Παρασκευή, 3 Νοεμβρίου 2017

Δυστυχώς, προωθείται από Αγιορείτες ο Παλαιοημερολογιτισμός! Τοῦ Παναγιώτη Σημάτη     Παρουσιάζουμε σήμερα μερικὲς σελίδες ἀπὸ τὸ νεοεκδοθὲν βιβλίο τοῦ π. Χαρίτωνος Καρεώτη, οἱ ὁποῖες ἀναφέρονται στὸ Παλαιὸ Ἡμερολόγιο καὶ οἱ ὁποῖες μᾶς ἐξένισαν.
    Τὶς παρουσιάζουμε γιατὶ ἔτσι νομίζουμε πὼς ἀποκαθίσταται μία ἀδικία ἐναντίον πιστῶν ἀδελφῶν μας ἀποτειχισμένων, οἱ ὁποῖοι κατηγορήθηκαν ὅτι μὲ ὅσα περὶ Ἡμερολογιακοῦ ἔγραψαν παρανόησαν καὶ παραποίησαν τὶς θέσεις τῶν ἀποτειχισμένων Ἁγιορειτῶν Πατέρων ποὺ ἀναφέρονταν στὴν Ἀποτείχιση καὶ στὸ Παλαιὸ Ἡμερολόγιο· ὅτι ἦταν λάθος κίνηση ἡ κριτικὴ κατὰ τῶν Ἁγιορειτῶν, ἀφοῦ τοὺς ἀπέδωσαν θέσεις ποὺ δὲν εἶχαν, καὶ ἄλλα παρόμοια. Δυστυχῶς, ἔγινε ἀκριβῶς τό ....ἀντίθετο!!!
   Ἐπειδή, λοιπόν, συκοφαντήθηκαν ἄνθρωποι ἄδικα, δημοσιεύουμε -σὲ πρώτη φάση- μερικὲς φωτοτυπίες ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ π. Χαρίτωνος (κάποιες φωτοτυπίες μᾶς ἐστάλησαν ἀπὸ ἀδελφοὺς ἀπὸ τὴ Β. Ἑλλάδα) καὶ ὅταν θὰ ἔχουμε ὅλες τὶς φωτοτυπίες στὰ χέρια μας, ἴσως χρειαστεῖ νὰ ἐπανέλθουμε.


    Στὸ ἐν λόγῳ βιβλίο, λοιπόν, καὶ στὸ ΙΒ΄ κεφάλαιο, ἀπὸ τὴν σελίδα 203 καὶ ἑξῆς, ὑπάρχει ἀναφορὰ ἐκτεταμένη στὴν ἱστορία τοῦ Ἡμερολογιακοῦ προβλήματος. Διαβάζοντάς την κανείς,
νομίζει ὅτι τὸ βιβλίο τὸ ἔχουν γράψει Παλαιοημερολογίτες!


  Ἔτσι ἀρχίζει τὸ κεφάλαιο αὐτὸ ὁ π. Χαρίτων. Στὴν δεύτερη παράγραφο αὐτῆς τῆς σελίδος τοῦ βιβλίου του (σελ. 203) εἶναι φανερὴ ἡ πρώτη σοβαρὴ παραπληροφόρηση! Ἐνῶ εἶναι γνωστὸ ὅτι ἡ Α΄ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος δὲν ὅρισε ΚΟΙΝΟ Ἡμερολόγιο, ἀλλὰ ΚΟΙΝΟ Πασχάλιο, ὁ συγγραφέας τοῦ βιβλίου, μᾶς δίνει τὴν πληροφορία ὅτι μετὰ τὴν Α΄ Οἰκουμενικὴ Σύνοδο «ἴσχυε ἀδιατάρακτα ὁ ἀποστολοπαράδοτος κοινὸς ἑορτασμὸς τοῦ Πάσχα σὲ ὁλόκληρη τὴν Ἐκκλησία»!  Μὲ αὐτὰ ποὺ γράφει, ὅμως,
    α) ἀποπροσανατολίζει ἀπὸ τὸ πρόβλημα τοῦ Παλαιοῦ Ἡμερολογίου, ποὺ δὲν εἶναι τὸ Πασχάλιο, ἀφοῦ Νεοημερολογίτες καὶ Παλαιοημερολογίτες ἔχουμε  ΚΟΙΝΟ Πασχάλιο, ἀλλὰ οἱ 13 ἡμέρες καὶ
    β) ἀποκρύπτει τὴν ΑΛΗΘΕΙΑ (αὐτὴ ποὺ κυρίως μᾶς ἐνδιαφέρει), ὅτι πολλοὺς αἰῶνες μετὰ τὴν Α΄ Οἰκουμενικὴ Σύνοδο διατηροῦσαν οἱ Ὀρθόδοξοι καὶ  ἄλλα  Ἡμερολόγια ἐκτὸς τοῦ Ἰουλιανοῦ καὶ ἄρα ἡ ἀλλαγὴ δὲν εἶναι θέμα δογματικό! Τοῦτο τὸ ἔχουν ἀποδείξει περίτρανα ὁ π. Εὐθύμιος Τρικαμηνᾶς μὲ τὴ σχετική  –γνωστὴ στὸ συγγραφέα–  μελέτη του, ἀλλὰ καὶ οἱ πρόσφατα συκοφαντούμενοι ἀπὸ τοὺς Ἁγιορεῖτες λαϊκοί!
    Στὴ συνέχεια γράφει (σελ. 205-206):
    
   δῶ μᾶς ἀναφέρει γιὰ τὴν ἄρνηση τοῦ Πατριάρχη Ἱερεμία τοῦ Τρανοῦ νὰ δεχθεῖ τὸ Παπικὸ Ἡμερολόγιο. Ἀλλὰ στὴν ἀπάντηση τοῦ Ἱερεμίου ποὺ παραθέτει παρατηροῦμε ὅτι ὁ Πατριάρχης δὲν ὁμιλεῖ γενικὰ γιὰ τὸ Ἡμερολόγιο, ἀλλ' ἑστιάζει τὸν λόγο του στὸ Πασχάλιο! Καὶ τοῦτο εἶναι φυσικό, γιατὶ ἡ Α΄ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος περὶ Πασχαλίου κανόνισε κι ὄχι περὶ Ἡμερολογίου! Ἀλλὰ καὶ ἡ Σύνοδος τοῦ 1593 (πάλι ὑπὸ τὸν Πατριάρχη Ἱερεμία) «ἀπέκρουσε τὸ Γρηγοριανὸ Ἡμερολόγιο, δίνοντας καὶ πάλι ἔμφαση στὸ πασχάλιο καὶ μνημονεύοντας τὴν ἀπόφαση τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, ποὺ δὲν καθόρισε Ἡμερολόγιο, ἀλλὰ Πασχάλιο! Ἄρα κι ἐδῶ ὁ λόγος του εἶναι παραπλανητικός.
  Ὁ συγγραφέας, ὅμως, στοιχώντας στὶς θεωρίες τῶν Παλαιοημερολογιτῶν, συμπεραίνει(!) ὅτι «ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία δὲν δέχεται τὴν ἀλλαγὴ τοῦ Ἡμερολογίου»! Κι ὅμως ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ὅπως στοὺς πρώτους αἰῶνες μετὰ τὴν Α΄ Οἰκουμενικὴ Σύνοδο ἐφάρμοζε πέραν τοῦ ἑνὸς Ἡμερολόγια, καὶ ἐκεῖνο ποὺ πρωτίστως τὴν ἐνδιέφερε ἦταν τὸ Πασχάλιο· καὶ ἡ ὕπαρξη δύο Ἡμερολογίων δὲν ἐπέφερε διακοπὴ ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας τῶν χρησιμοποιούντων διαφορετικὰ Ἡμερολολόγια Ἐκκλησιῶν· ἔτσι καὶ στὴν περίπτωση τοῦ 1920-1923: παρὰ τὴν σκόπιμη καὶ πραξικοπηματικὴ εἰσαγωγὴ τοῦ Νέου Ἡμερολογίου, δὲν διέκοψε ἡ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ τὴν κοινωνία μετὰ τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἐπειδὴ ἄλλαξε τὸ Ἡμερολόγιο! Οἱ μόνοι ποὺ διέκοψαν τὴν κοινωνία μὲ ΟΛΕΣ τὶς Ἐκκλησίες χωρὶς οἱ ἄλλες Ἐκκλησίες τότε, οὔτε Οἰκουμενιστικὲς νὰ εἶναι, οὔτε νὰ ἀλλάξουν Ἡμερολόγιο ἦσαν οἱ Παλαιοημερολογίτες!
    Καὶ συνεχίζει ὁ π. Χαρίτων νὰ καταθέτει στοιχεῖα, ὄχι γιὰ τὸ Ἡμερολόγιο, ἀλλὰ στοιχεῖα γιὰ τὸ Πασχάλιο, ποὺ δὲν ἰσχύουν γιὰ τὸ Ἡμερολόγιο!


       Στὴ σελίδα 213, τώρα, ὁ π. Χαρίτων μᾶς παραθέτει τὴν ὀρθὴ ἀπόφαση ποὺ ἔλαβαν οἱ Ἁγιορεῖτες Πατέρες τὸ 1927. Ἀλλὰ θρηνεῖ, στὴ συνέχεια, κατακρίνοντας καὶ ἐπιρρίπτοντας τὴν κατηγορία σὲ ἐκείνους ποὺ παρέμειναν ἐνσωματωμένοι στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, κι ὄχι σὲ ἐκείνους ποὺ ἀποκόπηκαν ἀπὸ αὐτή! Καθαρὰ ἡ θέση τῶν Παλαιοημερολογιτῶν!!! Καὶ ὀνομάζει τοὺς παραμείναντας στὴν Ἐκκλησία "καινοτόμους" (δηλαδή, καινοτόμοι εἴμαστε ὅλοι ἐμεῖς! Ἔτσι μᾶς χαρακτηρίζει ὁ π. Χαρίτων, ὅπως ἀκριβῶς μᾶς χαρακτηρίζουν καὶ οἱ Παλαιοημερολογίτες), ἐνῶ θεωρεῖ Ὀρθόδοξους τοὺς σχισματικοὺς Παλαιοημερολογίτες!
    Ὑπ' ὄψιν, ὅτι μιλᾶμε γιὰ τὴ δεκαετία τοῦ 1920, ποὺ δὲν εἶχε στοιχειοθετηθεῖ αἱρετική-δογματικὴ παρέκκλιση (ποὺ νὰ δικαιολογεῖ ἀπόσχιση ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία), οὔτε ἀπὸ τὴν τοπικὴ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, πολλῷ μᾶλλον ἀπὸ τὶς ἄλλες τοπικὲς Ἐκκλησίες ποὺ εἶχαν κρατήσει τὸ παλαιὸ Ἡμερολόγιο! Ἡ μονομερὴς εἰσαγωγὴ τοῦ Ἡμερολογίου, ἔγινε δεκτή, ἕως ὅτου κάποια Σύνοδος τὴν ἐξετάσει, ὅπως ζητοῦσε καὶ ὁ τότε Μητροπολίτης τοῦ Παλαιοῦ Φλωρίνης Χρυσόστομος καὶ ἐν πάσῃ περιπτώσει ἡ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ἔκρινε, ὅτι δὲν ἔθιγε τὸ Δόγμα, ὅπως δὲν ἐθίγη τὸ Δόγμα καὶ τοὺς πρώτους μετὰ τὴν Α΄ Οἰκουμενικὴ Σύνοδο αἰῶνες, ποὺ ἐχρησιμοποιοῦντο ἄλλα Ἡμερολόγια. Γράφει ὁ π. Χαρίτων:

  Εἶναι φυσικό, λοιπόν, ἀφοῦ ἀκολουθεῖ τὴν λογικὴ τῶν Παλαιοημερολογιτῶν, νὰ ἀποκαλεῖ καινοτόμους τοὺς Νεοημερολογίτες καὶ αἱρετικὸ τὸν τότε Πατριάρχη, μόνο καὶ μόνο γιὰ τὴν Ἡμερολογιακὴ ἀλλαγή, κι ὄχι γιὰ κάποια αἵρεση!!! Τοῦτο συμπεραίνεται ἀπὸ τὶς δηλώσεις τῶν ἴδιων τῶν Παλαιοημερολογιτῶν· οἱ ἴδιοι οἱ Παλαιοημερολογίτες δηλαδή, ἐρωτώμενοι, γιατί, οὔτε μιὰ φορὰ ἐπὶ δεκαετίες, δὲν ἀναφέρεται στὰ κείμενά τους ἡ δικαιολογία ὅτι ἀποσχίστηκαν ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία λόγῳ Οἰκουμενισμοῦ, ἔχουν δηλώσει ὅτι τότε δὲν γνώριζαν αἵρεση μὲ τὸ ὄνομα Οἰκουμενισμός!
    Γράφει ὁ π. Χαρίτων, κάνοντας λόγο γιὰ τοὺς τότε μοναχοὺς καὶ τὸν τότε Πατριάρχη καὶ τὰ ἑξῆς:
    
    Καὶ στὴ συνέχεια, δὲν διστάζει νὰ ἀκολουθεῖ τὴν ἰδεολογία τῶν Παλαιοημερολογιτῶν, οἱ ὁποῖοι ὁμιλοῦν γιὰ καινοτομία (=αἵρεση) τῶν Νεοημερολογιτῶν, γράφοντας ὅτι ἔκαναν τὴν διακοπὴ μνημοσύνου οἱ Παλαιοημερολογίτες, «ὅπως ὁρίζουν οἱ Ἱεροὶ Κανόνες τῆς Ἐκκλησίας ἐν καιρῶ αἱρέσεως»!

    
     Ξέχασε ὁ π. Χαρίτων τὴν ὀρθὴ ἀπόφαση τοῦ Ἁγίου Ὄρους ποὺ παραθέτει στὸ βιβλίο του (καὶ παρουσιάσαμε πιὸ πάνω) τὴν ὁποία δὲν ἔχει καταγγείλει καὶ ὡς Ἁγιορείτης δέχεται, ἀφοῦ δὲν ἀνῆκε σὲ ζηλωτικὴ ὁμάδα, ὅπως ὁ συνυπογράφων τὸν ἐναντίον μας λίβελλο π. Ἐπιφάνιος Καψαλιώτης.  Φαίνεται πὼς ὑπέκυψε στοῦ π. Ἐπιφάνιου τὴν Ἐσφιγμενίτικη ἐπιστημοσύνη (μαζὶ μὲ τὸν π. Σάββα ποὺ προλογίζει τὸ βιβλίο του) καὶ ὅποιων ἄλλων κύκλων τὶς μηχανοραφίες καὶ τὴν ἐπιρροή.

    Ἐπειδὴ ὁ π. Σάββας δήλωσε ὅτι δὲν ἔχει τὶς προθέσεις ποὺ τοῦ ἀποδίδονται ἀπὸ κάποιους, δημοσιεύουμε καὶ τὴν ἀρχὴ τοῦ Προλόγου τοῦ π. Σάββα στὸ βιβλίο τοῦ π. Χαρίτωνος, καὶ τὸν παρακαλοῦμε νὰ διαχωρίσει τὴν θέση του ἀπὸ αὐτόν, στὸ θέμα ποὺ συζητοῦμε, γιατὶ ἀπὸ τὸν πρόλογο φαίνεται ὅτι συμφωνεῖ κατὰ πάντα.

Γέρων Σάββας Λαυριώτης: 
                                             

31 σχόλια:

 1. Ανώνυμος3/11/17, 1:10 μ.μ.


  "Διαβάζοντάς την κανείς, νομίζει ὅτι τὸ βιβλίο τὸ ἔχουν γράψει Παλαιοημερολογίτες!"

  Μα αν δεν κάνω λάθος οι Αγιορείτες Πατέρες και όλο το Άγιο Όρος παλαιοημερολογίτες δεν είναι ??? Γιατί τους κατηγορείτε ???

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Άρχισαν να εμφανίζονται τα προβοκατόρικα σχόλια, που είχαν σταματήσει τόσες μέρες. Ανώνυμε, είναι αδύνατο να μη γνωρίζεις ότι το Άγιο όρος (όπως και οι άλλες τοπικές Εκκλησίες) έχουν μεν το παλαιό Ημερολόγιο, αλλά ΚΟΙΝΩΝΟΥΝ με τους Νεοημερολογίτες. Οι όντως Παλαιοημερολογίτες, όμως, δεν κοινωνούν με μας. Και σήμερα, καλά κάνουν και δεν κοινωνούν με τους Οικουμενιστές Νεοημερολογίτες, αλλά δεν κοινωνούν και με τους αποτειχισμένους, αποδεικνύοντας ότι το Ημερολόγιο γι' αυτούς είναι δογματικό και θέμα σωτηρίας! Αυτό θέλουμε να αποκηρύξουν οι Αγιορείτες που αποτειχίστηκαν. Αν δεν ήταν σκόπιμη η παρέμβασή σου, ξύπνα!

   Διαγραφή
  2. Ανώνυμος3/11/17, 2:07 μ.μ.

   Η δογματοποίηση του ημερολογίου,κ. Βαρβέρη, σε κάνει Παλαιοημερολογίτη.
   Οι Αγιορείτες δεν είναι Παλαιοημερολογίτες γιατί ακολουθούν και το Νέο Ημερολόγιο όταν είναι εκτός Αγ.Όρους.
   Παλαιοημερολογίτης είναι ο σχισματοαιρετικός και ο καινοτόμος(αυτός που για 13 ημέρες χαλάει την αδελφική αγάπη και κοινωνία,αυτός που φεύγει από την Εκκλησία γιατί λατρεύει τις ημέρες).
   Ξύπνα Κυριάκο και γύρνα στην Εκκλησία!

   Διαγραφή
  3. Ανώνυμος3/11/17, 2:26 μ.μ.


   Το θέμα του ημερολογίου είναι θέμα που άπτεται την λειτουργικής ενότητας της Εκκλησίας και επομένως άπτεται και του Δόγματος.

   Όσοι αγαπούν την καινοτομία του Μεταξάκη και του Χρυσοστόμου Παπαδόπουλου, δικαίωμά τους.

   Οι Αγιορείτες δικαίως δεν θέλουν να έχουν καμία σχέση με τους καινοτόμους.

   Διαγραφή
  4. Ανώνυμος3/11/17, 2:48 μ.μ.

   Δεν κοινωνούν με τους Νεοημερολογίτες, αλλά με τις επίσημες εκκλησίες νέου και παλιού, που είναι μέσα στον Οικουμενισμό και με τις οποίες ΟΥΤΕ εσείς κοινωνείτε! Ξυπνήστε επιτέλους μέχρι κι οι Αγιορείτες κατάλαβαν ότι το δίκιο το έχουν οι ΓΟΧ που κονιορτοποίησαν τα ψεύτικα επιχειρήματά σας.

   Διαγραφή
  5. Ανώνυμος3/11/17, 3:15 μ.μ.


   Ανώνυμος 3/11/17, 2:07 μ.μ.

   Βλέπω κάνετε κανονικό φακέλωμα στα IP address !!! Μπράβο εντυπωσιάστηκα !!!

   Αφού δεν δημοσιεύεται τα επώνυμα σχόλια (τόση δημοκρατία !!!) αναγκαστικά καταφεύγουμε στην ανωνυμία για να ακουστεί έστω και λίγο η άλλη πλευρά.

   Ευχαριστώ πάντως για την δημοσίευση !!!

   Καλή μετάνοια σε όλους μας.

   Κυριάκος Βαρβέρης

   Διαγραφή
  6. Απορούμε για τη συκοφαντία σας, κ. Βαρβέρη. Ο Ανώνυμος 3/11/17, 2:07 μ.μ. δεν γνωρίζουμε και δεν ξέρουμε πώς κατάλαβε ότι εσείς γράψατε το σχόλιο, στο οποίο απάντησε, αντίθετα απορήσαμε πώς σας κατάλαβε. Κι έρχεστε εσείς να τον επιβεβαιώσετε, κατηγορώντας την "Π.Π." ότι κάνει "κανονικό φακέλωμα"! Σας πληροφορούμε λοιπόν, ότι ότι έχουμε πλήρη άγνοια για τα IP address! Ρωτήσαμε και μας είπαν ότι κάποιοι γνώστες του διαδικτύου μπορούν να γνωρίζουν με κάποιο τρόπο, ποιοί στέλνουν τα σχόλια στα ιστολόγια. Δεν το γνωρίζουμε και δεν μας ενδιαφέρει να το μάθουμε.

   Διαγραφή
  7. Τόμπρος Νεκτάριος4/11/17, 6:19 π.μ.

   Το σχόλιο 3/11/17,2.07 μ.μ. ήταν δικό μου κ. Βαρβέρη(όπως και το 3/11/17,1:25 μ.μ.).

   Διαγραφή
  8. Ανώνυμος5/11/17, 2:54 μ.μ.

   Ο Ανώνυμος 3/11/17, 2:07 μ.μ. δεν φαίνεται να το κατάλαβε από το IP address στο οποίο δεν μπορεί να έχει πρόσβαση. Προφανώς το κατάλαβε από το ύφος και τον τρόπο γραφής.

   Πάντως το φανατικό κόλλημα στις 13 ημέρες μόνο χαρά προξενεί στους οικουμενιστές. Ας το σκεφτούν όσοι από τους παλαιοημερολογίτες που έχουν φανατικό κόλλημα στις 13 ημέρες (Δεν αναφέρομαι σε όλους).

   Αναγνώστης

   Διαγραφή
 2. Ανώνυμος3/11/17, 1:25 μ.μ.

  Παλαιοημερολογιτισμός και όχι Παλαιοημερολογισμός!
  Ο π. Επιφάνιος είναι-και ήταν-ζηλωτής(''οπαδός'' του π. Θ. Μαύρου)και δεν αποτειχίστηκε-όπως ο Μ. Σάββας Λαυριώτης-το 2016 αλλά παλαιότερα(το μοναχικό σχίμα το έχει πάρει από Παλαιοημερολογίτες).
  Αυτός τους κάνει κουμάντο(είναι ο διάδοχος του π. Θ. Μ. ) και πρέπει να κάνει διάλογο ο Πατήρ Ε. Τρικαμηνάς μαζί του. Αν ακολουθήσουν την πλάνη τους(την δογματοποίηση του ημερολογίου),θα πρέπει να διακοπεί η κοινωνία(βέβαια,ο Μοναχός Επιφάνιος και οι ζηλωτές Παλαιοημερολογίτες ΔΕΝ κοινωνούν εκκλησιαστικά με αυτούς που ακολουθούν και τα δυο ημερολόγια)μαζί τους και ο καθένας να βαδίσει τον δρόμο του.
  Οι Αγιορείτες Πατέρες δεν αποτειχίστηκαν μετά την ψευδοσύνοδο της Κρήτης αλλά από παλαιά(λόγο Αθηναγόρα αλλά και ημερολογίου).Αυτοί που αποτειχίστηκαν το 2016(όπως ο Μ. Σάββας)είναι ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ!
  Θα κάνω μια λίστα με τα ονόματα των ζηλωτών Παλαιοημερολογιτών και των αποτειχισμένων λόγο ψευδοσυνόδου Κρήτης.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ανώνυμος3/11/17, 1:52 μ.μ.

  Πονηρε, το Αγιον Ορος δεν ονομαζει τους του Νεου καινοτομους. Τι δεν καταλαβαινεις απο τις επισημανσεις του αρθρου και γιατι θελεις να θολωσεις τα νερα;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ελάτε κ. Σημάτη αν δεν φοβάστε την αλήθεια κάντε και μια αναδημοσίευση αυτού του άρθρου
  http://krufo-sxoleio.blogspot.gr/2016/09/208-29-1982_5.html να διαφωτιστεί ο κόσμος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δεν φοβούμαστε την αλήθεια, κ. Μάννη. Αποφεύγουμε να δημοσιεύουμε τα ίδια τετριμμένα σχόλια και επιχειρήματα των Παλαιοημερολογιτών. Έγινε τόσα χρόνια διάλογος, που δεν έβγαλε πουθενά. Οι Παλαιοημερολογίτες αρνούνται την πλήρη κοινωνία με αποτειχισμένους του Νέου Ημερολογίου, αν δεν αποδεχτούν το Παλαιό. Και είτε το λέτε, είτε δεν το λέτε, εφ΄ όσον δεν θέλετε κοινωνία με κάποιους που έφυγαν από την αίρεση του Οικουμενισμού και για ποιμαντικούς ή άλλους λόγους (που μάταια σας εξήγησε ο π. Ευθύμιος) παραμένουν στο Νέο Ημερολόγιο (όχι στην αίρεση), είναι φανερό ότι τους θεωρείτε σχισματοαιρετικούς. Και το γράψατε κιόλας. Οπότε προς τί η συζήτηση;
   Σημάτης Π.

   Διαγραφή
  2. Ανώνυμος3/11/17, 7:59 μ.μ.

   Πριν από κάποιες ώρες έλαβα από τον κ. Μάννη ένα Εμαιλ που ζητούσε την προσωπική μου γνώμη/απάντηση σε σχέση με ένα άρθρο του κ. Μάννη από το 2016(!!!) σχετικά με την διδασκαλία του μακαριστού π. Σεραφείμ Ρόουζ (τον οποίο μάλιστα μοναχός από την γνωστή τελευταία τριάδα του Αγ. Ορους σε τηλεφωνική επικοινωνία, που είχαμε, χαρακτήρισε ασταθή και υπερόπτη). Εγώ αφελέστατα θεώρησα το Εμαιλ αυτό ως μία προσπάθεια επί προσωπικού να ανταλλάξουμε απόψεις και φυσικά του απάντησα (χωρίς βέβαια να πάρω την ανάλογη ανταπάντηση). Τώρα όμως βλέπω ότι το Εμαιλ αυτό δεν στάλθηκε σε μένα μόνο προσωπικά αλλά και σε άλλους, εν είδει εκστρατείας (πάλι) υπεράσπισης των θέσεων του κ. Μάννη. Γι' αυτό τον λόγο παραθέτω την απάντηση που έστειλα στον κ. Μάννη ως σχόλιο στο σχόλιο του, μιας και βλέπω, ότι ούτε τα προσχήματα δεν κρατιούνται. Στο ερώτημα που έθεσα στον κ. Μάννη στο τέλος του σχολίου μου απάντηση ακόμα δεν πήρα:

   Αξιότιμε κ. Μάννη, όσον αφορά το Εμαιλ που μου στείλατε έχω να σας πω τα ακόλουθα
   Α) Ο π. Σεραφείμ, τον οποίο πράγματι ευλαβούμαι, ποτέ δεν διέκοψε την εκκλησιαστική του κοινωνία με ιερωμένους του Νέου. Παραδείγματα γι' αυτό υπάρχουν πολλά. Σημειωτέον είναι μάλιστα, ότι ούτε είχε τέτοια εντολή από τον πνευματικό του Άγ. Ιωάννη Μαξίμοβιτς ούτε άφησε στον αδελφικό του φίλο π. Αλέξιο καμία ανάλογη παρακαταθήκη.
   Β) Ο π. Σεραφείμ γράφει, ότι δεν πρέπει να κρίνουμε του αδελφούς μας του Νέου. Άρα το πρόβλημα βρίσκεται σε αυτούς που αναδεικνύουν το ημερολογιακό σε δόγμα και διακόπτουν γι' αυτό την εκκλησιαστική κοινωνία. Άρα το Εμαιλ αυτό δεν πρέπει να σταλεί σε μας αλλά σε αυτούς που πράττουν αναλόγως.
   Γ) Ο π. Σεραφείμ δεν ευλόγησε ποτέ το σχίσμα λόγω ημερολογίου. Ούτε χαρακτήρισε ποτέ τους του Νέου "αναθεματισμένους".
   Δ) Κανείς σοβαρός πιστός του Νέου δεν θεώρησε τον τρόπο που αποφασίστηκε η αλλαγή ημερολογίου ως σωστό και πρέπον, Ως εκ τούτου προς τί η αναφορά;
   (συνεχίζετε)
   Αδαμάντιος Τσακίρογλου

   Διαγραφή
  3. Ανώνυμος3/11/17, 8:05 μ.μ.

   Ε) Εσείς κ. Μάννη είστε έτοιμος να κοινωνήσετε σε αποτειχισμένο, μην συμβιβασμένο με την αίρεση, ιερέα του νέου; Εγώ είμαι έτοιμος να κοινωνήσω σε ιερέα του Παλαιού που έχει όμως εκκλησιαστική κοινωνία με αυτούς του Νέου, διότι έτσι πρέπει να γίνει σε έναν αντιαιρετικό αγώνα.
   ΣΤ) Στο πόνημα του «Η Ορθοδοξία και η θρησκεία του μέλλοντος» στὸ κεφ. 8, σελ. 225 ff. «Τεκνία, έσχάτη ώρα εστί» (Α’ Ἰω. 2,18) γράφει ο π. Σεραφείμ: «Ὁ Κύριος ὁ Θεός...ἔχει διατηρήσει στὸν κόσμο, ὅπως στοὺς καιροὺς τοῦ Προφήτη Ἠλία, ἑπτὰ χιλιάδες ἄνδρες ποὺ δὲν ἔχουν κλίνει γόνυ στὸν Βάαλ (Ρωμ. 11, 4) - ἕναν ἄγνωστο ἀριθμὸ πραγματικῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν... Δὲν παρασύρονται ἀπὸ τὸ κίνημα τῆς ἀποστασίας... ἀλλὰ συνεχίζουν ριζωμένοι στὴν ἱερὴ καὶ σωτήρια πίστη τῆς Ἁγίας Ὀρθοδοξίας μέσα στὴν παράδοση ποὺ τοὺς μεταβίβασαν οἱ Ἅγιοι Πατέρες, προσέχοντας τὰ σημεῖα τῶν καιρῶν καὶ προχωρώντας στὴ στενὴ ὁδὸ πρὸς τὴν σωτηρία. Ἀλλὰ ὑπάρχουν καὶ κάποιοι ποὺ ἔχουν μείνει καὶ στὶς ἄλλες Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες, πικραμένοι γιὰ τὴν ὅλο καὶ πιὸ φανερὴ ἀποστασία τῶν ἱεραρχῶν τους καὶ πασχίζουν νὰ κρατήσουν τὴ δική τους Ὀρθοδοξία ἀνέπαφη. Αὐτοὶ οἱ ἑπτὰ χιλιάδες εἶναι τὸ θεμέλιο τῆς μελλοντικῆς καὶ μοναδικῆς ὡς Ὀρθοδοξίας τῶν ἐσχάτων καιρῶν... Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος συνεχίζει τὴν προειδοποίηση γιὰ τὸν ἐρχομὸ τοῦ ἀντιχρίστου μὲ αὐτὴν τὴν ἐντολή: «Ὥστε λοιπόν, ἀδελφοί, σταθεῖτε σταθεροί, καὶ κρατᾶτε τὶς διδασκαλίες ποὺ διδαχθήκατε ἀπὸ μᾶς, εἴτε διὰ λόγου, εἴτε δι’ ἐπιστολῆς (Β’ Θεσ. 2, 15)». «Ὑπάρχουν μερικοὶ ποὺ σᾶς ταράζουν καὶ θέλουν νὰ διαστρέψουν τὸ Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ. Ἀλλὰ κι ἂν ἐμεῖς οἱ ἴδιοι ἢ κάποιος ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ σὰς κηρύξει διαφορετικὸ εὐαγγέλιο ἀπὸ ἐκεῖνο ποὺ σᾶς κηρύξαμε αὐτὸς ἂς εἶναι ἀνάθεμα... (Γαλ. 1, 8-9). Στὸ Εὐαγγέλιο ανάθεμα για ημερολογιακούς λόγους δεν κηρύττεται.

   Αν διαβάσουμε τα λόγια του π. Αλεξίου Γιάνγκ (Γ' τόμος σελ. 444 ἑλλην. ἔκδοση) διαβάζουμε για τον π. Σεραφείμ: «Ἦταν ὁ ἴδιος ἕνας «ζηλωτής» ἀλλὰ ὄχι στὸν ἐξοβελισμὸ τοῦ ἐλέους καὶ τῆς φιλανθρωπίας».

   Μετά από τόσες ύβρεις που μας εκφράσατε, ακόμα και ότι δεν είμαι καλός φιλόλογος γιατί δεν πρόσεξα ότι στην απάντησή μου για το κείμενο σας ότι το κείμενο είχε κακώς (ορθογραφικά) "εφ' ίσοις όροις" και όχι "επ' ίσοις όροις", πράγμα που μπορεί να συμβεί στον καθένα, που είναι το έλεος και η φιλανθρωπία σας;

   Γιατί κατά τον Άγ. Νεκτάριο "Ο κατ’ ἐπίγνωση ό,τι κάνει το κάνει με αγάπη και αὐταπάρνηση..."

   Εγώ κ. Μάννη και η οικογένεια μου ζούμε εδώ και δυόμισι χρόνια απομονωμένοι, εγκατελελειμένοι από τους ποιμένες και ακοινώνητοι στην Γερμανία για την πίστη μας, παρά τις αμαρτίες μας, εις δόξα Θεού. Κάνω κατά την γνώμη σας καλά ή να πω στην οικογένεια μου, ότι όλες οι θλίψεις που ζουν είναι μάταιες, ότι ο αγώνας μας είναι αγώνας πλάνης, γιατί δεν είμαστε με το παλαιό;

   Απαντήστε μου παρακαλώ!

   Αδαμάντιος Τσακίρογλου

   Διαγραφή
  4. Ως προς το αν ο κ. Μάννης μου απάντησε, μόλις έλαβα την απάντηση του και τον ευχαριστώ γι' αυτό.

   Διαγραφή
  5. 1. κ. Σημάτη, αν διαβάζατε το άρθρο θα βλέπατε πως δεν πρόκειται για "τετριμμένα σχόλια και επιχειρήματα Παλαιοημερολογιτών", αλλά για θέσεις του μακαριστού π. Σεραφείμ Ρόουζ και του Αγίου Ιωάννου Μαξίμοβιτς (πιστεύω ότι τους αποδέχετστε σωστά;). Κάντε λοιπόν μια αναδημοσίευση και γράψτε την γνώμη σας επ' αυτών που αναφέρουν οι άγιοι. Να συμπληρώσω επίσης πως η κριτική του βιβλίου του π. Χαρίτωνος, εκ μέρους σας, θα ήταν πιο πλήρης και αντικειμενική, αν δεν την κάνατε από λίγες φωτοτυπίες, αλλά αν διαβάζατε ολόκληρο το βιβλίο.
   2. Αγαπητέ κ. Τσακίρογλου σας έχω απαντήσει ήδη στο email.

   Διαγραφή
  6. Ν. Τόμπρος4/11/17, 10:30 μ.μ.

   Κατά Νικολάου Μάννη

   Όπως θυμάται ο π. Alexey Young (o πιο στενός μαθητής του Πατρός Σεραφείμ ),ο Άγιος Ιερομόναχος Σεραφείμ Ρόουζ ΛΥΠΟΤΑΝ για τα άρθρα του υπέρ των Παλαιοημερολογιτών,τα οποία είχε γράψει στα νεανικά χρόνια του.Του έλεγε :"Εμείς βοηθήσαμε να δημιουργηθεί ένα ΤΕΡΑΣ και,γι'αυτό, εγώ ΜΕΤΑΝΟΩ "!!!
   Είναι παράξενο που ο κ. Μάννης αναγνωρίζει αγιότητα στον Πατέρα Σεραφείμ (και τον Πατέρα Φ. Ζερβάκο),αφού ο τελευταίος ονομάζει τον Παλαιοημερολογιτισμό "ΤΕΡΑΣ " (με πολλά κεφάλια και κέρατα)!!!!!!!

   Διαγραφή
  7. Κύριε Τόμπρε, επειδή έχω παρατηρήσει από τα σχόλιά σας ότι είστε γενικώς μυθομανής σας προκαλώ να μου παραθέσετε πηγή για τα όσα διαστρεβλωτικά ισχυρίζεστε (για να δούμε αν είναι ακριβώς έτσι) περί του μακαριστού π. Σεραφείμ Ρόουζ, του οποίου τις επιστολές (ανέκδοτες - δεν περιέχονται ούτε στο βιβλίο του π. Αλεξίου, μετέπειτα Αμβροσίου, Young) προς τον π. Θεοδώρητο Μαύρο θα διαβάσετε σύντομα σε έκδοση που ετοιμάζεται. Περαστικά σας.

   Διαγραφή
 5. Ανώνυμος3/11/17, 4:37 μ.μ.

  "Ὑπ' ὄψιν, ὅτι μιλᾶμε γιὰ τὴ δεκαετία τοῦ 1920, ποὺ δὲν εἶχε στοιχειοθετηθεῖ αἱρετική-δογματικὴ παρέκκλιση (ποὺ νὰ δικαιολογεῖ ἀπόσχιση ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία".

  Κύριε Σηματη παρακαλώ διορθωστε αυτό το λάθος που προφανώς έγινε εκ παραδρομής αλλά είναι σημαντικότατο. Μετά το Κολυμπάρι δεν έχουμε αποσχιστεί οι αποτειχισμενοι από την Εκκλησία, αλλά οι Οικουμενιστες κι όσοι κοινωνούν μαζί τους. Εμείς παραμένουμε στην Εκκλησία, αυτοί εκβάλλουν εαυτούς εκτός Της.

  Οι σχισματοαιρετικοι Γοχ είναι επίσης εκτός Της εδώ κι 100 χρόνια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Οπως το να εισαι με το νεο ημερολογιο δεν αποτελει αιρεση ή προβλημα?ετσι και το να γυρισεις στο παλαιο ουτε αιρεση ουτε προβλημα αποτελει.Αποκαθισταται μαλιστα και η τοτε αδικια που εγινε στην εκκλησια,που μονο η ελλαδικη ξεχωρα,χαραξε αλλο δρομο δημιουργωντας θεμα εκ του μη οντως,και ξεχωριζουμε απο τους λατινους και τον οικιυμενισμο τους και τα αλλα κοινα αυτου,και επανερχεται η λειτουργικη ταξη σε ολη την εκκκησια

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. "παρὰ τὴν σκόπιμη καὶ πραξικοπηματικὴ εἰσαγωγὴ τοῦ Νέου Ἡμερολογίου, δὲν διέκοψε ἡ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ τὴν κοινωνία μετὰ τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἐπειδὴ ἄλλαξε τὸ Ἡμερολόγιο!"
  Αφού όπως ομολογείτε κ. Σημάτη η εισαγωγή του ημερολογίου ήταν "σκόπιμη και πραξικοπηματική", και στην ουσία μόνος σας δικαιώνετε τους ενισταμένους παλαιοημερολογίτες, μήπως τελικά είστε εσείς εκείνοι που έχετε κόλλημα με το νέο ημερολόγιο; Τί θα πει άλλο το πασχάλιο και άλλο το ημερολόγιο; Πότε θα αντιληφθείτε ότι αυτά είναι αλληλοπεριχωρούμενα πράγματα και καθαγιασμένα απο την ενιαία ορθόδοξη Εκκλησία επί 17 αιώνες και πλέον; Γιατί αγνοείτε και εθελοτυφλείτε για το αναντίρρητο γεγονός ότι η ημερολογιακή μεταρρύθμιση ήταν το πρώτο πλήγμα του οικουμενισμού κατά της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ανώνυμος3/11/17, 6:09 μ.μ.

   Η ημερολογιακή μεταρρύθμιση ήταν το πρώτο πλήγμα ή το φαινόμενο του ΓΟΧισμού που τότε γεννήθηκε ήταν το πρώτο πλήγμα?

   Διαγραφή
  2. Δεν καταλάβατε, τί διαβάσατε; Όλες οι άλλες τοπικές Εκκλησίες, παρ΄ όλο που δεν συμφώνησαν με την εισαγωγή του Νέου Ημερολογίου και κράτησαν το Παλαιό Ημερολόγιο, είχαν κοινωνία με την Νεοημερολογίτικη Ελλαδική Εκκλησία κι ΟΧΙ με τους Παλαιοημερολογίτες, γιατί δεν έδωσαν δογματικό χαρακτήρα στο Ημερολόγιο. Στην πρώτη Εκκλησία, αλλά και στην Εκκλησία μετά την Α΄ Οικουμενική, υπήρχαν τοπικές Εκκλησίες που λειτουργούσαν με διαφορετικό Ημερολόγιο, ακόμα και τον έκτο αιώνα, κι όμως είχαν ΚΟΙΝΩΝΙΑ, γιατί δεν είχαν δογματοποιήσει το Ημερολόγιο! Οπότε πώς στέκουν τα επιχειρήματά σας; Αλλά επαναλαμβάνετε πάλι και πάλι το τροπάριο που μάθατε.

   Διαγραφή
 8. Ανώνυμος3/11/17, 5:10 μ.μ.

  Εγώ ακολουθώ το παράδειγμα των θαυματουργών και εν ζωή και μετά θάνατον ΑΓΙΟΥ ΠΑΙΣΙΟΥ και ΑΓΙΟΥ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ.

  Όποιος θέλει ας ακολουθήσει τον Επιφάνιο Καψαλιώτη και τον Χαρίτωνα Καρεώτη,δικαίωμά του.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Ανώνυμος3/11/17, 6:21 μ.μ.

  Αφού δεν πρόκειται ποτέ να πείσουμε οι μεν τους δε,ας έχουμε τουλάχιστον μεταξύ μας αγάπη και ας μην προσπαθούμε να επιβάλλουμε με πισώπλατες κινήσεις τις απόψεις μας(πχ να γίνουν όλοι με το ζόρι παλιοημερολογίτες) στους άλλους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Ανώνυμος3/11/17, 6:29 μ.μ.

  οι διυλίζοντες τον κώνωπα (φανατικοί παλιοημερολογίτες) την δε κάμηλον (κοινωνία και ενότητα) καταπίνοντες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Και σήμερα αυτές οι τοπικές Εκκλησίες έχουν κοινωνία με την Ελλαδική Εκκλησία του νέου ημερολογίου και το Φανάρι. Τι πάει να πεί αυτό; Ότι δικαιώνεται ο οικουμενισμός; Με τέτοια επιχειρήματα αγαπητέ δεν υπηρετείται ποτέ η αλήθεια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Γιατι καποιοι κολανε στο νεο;επειδη εχουν φερθει ετσι οι παλαιομερολογητες;Δηλαδη εχουν πεσει στην παγιδα του πονηρου;επειδη εγινε "καυγας"μενουν στον καυγα και δεν εξεταζουν ποιο ειναι ζητουμενο;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Ανώνυμος4/11/17, 11:45 π.μ.

  “Η αγάπη είναι η μοναδική δύναμη με την οποία ο άνθρωπος θα μπορέσει ν' αντέξει τις παγίδες του Αντιχρίστου.” Γέροντας Γαβριήλ από την Γεωργία

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Ανώνυμος4/11/17, 12:26 μ.μ.

  " Να το θυμάσαι: Θα ακολουθήσουν τον Αντίχριστο εκείνοι που έχουν πίστη μόνο με το μυαλό τους. Όμως όποιος πιστεύει με την καρδιά του θα τον υποψιαστεί. Θα τον γνωρίσει." Γερων Γαβριήλ απο την Γεωργία

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.