Τετάρτη, 18 Μαΐου 2016

"Όσο δεν μετανοοῦμε, είτε θα πραγματοποιηθεί η Σύνοδος και θα είναι ολέθρια, είτε θα μᾶς βρίσκουν κακά, μέχρι να λάβουμε το μήνυμα της ορθοπραξίας"

Οἱ "προσυνοδικές"
 ἀντιϊεροκανονικές συμπροσευχές στήν Λέσβο 
προεξαρχόντων
 τῶν Ἀνωτέρων Ἐκκλησιαστικῶν Ἡγετῶν μας
 εἶναι λόγος ἐκκοπῆς μνημοσύνου!
Γιατί μετατίθεται ἡ ἐκκοπή καί μόνο ἀπό ὀλίγους
 γιά μετά τήν ἐπερχομένη Σύνοδο;
    Βλέπουμε ὅτι μετά τούς πρώτους λαϊκούς κυρίως καί δυστυχῶς δευτερευόντως ἐλάχιστους μοναχούς καί κληρικούς, οἱ ὁποῖοι ἀντέδρασαν μέ Ἐπιστολές, καί μέ κάθε ἄλλο τρόπο μπόρεσε ὁ καθένας, κατά τῆς ἐπερχομένης ψευδοσυνόδου πρός τόν Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαῖο, τήν Ἱερά Σύνοδο, τούς Ἀρχιεπισκόπους  κι Ἐπισκόπους Ἑλλάδας καί Κρήτης, καί τήν Ἱερά Κοινότητα Ἁγίου Ὄρους, εἴτε προσωπικά, εἴτε ὡς σωματεῖα, συνεχίζονται οἱ ἀντιδράσεις μέ  ἐπιστολές, κείμενα, ἄρθρα, συνεντεύξεις καί ὁμιλίες διαμαρτυρίας κατά τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, τῆς Παγκοσμιοποίησης τοῦ Ἀντιχρίστου καί κατά κάθε κακοδοξίας πού ἔχει εἰσβάλλει στούς κόλπους τῆς Ὀρθοδοξίας καί τῆς Ἑλλάδας! Βέβαια, πολύ χλιαρά ἀναλογικῶς μέ τίς μεγάλες πτώσεις πού βιώνουμε, κάτι πού ἀποτελεῖ ἐπιβεβλημένη αἰτία πνευματικῆς αὐτοενδοσκόπησης τοῦ καθενός μας.


   Λαμβάνουμε μία μικρή καί συγκρατημένη ἀνάσα ζωῆς γιά τήν ὕπαρξη πνευματικοῦ νεύρου, ἔστω καί στούς λιγότερους, πού εὐλόγως πονᾶ, ὑγειῶς ἀντιδρᾶ, δέν εἶναι ἀρρωστημένα ἀναίσθητο καί ἐνίσταται ἱερᾷ ἀγανακτίσει ἐξαντλώντας τά νόμιμα ἐκκλησιολογικά μέσα βαθμηδόν, ἔχοντας ὡς ὑπερόπλα τήν μοναδική Ἀλήθεια καί τόν φόβο τοῦ Ἀληθινοῦ Θεοῦ καί λάβαρα τό· "Πᾶς οὒν ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὁμολογήσω καγώ ἐν αὐτῶ ἔμπροσθέν τοῦ Πατρὸς μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς" (Ματθ. 10, 32) καί τό· "Μή φοβοῦ τό μικρόν ποίμνιον" (Λουκ. 12, 32)!

    Ὀφείλουμε, ὅμως, μέ τό χέρι στήν καρδιά, νά βάλουμε ὡς Ἱστολόγιο ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ, τήν καλή ἀνησυχία καί νά παρατηρήσουμε τά ἑξῆς ἀπαρατήρητα ἤ κακοπαρατηρημένα καί ἐλαφρᾷ τῇ καρδίᾳ προσεπεράσαντα:

     Καταλαβαίνουμε πώς τόσο οἱ Πατέρες -βασικά αὐτοί ὡς Ποιμένες- ὅσο καί οἱ λαϊκοί πού ὀρθοτομοῦν καί πού ἐπιθυμοῦν νά παραμείνουν "ἑπόμενοι τοῖς Ἁγίοις Πατράσι" φοβοῦνται ριζικές τομές, δηλαδή τήν ΕΚΚΟΠΗ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ, λόγῳ κινδύνων διάλυσης καί σχισμάτων πού ἐλοχεύει ἕνας μή καλά συντεταγμένος ὁμολογιακός ἀγώνας ὑπέρ τῆς Πίστεως.
    Θέλει σύνεση ὥστε νά μήν κινδυνέψουν ψυχές νά χάσουν τήν ἐλπίδα τῆς Πίστεως καί τήν ἐμπιστοσύνη στήν Ἐκκλησία ὡς Θεανθρώπινο ζωντανό ὀργανισμό καί κακοπέσουν στά χείριστα. Ὄντως ἡ εὐθύνη εἶναι μεγάλη. Εἴμαστε κοινωνία προσώπων καί ὄχι ὁ καθένας αὐθαίρετα μόνος του. Προφανῶς, οἱ ὁμολογητές Πατέρες καί Ποιμένες αἰσθάνονται τεράστια εὐθύνη ἐπ' αὐτοῦ, ὥστε νά συντονισθοῦμε ἅπαντες οἱ καλῇ τῇ προαιρέσει ἐπιθυμοῦντες τήν σύνταξή μας ὀπίσω τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ καί τῶν Ἁγίων Του, ἐξαντλώντας νομίμως τά ὅποια ἐκκλησιαλογικά μέσα διαθέτουμε!
     Εὐχόμεθα ἐκ καρδίας νά μᾶς φωτίσει ὁ Χριστός καί ἡ Παναγία νά ὁμολογοῦμε λόγῳ καί ἔργῳ ἐν παντί καιρῷ, καί νά πράττουμε πάντοτε κατά τό εὐάρεστον καί τέλειον θέλημα τοῦ Θεοῦ ἕως τελευταίας πνοῆς, μακράν ἀπό τήν Πανθρησκεία τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καί τή Νέα Ἐποχή τοῦ Ἀντιχρίστου καί εἰς ὁδόν σωτηρίας!

      Ὀφείλουμε, ὅμως, μία τελική παρατήρηση. Σχεδόν ὅλες οἱ ἀντιδράσεις πού προέκυψαν καί συνεχίζουν νά προκύπτουν, ἐνῶ ὀρθῶς προβληματίζονται γιά τήν ἐπερχόμενη Σύνοδο ἤ ξεκάθαρα τήν ἀποκηρύσσουν, δυστυχῶς οἱ πιό λίγες καί δυναμικότερες ὑπό αὐτῶν, (βλέπε:
Ἀνοιχτή Ἐπιστολή ἀνάληψης εὐθυνῶν πρός ὅλους τούς Ἀρχιερεῖς μας, γιά τόν Οἰκουμενισμό καί πρίν τό ὀλέθριο σφάλμα πραγματοποίησης τῆς ἐπερχομένης ἀντορθόδοξης "Μεγάλης" Συνόδου! Δηλῶστε μας στοιχεῖα ὅσοι τήν συνοπογράφετε. Ἀκολουθεῖ καί δεύτερη Ἐπιστολή πρός τήν Ἱερά Σύνοδο στό τέλος τοῦ παρόντος ἄρθρου!  καίἘπιστολή Ὀρθοδόξων πολιτῶν πρός τήν Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος γιά τήν ἀνάληψη τῶν εὐθυνῶν της πρό τῆς ἐπερχομένης "Πανορθόδοξης" Συνόδου στήν Κρήτη, γιά τήν ἀναπάντητη πρώτη Ἐπιστολή τους!),
ἔχουν ξεχάσει, ἤ δέν γνωρίζουν (ἄν αὐτό δικαιολογεῖται...), ἤ δέν στάθηκαν δεόντως σέ δύο γεγονότα προσυνοδικά, τά ὁποῖα αὐτά καί μόνο ἐπιτάσσουν  καθαίρεση καί ἐκκοπή μνημοσύνου, καί εἶναι ὑπέρ ἀρκετά σέ σχέση μέ τήν ὑπερβάλουσα ὑπομονή σέ δογματικές ἀντικανονικές ἀτασθαλίες δεκαετιῶν ἄχρι τοῦ νῦν καί σέ σχέση μέ τά ζοφερά "συνοδικά" πού μᾶς περιμένουν στό ἐγγύς μέλλον!

Ἐμεῖς στό Ἱστολόγιο ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ τά ἀντιληφθήκαμε ἐξ ἀρχῆς, σπεύσαμε καί ἀρθρογραφήσαμε εὐθύς ἀμέσως ὅπως ἔχουμε χρέος ἀγάπης καί τά ἀποκαλύψαμε δημόσια, δεικνύοντας αὐτά πού ἐπιτάσσουν οἱ Ἱεροί Κανόνες: Καθαίρεση καί ἐκκοπή μνημοσύνου! Θυμίζουμε γιά τοῦ λόγου τό ἀληθές τά ἄρθρα πού γράψαμε ἀμέσως μετά τήν ἔλευση Πάπα, μέ ντοκουμέντα καί μέ θεολογικά ἐπιχειρήματα:
ΔΕΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΩΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΚΑΙ ΟΥΤΕ ΠΡΕΠΕΙ:

 "Τόν πάπα νά καταρᾶσθε. Αὐτός θά εἶναι ἡ αἰτία τοῦ κακοῦ"!
(Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός)


 

Συνδυάστε τά δύο γεγονότα 
καί μέ αὐτό τό συγκλονιστικά ἀποκαλυπτικό ἄρθρο:


Μέ ἄλλα λόγια, ἔχουμε ξεκάθαρα, δημόσια, σέ παγκόσμια τηλεοπτική κάλυψη, ΔΥΟ ΣΥΜΠΡΟΣΕΥΧΕΣ εὐθαρσῶς, προκλητικῶς καί κατάμουτρα πανελλαδικῶς καί παγκοσμίως ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΣΥΝΟΔΟ...!

Ὡς Ἱστολόγιον ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ δέν καταλαβαίνουμε γιατί δέν ὑπῆρχαν οἱ ἁρμόζουσες ἀντιδράσεις, κυρίως ἐκ μοναχῶν, κληρικῶν, θεολόγων ἀλλά καί λαϊκῶν, γιά ΕΚΚΟΠΗ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ ἤδη ἀπό τά γεγονότα αὐτά καί ἀναρωτιόμαστε γιά τήν Σύνοδο;...

Περιμένουμε τήν διεξαγωγή τῆς Συνόδου πού ἤδη μπάζει ἀπό τριάντα μεριές αἵρεση, Οἰκουμενισμό, παγκοσμιοποίηση, ἀντορθόδοξο καί ἀντισυνοδικό τρόπο δρομολόγησης, ὀργάνωσης καί θεματολογίας, καί ἡ ὁποία θά ὁδηγήσει σέ χειρότερα ἤ μᾶλλον στά χείριστα ἄκρα τήν κατάσταση; Ἤ περιμένουμε νά γίνει θαῦμα ὥστε νά μήν διεξαχθεῖ ἡ Σύνοδος π.χ. ἕνας πόλεμος! Δηλαδή μέ ἕνα μεγαλύτερο κακό νά σταματήσει τό κακό;... Μά, ὅσο δέν μετανοοῦμε, εἴτε θά πραγματοποιηθεῖ ἡ Σύνοδος καί θά εἶναι καί ὀλέθρια, εἴτε θά μᾶς βρίσκουν μεγαλύτερα κακά, μέχρι νά λάβουμε τό μήνυμα τῆς μετανοίας καί ὀρθοπραξίας. Ἐνῶ ἄν μετανοήσουμε καί πράξουμε τά καλά καί θεάρεστα, τίποτε ἀπό αὐτά τά "κακά" δέν θά γίνει πιθανόν!

   Γι' αὐτό ὁ Πανάγαθος Θεός οἰκονόμησε τά "προεόρτια" τῆς Συνόδου, δηλαδή τήν πρόσκληση Πάπα ὑπό τῶν ἐκκλησιαστικῶν καί πολιτικῶν ἡγετῶν τῆς Ἑλλάδας, τίς παγκοσμιοταξικές on camera "ἀγάπες" καί τίς ἀντιϊεροκανονικές συμπροσευχές, ὥστε ὅλοι νά εἴμαστε ἀναπολόγητοι γιά τό ἄν καταλάβαμε καλά τό πνευματικό ποιόν τῶν Ἐκκλησιαστικῶν ἡγετῶν καί Πατέρων μας.: Πατριάρχη, Ἀρχιεπισκόπου καί λοιπῶν Ἐπισκόπων, μοναχῶν, κληρικῶν, θεολόγων καί λαϊκῶν πού εἴτε συμφώνησαν μέ τήν ἐπίσκεψη Πάπα καί τά συνακόλουθά της, εἴτε ἐσιώπησαν καί συνεχίζουν νά σιωποῦν καί νά ἀδρανοῦν ἁμαρτωλῶς. Γιά τούς ἄθεους κατά κόρον πολιτικούς μας ἡγέτες τά λόγια εἶναι περιττά...
   Ἐπίσης καί γιά τόν παπικό, αἱρετικό, Παναιρεσιάρχη-Παγκοσμιοποιητή-Οἰκουμενιστή Πάπα περιττεύει κάθε λόγος. Τά δικά μας, τῶν "Ὀρθοδόξων" χάλια, ἀρκοῦν! Ἐξάλλου ὁ Πάπας δέν ἐπιθυμεῖ νά σωθεῖ γι' αὐτό καί ἐμμένει στίς κακοδοξίες του. Ἐμεῖς ὅμως τί ἀπολογία ἔχουμε;...

     Στήν προηγούμενη ἐπίσκεψη Πάπα, ἐπί Ἀρχιεπισκόπου κ.κ. Χριστοδούλου, καί μόνο στό ἄκουσμα ὅτι ἐπίκειται, εἶχε ἀντιδράσει τό ἅπαν σύμπαν, κλῆρος καί λαός. Ἔγιναν συλλαλητήρια, διαμαρτυρίες καί ποικίλες ἔντονες ἀντιδράσεις. Καί πρίν τήν ἔλευση Πάπα, καί κατά τήν διάρκεια, καί μετά. [σ.σ. "Π.Π.": Παραφωνία ὁ μητρ. Καλαβρύτων Ἀμβρόσιος, ὁ ὁποῖος ὑπεστήριξε τὴν ἔλευση του Πάπα καὶ τηλεοπτικά! Τὸ βίντεο ἐδῶ].
     Στήν δέ ἔλευση τοῦ τότε Πάπα δέν διενοεῖτο νά παρευρεθεῖ τό τιμημένο ράσο, οὔτε λαϊκός. Γιά νά ἀνεχθοῦν συμπροσευχή...οὔτε λόγος! Τόν Πάπα τόν φύλαγαν ἀπό ἑκατό πλευρές γιά νά μήν τόν λιντσάρουν στόν δρόμο. Σάν κλέφτης ἦλθε καί σάν κλέφτης ἔφυγε. Καί βέβαια, δικαίως ὁ τότε Ἀρχιεπίσκοπος ἄκουσε τά "σχολιανά" του, κι ἀκόμα τά ἀκούει..., διότι ἔφερε οἰκειοθελῶς τόν καταραμένο (κατά τόν Ἅγιο Κοσμᾶ τόν Αἰτωλό) αἱρετικό παπικό Πάπα ἐντός Ὀρθοδόξου Ἑλλάδας πού τήν μαγάρισε μέ τήν παπική πατοῦσα του! Κι ἔτσι, ὁ τότε Ἀρχιεπίσκοπος στιγματίσθηκε ἀρνητικῶς, Θεός συγχωρέσ' τον. Λύπησε τόν Θεό καί ὅλο τό πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας!
     Ἄς κάνουμε γιά μιά στιγμή ὡς κλῆρος καί λαός μία σύγκριση μέ τά δικά μας δογματικά καί πνευματικά ἀντανακλαστικά στήν δεύτερη ἐπίσκεψη Πάπα φέτος τό 2016 στήν Λέσβο...Τό ἀποτέλεσμα τῆς σύγκρισης; Εἴμαστε τραγικά σέ ἐλευθέρα πτώση πρός "ὑπόγειες καί σκοτεινές διαδρομές". Κατά διάολου, γιά ὅσους δέν κατάλαβαν. Ἄν δέν εἴμαστε τελείως σέ πνευματικό κῶμα, σίγουρα πάσχουμε ἀπό πνευματική μυασθένεια. Τό ἀνησυχητικόν εἶναι πώς ἡ συντριπτική πλειοψηφία τῶν ρασοφόρων μας, ἤ ὡς μή ἔχοντες ὀφθαλμούς, ἤ ὠς ἀδιάφοροι δέν εἶδαν τίς συμπροσευχές, ἤ ὡς ἐν κλινικῇ ἀναισθησίᾳ δέν ἀντέδρασαν ἐνῶ εἶδαν καί γνωρίζουν...
Αὐτήν τήν εὔλογη ἀπορία ἔχουμε, καί μάλιστα στά  πρόσφατα ἀκούσματα περί πιθανῆς μελλοντικῆς ἐκκοπῆς μνημοσύνων μετά τήν Σύνοδο καί ὄχι προσυνοδικά μετά καί τίς προκλητικές συμπροσευχές. Ὀψόμεθα ἐν ἐγρηγόρσει καί συνέσει, ζυγίζοντας τούς πάντες καί τά πάντα...
Εὐχόμαστε νά μήν χρειασθεῖ νά γίνουμε "ὡς πρόβατα μή ἔχοντα ποιμένα", ὅπου ὁ καθένας θά χρειασθεῖ νά γίνει ἕνας νέος Ἅγιος Μᾶρκος Εὐγενικός-τώρα πῶς θά γίνει αὐτό ἔχοντας ἐπίγνωσιν τῆς ἀθλιότητός μας; Ὁ Θεός νά βάλει τό χέρι Του...-καί νά ὁμολογεῖ μόνος του παρ' ἀνθρώποις καί...πνευματικοῖς πατράσιν. Ἄν βέβαια ἐπιτρέψει ὁ Θεός νά καταντήσουμε σέ μία τέτοια πνευματική ἐρημιά καί ἀποστασία, ὀφείλουμε ταπεινά νά ὁμολογήσουμε Ἀληθινόν Θεόν κάτω ἀπό ἀκόμη πιό δύσκολες συνθῆκες, ἔστω καί μόνος του ὁ καθένας μας, ὅσο ἄθλιος κι ἄν εἶναι, γιά τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ! 


Κλείνοντας, ἄς δοῦμε τί ἀντανακλαστικά ἔδειξαν οἱ δύο σύγχρονοί μας ἁγιοκαταταχθέντες Ἅγιοι, οἱ Ἁγιορεῖτες Γέροντες καί Ἅγιοι Πορφύριος καί Παΐσιος, οἱ ὁποῖοι λάμβαναν πολλή αὐστηρή στάση ἔναντι τῶν αἱρετικῶν, ἰδιαίτερα ἔναντι τοῦ πάπα. Ὅταν ὁ πάπας πληροφορήθηκε τήν ὕπαρξη τῶν ἁγίων αὐτῶν Γερόντων καί τήν ἐπιρροή πού ἀσκοῦν στό ὀρθόδοξο πλήρωμα, θέλησε νά τούς γνωρίσει. Τούς βολιδοσκόπησε μέ πρόσωπα πού ἔστειλε ἄν ἤθελαν νά τόν ἐπισκεφθοῦν, ...καί ἡ ἀπάντηση ἀμφοτέρων, χωρίς συνεννόηση, γιατί ἦταν πνευματικοκίνητη, θεοκίνητη, ἦταν ὅτι, ἐφ' ὅσον ὁ πάπας ἐξακολουθεῖ νά ἐκφράζει τόν ἐγωισμό, τήν ἔπαρση καί τίς πλάνες τοῦ Παπισμοῦ, καί δέν μετανοεῖ, αὐτό εἶναι ἀδύνατο. *
Γιά τούς δικούς μας Συνοδικούς, τούς συμφωνοῦντες ρασοφόρους, θεολόγους καί λαϊκούς μ' αὐτούς, καί τούς ἔνοχα σιωπῶντες...δέν εἶναι μόνο δυνατόν, ἀλλά ἀκόμα χειρότερα καί ποθεινόν, δι' αὐτό καί τετελεσμένο συμβάν!

Ὁ Θεός νά βάλει τό χέρι Του, ἀλλά ἄν δέν Τόν θέλουμε ἐμεῖς, δέν θά παραβιάσει τό αὐτεξούσιό μας καί τότε θά εἴμαστε ἄξιοι τῶν ἐπιλογῶν μας, καί ὄχι τῆς ἀνύπαρκτης "κακῆς μοίρας" μας, ἀλλά τῆς ὑπαρκτῆς ὑπαρκτοτάτης κακίας μας, μέ ὅ,τι αὐτή θά μᾶς κοστίζει ἀπό δῶ καί πέρα...
Μή γένοιτο. Ἀμήν καί τῷ Θεῷ δόξα!

* Βλ. Μ. Μιχαήλ, Τό μεγάλο μυστικό τοῦ Γέροντα Παϊσίου, Κύπρος 1997, σελ. 115. 
Πληροφορία πού πήραμε ἀπό τό βιβλίο τοῦ Πρωτεπρεσβυτέρου π. Θεοδώρου Ζήση:
"Διαθρησκειακές Συναντήσεις, ἄρνηση τοῦ Εὐαγγελίου καί προσβολή τῶν Ἁγίων Μαρτύρων"

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το περιεχόμενο των επώνυμων άρθρων ενδέχεται να μη συμπίπτει με τις απόψεις και θέσεις του Ιστολογίου.