Παρασκευή, 3 Ιουνίου 2016

Είναι δυνατόν, έστω κατ' οικονομίαν, να διαγράφετε την λέξη ΑΙΡΕΣΗ, Σεβασμιώτατε Ναυπάκτου Ιερόθεε;

Γιατί Σεβασμιώτατοι Ἱεράρχες μας
καί Σεβαστοί Πατέρες μας
δέν λέτε τά πράγματα μέ τό ὄνομα τους;

Περί τῆς προτάσεως τοῦ Σεβασμιωτάτου Ναυπάκτου κ.κ. Ἱεροθέου. 
http://www.romfea.gr/images/article-images/2016/01/naupaktoy.jpg
Σήμερα θά ἀσχοληθοῦμε γιά λίγο μέ ἕνα ἀπό τά πολλά ἀντορθόδοξα σημεῖα τῆς θεματολογίας τῆς ἐπερχομένης "Ἁγίας" (;) καί "Μεγάλης" Συνόδου.
Ἡ φράση τῆς Συνοδικῆς Ἐγκυκλίου:
"Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἀναγνωρίζει τήν ἱστορικήν ὕπαρξιν ἄλλων Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν καί Ὁμολογιῶν μή εὑρισκομένων ἐν κοινωνίᾳ μετ' αὐτῆς" (ἄρθρο 6), 
πως καταλαβαίνουμε ὅλοι ἐπικυρώνει ἐκκλησιαστικῶς τήν ὕπαρξη καί ἀναγνωρίζει τό περιεχόμενο, διά τῶν ὅρων "Ἐκκλησιῶν", "Ὁμολογιῶν", "ἀναγνωρίζει" τίς "χριστιανικές" ἑτεροδιδασκαλίες καί πεποιθήσεις, πρᾶγμα ἀπαράδεκτον!

Ὁ Σεβασμιώτατος Ναυπάκτου κ.κ. Ἱερόθεος, πρόσφατα εἰσηγήθηκε τήν ἀνασκευή τῆς φράσεως, ὡς ἑξῆς: 
"Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία γνωρίζει ὅτι ταυτίζονται τά χαρισματικά καί τά κανονικά ὅριά της, καθώς ἐπίσης γνωρίζει ὅτι ὑπάρχουν καί ἄλλαι Χριστιανικαί Ὁμολογίαι, αἱ ὁποῖαι ἀπεκόπησαν ἐξ αὐτῆς καί δέν εὑρίσκονται ἐν κοινωνίᾳ μετ' αὐτῆς".

ἀλλαγή τῆς φράσεως εἶναι ἀσυζητητί ἐπιβεβλημένη!
Παρόλ' αὐτά, ὡς ἐνεργά μέλη τοῦ πληρώματος τῆς Μίας, Ἁγίας, Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας, δηλαδή τῆς μοναδικῆς Ὀρθοδοξίας, ἔχουμε μία σοβαρή ἔνσταση.
Συμφωνοῦμε μέ τήν προτεινόμενη ἀλλαγή, ἐκτός ἀπό τό ἑξῆς:
Ὁ ὅρος "Χριστιανικαί Ὁμολογίαι"
νά ἀντικατασταθεῖ μέ τό "ΑΙΡΕΣΕΙΣ"!!!
Δυστυχῶς, συμφωνοῦν κάποιοι ρασοφόροι μέ τήν πρόταση τοῦ Ναυπάκτου, ὅπως π.χ. ὁ
π. Ἐμμανουήλ Χατζηδάκης, Ἱερεῦς τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς, καί ἄλλοι βέβαια, βάζοντας νερό στό κρασί τους σέ κάτι τόσο σημαντικό, ἐνῶ σέ γενικές γραμμές τοποθετοῦνται σωστά σέ ἄλλα ζητήματα πού ἀφοροῦν τή Σύνοδο.
  • Γιατί Σεβασμιώτατοι Ἱεράρχαι μας καί Σεβαστοί Πατέρες μας δέν λέτε τά πράγματα μέ τό ὄνομά τους;
  •  Γιατί φοβᾶσθε (ἤ κάτι ἄλλο...) νά μήν ὑπάρχει σέ Σύνοδο ἡ λέξη: "αἱρέσεις", τή στιγμή πού οἱ Σύνοδοι κατ' ἐξοχήν συνέρχονταν γιά νά καταδικάσουν τίς αἱρέσεις;
  •  Γιατί δέν κάνετε δογματικῶς ὀρθές καί εὐθεῖες εἰσηγήσεις καί κατεβάζετε τόν πήχυ τῆς Ὀρθοδοξίας καί τοῦ Τέλειου Λόγου τοῦ Θεοῦ;
Μέ αὐτήν τήν ταχτική (τήν ἐσκεμμένη ἤ τήν ἀνεπίγνωστη), θά ἐξαλείψετε τήν λέξη "αἵρεση" καί τήν χρήση της ὡς πρᾶγμα ἐφάμαρτον, ἀλλά ΟΧΙ καί τήν "βασιλεία" τῶν αἱρέσεων! 
Ἐνώπιον τοῦ Τέλειου Θεοῦ δικαιολογοῦνται μεσοβέζικες "λύσεις" καί τό ἀρχαῖο ρητό: "τό μή χείρρον βέλτιστον"; 

Ὁ Κύριος εἶπε:
«ὁ οὐρανός καί ἡ γῆ παρελεύσονται οἱ δέ λόγοι μου οὐ μή παρέλθωσι» (Λουκ. 21, 33).
Ἐπίσης εἶπε:
"ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, ἕως ἂν παρέλθῃ ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ, ἰῶτα ἓν ἢ μία κεραία οὐ μὴ παρέλθῃ ἀπὸ τοῦ νόμου, ἕως ἂν πάντα γένηται" (Ματθ. 5, 18).
Ἐπειδή δέν βλέπουμε αὐτό τό πνεῦμα εὐθύτητας καί δογματικῆς ὀρθότητας στούς Ἱεράρχες μας, δυστυχῶς, καί τό κακό συνεχίζεται... εἶναι καί ἕνας ἀπό τούς σημαντικώτερους λόγους πού ζητᾶμε τήν ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΨΕΥΔΟΣΥΝΟΥΔΟΥ καί ἀκολούθως κι ἐπιτακτικῶς τήν βαθειά ΜΕΤΑΝΟΙΑ καί τήν συστηματική ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΧΗΣΗ πάντων (εἰδικά τῶν ρασοφόρων)!

Συντάκτης τοῦ ἄρθρου, τό:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το περιεχόμενο των επώνυμων άρθρων ενδέχεται να μη συμπίπτει με τις απόψεις και θέσεις του Ιστολογίου.