Σάββατο, 16 Ιουνίου 2018

Ένας πρώτος σχολιασμός στην σημερινή Ημερίδα της Θεσσαλονίκης


    Ἀλήθεια! Πόσο θὰ χαροποιοῦσε τοὺς Ἁγίους καὶ πόσο θὰ προβλημάτιζε τοὺς Οἰκουμενιστὲς ἡ πραγματοποίηση μιᾶς ἀπὸ κοινοῦ Ἡμερίδας ὅλων τῶν Ἀποτειχισμένων; Ὄχι τόσο γι’ αὐτὰ ποὺ θὰ ἐλέγοντο, ὅσο γιὰ τὴν συστράτευση, καὶ ἑνότητα, καὶ ὁμόνοια τῶν πιστῶν!
     Δυστυχῶς, ὅμως, ἀπὸ τὴν μιὰ μεριὰ οἱ Ἁγιορεῖτες πατέρες, τῆς γνωστῆς τριάδας, ἀπὸ τὴν ἄλλη οἱ πατέρες τῆς Θεσσαλονίκης (ποὺ πραγματοποίησαν την σημερινὴ Ἡμερίδα) δὲν κινήθηκαν πρὸς αὐτὴ τὴν κατεύθυνση: τὴν ἑνότητα καὶ τὴν ἀγάπη, πρῶτα πρὸς τοὺς Ἁγίους Πατέρες, ποὺ μᾶς τὰ ἐδίδαξαν, καὶ δεύτερον πρὸς ὅσους ἀκολουθοῦν τοὺς Ἁγίους καὶ γι’ αὐτὸ λοιδοροῦνται! Ἀλλὰ κινήθηκαν μὲ ἰδιογνωμοσύνη, προσπαθώντας οἱ μὲν νὰ μᾶς ἐντάξουν στὸ Παλαιό, καὶ οἱ δὲ σὲ μιὰ μετα-Πατερικὴ Οἰκονομία ποὺ κανένας Ἅγιος δὲν δίδαξε καὶ δὲν ἐφήρμοσε. Καὶ οἱ μὲν καὶ οἱ δὲ ἐπιθυμοῦν ἕναν «διάλογο» ἄνευ ἀντιλόγου καὶ μονομερὴ ἀναγνώριση τῆς ἀρχηγίας τους ἄνευ αὐτοκριτικῆς. Αὐτοὶ εἶναι οἱ πραγματικοὶ λόγοι διασπάσεως τοῦ ἀντιαιρετικοῦ ἀγῶνος καὶ ὄχι οἱ ψευδοκατηγορίες ἄνευ ἀποδείξεως ἐναντίον ἀνωνύμων ποὺ  ἀκούστηκαν στὶς εἰσηγήσεις τῆς ἡμερίδος, ἀλλὰ καὶ σὲ ἄλλους χώρους.
    Ὡς πρὸς τὶς εἰσηγήσεις τῆς σημερινῆς Ἡμερίδας, ἀκούστηκαν σωστὰ καὶ θαυμάσια πράγματα, ἀλλὰ καὶ πολλὰ ἀπαράδεκτα ἀπὸ τοὺς εἰσηγητές, ἀφοῦ αὐτοί, παρακολουθοῦν μὲν τὴν ἐπικαιρότητα καὶ τὶς δημοσιευόμενες ἁγιοπατερικὲς μελέτες τῶν τελευταίων ἐτῶν (γιὰ τὰ θέματα ποὺ ἀναπτύχθηκαν στὴν Ἡμερίδα), ἀλλὰ ἀγνόησαν ἐπιδεικτικῶς καὶ παντελῶς τὶς ἁγιοπατερικὲς θέσεις, ποὺ ἔχουν καταδειχθεῖ ἀπὸ ἀνθρώπους ποὺ δὲν ἀνήκουν στοὺς κύκλους τους.
   Καὶ ἐπίσης, ἦταν φανερὴ καὶ διάχυτη ἡ διγλωσσία καὶ ἡ ἀνακολουθία λόγων καὶ πράξεων κι ἀκόμα ὁ συγχρωτισμός τῶν μὴ ἀποτειχισμένων καὶ ἀδίωκτων πατέρων, μὲ τοὺς ἀποτειχισμένους καὶ διωκόμενους, κάτι ποὺ ἀποτελεῖ κατάφωρη παράβαση τῆς ἁγιοπατερικῆς διδασκαλίας τῶν Ἁγίων καὶ ἰδιαίτερα τοῦ Ὁσίου Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου, τὸ ὄνομα καὶ τὴ διδασκαλία τοῦ ὁποίου, ὅπου συνέφερε, τὸ χρησιμοποίησαν οἱ ὁμιλητές!
    Ἡ εἰσήγηση τοῦ π. Θεοδώρου Ζήση ἦταν ὠφέλιμη μέν, ἀλλὰ ἄνευρη καὶ δὲν πρόσθεσε τίποτα σὲ αὐτὰ ποὺ ξέραμε, πέρα ἀπὸ τὸ ὅτι χώρισε –ὡς ἀλάνθαστος δικαστὴς καὶ χωρὶς ἀδιασάλευτες ἀποδείξεις τῆς δημόσιας καταδίκης– τοὺς ἀγωνιζομένους στοὺς καλούς (αὐτοὺς ποὺ τὸν ἀκολουθοῦν) καὶ στοὺς κακοὺς ζηλωτές (αὐτοὺς ποὺ ἀκολουθοῦν τὴν Ἀκρίβεια μὲ Οἰκονομία, χωρὶς νὰ μετατρέψουν τὴν Οἰκονομία σὲ Ἀκρίβεια). Ἐπίσης ὁ Πανεπιστημιακὸς δάσκαλος δὲν τόλμησε ἄλλη μιὰ φορὰ νὰ μᾶς πληροφορήσει, γιὰ ποιό λόγο ἀρνήθηκε τὴν πατερικὴ διδασκαλία, «ὁ κοινωνῶν ἀκοινωνήτω ἀκοινώνητος ἔσται», ποὺ μὲ τόση θέρμη δίδασκε χρόνια τώρα!
   Ἡ εἰσήγηση τοῦ π. Νικολάου Μανώλη ἦταν ἀπαράδεκτη, ἀντιπατερική, ἀντίθετη στὶς ἄλλες εἰσηγήσεις (ποὺ τόνισαν σαφέστατα, ὅτι δὲν χρειάζεται ἡ ἁγιότητα γιὰ τὴν ἀπόφαση ἀποτειχίσεως) καὶ ἐκτὸς τῆς Ὀρθοδόξου Παραδόσεως. (Τὶς θέσεις του, ποὺ εἶχε καὶ πάλι διατυπώσει σὲ ἄλλη ὁμιλία του, ἔχουμε σχολιάσει ἐδῶ).
    Οἱ εἰσηγήσεις τῶν π. Ἀναστάσιου Γκοτσόπουλου καὶ  Ἄγγελου Ἀγγελακόπουλου εἶναι ἐκ τῶν πραγμάτων σκανδαλιστικές, ὄχι γιὰ τὸ περιεχόμενό τους, ὅσο γιατὶ κατασκανδάλισαν συνειδήσεις, ἀφοῦ παρουσίασαν μιὰ μετα-πατερικὴ ὁμολογιακὴ στάση τῶν "ἀντι-Οικουμενιστῶν", ποὺ θὰ ἀποτελεῖ ἕνα ντροπιαστικὸ ἔμπρακτο ΠΡΟΤΥΠΟ οἰκουμενιστικῆς ὁμολογίας. Θὰ μποροῦν πλέον νὰ χρησιμοποιεῖται τὸ ἐπιχείρημα:
«Εἴμαστε ἐναντίον τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ἐναντίον τῆς δεσποτοκρατίας, ἀλλὰ ὅταν ὁ Οἰκουμενιστὴς δεσπότης, μᾶς ἀπαγορεύει νὰ μιλήσουμε, θὰ κάνουμε ὑπακοή»!
    Αὐτὴ τὴν Οἰκονομία, ποὺ ἔμπρακτα προτείνεται, ποιός Ἅγιος –ἀλήθεια– τὴν ἐφήρμοσε, ποιός νοήμων νοῦς θὰ τὴν ἀκολουθήσει;
   Ἡ εἰσήγηση τοῦ π. Σεραφείμ ἦταν (παρὰ τὶς προσδοκίες μας) ἀπογοητευτική. Ἡ ἐπιστημοσύνη του σκόνταψε στὴν ἀλήθεια. Θὰ σχολιάσουμε διὰ περισσοτέρων, ὅσα εἶπε, ἐδῶ ὅμως θὰ σημειώσουμε μόνο δύο: Ὁ π. Εὐθύμιος Τρικαμηνᾶς δὲν ἀρνήθηκε ποτὲ τὴν Οἰκονομία, ἀντίθετα τὴν παρουσίασε στὰ βιβλία του, καὶ διδάσκει τὴν Οἰκονομία ποὺ μᾶς παρέδωσαν οἱ Ἅγιοι –καὶ ἰδιαιτέρως ὁ ἅγιος Θεόδωρος ὁ Στουδίτης–, δηλαδὴ Οἰκονομία στὰ Ὀρθόδοξα πλαίσια, ὄχι Οἰκονομία μετα-πατερική!
    Ποιά Οἰκονομία, ἀνάλογη, μᾶς καλεῖτε νὰ ἀκολουθήσουμε, π. Σεραφείμ; Οἱ Ἅγιοι Κύριλλος-Κελεστῖνος (τοὺς ὁποίους ἀναφέρατε) κράτησαν Οἰκονομία 2-3 χρόνια, ἀφ’ ὅτου ὁ Νεστόριος ἄρχισε νὰ διδάσκει τὶς κακοδοξίες του. Γιὰ ποιά Οἰκονομία μᾶς μιλᾶτε ὅμως ἐσεῖς, ὅταν ἡ κακοδοξία τοῦ Οἰκουμενισμοῦ διατυπώθηκε Συνοδικὰ τὸ 1920, πρὶν δηλαδὴ 100 χρόνια; Κι ὅταν, ἐπίσης, προηγήθηκε τὸ Μπάλαμαντ, τὸ Πόρτο Ἀλέγκρε, τὸ “συλλείτουργο” μὲ τὸν Πάπα τοῦ 2006 στὸ Φανάρι…, καὶ ὅταν Συνοδικὰ στὴν Κρήτη ἀθωώθηκαν οἱ αἱρέσεις;
      Κι ἂν οἱ ἐπιστολὲς τοῦ ἁγίου Κυρίλλου πρὸς τὸν Νεστόριο (ποὺ μάλιστα τοῦ ἔδωσαν περιθώριο ΜΟΝΟ 10 ἡμέρες γιὰ νὰ ἀρνηθεῖ τὶς πλάνες του) ἀποτελοῦν ἔνδειξη Οἰκονομίας, τότε τί ἀποτελοῦν οἱ τρεῖς «Ὁμολογίες πίστεως» τῆς Γατζέας, οἱ τόσες ἡμερίδες καὶ τὰ τόσα παρακλητικὰ πρὸς τοὺς Ἐπισκόπους κείμενα πιστῶν, ποὺ ἔλαβαν μέρος πρὶν ἀλλὰ καὶ μετὰ τὸ Κολυμπάρι; Καὶ ποιά ἡμερομηνία λήξεως ἔθεσαν οἱ “ἀχρικαιριστὲς” πατέρες στοὺς Οἰκουμενιστές; Μετὰ ἀπὸ πόσες ἀκόμα δεκαετίες λήγει ἡ Οἰκονομία; Ἢ μήπως εἶναι ἄληκτος;
     Ὅσο γιὰ τὴν εἰσήγηση τοῦ π. Βεζύνια. Οὐσιαστικὰ κατεδάφισε (ἂν εἰδωθεῖ Ὀρθόδοξα) τὶς ἄλλες εἰσηγήσεις! Τὰ ὀρθὰ παραδείγματα τοῦ π. Φωτίου ἀπέδειξαν, ποῦ ὁδηγεῖ μία λανθασμένη Οἰκονομία!
     Ἀκόμα πιὸ λυπηρὸ ἦταν τὸ γεγονὸς ὅτι δὲν δόθηκε χρόνος γιὰ τυχὸν ἐρωτήσεις καὶ εὔλογες ἀπορίες. Στὸ πρόγραμμα ὑπῆρχαν δύο περίοδοι συζητήσεων, ἀλλὰ ὁ π. Θεόδωρος Ζήσης τὶς κατάργησε καὶ τὶς δυό ἀπὸ τὸ φόβο μήπως κι ἀκουστεῖ ἡ ἀλήθεια ποὺ ἐκεῖ μέσα “ἔπνιξαν”! Τί ἄραγε θὰ ἀπαντοῦσαν, ἂν τοὺς ρωτοῦσαν, ἐὰν ὑπάρχει μία καταληκτικὴ ξεκάθαρη ἀνακοίνωση λήξεως τῆς Οἰκονομίας καὶ ἐφαρμογῆς τῆς Ἀκριβείας;
     Ἀλλὰ καὶ ἂν οἱ πατέρες «λυποῦνται» τόσο πολύ (ὅπως εἶπαν) ποὺ «μερικοί» ἀντιτίθενται στὶς θέσεις τους, δὲν ὑπῆρξε ποτὲ ἕνα κάλεσμα διαλόγου καὶ συμπόρευσης, ὥστε νὰ ὑπερκεραστοῦν οἱ λογῆς λογῆς σκόπελοι. Ὅλα παρέμειναν στὸ ἐπίπεδο τῶν ἐντυπώσεων καὶ τῶν εὐχολογίων.
    Αὐτὰ ὡς ἕνας πρῶτος κατώδυνος σχολιασμός, γιατὶ οἱ διοργανωτὲς τῆς Ἡμερίδας δὲν μπόρεσαν νὰ ὑπερβοῦν τὸν ἑαυτό τους καὶ τὶς ἄστοχες ἐπιλογές τους, δὲν ἔλαβαν ὑπ’ ὄψιν, ὅσα ἀποκαλύπτικὰ εἶδαν τὸ φῶς τῆς δημοσιότητος τὶς προηγούμενες ἡμέρες, ποὺ τοὺς βοηθοῦσαν νὰ μὴν παρεκτραποῦν. Δὲν τοὺς βοήθησαν αὐτά, ὥστε νὰ μὴν φορτώσουν πονηρὰ στοὺς ὤμους ὅλων τῶν ἀποτειχισμένων (ποὺ δὲν ἀκολουθοῦν τὸν π. Ζήση), ὅσες κακόδοξες θέσεις διετύπωσαν μερικοὶ ἀποτειχισμένοι. Δὲν εἶναι ἔντιμη λύση ἡ γενίκευση. Ἢ δὲν μιλᾶς τσουβαλιάζοντας ὅλους, ἢ μιλᾶς μὲ ὄνομα καὶ ἐπίθετο.
    Κλείνοντας θὰ μπορούσαμε νὰ ποῦμε: ὁ Θεὸς κι ἡ ψυχή τους! Δυστυχῶς, ὅμως, δὲν θὰ τὸ ποῦμε αὐτό, οὔτε θὰ τοὺς ἀφήσουμε νὰ ἀποπροσανατολίζουν τὸν λαὸ τοῦ Θεοῦ, ποὺ μαζὶ μὲ μᾶς (παρὰ τὴν αὐστηρή, ἀλλὰ καλοπροαίρετη κριτική) ἤλπιζε ὅτι κάτι καλὸ θὰ ἔβγαινε ἀπὸ αὐτὴν τὴν Ἡμερίδα. Γιατὶ μὲ τὶς μεταπατερικὲς ἀπαράδεκτες θέσεις τους, παρασύρουν τοὺς πιστοὺς σὲ κρυφο-συμπόρευση μὲ τοὺς Οἰκουμενιστές, ἀφοῦ τοὺς καταγγέλλουν καὶ ταυτόχρονα κοινωνοῦν μαζί τους. Ὅσο γιὰ τοὺς «εὐσεβεῖς» ἢ «λέοντες» ἐπισκόπους τύπου Πειραιῶς, αὐτοὶ ἀπέδειξαν γιὰ μία ἀκόμη φορά, σὲ ποιούς ξέρουν νὰ δείχνουν τὰ δόντια τους.

14 σχόλια:

 1. Ανώνυμος16/6/18, 8:39 μ.μ.

  Κατά την γνώμη μου, το περιληπτικό συμπέρασμα της Ημερίδας ήταν ότι ο προτεινόμενος αγώνας είναι η Αντίσταση διαρκείας με οποιοδήποτε μέσο προσφέρεται, έως ότου Ο Κύριος εμπνεύσει κάποιους από τους Επισκόπους να δημιουργήσουν ουσιαστικό ανάχωμα στους Φιλοοικουμενιστές, ώστε να ανατρέψουν την φιλαιρετική πορεία της Εκκλησίας. Φαίνεται λογικό το προτεινόμενο σχέδιο, αλλά είναι μάλλον εξωπραγματικό, καθώς η σταδιακά αναπτυσσόμενη και αποκαλυπτόμενη Αίρεση έχει ήδη συμπληρώσει περισσότερα από 100 χρόνια. Εδώ χρειάζεται αληθινή και κατά μέτωπο ΜΑΧΗ και Πνευματικό Ηγέτη αληθινά Άγιο όχι απλά ευσεβή και Μορφωμένο. Εδώ χρειάζεται θεμελιακός αγώνας, καθώς το "καρκίνωμα" έχει προχωρήσει πολύ βαθειά στη ζωή Της Εκκλησίας. Όσοι κληρικοί μπορούν να ανταποκριθούν σε ένα τέτοιο Ομολογιακό Αγώνα ας είναι έτοιμοι για μία τέτοια ΘΥΣΙΑ, για τους υπολοίπους ισχύει το πρωτοχριστιανικό ΕΞΩ ΚΛΗΡΟΝ ΝΕΟΝ ΚΛΗΡΟΝ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ανώνυμος16/6/18, 8:45 μ.μ.

  Οι αγιορείτες πάλι σας φταίνε, εσείς είστε άγιοι ..εκμεταλεύεστε την άγνοια των πιστών !!! δε θέλετε συζήτηση, θέλετε να σας ακολουθήσουν , δε βλέπετε ότι δεν είστε καν αποτειχισμένοι και έχετε κοινωνία με τον οικουμενισμό μέσα από ένα γέροντα που έχει κοινωνία με τον οικουμενισμό ..., κάντε μια ημερίδα με το πνευματικό σας αφού τα έχετε βρει όλα και τότε θα δείτε..ο κόσμος το έχει τούμπανο και εσείς εδω ακόμα νομίζεται ότι δεν σας έχουν πάρει χαμπάρι , δε βλέπετε πως τα κάνατε !!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ανώνυμος17/6/18, 7:20 μ.μ.

   Ετσι μιλουν ανωνυμε λασπολογε οσοι δεν εχουν επιχειρηματα, αλλα εκτελουν εντολες του γεροντα των 40 ετων!!! Μαθε πρωτα να κρινεις και να συζητας και μετα μιλα. Αλλα μαλλον δεν θα εχεις ευλογια, γιατι δεν σου επιτρεπουν να κρινεις. Γιατι τοτε θα τους εισαι επικινδυνος.

   Διαγραφή
  2. Ανώνυμος17/6/18, 11:19 μ.μ.

   Οι τρεις Αγιορείτες (Επιφάνιος, Χαρίτωνας, Σάββας) να αναιρέσουν τις δημοσίως κατατεθειμένες κακόδοξες θέσεις τους που συνοψίζονται στο "εαν εχουμε φόβο Θεού δεν μπορούμε να κηρύττουμε εγκυρα μυστήρια σε Παλαιο ή Νεο Ημερολόγιο". Δηλαδη με απλά λόγια δεν ξέρουμε που είναι τα έγκυρα μυστήρια σε Παλαιο ή Νέο Ημερολογιο...
   Μέχρι να βρείτε που ειναι τα έγκυρα μυστήρια λοιπόν επιτρέψτε μας να σας αντιμετωπιζουμε με την ανάλογη δυσπιστία και επιφύλαξη.

   Α.Να.

   Διαγραφή
 3. Ανώνυμος16/6/18, 10:16 μ.μ.

  Εχετε δίκιο κ.Σημάτη, δεν προσφερε τιποτα καινουριο η σημερινη ημερίδα στα οσα ηδη ξέρουμε για τις θεσεις τους. Ηταν αχρωμη, αγευστη και άτονη. Κανένας λόγος ενωτικός προς τους αποτειχισμένους προ δεκαπενταετίας ή στους νεοαποτειχισμένους πέραν των τριών Θεσσαλονικεων και των πατέρων της Ι.Μ.Μηλοχωρίου. Ένας άσχετος να τους ακουγε θα νομιζε οτι ειναι οι μονοι αποτειχισμενοι στην Ελλαδα!
  Ελειψε όμως ο χαιρετισμός από τον "αποτειχισμενο" κατα αυτούς κ.Λογγίνο!!! Μήπως δεν εδωσε ευλογια ο Ονούφριος, ή οι ιδιοι δεν ζητησαν χαιρετισμο απο τους "αποτειχισμένους" της Ουκρανίας γιατι οπως αποδειχτηκε απο την Π.Π. μόνο διωκόμενοι ομολογητές δεν ειναι;

  Α.Να.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ανώνυμος16/6/18, 10:41 μ.μ.

  Από την εν λόγω Ημερίδα γεννήθηκαν πολλά ερωτηματικά τα οποία όμως δεν απαντήθηκαν και ούτε πρόκειται αφού δεν δόθηκε καν χρόνος για υποβολή ερωτήσεων. Το ίδιο έγινε και στην Ημερίδα στον Πειραιά περί της Μεταπατερικής Θεολογίας στην οποία πάλι παρεμβαίνοντας ο π. Θεόδωρος είπε ότι λόγω ελλείψεως χρόνου οι ερωτήσεις που τέθηκαν θα απαντηθούν στα πρακτικά. Ημερίδες με εισηγήσεις χωρίς να απαντηθούν καίρια ερωτήματα που αφορούν τους αποτειχισμένους δεν έχουν νόημα, ούτε καλύπτουν τις ποιμαντικές ανάγκες των αδελφών μας σε όλη την ελληνική επικράτεια αλλά και στο εξωτερικό. Επομένως αφήνεται το αποτειχισμένο ποίμνιο έρμαιο στο στόμα των προβατόσχημων λύκων- οικουμενιστών ποιμένων με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Καμμία πρόοδος λοιπόν και φως από το τούνελ. Μόνο λόγια, πράξη καμμία.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Το είπες και τοκανες πράξη π.Θεοδωρε: ίσα κι όμοια με τον Τρικαμηνα; Γι αυτό δεν τον εκαλεσες; Ούτε τότε στον Πειραιά δέχθηκες να τον καλέσει ο Πειραιώς. Έχεις πολλή καλή μνήμη για να το θυμηθείς. Δεν λησμονησες όμως να καλέσεις τους πατέρες της Γατζέας! Έκανες μια Γατζέα Νο 2 χωρίς καμμία αμφιβολία πλέον. Γι αυτό κι η παρουσία των αντιοικουμενιστων του Πειραιά. Ξέχασες να μας πεις στην εισήγησή σου όμως ποιοι είναι οι Ορθόδοξοι Επίσκοποι για να τους ακολουθήσουν οι μη αποτειχισμενοι. Εκτός από τον Πειραιώς που δεν έδωσε ευλογία στον υφιστάμενο του να διαβάσει την εισήγηση του ο ίδιος αν και ήταν παρών, ποιους άλλους προτείνεις ως Ορθόδοξους; Αυτό αύριο στο αρχονταρίκι σου να μας το πεις σε παρακαλώ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Ανώνυμος17/6/18, 12:18 π.μ.

  Σας ευχαριστώ κ.Σημάτη για γην γρήγορη πληροφορία ...αλλιώς θα χάσαμε μάτεα περισσότερα απο 5 ώρες ...

  Αποτειχιζομενοι απ'την Γεωργία .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Ανώνυμος17/6/18, 12:57 π.μ.

  Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΟΥ ΑΣΚΕΙΤΕ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΕΛΩΣ ΑΔΙΚΗ.
  ΔΙΟΤΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΟΙ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ, ΑΛΛΑ ''ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ δυο χρόνια μετά''.
  ΜΠΟΡΕΙ, ΟΜΩΣ, ΝΑ ΟΡΓΑΝΩΘΕΙ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΗΜΕΡΙΔΑ, ΠΟΥ ΝΑ ΕΧΕΙ ΩΣ ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ.
  ΕΚΕΙ, ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΑ ΝΑ ΒΡΕΘΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ ΜΑΖΙ.
  Η ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΤΑΝ ΑΨΟΓΗ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΠΛΕΥΡΑ.
  ΠΟΙΟΣ ΩΦΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΤΡΟΒΟΛΗΜΑ ΤΗΣ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Ανώνυμος17/6/18, 9:12 π.μ.

  Το ψευτο-δίλημμα που ισχυρίζεται ο Ζήσης οτι έχει μπροστά του ένας Αντι-οικουμενιστης πιστος: ή να αποτειχιστει κατά τα βήματα του ιδίου και της ομαδούλας του (δηλαδή μεταπατερικα) ή να κινδυνέψει να αποτειχιστεί με υπερζηλωτικό τρόπο και να θεωρήσει τα τελούμενα μυστήρια των Οικουμενιστων άκυρα!!!
  Διαστρεβλώνει έτσι την αλήθεια και δίνει υπόσταση σε μία θέση κακόδοξη που έχει καταριφθεί απο την Π.Π. και τον π. Ευθύμιο Τρικαμηνά περι ακύρων μυστηρίων(Περιέργως ο πολύς Ζήσης δεν είχε συμβάλλει με τις γνώσεις του στην αντιπαράθεση τότε με τον Μακάριο που υποστήριζε την θεωρία του περί ακύρων μυστηρίων όπως και με την οξεία αντιπαράθεση με την ομαδα των τριών Αγιορειτών που υποστήριζε την επιστροφή στο Παλαιο!!!Τον συνέφερε τότε η ύπαρξη κακοδοξιών για να παρούσιάζει βολικά γι'αυτόν ότι η μόνη ορθη στάση είναι η δική του!! ).

  Λόγος για τις πραγματικές θέσεις Τρικαμηνά κανένας!! Δεν τον αναφέρουν καν γιατί θα εκτεθούν μετά οι ίδιοι με την μεταπατερική Οικονομία τους, και δεν θέλουν να γκρεμίσουν το είδωλό τους ως μοναδικών αποτειχισμένων στην Ελλάδα!! Ντροπή τους για ιερείς!! Ο κόσμος όμως ξύπνησε και τους γυρνάει την πλάτη!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Εξισώνουν δυστυχώς την οικονομία με ορθόδοξα πλαίσια με την οικονομία μεταπατερικου τυπου.Ετσι ενισχύουν το βολεμα τον χαρτοπολεμο με καταγγελίες στην Παναιρεση.Οσο για διακοπή εκκλησιαστικής κοινωνίας μόνο και μόνο που πιστεύουν στον δυνητισμο ο ίδιος ο δηνητισμος δεν τους αφήνει.Ο δυνητισμος είναι το κύριο θεμέλιο που πηγάζουν οι μη σωστές οικονομίες και αποτραβαει από την διακοπή εκκλησιαστικής.κοινωνιας.Μακαρι κάποτε να το πιστέψουν.Μεχρι αν και εφόσον το καταλάβουν αγαπητή πατερική παράδοση πρέσβευε την αλήθεια και την ακρίβεια της πίστεως μας.Καλο αγώνα και καλές υποδομές.Σας ευχαριστώ πολύ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Ανώνυμος17/6/18, 11:41 π.μ.

  Αγαπητοί μου αδελφοί χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε,

  Λυπούμαι πολύ για το ανάδελφο και θλιβερό ύφος και συμπεριφορά μεταξύ των αποτειχισμένων εκατέρωθεν. Συγχωρέστε με, αλλά αυτό δείχνει το λιγώτερο οτι έχουμε έλλειψη ταπεινότητος, για να μην πω Χάριτος, και αυτό είναι η μια εκ των δυο αιτιών που δεν βρίσκονται χιλιάδες αποτειχισμένοι στις τάξεις μας. Ο χρόνος είναι αμείλικτος, και στον θλιβερό αυτό δρόμο που συνεχίζουμε να ολισθαίνουμε όλοι μας, πολύ σύντομα θα χαθεί κάθε ελπίδα για τον αντι-αιρετικό αγώνα, και οι ευθύνες αυτές θα μας ονειδίζουν και στον ατελεύτητο αιώνα.

  Συγχωρέστε με και πάλι, αλλά νομίζω ότι η δεύτερη αιτία που δεν πλαισιώνει περισσότερος κόσμος τις τάξεις μας, και ιδίως στις τάξεις των αποτειχισμένων της ακριβείας, είναι το γεγονός ότι εξ όσων γράφονται κατά καιρούς, κανείς από τους πατέρες της ακριβείας δεν βγήκε ποτέ να δηλώσει ευθέως ότι δεν αναγνωρίζει τα Μυστήρια των ΓΟΧ. Αντιθέτως, άλλοι κρυφο-φλερτάρουν και άλλοι μιλούν ανοικτά για κοινούς αγώνες, κοκ.

  Από την στιγμή που η επίσημη Εκκλησία της Ελλάδος ήδη από το 1935 και πολλάκις έκτοτε, καθήρεσε και κατεδίκασε το αδιαμφισβήτητο σχίσμα, τις πλάνες, τις βλασφημίες και τα Μυστήρια των ΓΟΧ, πώς περιμένουμε να προσελκύσουμε κόσμο; Εκτός και εάν δεν ισχύουν οι Ιεροί Κανόνες που μιλούν για σχίσμα, για έγκυρες ή άκυρες χειροτονίες, για πλάνες, για απώλεια Χάριτος, για έγκυρα ή άκυρα Μυστήρια, κοκ. Εκτός και εάν δεν ισχύει η επίσημη θέση της Εκκλησίας της Ελλάδος και όλων των τοπικών Εκκλησιών παγκοσμίως, οι οποίες δεν έχουν κοινωνία με τους ΓΟΧ.

  Πιστεύω ότι αυτός είναι και ο βασικότερος λόγος που ο περισσότερος κόσμος προτιμά την παρατραβηγμένη Οικονομία ιερέων όπως του π. Ζήση, του π. Μανώλη, κοκ. Πιστεύω ότι ο κόσμος ζυγίζει το μη χείρον βέλτιστο. Από την μια η τραβηγμένη Οικονομία και από την άλλη η κοινωνία με τα άκυρα Μυστήρια των ΓΟΧ. Αν προσπαθείστε να μπείτε στο μυαλό του κόσμου, πιστεύω οτι και εσείς το ίδιο θα επιλέγατε. Γι΄ αυτό υπάρχουν και πάρα πολλοί αποτειχισμένοι που κάθονται σπίτι τους και ψάχουν να βρούν μια εικόνα ιερέως με την οποία να νιώθουν δογματικά ασφαλείς. Η αποτείχιση απο μόνη της δεν προσελκύει τον κόσμο που θέλει να αποτειχιστεί. Πρέπει να συνοδεύεται και απο γενικότερη παραδοσιακή στάση. Δεν διεκδικώ καμία ιδιαίτερη γνώση επάνω στα θεολογικά, αλλά δεν νομίζω να έχουμε παράδειγμα αποτειχισμένου Αγίου ο οποίος να πήγε με κάποιο καταδικασμένο σχίσμα προκειμένου να έχει Επίσκοπο. Πιστεύω οτι μια δημόσια τοποθέτηση όλων των αποτειχισμένων ιερέων περί των Μυστηρίων των ΓΟΧ θα ξεκαθάριζε πολλά, και θα προσέλκυε πολύ περισσότερο κόσμο, ο οποίος τώρα τρομάζει με τα διάφορα φιλο-ΓΟΧ-ικά φλέρτ μερίδας των αποτειχισμένων.

  Κατά την ταπεινή μου γνώμη, την μεγάλη ζημιά στον αγώνα την κάνουν αυτά τα φιλο-ΓΟΧ-ικά φλέρτ, και όχι η τραβηγμένη Οικονομία, και αυτό το λεώ απο προσωπική εμπειρία. Αυτά τα φλέρτ παρέχουν το τέλειο επιχείρημα στους Οικουμενιστές να μιλούν για σχέδια αποσχίσεως των αποτειχισμένων πρός τους ΓΟΧ. Δίνουν όμως στους Οικουμενιστές και το επιχείρημα «ὁ κοινωνῶν ἀκοινωνήτω ἀκοινώνητος ἔσται», και ο νοών νοείτω. Ελπίζω η παρέμβασή μου να θεωρηθεί ενωτική και καλοπροαίρετη, και να μην εγείρει νέες έριδες. Εάν κάπου είμαι λάθος το δέχομαι ήδη εκ των προτέρων και ζητώ συγνώμη, εφόσον φυσικά ομιλούμε πάντοτε με στοιχεία. Μακάρι να ξεπεραστούν όλα τα εμπόδια και να γίνουμε όλοι μια αγιασμένη γροθιά στο δαιμονικό πρόσωπο του Οικουμενισμού.

  Αδελφικά και με πολύ αγάπη, Ιωάννης Μακαρούνης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Ο,τι περιμεναμε τελικα!!!Μια απο τα ιδια!!! Μια μικτη,πολυχρωμη(αλλα κατα βαθος αχρωμη) ψευτοπανηγυρικη και ""αντιοικουμενιστικη " συναξη ,με τον ""καθηγητη"" επιβλεποντα τους παντες ,και τα μαθητουδια του ετοιμα να εκτελεσουν καθε του διαταγη μεσω της "υπακοης" βεβαιως βεβαιως..Ολη η παρεα της ΓΑΤΖΕΑΣ απο κατω μεσα στο ψευδομιλειχιο υφος ,το ψευτοταπεινο αλλα και ψευτοαγωνιστικο ,αφου κανενας τους ΔΕΝ ΠΗΡΕ ΤΟΝ ΛΟΓΟ (φοβουμενοι κι αυτοι??)..Ο π.ΝΙΚΟΛΑΟΣ με το γνωστο του ψευτοεκρηκτικο στυλ,το ψευτοΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΙΚΟ ,για να δειξει το ορθοδοξο φρονημα του και να πεισει για την ΔΗΘΕΝ αγωνιστικοτητα του (ανευ καθαιρεσης ομως ,και ανευ απαγορευσης στο ΑΤΜ για απωλεια του 1000αρικου) να ΚΟΜΠΑΖΕΙ και να ΦΩΝΑΖΕΙ για να τους ξυπνησει.Ο π.ΦΩΤΙΟΣ πιο μεστος και πιο συγκεκριμενος απο ολους (ειναι αληθεια) μιλησε πιο ομολογιακα απο ολους αλλα χαθηκε στο πνευμα του ΟΙΚΟΝΟΜΙΣΜΟΥ των υπολοιπων..Ο π.ΣΕΡΑΦΕΙΜ εκανε ΤΙΤΑΝΙΑ αλλα ΜΑΤΑΙΗ προσπαθεια να ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ την οικονομια καποιων ΑΓ.ΠΑΤΕΡΩΝ για να ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΚΑΘΗΣΕΙ πανω σε αυτην ΒΟΛΙΚΑ και να ΒΟΛΕΨΕΙ και τους απο κατω ...Η ντροπη ομως ηταν με τον π.ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟ ..Στρατιωτακι αμιλητο ακουνητο ,εκανε υπακοη στον "αντιοικουμενιστη δεσποτη του" και σαν γλαστρα ,παρευρεθη ΑΚΟΥΓΟΝΤΑΣ τον λογο του απο καποιον αλλο λιγα βηματα διπλα...ΕΞΕΤΕΘΗ ΑΝΕΠΑΝΟΡΘΩΤΑ. Καλυτερα να μην πηγαινε παρα αυτο..Τι εκανε ?? Συνεχισε τον ΧΑΡΤΟΠΟΛΕΜΟ του!!!!! Το ΦΑΝΑΡΙ φαινεται ΔΕΝ εδωσε εντολη στον ""ΛΕΟΝΤΑ"" να μουγκρισει κατα του ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ!!! Δεν ειχε καλη μερα χτες!!!!!Μαλλον εβρεχε στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ!!! Καποιος κκ.ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ μιλωντας απο στηθους μας φλομωσε απο ΑΓΑΠΟΛΟΓΙΑ και απο επιστημοσυνη ,αλλα σημερα εκκλησιασθη σε καποιον ""ευσεβη " ιερεα που ΤΑΥΤΟΠΙΣΤΕΥΕΙ αποκαλωντας ΟΡΘΟΤΟΜΟΥΝΤΑ καποιον ΦΑΝΕΡΟ Ή ΚΡΥΦΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗ ,την ωρα που καποιοι αλλοι ταλαιπωρουνται χιλιοοοομετρα ολοκληρα να εκκλησιαστουν ..Και τελος η παρεα αυτη απεκτησε και τον ΒΕΝΙΖΕΛΟ της ..Ο αξιοτιμος κκ.ΣΑΡΑΝΤΙΔΗΣ εκ ΚΑΒΑΛΑΣ ορμωμενος με ενα ΞΥΛΙΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ και ΓΛΩΣΣΑ, με τα περιττα του κιλα, τους συνοδευσε σε περιττα λογια..Προσπαθησε ,πονεσε ,αγκομαχησε και τα καταφερε οπως και στο παρελθον..ΕΓΙΝΕ ΑΚΑΤΑΛΑΒΙΣΤΙΚΟΣ ..Ειναι κι αυτο ενα ταλεντο..Στην πολιτικη ομως ,οχι στα θεματα ΠΙΣΤΕΩΣ!!!Ετσι κυρ ΑΠΟΣΤΟΛΕ??? (Παντα με συμπαθεια)..Φροντισε ολοι οι υπολοιποι να περασουν καλα ΡΟΧΑΛΙΖΟΝΤΑΣ!!! (ηταν κι η ωρα περασμενη)..Ο ΜΟΝΟΣ που αξιζε ηταν ο κκ.ΔΑΠΕΡΓΟΛΑΣ που ειλικρινα τον χαρηκα ..Βεβαια απευχομαι το γεγονος να ΧΤΙΖΕΙ απο ΤΩΡΑ το προφιλ του για τις ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ που ακουσα οτι ΠΟΛΙΤΕΥΕΤΑΙ!!!! Οποτε να βρηκε κι αλλο ενα βημα για ΠΡΟΒΟΛΗ μεσω δογματικων θεματων..Ειλικρινα το ΑΠΕΥΧΟΜΑΙ γιατι μου ειναι ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΣΥΜΠΑΘΗΣ...Και μετα ΦΟΥΣΚΩΜΕΝΟΙ απο υπερηφανεια για την επιτυχια(?) της συναξης ( 450 ατομα εγραψε το ΚΑΤΑΝΥΞΙΣ) ολοι στον μπουφε για φαγητο και τσιπουρο και ΑΝΑΛΥΣΗ με αγκαλιτσες και φιλακια...Και σημερα ΟΟΟΟΟΛΟΙ στον ΑΝΘΙΜΟ και στα ΝΤΟΥΒΑΡΙΑ ΤΟΥ για εκκλησιασμο αποκαλωντας τον ΟΡΘΟΤΟΜΟΥΝΤΑ ΤΟΝ ΛΟΓΟΝ ασκωντας την Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α !!!!! Θαυμασια ..Και περασαν αυτοι καλα, κι εμεις ????? Κι εμεις ??? Αστο καλυτερα κκ.ΣΗΜΑΤΗ γιατι επιασε βροχη και παω να παρω το ΚΟΥΠΙ ...Ο ΝΟΩΝ ΝΟΕΙΤΩ ..Κκ.ΚΑΘΗΓΗΤΑ τα σεβη μου!!!Ωραια τα καταφερες !!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Ανώνυμος18/6/18, 12:32 π.μ.

  το θεατράκι καλά στημένο και οι θεατές επιλεγμένοι "ευλαβείς βλαμμένοι".... Δεν μας πείθεις Ζήση, εσύ και η κουστωδία σου... Όσες ημερίδες και να διοργανώσεις, δεν μας πείθεις......

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.