Τρίτη, 17 Ιουλίου 2018

Απάντησις προς τους Γ.Ο.Χ, σχετικά με το άρθρο: «Σκέψεις σὲ βασικὸ ἐπιχείρημα τῶν Γ.Ο.Χ.
σχετικὰ μὲ τὸ Παλαιὸ Ἡμερολόγιο»

Τοῦ Ἱερομονάχου Εὐθυμίου Τρικαμηνᾶ


    πειδὴ μοῦ ἀπεστάλη μία ἀπάντησις τῶν Γ.Ο.Χ. καὶ συγκεκριμένα τοῦ ἱστολογίου «Κρυφὸ Σχολειὸ» στὸ ὡς ἄνω ἄρθρο μου, παρακαλῶ τὸν διαχειριστὴ τοῦ ἱστολογίου «Πατερικὴ Παράδοση» νὰ δημοσιεύσει τὴν ἀπάντησι αὐτὴ τῶν Γ.Ο.Χ. μαζὶ μὲ τὸ ἄρθρο αὐτό. Διὰ νὰ διαπιστώση ὁ κάθε καλοπροαίρετος ἀναγνώστης τὰ ἑξῆς:    1) Τὸ ἀπελπιστικὰ χαμηλὸ ἐπίπεδο τῶν Γ.Ο.Χ.
    2) Ἀντὶ νὰ στραφοῦν ἐναντίον τοῦ συγκεκριμένου ἄρθρου καὶ νὰ ἀπαντήσουν μὲ σοβαρὰ ἐπιχειρήματα, στρέφονται ἀναντίον τοῦ ἀρθρογράφου.
    3) Τὸ μένος τῶν Γ.Ο.Χ. ἐναντίον ἐκείνων, οἱ ὁποῖοι τολμοῦν νὰ θίξουν τὸ δόγμα τοῦ Ἰουλιανοῦ Ἡμερολογίου.
    4) Τὴν ἐπιστημονικὴ δι’ αὐτοὺς μέθοδο τοῦ «ἥξεις ἀφίξεις», τὴν στιγμὴ ποὺ πρὶν λίγες ἑβδομάδες ἰσχυρίζοντο ὅτι ἐγὼ κατευθύνομαι ἀπὸ τοὺς ἄλλους, σὲ σημεῖο νὰ ἀμφιβάλλουν, ἂν τὰ ἄρθρα τοῦ μεταξύ μας διαλόγου ἦταν δικά μου ἢ αὐτῶν οἱ ὁποῖοι μὲ κατευθύνουν, ἐνῶ τώρα ἰσχυρίζονται τὸ ἐκ διαμέτρου ἀντίθετο· ὅτι δηλαδὴ
«η "Πατερική Παράδοση", η οποία δυστυχώς, ως δέσμια μιας νοσηρής γεροντολατρείας, δεν τολμά να εκφράσει αντιρρήσεις στον "Πάπα του Κισσάβου"...».
     Δηλαδὴ πρὶν λίγο ἰσχυρίζοντο ὅτι ἐγὼ ἤμουν ὑποχείριο σὲ αὐτούς, σὲ σημεῖο νὰ μὴν βλέπω τὰ κείμενα ποὺ ὑπέγραφα, ἐνῶ τώρα ἰσχυρίζονται ὅτι ἐγὼ τοὺς κατευθύνω, σὲ σημεῖο νὰ μὴν τολμοῦν νὰ ἐκφράσουν ἀντίρρησι, ὅπως δηλαδὴ κάνει ὁ Πάπας!
   5) Νὰ διαπιστώσουν οἱ ἀναγνῶστες ὅτι ὅλο τὸ κείμενο τοῦ ἱστολογίου «Κρυφὸ Σχολειὸ» εἶναι ἐκτὸς θέματος, ἐφ’ ὅσον τὸ θέμα

ἦτο ὁ παραλληλισμὸς τῶν δύο Συνόδων, τῆς Συνόδου δηλαδὴ τῆς Ἀντιοχείας καὶ τῆς Συνόδου τῆς Κων/πόλεως τοῦ 1923, καὶ αὐτοὶ δὲν ἀναφέρουν ἀπολύτως τίποτε δι’ αὐτὸν τὸν παραλληλισμό, ἂν δηλαδὴ σωστὰ ἐτέθη ἢ λανθασμένα, ἢ ἂν ψευδόμεθα σὲ κάποια σημεῖα, ἢ ἂν δὲν στέκει τέλος πάντων αὐτὸς ὁ παραλληλισμὸς κ.λπ., ἀλλὰ ἁπλῶς ἀναμασοῦν κάποια πράγματα γιὰ τὴν Σύνοδο τοῦ 1923 καὶ βέβαια κατηγοροῦν τὸν ἀρθρογράφο γιὰ ἄλλα, ἄσχετα μὲ τὴν ὑπόθεσι θέματα, προφανῶς γιὰ νὰ καθησυχάσουν τοὺς Γ.Ο.Χ. καὶ νὰ ἰσχυριστοῦν τελικὰ ὅτι ἀπάντησαν.

6) Νὰ διαπιστώσουν τέλος οἱ ἀναγνῶστες καὶ τὰ ψεύδη τὰ ὁποῖα δημοσιεύουν, ὅπως αὐτὸ τὸ ὁποῖο ἀναφέρουν στὴν πρώτη σημείωσι:
    «1) Ως γνωστόν ο π. Ευθύμιος δεν αναγνωρίζει κανέναν άλλον κληρικό πλην του εαυτού του, ως ορθόδοξο, αλλά και δεν αναγνωρίζεται από κανέναν άλλον, γι  αυτό και δεν κοινωνεί κανείς μαζί του».
    Ἐμεῖς ἀντιθέτως καὶ συλλειτουργήσαμε μὲ ἀποτειχισμένους ἱερεῖς στὴν Πτολεμαΐδα, καὶ συνεχῶς ὑπερμαχοῦμε εἰς τὸ νὰ ἔχουμε ὅλοι οἱ Ἀποτειχισμένοι ἀπὸ τὴν αἵρεσι τοῦ Οἰκουμενισμοῦ ἐκκλησιαστικὴ κοινωνία, ἀνεξάρτητα μάλιστα μὲ τὸ ποιό ἡμερολόγιο ἀκολουθεῖ ὁ καθένας. Καί, ἐπί πλέον, γνωρίζει πολὺ καλὰ τὸ ἱστολόγιο «Κρυφὸ Σχολειό», τὸ ὁποῖο γράφει αὐτὰ τὰ ψεύδη, ὅτι καὶ μὲ τοὺς Γ.Ο.Χ. θέλουμε νὰ ἔχουμε ἐκκλησιαστικὴ κοινωνία, ἀρκεῖ νὰ ἀποδογματοποιήσουν τὸ Ἰουλιανὸ Ἡμερολόγιο καὶ νὰ ἀπομακρυνθοῦν ἐκκλησιαστικὰ ἀπὸ τὶς παράνομες Συνόδους τῶν Γ.Ο.Χ.
    Ἐπειδὴ τέλος, μοῦ ζητοῦν ἀπὸ τὸ ἱστολόγιο αὐτὸ νὰ ἀπαντήσω καὶ σὲ μιὰ ἐρώτησι, ἡ ὁποία ὑπάρχει στὴν παράγραφο μὲ τὸ γράμμα (δ), θέλω πρὶν ἀπαντήσω νὰ δεσμευθῆ τὸ ἱστολόγιο αὐτό, ἐφ’ ὅσον πάρη τὴν ἀπάντησί μου, νὰ τὴν δημοσιεύση ὁλόκληρη στὸ ἱστολόγιό τους καὶ νὰ ἀπαντήσουν καὶ αὐτοὶ σὲ μιὰ ἐρώτησι, τὴν ὁποία θὰ τοὺς ὑποβάλλω καὶ ἐγώ, καὶ τὴν ἀπάντησί των νὰ τὴν δημοσιεύσουμε στὸ ἱστολόγιό μας «Π.Π.». Καὶ ἐκ τῶν προτέρων τοὺς ἀναφέρω νὰ μὴν φοβοῦνται, διότι θὰ τοὺς ἐρωτήσω κάτι σχετικὰ μὲ τὸ ἄρθρο αὐτὸ τοῦ παραλληλισμοῦ τῶν δύο Συνόδων, ὅπως δηλαδὴ καὶ αὐτοὶ ἐρωτοῦν κάτι σχετικὰ μὲ τὶς Συνόδους αὐτές.
Ἱερομόναχος Εὐθύμιος Τρικαμηνᾶς
Τρικαμηνικής ανοησίας το ανάγνωσμα


    Αν και κάθε φορά που ο γνωστός "ιερο... μονομάχος"[1] π. Ευθύμιος Τρικαμηνάς στέλνει από το "σπήλαιό" του ένα νέο του άρθρο κατά των Γνησίων Ορθοδόξων, εμείς λέμε ότι είναι η τελευταία φορά που ασχολούμαστε με τις ασυναρτησίες του, εν τούτοις κάθε φορά μας αναγκάζει να απαντούμε αφού μας εκπλήσσει όλο και περισσότερο με τα νέα απίθανα "επιχειρήματα" που εφευρίσκει εναντίον μας· επιχειρήματα τόσο έωλα, για όσους γνωρίζουν, αλλά τόσο επικίνδυνα για τη μεγάλη μάζα που εντυπωσιάζεται δυστυχώς με πομφόλυγες. Έτσι δεν μπορούμε να μη σχολιάσουμε το νέο του άρθρο, που δημοσίευσε η "Πατερική Παράδοση"[2], η οποία δυστυχώς, ως δέσμια μιας νοσηρής γεροντολατρείας, δεν τολμά να εκφράσει αντιρρήσεις στον "Πάπα του Κισσάβου"...
    Τί μας λέει λοιπόν ο π. Ευθύμιος στο νέο του άρθρο. Άκουσον, άκουσον! Δεν έχει σημασία λέει, το ότι Μασόνοι αποφάσισαν την αλλαγή του Ημερολογίου, γιατί η Εκκλησία στο παρελθόν δέχθηκε αποφάσεις Τοπικών Συνόδων, που έγιναν ακόμη και από αιρετικούς. Και μας φέρνει ως παράδειγμα, την Τοπική Σύνοδο της Αντιοχείας, στην οποία συμμετείχαν αρειανόφρονες. Μας κάνει επίσης μαθήματα ...Οικονομίας η οποία "ἀποσκοπεῖ εἰς τὴν σωτηρία τῶν πολλῶν, καὶ ἰδίως τῶν ἀδυνάτων". Θεωρεί δε ότι η εν Κωνσταντινουπόλει Σύνοδος του 1923 ασχολήθηκε με την "διόρθωσι ἑνὸς λάθους ἀστρονομικοῦ", ενώ κλείνει με τον εξής ...ακαταμάχητο παραλληλισμό για το Ημερολογιακό Ζήτημα:  "Εἶναι σάν, ἐπὶ παραδείγματι, τὴν ἀλλαγὴ τοῦ ἐθνικοῦ μας νομίσματος ἀπὸ τὴν δραχμὴ εἰς τὸ εὐρώ, τὴν ὁποία καλῶς ἢ κακῶς ἔκανε ἡ πολιτεία, καὶ ἡ  Ἐκκλησία δέχθηκε νὰ χρησιμοποιῆ τὸ εὐρὼ στὶς καθημερινὲς συναλλαγές της, διότι τὸ θέμα αὐτὸ κατ’ οὐσίαν οὐδεμία δογματικὴ ἢ σωτηριολογικὴ προέκτασι ἔχει".

   Αγαπητοί φίλοι, δεν θέλουμε να μακρυγορήσουμε.
Όπως φαίνεται, για άλλη μια φορά, ο π. Ευθύμιος έχει μαύρα μεσάνυχτα. Για να δει λίγο φως χρειάζεται: 
   α) Να διαβάσει, πρώτα από όλα, τα Πρακτικά της εν Κωνσταντινουπόλει Συνόδου του 1923 για να έχει μια στοιχειώδη γνώση του τί εκεί αποφασίστηκε, από ποιους και για χάρη ποίων[3].
    β) Να αναλογιστεί γιατί ουδείς εκ των Αποτειχισθέντων από την επίσημη Εκκλησία, κατά τα 95 αυτά χρόνια που πέρασαν από την Ημερολογιακή Καινοτομία, δεν είχε αποσυνδέσει το Ημερολογιακό Ζήμτημα από τον Οικουμενισμό. Να αναλογιστεί επίσης γιατί έχει απομείνει μόνος του (εκτός αν θεωρεί τον εαυτό του ...Άγιο Μάξιμο Ομολογητή).
     γ) Να εγκαταλείψει την υπερζηλωτική και απωθητική τακτική του τύπου "Οικονομία για μας, Ακρίβεια για τους άλλους", διότι δεν μπορεί να μιλά για Οικονομία στο θέμα του Ημερολογίου, όταν έχει καταφάγει τις σάρκες των Θεσσαλονικέων πατέρων, που ζητούν Οικονομία στην Αποτείχιση και αυτοί με το ίδιο επιχείρημα ότι αυτή "'αποσκοπεῖ εἰς τὴν σωτηρία τῶν πολλῶν, καὶ ἰδίως τῶν ἀδυνάτων".

     δ) Τέλος, να ξαναδιαβάσει στο άρθρο του το σημείο στο οποίο γράφει σωστά πως η Τοπική Σύνοδος της Αντιοχείας "σύμφωνα μὲ τὴν ἅγιο Νικόδημο τὸν Ἁγιορείτη, ἔλαβε ἐπικύρωσι τῶν Κανόνων της ἀορίστως ἀπὸ τὴν 4η καὶ τὴν 7η Οἰκουμενικὲς Συνόδους καὶ ὡρισμένως ἀπὸ τὴν 6η Οἰκουμενική" και ας μας απαντήσει, αν μπορεί, στο εξής ερώτημα: ΑΠΟ ΠΟΙΑ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟ ΕΛΑΒΕ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ Η ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΟΥ 1923;

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
[1] Ως γνωστόν ο π. Ευθύμιος δεν αναγνωρίζει κανέναν άλλον κληρικό πλην του εαυτού του, ως ορθόδοξο, αλλά και δεν αναγνωρίζεται από κανέναν άλλον, γι  αυτό και δεν κοινωνεί κανείς μαζί του.


6 σχόλια:

 1. Ανώνυμος17/7/18, 5:24 μ.μ.

  Άιντε βρε Σημάτη δημοσίευσε και το άρθρο του Κρυφού Σχολειού όπως σε διατάζει ο πάπας σου... Κάνεις ανυπακοή στον Γέροντα;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ευχαριστώ για την υπενθύμιση της παράλειψής μου, που οφειλόταν σε λανθασμένο χειρισμό κατά την ανάρτηση, αλλά και για την ποιότητα της λεπτής ...ειρωνείας σου.

   Διαγραφή
 2. Αγαπητέ κύριε Ευθύμιε Τρικαμηνά, πολύ ευχαρίστως να σας απαντήσω επί των γραφομένων σας (των αυθαρεσιών σας συγκεκριμένα επειδή μπερδεύετε το "Κρυφό Σχολειό" με το "Εν Τούτω νίκα" συνεχώς) και να συζητήσουμε για τις δεσμεύσεις που θέλετε, αλλά ο κ. Σημάτης δεν δημοσιεύει τα σχόλιά μου για να μπορούμε να συνεννοηθούμε. Καλά ίντερνετ δεν έχετε. Ένα τηλέφωνο ή μια διεύθυνση δεν έχετε για να μπορούμε να συνεννοηθούμε χωρίς μεσάζοντες; Καταντήσατε κι εσείς σαν τον Ματθαίο που για να του μιλήσεις έπρεπε να το κάνεις μέσω Μαριάμ; (Συγγνώμη κ. Σημάτη για τον παραλληλισμό, ελπίζω ότι εσείς δεν βασανίζατε κορασίδες όπως η Μαριάμ στην Κερατέα).

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δεν μπορούσατε κ. Μάννη να μην επιβεβαιώσετε και με αυτό το σχόλιό τις διαπιστώσεις του π. Ευθυμίου για το επίπεδό σας.
   Λυπούμε για το ήθος σας.
   Κάποτε δημοσιεύαμε τα σχόλιά σας, αλλά σταματήσαμε -εκτός εξαιρέσεων- από την στιγμή που διαπιστώσαμε α) ότι και Π.Η. ιστολόγια δημοσιεύουν σχόλια κατ' επιλογήν, αποκλείοντας όσα δεν τους συμφέρουν, β) πολλοί του Π.Η. με σχόλια προπαγάνδιζαν τις ιδέες τους ή έβριζαν, και γ) όταν δημοσιεύσατε εκείνο το συκοφαντικό άρθρο κατά του π. Ευθυμίου που αναφερόταν στον γέροντά του π. Στεφάνου Λάχανη (όταν ήταν στο Άγιον Όρος), αναγκάσατε τον π. Ευθύμιο να γράψει μια μεγάλη σε μέγεθος απάντηση για να καταδείξει τις συκοφαντίες σας, και εσείς, που τώρα διαμαρτύρεσθε για σχόλια, ΔΕΝ ΑΝΑΡΤΗΣΑΤΕ ολόκληρο άρθρο, την απάντηση δηλ. του π. Ευθυμίου, που και εκ του Νόμου είχατε υποχρέωση να δημοσιεύσετε.
   Τις άλλες κακοήθεις φράσεις σας τις αντιπαρέρχομαι. Φαίνεται πως δεν μπορούμε να περίμενουμε από σας κάτι καλύτερο.
   Σημάτης Π.

   Διαγραφή
  2. Ανώνυμος18/7/18, 9:46 π.μ.

   Καλα κι εσυ καημένε γράψε ένα έρθρο απαντητικό με παραπομπες να κρίνει και ο απλος ο κοσμος τις θεσεις σου...τι το θες το τηλέφωνο και την διεύθυνση, ντρέπεσαι να απαντησεις δημόσια για να μην φανεί η ένδεια των επιχειρημάτων σου? Κοτζαμ δάσκαλος που επαίρεσε οτι είσαι να δογματοποιείς ένα ημερολογιο, δηλαδή είσαι για κλαυσίγελο κανονικό!!!

   ΣΑΣ ΤΟ ΦΩΝΑΖΕΙ Ο ΑΓΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ : ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΡΜΟΝΙΑ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΙΩΚΕΤΕ ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΑΛΛΑ ΣΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟ!!

   Ελένη, νοικοκυρά.

   Διαγραφή
 3. Το να προσφωνείτε έναν ιερομόναχο ως κύριο και όχι πατερ είναι ανήθικο. Το να ειρωνευεσθε και να ρωτάτε, ενώ γνωρίζετε πού μένει, αν έχει ίντερνετ ή κινητό, είναι αναγωγο και κακοηθες. Τι να περιμένει όμως κανείς από ανθρώπους σαν εσάς; Έχετε την ίντριγκα και την συκοφαντία στο πετσί σας. Σας καταλάβαμε ευτυχώς και δεν ευδοκησε ο Θεός να μας πείσετε για τις αγαθές προθέσεις σας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Το περιεχόμενο των επώνυμων άρθρων ενδέχεται να μη συμπίπτει με τις απόψεις και θέσεις του Ιστολογίου.