσποτα,
βαθυσεβάστως παρακαλοῦμεν καὶ ἰκετεύομεν γονυκλινῶς:
δηλώσατέ το μετὰ παρρησίας καὶ ἀπεριφράστως
«ὅτι δεχόμεθα διάλογον μὲ τοὺς Καθολικοὺς καὶ Προτεστάντας καὶ Ἀντιχαλκηδονίους ὑπὸ τὸν ρητὸν ὅρον ὅπως ἕκαστος, ὅσον ἀφορᾶ τὸ δόγμα, θελήση νὰ παραδεχθῆ ἀνεπιφυλάκτως πάντα τὰ ὑπὸ τῶν 7 ἁγίων Οἰκουμενικῶν Συνόδων θεσπιθέντα καὶ οὐδὲν πέραν τούτων».
Ἐπιτραπήτω μοι μὲ ὅλον τὸν ὀφειλόμενον σεβασμὸν νὰ προσθέσω ἀκόμη ὅτι πρέπει τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον πρωτίστως νὰ προσέξη τὴν ἕνωσιν τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καὶ εἴτα νὰ προχωρῆ μετὰ περισκέψεως πολλῆς εἰς διάλογον διὰ τὴν ἕνωσιν μετὰ τῶν αἱρετικῶν.
Ἐν ἐναντίᾳ περιπτώσει θὰ γίνη τὸ ἀντίθετον.
Ἡ Ὀρθοδοξία θὰ κομματιασθῆ πρὸς χαρὰν τῶν Παπικῶν καὶ τῶν ἄλλων ἐχθρῶν του Σταυροῦ τοῦ Χριστοῦ.
Ἀλλὰ τότε τί λόγον θὰ δώσωμεν εἰς τὸν Θεὸν ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως;
Ἐλπίζοντες ὅτι θὰ ἀναθεωρήσετε τὰ ὅσα ἐδηλώσατε, ὅτι θὰ ἀκολουθήσητε πιστῶς τὴν γραμμὴν τοῦ Προκατόχου Σᾶς ὅσον ἀφορᾶ τὴν ἕνωσιν, συγχαίρομεν Ὑμᾶς θερμῶς ἐπὶ τὴ ἀναδείξει Σας ὡς Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου καὶ εὐχόμεθα ἐκ βάθους καρδίας ὅπως Κύριος ὁ Θεὸς ἠμῶν χαρίζηται Ὑμῖν μακροζωΐαν καὶ δυνάμεις πολλάς, σωματικὰς καὶ πνευματικάς, ἵνα φέρητε εἰς αἴσιον πέρας τὴν ὑψηλὴν ἀποστολήν Σας πρὸς δόξαν τῆς Ἐκκλησίας καὶ τοῦ Οὐρανίου Αὐτῆς Δομήτορος.
Ἐπὶ τούτοις δηλοῦμεν, Παναγιώτατε, ὅτι πρὶν ἢ λάβωμεν τὸ τίμιον Ὑμῶν γράμμα ἐμνημονεύσαμεν τοῦ ὀνόματός Σας ἐν Ὕδρᾳ εὑρισκόμενοι καὶ συλλειτουργοῦντες μετὰ τοῦ Ἁγίου Ὕδρας ἐν Ἱερᾷ Μονῇ Προφήτου Ἠλιοῦ, ἐπὶ τὴ ἁγίᾳ Αὐτοῦ μνήμῃ· ἐξακολουθοῦμεν δὲ μνημονεύοντες Ὑμῶν ἐν ταῖς Ἱεραῖς Λειτουργίαις· πλὴν δὲν διστάζομεν νὰ δηλώσωμεν ὅτι τελοῦμεν πάντοτε ἐν ἐπιφυλακῇ καὶ εἰς περίπτωσιν ποὺ ἤθελε διαπιστωθῆ ἀντορθόδοξος τὶς ἐνέργεια τοῦ Πατριαρχείου, δίχα συμφώνου γνώμης πασῶν τῶν ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, θὰ διακόψωμεν καὶ Ὑμῶν τὸ μνημόσυνον, διότι δὲν τὸ ἀνέχεται ἡ συνείδησις ἠμῶν νὰ μνημονεύωμεν τῆς Κεφαλῆς ἡμῶν ὡς ὀρθοτομούσης, ἐνῷ δὲν ὀρθοτομεῖ.
Τέλος ἐπικαλούμενοι τὰς θεοπειθεῖς εὐχὰς τῆς Ὑμετέρας σεπτῆς Κορυφῆς ἐκφράζομεν τὴν εὐγνώμονα εὐχαριστίαν ἡμῶν πρὸς τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον διὰ τὰς ἐπὶ τοῖς ὀνομαστηρίοις ἡμῶν εὐχὰς Αὐτοῦ καὶ διατελοῦμεν μετὰ σεβασμοῦ βαθέος τῆς Ὑμετέρας Παναγιότητος.

Ἐλάχιστος ἐν Χριστῷ ἀδελφός.

+ Ὁ Μητροπολίτης Παραμυθίας, Φιλιατῶν
καὶ Γηρομερίου Παῦλος

                                                  Από το περιοδ. "ΙΕΡΑ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ", 1/2/2010
Η δημοσίευση που ακολουθεί είναι από τον "Τρελογιάννη"

ΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΑΙ ΟΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΙ ΨΕΥΤΕΣΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΙΕΡΕΜΙΟΥ

ΚΑΙ ΤΟ ΦΡΙΚΤΟ  Ψ Ε Μ Α  ΤΟΥ ΠΡΟΙΚΟΝΝΗΣΟΥ ΙΩΣΗΦ 

ΣΤΟ ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΤΟΥ ΜΗΤΡ. ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ

 

          Γνωρίζαμε εκ των προτέρων γιατί έγιναν οι εκδηλώσεις στο τριετές μνημόσυνο του Γέροντος επισκόπου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου, αλλά δεν υπολογίσαμε μέχρι ποιο σημείο θα μπορούσε να φτάσει η παλιανθρωπιά και η ψευτιά των οικουμενιστών!

        Θα παρατρέξω το πλήρες πρόγραμμα του μνημοσύνου στο μοναστήρι του Αγίου Αυγουστίνου επισκόπου Ιππώνος στη Φλώρινα· (την παννυχίδα το απόγευμα της Παρασκευής, το αρχιερατικό μνημόσυνο το Σάββατο το πρωί, την τράπεζα στο μοναστήρι, τα κόλλυβα και το τρισάγιο στον τάφο του Γέροντος της 5 μ.μ. του Σαββάτου, το πλήθος των πιστών, που χωρίς ειδοποίηση κατέκλυσε την Ιερά Μονή) και θα σταματήσω στο απογευματινό πρόγραμμα που ανακοινώθηκε από τον Μητροπολίτη Θεόκλητο με εγκύκλιο σ” όλους τους ναούς της μητροπόλεως, σε τοπικές εφημερίδες και σε διάφορες ιστοσελίδες.

Θα  σταθώ σε δύο σημεία της εσπερίδος, που θα τα αποσιωπήσει η Μητρόπολη Φλωρίνης.

      Στην αἴθουσα Ἐκδηλώσεων του Πολιτιστικοῦ Κέντρου (Ὠδείου) Περιφερειακῆς Ἑνότητος Φλωρίνης, το Σάββατο στις 24-8-2013, μίλησαν:

 -Με σοβαρότητα ο Φθιώτιδος Νικόλαος. Το θέμα της εισηγήσεώς του ήτο· Η πνευματική συγγένεια του αποστόλου Παύλου με τον π. Αυγουστίνο και η ανταπόκριση του δευτέρου στην προτροπή του αποστόλου Παύλου: «Παρακαλώ ουν υμάς μιμηταί μου γίνεσθε»..,
-Μίλησε ο Ελευθερουπόλεως Χρυσόστομος, για τη σχέση του Ιερού Χρυσοστόμου με τον π. Αυγουστίνο
-Μιλησε με παλμό ο Γόρτυνος Ιερεμίας, για την σχέση του π. Αυγουστίνου με τους Προφήτας. Η εισήγηση του ήτο πλήρης στοιχείων της Παλαιάς Διαθήκης και τόνισε τις ομοιότητες που είχε ο λόγος του σεβαστού Γέροντος  π. Αυγουστίνου με τους Προφήτας. Τελειώνοντας την εισήγησή του είπε·

 • «…Είπε ο Θεός στον προφήτη· να ανεβάσεις τον άνθρωπο ψηλά και όχι να κατεβάσεις την πίστη χαμηλά, γιατί αν κατεβάσεις την πίστη χαμηλά, -άγιε εκπρόσωπε του οικουμενικού θρόνου-, και την κάνεις οικουμενιστική, άμα κηρύξουμε οικουμενισμό και παπισμό, άγιε εκπρόσωπε του οικουμενικού θρόνου, τότε, πάει,  χάσαμε την πίστη».

(Αυτός ο λόγος, που απευθύνονταν στον εκπρόσωπο του πατριαρχείου χαροποίησε το ακροατήριο και άρχισε να τον χειροκροτεί). Στη συνέχεια είπε·
 • «Ο π. Αυγουστίνος κήρυττε ακουτσούρευτο το Ευαγγέλιο, δεν το νόθευε, γιατί διάβαζε το χωρίον του προφήτου Μαλαχία που έλεγε· Η αλήθεια οφείλει να είναι στο στόμα του ιερέως και δόλος να μην υπάρχει στα χείλη του. Άμα το πλανίζουμε το Ευαγγέλιο, τότε δεν είναι αυτό που μένει Ευαγγέλιο…


«Κρήτες αεί ψεύσται, κακά θηρία, γαστέρες αργαί» (Απόστολος Παύλος προς τον Τίτον α΄, 12)


  -Τελευταίος μίλησε ο απαράδεκτος για τα ψέματά του, ο εκ Κρήτης Προικοννήσου Ιωσήφ. Όπως φάνηκε, όλα ήταν στημένα. Πήγε στη Φλώρινα ως εκφραστής του Πατριαρχείου όχι για να τιμήσει τον Γέροντα αγωνιστή ιεράρχη π. Αυγουστίνο, αλλά για να δικαιώσει τον πατριάρχη όλων των θρησκειών Βαρθολομαίο. Να αποκαταστήσει στα μάτια του Φλωρινιώτικου λαού τον αιρετικό οικουμενικό πατριάρχη. Ήρθε στη Φλώρινα για να ρίξει λάσπη στο τριετές μνημόσυνο του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου με το ψέμα που εξεσφενδόνισε. Ο πονηρός εισηγητής της εσπερίδος πέταξε ένα ψέμα, ελπίζοντας ότι θα πιάσει, μια που δεν ήταν παρόν σωματικός  ο Γέροντας για να τον διαψεύσει. Είπε·

 • «Ο π. Αυγουστίνος πήγε στην Κωνσταντινούπολη και ζήτησε από τον Δημήτριο συγνώμη που έκοψε το μνημόσυνο του οικουμενικού πατριάρχου, γιατί είδε τον σταυρό που κουβαλούσε και κατάλαβε το λάθος του».


Πιο άτιμο απ” αυτό που έκανε ο Προικοννήσου, δεν μπορούσε να γίνει στο τριετές μνημόσυνο του Γέροντος. Αλλά πήρε την απάντησή του.


Ο Γέροντας αμετακίνητος στις θέσεις του


Οι οικουμενισταί είναι ψεύτες  και αθεόφοβοι. Ο π. Αυγουστίνος έπαυσε το μνημόσυνο του πατριάρχου Αθηναγόρα το 1970-72, μαζί με δύο άλλους μητροπολίτας, τον Παραμυθίας Παύλο, και τον Ελευθερουπόλεως Αμβρόσιο, και μαζί με όλο σχεδόν το Άγιον Όρος και δεν ανακάλεσε ποτέ την απόφασή του, ούτε ποτέ ζήτησε συγνώμη για την Πατερική γραμμή που ακολουθούσε. Ο πατριάρχης Αθηναγόρας πέθανε αμετανόητος, αφού  προχωρούσε ολοταχώς για την ένωση με τον αμετανόητο πάπα. Και ο νυν πατριάρχης Βαρθολομαίος ειναι σάπιος καρπός εκείνου. Εστάλη, τότε ως διάκονος, για να σπουδάσει στην Ρώμη και έγινε χειρότερος στην αποστασία απ” αυτόν. Ειναι εκπρόσωπος όχι της Ορθοδοξίας αλλά της πανθρησκείας, γι’αυτό ο π. Αυγουστίνος, αν και γέροντας, σκεφτόταν να παύσει και το δικό του μνημόσυνο. Δεν βρήκε όμως μητροπολίτας έτοιμους για θυσίες, γι” αυτό δεν προχώρησε στην διακοπή του μνημοσύνου του Βαρθολομαίου.

Ο πατριάρχης Αθηναγόρας σκεφτόταν να τιμωρήσει τους τρεις Ορθόδοξους Μητροπολίτας αλλά δεν πρόλαβε. Ο Γέροντας όταν ύστερα από πολλά χρόνια πήγε για πρώτη και τελευταία φορά στην Κωνσταντινούπολη το 1987, ως εκπρόσωπος της Ιεράς Συνόδου τα κόκκαλά του Αθηναγόρα είχαν λιώσει. Πατριάρχης ήτο ο Δημήτριος, που ήταν πιο ήπιων τόνων. Υπάρχει και ομιλία του Γέροντος με θέμα· «Οι αναμνήσεις μου απο την Κωνσταντινούπολη». Αν ο π. Αυγουστίνος ανακαλούσε την παύσει του μνημοσύνου και ζητούσε συγνώμη, το πρώτο που θα έλεγε στην ομιλία του θα ήταν αυτό. Ο Προικοννήσου Ιωσήφ ήρθε απεσταλμένος από τον Βαρθολομαίο για να πει το ψέμμα αυτό.

«Αγιε» Προικονήσου· αν θέλεις να πάρεις προαγωγή από τον Βαρθολομαίο, ακολούθησε άλλη οδό και μη γελοιοποιείσαι! Πήγαινε να φιλήσεις το χέρι του Πάπα, κάνε και μερικές κολοτούμπες στους μασόνους και άφησέ μας ήσυχους. Εσύ και η Ρεπούση ταιριάζετε στην διαστρέβλωση την ιστορίας, πάτε να συνεταιριστείτε μαζί της για να πάρετε μεγαλύτερα γαλόνια από τα αφεντικά σας!!!  Αλλά να ξέρεις ότι ο Γέροντας δεν θα σας αφήσει σε χλωρό κλαρί με τα κηρύγματα που άφησε στα χέρια των ορθοδόξων.

Διαμαρτυρίες για το ψέμα του Προικοννήσου


Ενας από τους διαμαρτυρόμενους στην αίθουσα ήτο ο π. Ελευθέριος Παλαμάς, ιερέας της Μητροπόλεως Φλωρίνης. Σηκώθηκε όρθιος και με δυνατή φωνή είπε·

 • Όσοι είστε από τη Φλώρινα να ξέρετε ότι ο π. Αυγουστίνος δεν ζήτησε ποτέ συγνώμη για τον Αθηναγόρα. Αυτό είναι ψέμα. Εμείς κοντά του μεγαλώσαμε και τον ξέρουμε. Αυτά τα ψέματα να τα πει σε άλλους που δεν ξέρουν τον Γέροντα.


Ο Γόρτυνος Ιερεμίας συνεχάρη στο τέλος τον π. Ελευθέριο και έφυγε για την Μητρόπολή του την νύκτα διαμαρτυρόμενος που κουβάλησαν στην Φλώρινα Οικουμενιστάς.

Ο Εδέσσης Ιωήλ συνένοχος στο ψέμα και μέγας κόλακας του πατριάρχη Βαρθολομαίου, συνεχάρη για την ομιλία του τον ψεύτη ομιλητή.

Ο ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΙΕΡΕΜΙΑΣ ΑΞΙΟΣ ΔΙΑΔΟΧΟΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ


Ευχαριστούμε τον Γόρτυνος Ιερεμία, που σεβάστηκε την μνήμη του π. Αυγουστίνου και εμφανίστηκε αυτός σαν πραγματικός διάδοχος του π. Αυγουστίνου. Τον ευχαριστούμε για την ταπείνωσή του. Είναι ο μόνος απ” αυτούς που λύπησαν τον π. Αυγουστίνο και έφυγαν από κοντά του που ζήτησε δημόσια συγνώμη, όχι μόνο μια φορά, αλλά κάθε φορά που μιλά δημόσια για τον Γέροντα.  Εφυγε από τον Γέροντα που τον αγαπούσε  όχι για ηθικά παραπτώματα, αλλά γιατί, όπως είπε ο ίδιος δημόσια· Δεν είχε μεγάλα φτερά για να πετάξει στα ύψη μαζί του. Να ξέρει ότι  Γέροντας όχι μόνο θα τον έχει συγχωρήσει, αλλά θα είναι μαζί του στους αγώνες του και θα πρεσβεύει γι” αυτόν. Ο σαρκικός του πατέρας που πέθανε στα ψηλά βουνά, το 1941, για την πατρίδα, όταν αυτός γεννήθηκε θα τον θέλει ήρωα και μάρτυρα.

Η Εκκλησία μας στα δύσκολα χρόνια που περνάμε, θέλει αληθινούς ιεράρχας, γενναίους αγωνιστάς και ο επίσκοπος Ιερεμίας έχει τα προσόντα για να συνεχίσει τους αγώνας  των Πατέρων της Εκκλησίας. Εμείς θα προσευχόμεθα· Να του δίδει ο Θεός φτερά, για να πετάξει ψηλά και να γίνει ο φόβος και ο τρόμος των Οικουμενιστών. Οι οικουμενισταί είναι δειλοί, γι” αυτό συμμαχούν με τις σκοτεινές δυνάμεις. Τους ενδιαφέρει να περνούν καλά σ” αυτόν τον κόσμο, αδιαφορώντας για τον μέλλοντα, που πιθανόν να μη τον πιστεύουν.
πηγή

7 σχόλια:

 1. Ανώνυμος28/8/13, 8:27 μ.μ.

  Μην περιμένετε λεβέντικη στάση απ το μητροπολίτη Θεόκλητο.
  Ήξερε ο Χριστόδουλος ποιον έκανε δεσπότη στη Φλώρινα.
  Πότε ο Φλωρίνης Θεόκλητος ύψωσε τη φωνή του ενάντια στα πατριαρχικά αίσχη;
  Αντί γι αυτό δεν άφησε επίσκεψη για επίσκεψη στη Δυτική Μακεδονία του Βαρθολομαίου που να μη συμμετείχε ενώ ο πρωτοσύγγελός του ήταν τελετάρχης στην περυσινή επίσκεψη Βαρθολομαίου στη Σιάτιστα, την Κοζάνη και την Καστοριά.
  Καμία σχέση από πλευράς αγωνιστικότητας με τον ήρωα προκάτοχό του.
  Σκέτη απογοήτευση.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ανώνυμος28/8/13, 8:44 μ.μ.

   Στη Φλώρινα η τοπική εκκλησιαστική ηγεσία προωθεί την αποκαντιωτικοποίηση σε πολλούς τομείς.

   Διαγραφή
 2. Ανώνυμος29/8/13, 8:54 π.μ.

  Όταν έγιναν τα αίσχη του Πόρτο Αλέγκρε και η θρονική εορτή στο Φανάρι με τη συμμετοχή του πάπα ο Εδέσσης Ιωήλ (όπως και ο Φλωρίνης Θεόκλητος) ήταν ήδη μητροπολίτες. Πώς αντέδρασαν; Ποιες οι διαμαρτυρίες τους; Μήπως υποδεχόμενοι με τιμές τον πατριάρχη;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Μπράβο στον ομολογητή παπα-Λευτέρη, γνήσιο τέκνο του π. Αυγουστίνου. Δεν πρόδωσε τον πνευματικό και γέροντά του, δεν σιώπησε όπως κάνουν σήμερα οι ιερείς μας μπροστά στους δεσποτάδες - αγάδες, τόλμησε και είπε την αλήθεια. Ο Θεός να τον ευλογεί, αυτόν και την οικογένειά του. Πάτερ ζητούμε την ευχή σου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ανώνυμος29/8/13, 8:54 μ.μ.

  http://neaflorina.blogspot.gr/2013/08/blog-post_8899.html
  Κάποιοι σε ιστολόγιο της Φλώρινας επιχειρούν να αμνηστεύσουν τους ενόχους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Ανώνυμος30/8/13, 7:05 μ.μ.

  Οι μητροπολίτες Εδέσσης, Φλωρίνης και Προικοννήσου "κατάφεραν" να δημιουργηθεί ζήτημα σε μια εκδήλωση πριν την οποία τίποτε δεν προμήνυε κάτι τέτοιο. Αντί το ενδιαφέρον να είναι μετατοπισμένο στο γεγονός της τιμής προς το μακαριστό, αυτό καθ εαυτό, και στις αξιόλογες ομιλίες που ακούστηκαν, με τη διαχείριση της υπόθεσης από μέρους τους τα έκαναν επιεικώς μαντάρα! Γιατί στην Κύπρο που επίσης τιμήθηκε ο μακαριστός δε δημιουργήθηκε κανένα ζήτημα; Μήπως γιατί δεν είχαμε συμμετοχή του Φαναρίου;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Ανώνυμος21/8/18, 12:43 π.μ.

  Γιατί προτιμάτε την ανωνυμία στα σχόλια αφού είστε υπέρμαχοι της αλήθειας;Διαπιστώνει ο αναγνώστης ότι είστε αδιάβαστοι και κοράκια του χριστιανισμού,και χύνετε το δηλητήριο σας στο χριστιανικό κόσμο.ΜΙΑ ΠΟΙΜΝΗ ΚΑΙ ΕΙΣ ΜΟΙΜΗΝ ΕΦΩΝΗΣΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ.Ο Μακαριστός Αθηναγόρας το προσπάθησε,αλλά δεν πρόφθασε και θα αγνωούσε μερικά καράκια σαν και σας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.