Τετάρτη, 20 Ιουλίου 2016

Προς Επισκόπους: Θα συνεχίσετε να μνημονεύετε Βαρθολομαῖο και Ιερώνυμο;


Ἠλεκτρονικό Μέηλ καί Ἀνοιχτό Ἐρώτημα
πρός ὅλες τίς Ἐπισκοπές Ἑλλάδος 
καί Κρήτης:

Θά μνημονεύετε τόν Πατριάρχη 
καί τόν Ἀρχιεπίσκοπο 
μετά τήν ψευδοσύνοδο τῆς Κρήτης 2016;

https://2.bp.blogspot.com/-0ediqEAxgSE/V3Ak0U5AOAI/AAAAAAAAX8U/H9QtifBnBuAw9D_TfUY5IIHAfuP3dkq2QCLcB/s1600/ORTHODOX-CHURCH-1-572x640.jpg

 http://2.bp.blogspot.com/_xLqVFsOUoCA/S8nz3j5If6I/AAAAAAAAAEU/vXKfdWewxIg/s1600/ierosolima.jpg

 https://2.bp.blogspot.com/-rTM0bztZsE8/VsTkXNFYEyI/AAAAAAAAUzA/2BX6c2iTGFo/s1600/%25CE%2593%25CE%25BF%25CE%25BD%25CF%2584%25CE%25B9%25CE%25BA%25CE%25AC%25CE%25BA%25CE%25B7%25CF%2582%2B%25CE%2592..jpgρωτοῦμε δημόσια καί συγχρόνως ἀποστείλαμε ἠλεκτρονικό μέηλ πρός ὅλους τούς Ἐπισκόπους τῆς Ἑλλάδος καί Κρήτης, ἀντιπροσωπεύοντας ἑκατομμύρια πιστούς ἐν Ἑλλάδι καί παγκοσμίως, μέ τό ἑξῆς εὔλογο ἐρώτημα ὅλων ἡμῶν:
Σεβασμιώτατοι Πατέρες μας, 
Ὡς γνωστόν, ἡ ἀντορθόδοξη, ληστρική, ἄκυρη, οἰκουμενιστική, αἱρετική, γιά τήν συνείδηση τοῦ μεγαλυτέρου ὄγκου τῶν πιστῶν, ψευδοσύνοδος τῆς Κρήτης 2016, ὄχι μόνο δέν κατεδίκασε τήν Παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καί ὁποιαδήποτε ἄλλη αἵρεση, ἀλλά
ἀντιθέτως, ἀνάμεσα καί σέ ἄλλες δογματικές καί ἐκκλησιολογικές ἀτασθαλίες της, ἐπικύρωσε συνοδικά καί διά τῶν ὑπογραφῶν τοῦ Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου καί τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερωνύμου:
α) τήν Παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ διά τῆς Συνοδικῆς ἐπικυρώσεως τῆς "συμβολῆς" τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν (Π.Σ.Ε.) στόν σύγχρονο κόσμο καί τήν συνέχιση τῶν διαλόγων του μέ τήν συμμετοχή τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας (εἰς τό κείμενον περί "ἀποστολῆς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἐν τῷ συγχρόνῳ κόσμῳ),
καί ἐπίσης ἐπικύρωσε συνοδικά καί διά τῶν ὑπογραφῶν τοῦ Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου καί τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερωνύμου:
β) τίς αἱρέσεις ὡς "Ἐκκλησίες" (εἰς τό κείμενον περί "σχέσεως τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας πρός τόν λοιπόν χριστιανικόν κόσμον")!
Κατόπιν τούτου, τό χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς Μίας (καί μοναδικῆς), Ἁγίας, Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἐν Ἑλλάδι καί παγκοσμίως, σᾶς ἐρωτοῦμε:


Θά συνεχίσετε νά μνημονεύετε τόν Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαῖο καί τόν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερώνυμο, ἐφόσον καί διά τῆς ὑπογραφῆς των ἐν Συνόδῳ στά ἄνωθι, οὐσιαστικά κηρύττουν γυμνῇ τῇ κεφαλῇ αἵρεση;
Ναί ἤ ὄχι;
Εἶσθε ἐκκλησιολογικῶς ὑποχρεωμένοι ὡς Πατέρες μας νά λάβετε δημόσια καί ξεκάθαρη θέση ἀπέναντι στό ἐρώτημα καί στά τέκνα Σας.
Μέ σεβασμό καί τιμή, 
Σᾶς ὑπενθυμίζουμε τόν 15ο Ἱερό Κανόνα τῆς Πρωτοδευτέρας Οἰκουμενικῆς Συνόδου ἐν Κωνσταντινουπόλει, σύμφωνα μέ τόν ὁποῖον ἡ ἐκκοπή μνημοσύνου σέ περίπτωση, ὅπως ἡ παροῦσα, κήρυξης αἱρέσεως δημοσίᾳ, νομιμοποιεῖται, καί μάλιστα πρό Συνόδου, πολλῷ δέ μᾶλλον κατόπιν τῶν ὑπογεγραμμένων ἀποφάσεων τῆς Συνόδου Κρήτης 2016 ὅσον ἀφορᾶ τά ζητήματα α) καί β) πού παραθέσαμε, καί Σᾶς παρακαλοῦμε θερμῶς νά τοποθετηθεῖτε αἰτιολογημένα ὡς πρός τόν συγκεκριμένο Ἱερό Κανόνα.
Κανὼν ιε´ τῆς ΑΒ´ Συνόδου. Περὶ σχίσματος μητροπολιτῶν ἀπὸ τῶν ἰδίων Πατριαρχῶν.

Τὰ ὁρισθέντα ἐπὶ πρεσβυτέρων καὶ ἐπισκόπων καὶ μητροπολιτῶν, πολλῷ μᾶλλον καὶ ἐπὶ πατριαρχῶν ἁρμόζει. Ὥστε, εἴ τις πρεσβύτερος ἤ ἐπίσκοπος ἢ μητροπολίτης τολμήσειεν ἀποστῆναι τῆς πρὸς τὸν οἰκεῖον πατριάρχην κοινωνίας καὶ μὴ ἀναφέρει τὸ ὄνομα αὐτοῦ, κατὰ τὸ ὡρισμένον καὶ τεταγμένον, ἐν τῇ θείᾳ μυσταγωγίᾳ, ἀλλὰ πρὸ ἐμφανείας συνοδικῆς καὶ τελείας αὐτοῦ κατακρίσεως σχίσμα ποιήσει, τοῦτον ὥρισεν ἡ ἁγία σύνοδος, πάσης ἱερατείας παντελῶς ἀλλότριον εἶναι, εἰ μόνον ἐλεγχθείη τοῦτο παρανομήσας. Καὶ ταῦτα μὲν ὥρισται καὶ ἐσφράγισται περὶ τῶν προφάσει τινῶν ἐγκλημάτων τῶν οἰκείων ἀφισταμένων προέδρων καὶ σχίσμα ποιούντων καὶ τὴν ἕνωσιν τῆς Ἐκκλησίας διασπώντων. Οἱ γὰρ δι᾿ αἱρεσίν τινα, παρὰ τῶν ἁγίων Συνόδων ἢ Πατέρων κατεγνωσμένην, τῆς πρὸς τὸν πρόεδρον κοινωνίας ἑαυτοὺς διαστέλλοντες, ἐκείνου τὴν αἵρεσιν δηλονότι δημοσίᾳ κηρύττοντος καὶ γυμνῇ τῇ κεφαλῇ ἐπ᾿ ἐκκλησίας διδάσκοντος, οἱ τοιοῦτοι οὐ μόνον τῇ κανονικῇ ἐπιτιμήσει οὐχ ὑποκείσονται, πρὸ συνοδικῆς διαγνώσεως ἑαυτοὺς τῆς πρὸς τὸν καλούμενον ἐπίσκοπον κοινωνίας ἀποτειχίζοντες, ἀλλὰ καὶ τῆς πρεπούσης τιμῆς τοῖς ὀρθοδόξοις ἀξιωθήσονται. Οἱ γὰρ ἐπισκόπων, ἀλλὰ ψευδεπισκόπων καὶ ψευδοδιδασκάλων κατέγνωσαν, καὶ οὐ σχίσματι τὴν ἕνωσιν τῆς ἐκκλησίας κατέτεμον, ἀλλὰ σχισμάτων καὶ μερισμῶν τὴν ἐκκλησίαν ἐσπούδασαν ῥύσασθαι.


Ἱστολόγιον ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ http://kaiomenivatos.blogspot.gr/

Σημείωση:
Δέν εἰδοποιήθηκαν ἠλεκτρονικά οἱ Ἐπισκοπές:
Λήμνου, Μεθύμνης, Περιστερίου, Σιδηροκάστρου καί Σισανίου-Σιατίστης, λόγῳ ἔλλειψης ἠλεκτρονικῶν μέηλ τῶν Μητροπόλεών των.
Θά εἰδοποιηθοῦν εἴτε μέ fax, εἴτε θά ἐνημερωθοῦν ἀπό τό διαδίκτυο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το περιεχόμενο των επώνυμων άρθρων ενδέχεται να μη συμπίπτει με τις απόψεις και θέσεις του Ιστολογίου.