Δευτέρα, 5 Ιουνίου 2017

Θλιβερές διαπιστώσεις! «Δάσκαλε ποὺ δίδασκες»!


Βίντεο: Ο π. Θεόδωρος Ζήσης μιλά
για όλα σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στην Σοφία Τσέκου

    
    π. Θεόδωρος Ζήσης (ὅπως ἀκοῦμε στὸ παρακάτω βίντεο) ἐπιμένει πεισματικὰ σὲ κακόδοξες θέσεις, ποὺ ἀνατρέπουν ἐκκλησιαστικὴ Παράδοση χιλιετιῶν. Γι' αὐτὸ δὲν μποροῦμε, χάριν μιᾶς τάχα ὁμόνοιας, νὰ ἀποδεχόμαστε σιωπηρὰ αὐτὴν τὴν διαστροφὴ τῆς Πατερικῆς Παραδόσεως. Ἀντὶ λοιπὸν οἱ διάφοροι καλοθελητὲς νὰ διαμαρτύρονται ποὺ καταγγέλλουμε αὐτὲς τὶς ἀντιπατερικὲς θέσεις, καλύτερα θὰ ἦταν, ἐπιτέλους, νὰ μελετήσουν σοβαρά, μέσα ἀπὸ τὰ κείμενα τῶν Ἁγίων μας τὴν ἐκκλησιαστικὴ πράξη, τὴν ὁποία στὸ βίντεο ὁ π. Θεόδωρος τὴν ἀναφέρει, ἀλλὰ διδάσκει νὰ τὴν ἀκολουθοῦμε ...προαιρετικά, δηλαδὴ νὰ τὴν παραβαίνουμε!!! Δὲν ἀντιλαμβάνεται ὅτι ἔτσι δίνει ἐλευθερία κινήσεων καὶ ἄνεση στοὺς Οἰκουμενιστές, ὥστε νὰ συνεχίσουν τὸ καταστρεπτικὸ ἔργο τους;
   Παρότι σ’ αὐτὴ τὴν συνέντευξη, ὁ π. Θεόδωρος, τόνισε πώς, διακόπτουμε τὴ σχέση μας μὲ τὸν Χριστό, ὅταν ἔχουμε σχέση μὲ τὸν αἱρετικὸ Οἰκουμενιστὴ Ἐπίσκοπο, παρόλα αὐτά, στὴ συνέχεια —ἀντιφάσκων πρὸς ἑαυτόν, ἀλλὰ κυρίως στὴν Εὐαγγελικὴ καὶ ἁγιοπατερική μας Παράδοση— διδάσκει ὅτι εἶναι εὐσεβεῖς αὐτοὶ οἱ ἱερεῖς ποὺ ἔχουν σχέση μὲ τοὺς αἱρετικοὺς Οἰκουμενιστὲς Ἐπισκόπους καί, ἄρα,
μποροῦμε νὰ πηγαίνουμε σ’  αὐτοὺς νά …κοινωνοῦμε!!!

     Στὴν ἐρώτηση τῆς κ. Σοφίας Τσέκου: «Ὁ μητροπολίτης Λαγκαδᾶ Ἰωάννης εἶπε ὅτι “ὅποιος διακόπτει τὴν σχέση του μὲ τὸν Ἐπίσκοπο, εἶναι σὰν νὰ διακόπτει τὴν σχέση του μὲ τὸν Χριστό”», ὁ π. Θεόδωρος ἀπάντησε:
      π. Θ. Ζήσης: «Ὁ Οἰκουμενιστὴς Ἐπίσκοπος διακόπτει —μὲ τὸν Οἰκουμενισμό— τὴ σχέση του μὲ τὸν Χριστό.  Ὅποιος ἀκολουθεῖ τὸν Οἰκουμενισμὸ καὶ ἐμμένει στὴν αἵρεση, αὐτὸς διακόπτει τὴν σχέση του μὲ τὸν Χριστό.
    Ἐκεῖνος ποὺ διακόπτει τὴν σχέση του μὲ τὴν αἵρεση, ἐκεῖνος ἔχει σχέση μὲ τὸν Χριστό.
    Ἡ ἄποψη (τοῦ Ζηζιούλα καὶ τοῦ Λαγκαδᾶ Ἰωάννη) ὅτι ὅποιος διακόπτει τὴν σχέση του μὲ τὸν Ἐπίσκοπο, διακόπτει τὴν σχέση του μὲ τὸν Χριστό, εἶναι ἐσφαλμένη, διότι ἐν τοιαύτῃ περιπτώσει ποῦ πηγαίνουν ὅλα αὐτὰ ποὺ λέγουν οἱ Ἀπόστολοι, οἱ Ἅγιοι Πατέρες ὅτι «αἱρετικὸν ἄνθρωπον μετὰ μίαν καὶ δευτέραν νουθεσίαν παραιτοῦ»;

     Ἐρώτηση: Ἀντιλαμβάνεστε τὴν σοβαρότητα τοῦ ζητήματος ἀπὸ τέτοιες δηλώσεις (Ζηζιούλα, Λαγκαδᾶ) καὶ ἀντιλαμβάνεστε καὶ τὴν σοβαρότητα ἀπὸ σωτηριολογικὴ πλευρὰ μὲ τὴν ὁποία τὸ ποίμνιο μιὰ τέτοια σχέση μὲ τὸν Ἐπίσκοπό του τοῦ ἐρωτήματος. Σοῦ λέει, ἂν διακόψω καὶ ἀδιαφορῶ, ἢ ἀπέχω ἀπὸ τὸν Ἐπίσκοπο, διακόπτω τὴ σχέση μου μὲ τὸν Χριστό;
    π. Θεόδωρος Ζήσης:  Ἂν διακόψουμε τὴν σχέση μας μὲ τὴν ἀλήθεια, μὲ τὴν Ὀρθοδοξία, μὲ τὴν Πίστη, τότε διακόπτουμε τὴ σχέση μας μὲ τὸν Χριστό. Διότι ὁ Χριστὸς εἶναι ἡ ἀλήθεια, εἶναι ἡ ὀρθὴ Πίστη καὶ μόνο τηρώντας τὴν ἀλήθεια καὶ τὴν Ὀρθοδοξία, διατηροῦμε τὴν σχέση μας μὲ τὸν Χριστό. Κι  αὐτὸ ἀποδεικνύεται ἀπὸ τὴν πράξη τῆς Ἐκκλησίας. Ἂν λοιπόν, ὁ Ἐπίσκοπος εἶναι αἱρετικός, διατηρεῖ τὴν σχέση του μὲ τὸν Χριστό; (Ἀσφαλῶς ὄχι). Εἶναι πολὺ ἁπλὸ τὸ πρᾶγμα».

    Αὐτὸ τὸ ἁπλὸ πρᾶγμα, π. Θεόδωρε, γιατί ἐσεῖς δὲν θέλετε νὰ καταλάβετε; Παραπάνω εἴπατε ὅτι, ὅποιος κοινωνεῖ μὲ τὸν Ἐπίσκοπο –ποὺ κοινωνεῖ μὲ τὴν αἵρεση, αὐτὸς δὲν κοινωνεῖ μὲ τὸν Χριστό. Αὐτό, πάτερ μου, λένε καὶ οἱ Ἁγιορεῖτες Πατέρες πού (γιὰ νὰ μὴν διασπαστεῖ τὸ ἀντι-Οἰκουμενιστικὸ μέτωπο) κακῶς συμφώνησαν μαζί σας -πρὶν τὸ Ὡραιόκαστρο- στὴν Οἰκονομία, ἀλλὰ γρήγορα τὸ κατάλαβαν καὶ ἐπέστρεψαν, καὶ ἔμειναν στὴν ἁγιοπατερικὴ Ἀκρίβεια.
     Ἐσεῖς, γιατί ἐπιμένετε στὴν καταστροφικὴ τοῦ ἀγῶνος Οἰκονομία; Πῶς ἀρνεῖσθε τὴν Ἀκρίβεια, ποὺ λίγο πιὸ πάνω ἀποδεχτήκατε, καὶ διδάσκετε νὰ κοινωνοῦν οἱ ἄνθρωποι «κατ’ Οἰκονομία» μὲ τὸν Ἐπίσκοπο ποὺ ἔχει διακόψει τὴν σχέση του μὲ τὸν Χριστὸ διὰ τῆς αἱρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ; Χωράει σὲ θέματα σωτηριολογικά, ὅπως τὰ ἔθεσε καὶ ἡ κ. Τσέκου, ἡ Οἰκονομία;
    Ὁ ἴδιος μᾶς εἴπατε πὼς χρόνια ὁλόκληρα μπορεῖ νὰ κρατήσει αὐτὴ ἡ κατάσταση. Ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια, λοιπόν, ὅσοι παραμένουν κοντὰ στοὺς αἱρετικούς, δὲν διακινδυνεύουν τὴν σωτηρία τους μὲ τὴν δική σας εὐλογία; Δὲν τρέμετε μὲ αὐτὴν τὴν διδασκαλία, ποὺ ἔχει σχέση μὲ τὴν σωτηρία ἢ τὴν ἀπώλεια ψυχῶν; Δὲν ἀποτελεῖ ἀσφάλεια ἡ Ἀκρίβεια; Καὶ ἀσφαλῶς, ὅποιος θέλει τὴν ἐφαρμόζει!
    Ἐν τέλει, πάτερ, γιατί δὲν καταλαβαίνετε ὅτι βγαίνετε ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη Παράδοση, ὅταν λέτε ὅτι «ἕως ὅτου καταδικαστεῖ ἡ αἵρεση, μποροῦν νὰ πηγαίνουν νὰ κοινωνοῦν στοὺς αἱρετικούς»; Κι ἂν (ἂν λέμε, γιατὶ κανεὶς δὲν ξέρει τὶς βουλὲς τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ ὅλο καὶ πιὸ πολλοὶ διαισθάνονται πὼς πλησιάζουμε τὰ ἔσχατα, τὰ γεγονότα τὸ δείχνουν), ἂν δὲν καταδικαστεῖ ἡ αἵρεση (ἴσως νὰ περάσουν καὶ δεκαετίες, ἴσως νὰ μᾶς προλάβει τὸ τέλος), ἀντιλαμβάνεστε τί διδάσκετε; Ἀντιλαμβάνεστε ποιά θὰ εἶναι τὰ ἀποτελέσματα τῆς διδασκαλίας σας; Διδάσκετε νὰ πηγαίνουν οἱ ὀρθόδοξοι πιστοὶ νὰ "φωτίζονται" ἀπὸ τοὺς Παναιρετικοὺς Οἰκουμενιστές;
     Ἡ Οἰκονομία, πάτερ, στὴν σημερινὴ περίπτωση, δὲν ἔχει κανένα λόγο· ποτὲ δὲν ἐφαρμόστηκε ἔτσι, ὅπως τὴν προπαγανδίζετε· ποτὲ οἱ Πατέρες, σὲ περίπτωση μάλιστα ποὺ ἡ αἵρεση εἶχε κατακλύσει τὰ πάντα, δὲν τὴν δίδαξαν. Τὴν ἐφάρμοσαν κάποιες φορὲς γιὰ κάποιους μῆνες, κάποια χρόνια ἔστω. Ἐδῶ, ὅμως ἡ αἵρεση ὑπάρχει γιὰ δεκαετίες! Καὶ ἂν συγκρίνουμε ἐκεῖνες τὶς ἐποχὲς ποὺ ἡ πληροφόρηση ἦταν ἐλάχιστη, καὶ ἄρα ἡ συνειδητοποίηση τῆς αἱρέσεως καὶ ἡ πληροφόρηση τοῦ λαοῦ γι’ αὐτὴν ἀπαιτοῦσε χρόνο πολύ, θὰ μπορούσαμε –συγκριτικά νὰ ποῦμε– ὅτι ἡ αἵρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ εἶναι σὰν νὰ ὑπάρχει ἑκατονταετίες!!! Δεδομένου ὅτι –κι αὐτὸ εἶναι τραγικό– τὴν ἐμπεδώνουν ἀκούσια, ἀκόμα καὶ τὰ θρησκευτικὰ ἱστολόγια μὲ τὶς ἑκατοντάδες φωτογραφίες ποὺ δημοσιεύουν καὶ ἔτσι ἐθίζουν τὸ λαὸ στὶς παραβάσεις τῶν Οἰκουμενιστῶν!
    Τέλος, ἐνῶ περιμέναμε, πάτερ, νὰ μᾶς δώσετε μιὰ καλὴ εἴδηση, ὅτι δηλαδὴ θὰ ξαναδεῖτε τὸ θέμα μὲ τοὺς Ἁγιορεῖτες, ἐσεῖς ἀμετανόητα μᾶς εἴπατε ὅτι περιμένετε οἱ Ἁγιορεῖτες νὰ μετανοήσουν, νὰ ἐγκαταλείψουν τὶς θέσεις τῆς θεοπαράδοτης Ἀκριβείας καὶ νὰ ἔλθουν νὰ ἀκολουθήσουν τὶς δικές σας κακόδοξες θέσεις, ὅπως εἶναι στὴν περίπτωση τῆς Παναιρέσεως ἡ ἀντιμετώπισή της μὲ τὴν ἀτελέσφορη Οἰκονομία! Τί "λογικότερο", πάτερ, νὰ διδάξετε τὴν Ἀκρίβεια καὶ νὰ ἀφήσετε καθένα -ἀνάλογα μὲ τὴν διάθεσή του- νὰ ἀκολουθήσει ὅ,τι ἀντέχει;
     Κρίμα!!!  Γιατί, ἐνῶ τόσο ὡραῖα μᾶς παρουσιάσατε τὴν ὁδὸν τῆς Ἀκριβείας, ἀρνεῖσθε νὰ τὴν ἀκολουθήσετε! Ἐπαναλαμβάνουμε τὰ λόγια σας:
«Λέγουν οἱ Ἀπόστολοι, οἱ Ἅγιοι Πατέρες ὅτι “αἱρετικὸν ἄνθρωπον μετὰ μίαν καὶ δευτέραν νουθεσίαν παραιτοῦ”. Μόνο τηρώντας τὴν σχέση μας μὲ τὴν ἀλήθεια, διατηροῦμε τὴν σχέση μας μὲ τὸν Χριστό. Ἂν ὁ Ἐπίσκοπος διατηρεῖ σχέση μὲ τὸν Οἰκουμενισμό, δὲν διατηρεῖ τὴν σχέση του μὲ τὸν Χριστό»;
Σημάτης Παναγιώτης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το περιεχόμενο των επώνυμων άρθρων ενδέχεται να μη συμπίπτει με τις απόψεις και θέσεις του Ιστολογίου.