Παρασκευή, 11 Ιανουαρίου 2019

«Περί της εις Θεόν πίστεως η διαφορά»


(Μ. Βασίλειος – Επιστολή (188) προς Αμφιλόχιον)

         Τοῦ Ν. ΣΑΚΑΛΑΚΗ 

Αναμφίβολα, ο Μ. Βασίλειος εμβάθυνε σε ευρύ φάσμα θεολογικών, φιλοσοφικών–επιστημονικών και κοινωνικών ζητημάτων, για να αποστάξει την ορθή θεολογική γνώση χωρίς απόκλιση από την Αγία Γραφή και την διαχρονική παράδοση της Εκκλησίας.
Το ύψος της πνευματικότητας και της εκκλησιολογικής διδασκαλίας του Μ. Βασιλείου έγινε, εν πολλοίς, και φρόνημα της Εκκλησίας.
Αυτό αντανακλάται και στον πνευματικό–θεολογικό ορίζοντα των μεταγενέστερων πατέρων, όπως για παράδειγμα στον Άγιο Θεόδωρο τον Στουδίτη, μια γνήσια συνέχεια του Μ. Βασιλείου.
Αλήθεια κοινότυπη, αλλά παρ’ όλα αυτά ελάχιστα διαδεδομένη στο σημερινό Εκκλησιαστικό σώμα.
Τα χρόνια κύλησαν στη γοργή σπειροειδή τροχιά τους και φρόντισαν οι εκκλησιαστικές ηγεσίες να ξεθωριάσουν τις αλήθειες αυτές. Διαμόρφωσαν δηλ. πίστη και πράξη, με κατεύθυνση μόνο στην ιαματική χάρη των αγίων.
Μερικά παραδείγματα, που αποδεικνύουν πως εκκολάφθηκε η εκκλησιολογική δύναμη του αγ. Θεοδώρου. Γράφει σχετικά:
- «Οι τω κορυφαίω Πέτρω και τω μεγάλω Βασιλείω αντιδιατιθέμενοι, της αυλής του Χριστού παντάπασιν αλλότριοι» (Επιστολή 72 – Νικολάω τέκνω).
- «Ου ναός Θεού άγιος ο υφ’ αιρετικών βεβηλούμενος, αλλ’ οίκος κοινός, ως φησιν ο μέγας Βασίλειος,  του εφεστώτος αγγέλου εν αυτώ, ως εφ’ εκάστης Εκκλησίας, υπεκστάντος δια την ασέβειαν; Διόπερ ουδ’ η τελουμένη εν αυτώ θυσία Θεώ ευπρόσδεκτος. Και άκουσον αυτού λέγοντος · «ο ασεβής ο θύων μοι μόσχον, ως ο αποκτείνων κύνα» (Ησ. 66, 3) (Επιστολή 80, Ιωάννη Λογοθέτη).
Ερωτά ο αγ. Θεόδωρος:

- Ερώτησις Γ΄: «Περί των κοινωθέντων Εκκλησιών εκ των ιερών των κοινωνησάντων τη αιρέσει και κατεχομένων υπ’ αυτών· ει χρή εν αυταίς εισιέναι χάριν ευχής και ψαλμωδίας», δηλ. «για τις Εκκλησίες που βεβηλώθηκαν από τους ιερείς που κοινώνησαν με την αίρεση και κατέχονται από αυτούς. Εάν πρέπει να μπαίνουμε σ’ αυτές για να προσευχηθούμε και να ψάλλουμε».
Ιδού πως απαντά ο αγ. Θεόδωρος:
Απόκρισις: «Ου χρή το καθόλου εις τα τοιαύτας εκκλησίας εισιέναι, κατά τους ειρημένους τρόπους, επειδή γέγραπται· “ιδού αφιέται ο οίκος υμών έρημος”. Άμα γαρ τω εισαχθήναι την αίρεσιν, απέστη ο έφορος των εκείσε άγγελος, κατά την φωνήν του μεγάλου Βασιλείου, και κοινός οίκος ο τοιόσδε χρηματίζει ναός· “και ου μη εισέλθω”, φησίν, “εις Εκκλησίαν πονηρευομένων”. Και ο Απόστολος· τις συγκατάθεσις ναώ Θεώ μετά ειδώλων;».
Σε μετάφραση: δεν πρέπει να μπαίνουμε καθόλου στις εκκλησίες αυτές με τους τρόπους που αναφέρθηκαν, γιατί είναι γραμμένο· «Να, το σπίτι σας εγκαταλείπεται έρημο». Γιατί μόλις μπαίνει μέσα στις εκκλησίες αυτές η αίρεση, φεύγει ο άγγελος που εποπτεύει όλα όσα γίνονται εκεί, σύμφωνα με τα λόγια του μεγάλου Βασιλείου, και ο ναός αυτός γίνεται ένα απλό σπίτι. Γιατί λέγει· «δεν θα μπω μέσα σε εκκλησία πονηρών». Και ο Απόστολος· «ποια συμφωνία υπάρχει ανάμεσα στον ναό του Θεού και στα είδωλα» (Από την επιστολή 215, προς μοναχό Μεθόδιο).
Επίσης τα ονόματα των Ι. Χρυσοστόμου και Γρηγορίου του Θεολόγου, αναδύονται αρκετές φορές μέσα από τα κείμενα του αγ. Θεοδώρου, ως μια συνεχής υπόμνηση κύρους, ως μια θεωρητική και πρακτική εμπράγματη εκκλησιολογική κατάσταση μέσα στην Εκκλησία.
Στην επιστολή (188) ο Μ. Βασίλειος καταδεικνύει, ότι όλες οι μορφές αίρεσης θεμελιώνονται στην «περί της εις Θεόν πίστεως διαφορά». Γράφει ο Ι. Πατήρ: «Αιρέσεις δε οίον η των Μανιχαίων, και Ουαλεντίνων, και Μαρκιωνιστών, και αυτών τούτων των πεπουληνών· ευθύς γαρ περί αυτής της εις Θεόν πίστεως η διαφορά».
Σε κάθε περίπτωση, για την υπέρβαση των θεολογικών – εκκλησιολογικών προβλημάτων, ο Μ. Βασίλειος επικαλείται την θεοπνευστία της Γραφής και την παράδοση των Πατέρων. Γράφει σχετικά: «Εάν μέντοι μέλλη τη καθόλου οικονομία εμπόδιον έσεσθαι τούτο, πάλιν τω έθει χρηστέον και τοις οικονομήσασι τα καθ’ ημάς πατράσιν ακολουθητέον»·  δηλ. «εάν όμως τούτο πρόκειται να γίνη εμπόδιον εις την καθόλου τάξιν, πάλιν πρέπει να εφαρμόσωμεν το έθος και ν’ ακολουθήσωμεν τους Πατέρας που ερρύθμισαν τα των θεσμών μας».
Επίσης γράφει: «Πρόσεχε ουν ακριβώς τη Γραφή και αυτόθεν ευρήσεις την λύσιν του ζητήματος».
Για τον Μ. Βασίλειο η ορθή πίστις προσδίδει στην καθημερινή πράξη της αρετής–ασκήσεως θεία εγκυρότητα, που συμβάλλει στην θέωση, ως αληθινή δηλ. στάση ζωής σύμφωνα με τις εντολές του Θεού.
Η πίστις αποτελεί για τον Μ. Βασίλειο το βασικό στοιχείο–κριτήριο αμέσου ενώσεως με τον Χριστό.
Το αληθινό βίωμα πίστεως και ασκήσεως–αρετής του Μ. Βασιλείου, πέρασε ως βασικό στοιχείο της πνευματικής ζωής και στον άγιο Θεόδωρο Στουδίτη, τον οποίο οι σημερινοί «πιστοί» αποφεύγουν λες και δεν ήτο «υγιαίνων τη πίστει και τη υπομονή» (Τίτ. 2, 2).
Βλέπουμε μια θαυμαστή και αρμονική σύζευξη μεταξύ των Πατέρων, ως δυναμική πράξη συνέχιση  διαδοχής της Εκκλησιολογικής αλήθειας της Εκκλησίας.
Οι σημερινοί ποιμένες και πιστοί, αδυνατούν να εκφράσουν την ομολογιακή φύση της Εκκλησίας, όπως οι Πατέρες Βασίλειος και Θεόδωρος.
Οι θέσεις των Πατέρων είναι σαφείς. Προκαλούν, όμως, στους καλοπροαίρετους Ορθοδόξους ερωτήματα, στα οποία οφείλουν ν’ απαντήσουν οι π. Θεόδωρος Ζήσης και π. Νικόλαος Μανώλης.
- Πότε, π. Θεόδωρε, ένας Ναός θεωρείται βεβηλωμένος από τους αιρετικούς, ώστε να είναι «κοινός οίκος» κατά τον Μ. Βασίλειο, διότι «απέστη ο έφορος άγγελος;».
- Με τη μνημόνευση ενός αιρετικού επισκόπου, θεωρείται ο Ναός «υφ’ αιρετικών βεβηλούμενος;» θεωρείται ο Ναός «υπ’ αυτών κατεχόμενος;».
- Η κατοχή ενός Ναού πραγματοποιείται όταν ο λειτουργός φρονεί αιρετικά ή όταν οι αιρετικοί (ως Εκκλησίασμα) υπερτερούν αριθμητικά;
Το πνεύμα του Αγίου Βασιλείου, όπως το ερμηνεύει ο αγ. Θεόδωρος, είναι ξεκάθαρο, δηλ. όταν μνημονεύεται αιρετικός επίσκοπος, τότε  ο Ναός ευρίσκεται υπό αιρετική κατοχή, έστω και όταν ο απλός λειτουργός δεν είναι αιρετικός στο φρόνημα (κοινωνεί όμως!).
«Φυλάξοιτε έτι εαυτάς, παρακαλώ, της ψυχοφθόρου αιρέσεως ής η κοινωνία αλλοτρίωσις Χριστού» (Αγ. Θεόδωρος Στουδίτης – Επιστολή 60 – Κανονικαίς).
ΝΙΚΟΣ Ε. ΣΑΚΑΛΑΚΗΣ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ

19 σχόλια:

 1. Δηλαδή οι ναοί μας είναι άνευ αγγέλου,μολυσμένοι και ο γέρων Ιωσήφ ο ησυχάστης λάθος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ανώνυμος12/1/19, 1:16 π.μ.

   Τις απαντησεις τις δινει ο ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΟΣ ..Απλα ο κκ.ΣΑΚΑΛΑΚΗΣ ρωτα τον κακοδοξο ΖΗΣΗ και ΜΑΝΩΛΗ αν οντως απεστη ο φυλαξ αγγελος . Ερωτηματα θετει .Αλλωστε ο ΑΓ ΘΕΟΔΩΡΟΣ εχει πει οτι και ΜΟΝΟ η ΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗ αυτη καθεαυτη αποτελει ΜΟΛΥΝΣΗ ..Ολη η εκκλησια και οι ιερεις που μνημονευουν ψευδοοικονομωντας ( εκτος απο τους μη μνημονευοντες ιερεις) ειναι μολυσμενοι απο την αιρεση ...Ν Α Ι ΜΟΛΥΣΜΕΝΟΙ ..Ειναι τοσο απλο !!!

   Διαγραφή
  2. Ανώνυμος12/1/19, 1:29 π.μ.

   Και μην ξεχναμε τον ΑΓ.ΜΑΞΙΜΟ τον ομολογητη που τους ναους στην εποχη του ( που κοινωνουσαν με τους αιρετικους μονοφυσιτες) τους αποκαλεσε Ν Τ Ο Υ Β Α Ρ Ι Α !!. Καθως επισης και την διδαχη του ΑΓΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΟΥ της ΟΠΤΙΝΑ που στην ομιλια του περι του οικουμενισμου αναφερει οτι την εποχη εκεινη ( της πανθρησκειας ) στις εκκλησιες και στα μοναστηρια ΔΑΙΜΟΝΕΣ θα εισερχονται και θα εξερχονται !!! Αν κι αυτο δεν θεωρειται μολυνση , τοτε τι ειναι ???? Κκ.ΣΑΚΑΛΑΚΗ , θερμη παρακληση : Μην ασχολειστε με τους κακοδοξους ΜΑΝΩΛΗ και ΖΗΣΗ ..Ημαρτον δηλαδη ..Οι ανθρωποι ειναι εν επιγνωσει ΚΑΚΟΔΟΞΟΙ και κανονικοι αλαζονες εχθροι της ιεροκανονικης αποτειχισης . Σας παρακαλω θερμως δεν το βλεπετε ??? Μην τους δινετε αξια αγαπητε μου ..Δεν πιστευω πως οι ΠΑΤΕΡΕΣ συνομιλουσαν επι μακροθεν με ανετανοητους κακοδοξους...Πραξτε σας παρακαλω το πατερικο " μετα πρωτης και δευτερας νουθεσιας παραιτου" . Αφηστε τους , στους συλλογους τους , στα ταμπλετ τους , στην ψευδοαρχηγια τους , και στα youtube τους τα live !!! ΚΚ.ΣΗΜΑΤΗ , αναρτηστε το σας παρακαλω , γιατι την τελευταια φορα που εστειλα κατι παρομοιο για τον κκ.ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ δεν μου το ανεβασατε ..Ελπιζω στην ευγενεια σας . .Ευχαριστω

   Διαγραφή
 2. Ανώνυμος12/1/19, 8:09 π.μ.

  Σαφώς! Όταν υπάρχουν αιρετικοί εντός του ναού ο Άγγελος του ναού αποχωρει. Πρώτη φορά το ακούτε αυτό;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Μολυνση ναι,όμως η μόλυνση ας το πούμε δε μολύνει εν τέλη την Αγία εκκλησία,κάνει κακο στον κόσμο αλλά δεν ειναι πιο δυνατή από την εκκλησία Του Θεού.
  Απλώς τα περί μόλυνσης λέγονται για να δρουν αποτρεπτικά όπως και πρέπει,να σηματοδοτούν τον αγώνα που πρέπει να γίνει κατά των αιρέσεων.
  Ούτε όταν καν μολυνθεί ένας άνθρωπος τον πετάμε "αυτανδρο"πόσο μάλλον την εκκλησία Του.
  Αλλά και ούτε όλα γίνονται στιγμιαία,παίρνει χρόνο,χρειάζεται και χρόνος για την κατανόηση της αιρέσεως από το πλήρωμα της εκκλησίας και χρόνος για αγωνα,δεν αποσύρεται η Χάρης γιατί κάποιος είπε ή έπραξε αιρετικα κλπ,ουτε αυτο μολυνει εμενα στιγμιαια σαν "μπογια",δίνεται αυτή για τα παιδί για αυτόυς που δεν ξέρουν.
  Φυσικά υπάρχει κάπου μια κόκκινη γραμμή που αφορά και προσωπικα τον καθενα αλλά και γενικά το ποιμνιο η οποία ορίζει το πότε πρέπει να βγούμε από αυτούς τους ναούς εάν είναι ναοί(εκείνη τη στιγμη),προσωπικά πιστεύω ότι ούτε τους ναούς του Υψίστου μπορούν να μαγαρισουν οι αντίχριστοι αιρετικοί,απλώς το αυτο λέγεται πάλι για προστασία των πιστών.
  Θυμηθείτε όλοι οι αρχαίοι ναοί μας και η Αγία Σοφία ήταν αρειανικοι,όμως πάλι τώρα είναι οι ναοί Του.
  Μη χάσουμε τον πόλεμο για μια μάχη,ψυχραιμία.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ανώνυμος12/1/19, 5:38 μ.μ.

   ΚΥΡΙΕ ΑΡΓΥΡΗ ΜΥΛΩΝΑ ΑΠΟΡΩ ΜΕ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΛΕΤΕ! ΛΕΤΕ ΜΕ ΕΛΑΦΡΟΤΗΤΑ:" Απλώς τα περί μόλυνσης λέγονται για να δρουν αποτρεπτικά όπως και πρέπει,να σηματοδοτούν τον αγώνα που πρέπει να γίνει κατά των αιρέσεων."
   ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΦΑΝΤΑΣΙΕς ΤΟΥ ΝΟΥ ΣΑς ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΑΛΗΘΕΙΑ. ο ΜΟΛΥΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟς ΜΟΛΥΣΜΟς ΤΗς ΨΥΧΗς ΚΑΙ ΟΧΙ "ΠΑΡΑΒΟΛΙΚΟΣ" ΟΠΩς ΕΣΕΙς ΤΟΝ ΕΝΝΟΕΙΤΕ. ΟΤΑΝ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟς ΜΑς ΛΕΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥς ΑΙΡΕΤΙΚΟΥς :"...ο της υγιούς πίστεως και το βραχύτατον ανατρέψας τω παντί λυμαίνεται επί τα χείρονα προϊών από της αρχής" ΚΑΘΩς ΕΠΙΣΗς "Φεύγε των τοιούτων τας συνουσίας ως των ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΤΑ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑ. Και γαρ εκείνων ούτοι ΧΑΛΕΠΩΤΕΡΟΙ. Εκείνα γαρ μέχρι του σώματος ίστησι την βλάβην, ΟΥΤΟΙ ΔΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΛΥΜΑΙΝΟΝΤΑΙ" ΠΩς ΕΣΕΙς ΛΕΤΕ ΟΤΙ ΛΕΓΟΝΤΑΙ ΑΥΤΑ ΤΡΟΠΟΝ ΤΙΝΑ "ΠΑΡΑΒΟΛΙΚΑ";

   ΛΕΤΕ :"Μολυνση ναι,όμως η μόλυνση ας το πούμε δε μολύνει εν τέλη την Αγία εκκλησία" ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΛΕΤΕ: "Ούτε όταν καν μολυνθεί ένας άνθρωπος τον πετάμε "αυτανδρο"πόσο μάλλον την εκκλησία Του"!!!
   ΓΙΑ ΠΟΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΜΙΛΑΤΕ ΑΦΟΥ ΜΑς ΕΙΠΑΤΕ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΟΤΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΔΕΝ ΜΟΛΥΝΕΤΑΙ;; ΚΑΙ ΠΟΙΟς ΕΙΠΕ ΠΟΤΕ ΟΤΙ ΠΕΤΑΜΕ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΜΟΛΥΝΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΙΟ ΤΗς ΑΙΡΕΣΕΩς;; ΔΕΝ ΤΟΝ ΠΕΤΑΜΕ ΑΓΑΠΗΤΕ ΑΛΛΑ ΤΟΥ ΛΕΜΕ ΝΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΣΤΙΑ ΚΑΙ ΠΗΓΗ ΤΗς ΜΟΛΥΝΣΕΩς ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕς ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΤΟΥς ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΥΝ. ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΝΑΤΕ ΚΙ ΕΣΕΙς ΣΕ ΕΝΑΝ ΑΡΡΩΣΤΟ; Ή ΜΗΠΩς ΘΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΝΑΤΕ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΜΕΝΕΙ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΕΣΤΙΑ ΤΗς ΜΟΛΥΝΣΗς;;;

   ΛΕΤΕ ΤΕΛΟΣ:"προσωπικά πιστεύω ότι ούτε τους ναούς του Υψίστου μπορούν να μαγαρισουν οι αντίχριστοι αιρετικοί,απλώς το αυτο λέγεται πάλι για προστασία των πιστών.
   Θυμηθείτε όλοι οι αρχαίοι ναοί μας και η Αγία Σοφία ήταν αρειανικοι,όμως πάλι τώρα είναι οι ναοί Του." !!! ΕΔΩ ΜΕ ΧΑΣΑΤΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑΤΙ ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ ΥΠΟΝΟΕΙΤΕ ΟΤΙ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΕΙΝΑΙ ΝΑΟς ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΜΑς;;; ΑΓΑΠΗΤΕ ΤΙ ΑΞΙΑ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΝΑΟΙ ΟΣΟ ΠΕΡΙΚΑΛΛΕΙς ΚΙ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝ ΔΕΝ ΤΕΛΕΙΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟΥς ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ; ΛΕΕΙ Ο ΑΓΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΟΤΙ "ΔΕΝ ΑΓΙΑΖΕΙ Ο ΤΟΠΟΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΑΥΤΟΥς ΠΟΥ ΣΥΝΑΓΟΝΤΑΙ ΕΚΕΙ ΑΛΛΑ ΟΙ ΣΥΝΑΓΜΕΝΟΙ ΚΑΝΟΥΝ ΑΓΙΟ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΟΥ ΝΑΟΥ".
   ΑΓΑΠΗΤΕ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΕΧΕΙ ΗΔΗ ΧΑΘΕΙ ΟΤΑΝ ΜΠΑΙΝΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΜΑΧΗ ΧΩΡΙς ΟΠΛΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΑΓΙΟΠΑΤΕΡΙΚΗ ΜΑς ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ Η ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΜΑς. ΝΑ ΜΗΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΜΑΣΤΕ ΤΟ ΤΙ ΜΑΣ ΛΕΕΙ Ο ΛΟΓΙΣΜΟς ΜΑς ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ, ΑΛΛΑ ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΠΑΤΕΡΕς ΓΙ'ΑΥΤΟ.

   Διαγραφή
  2. Ανώνυμος12/1/19, 7:26 μ.μ.

   Κκ ΜΥΛΩΝΑ προφανως δεν ειστε αποτειχισμενος , οποτε θελετε να δικαιολογησετε την επισκεψη σας σε οικουμενιστικους ναους που μνημονευουν , λεγοντας οτι "δηθεν " δεν ειναι μολυσμενος ο κοσμος που συγκοινωνα μαζι σας ..Λανθανετε αγαπητε ..Πραγματικα λανθανετε . Αν δεν ηταν μολυσμενη η παναιρεση , τοτε ολοι εμεις εδω δεν θα ειχαμε αποτειχιστει ..Δεν θα υπηρχε ΚΑΝ λογος . Αντιλαμβανεστε τι λεμε αληθεια?? Θα ειμασταν αγαπητε μου στις ενοριες μας ...Ειναι απλο ..Σας καταλαβαινω ομως ....

   Διαγραφή
  3. Κάνετε συνεχώς λήψεις του ζητουμένου.Ενας ναός δεν γίνεται οικουμενιστικος αν μνημονεύσει οικουμενιστη που δεν τον έχει "προσβαλει"ακομη,ούτε το ποίμνιο γίνεται αιρετικό "μολυνεται"επειδη ο κακός παπάς του μνημονεύει κακο και αιρετικό επισκοπο.Οταν όμως από στο ποίμνιο γίνει αιρετική "προσβολη"και την δεχθεί αδιαμαρτύρητα τότε μολύνθηκε,τότε φεύγει ο άγγελος ίσως.Εσεις αγαπητοί αποτειχιστηκατε βλέποντας τι έγινε στους δικούς σας ναούς ή στου φαναριου;και της ευρωπης;
   Κάθε αιρεση είναι μόλυνση αλλά δεν την δέχονται όλοι αυτομάτως επειδή τη δέχτηκε ο ιερέας ή ο πστριαρχης,και στο κάτω κάτω αν εσείς για τον εαυτούλη σας φοβάστε τα μικρόβια ποιος θα καθαρίσει ρε παιδια;

   Διαγραφή
  4. Ανώνυμος13/1/19, 9:03 π.μ.

   ΚΥΡΙΕ ΜΥΛΩΝΑ ΕΔΩ ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΑς ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΚΑΤΗΧΗΘΕΙ Ή ΦΡΟΝΤΙΣΕΙ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΜΟΛΥΣΜΟς, ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΡΕΣΗ, ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΔΕΧΟΜΑΙ ΚΑΙ ΣΥΜΠΡΑΤΤΩ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΡΕΣΗ, ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΚΤΛ. ΑΓΑΠΗΤΕ ΜΟΥ ΠΩς ΕΚΦΡΑΖΕΣΤΕ ΛΟΙΠΟΝ ΤΟΣΟ ΑΝΕΡΥΘΡΙΑΣΤΑ ΑΦΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΙΔΕΑ ΓΙΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΤΟΣΟ ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΩΤΗΡΙΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ; ΠΩς ΕΛΕΓΧΕΤΕ ΚΑΙ ΚΡΙΝΕΤΕ ΤΟΥς ΑΛΛΟΥς ΟΝΤΑς ΤΥΦΛΟΤΑΤΟς; ΚΑΝΤΕ ΤΟΝ ΚΟΠΟ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ Κ. ΣΗΜΑΤΗ ΠΕΡΙ ΕΓΚΥΡΩΝ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ, ΠΕΡΙ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗς ΚΑΙ ΜΟΛΥΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΜΙΛΑΤΕ ΤΟΣΟ ΕΠΙΠΟΛΑΙΑ ΚΑΙ ΑΠΕΡΙΣΚΕΠΤΑ...ΕΙΝΑΙ ΚΡΙΜΑ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΟΥ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΚΤΕΝΟΜΕΝΑ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗς ΕΚΚΛΗΣΙΑς ΝΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΙΟΥ ΤΟΥς ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ ΕΤΣΙ ΤΟΣΟ ΕΠΙΠΟΛΑΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗς ΨΥΧΗς ΤΟΥς.
   ΔΕΝ ΘΑ ΞΑΝΑΣΥΜΕΤΑΣΧΩ ΣΕ ΔΙΑΛΟΓΟ ΜΑΖΙ ΣΑς ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΜΟΥ ΠΑΡΑΘΕΣΕΤΕ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙς ΓΙΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΛΕΤΕ ΑΠΟ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ. ΤΟ ΤΙ ΝΟΜΙΖΕΤΕ ΕΣΕΙς ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΩΤΗΡΙΟΛΟΓΙΚΑ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΦΟΡΟ (ΟΠΩς ΒΕΒΑΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΤΙ ΝΟΜΙΖΕΙ Ο ΚΑΘΕΝΑς, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟ ΘΕΜΑ)
   ΚΑΛΗ ΦΩΤΙΣΗ!

   Διαγραφή
 4. Αν τα πράγματα ήταν τόσο αυτόματα και δεν είχαν άλλη ενέργεια παρά αυτή που εσείς ισχυρίζεστε,τότε και οι δύο σας είστε μολυσμένα βαπτισμενοι και ακοινωνητοι και σας παρακαλώ ορίστε μου τι σημαίνει αυτό,τι η μόλυνση σας δηλαδή που βαπτιστηκατε από ιερέα κοινωνο οικουμενιστων και πόσο αυτό επηρέασε τον αυτο χαρακτήρα σας,και την ακράδαντη πίστη σας.Το ότι είστε μολυσμένα παντρεμενοι αν είστε τι σας προκαλεσε;Λοιπόν ούτε ειπα εγώ ότι οι απόψεις των Αγίων είναι παραβολικες αλλά χρειάζονται μέγιστη διάκριση στην εφαρμογή τους και προσοχή για το τι αφορούν.
  Η μόλυνση και ακοινωνησια που δεχθήκατε δεν επηρέασε από ότι φαίνεται τα μυστήρια που λάβατε αλλιώς θα επιδιώκετε να δέχθηκε νεο αμόλυντο βάπτισμα ε;Αφού το "μολυσμενο"και απο ακοινωνητο μαλλον δεν ισχυει;
  Είδατε πως δεν δρουν τα λόγια των Αγίων αυτόματα όπως τα εννοειτε;αλλά αυτά ισχύουν με τρόπους που δεν είναι όπως αυτοί που εσείς πιστεύετε.
  Σας το ξαναλέω υπάρχει κόκκινη γραμμή για Όλα,μη περνάτε με κιτρινο

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Ανώνυμος13/1/19, 3:48 π.μ.

  Κκ.ΜΥΛΩΝΑ νοησιαρχειτε επικινδυνως ..Ανακαλυψατε τη λεξη " προσβολη του ποιμνιου" .Παρακαλω να παρεθεσετε ενα πατερικο κειμενο που να δικαιωνει το επιχειρημα σας ..Γιατι για επιχειρημα προκειται και δικη σας γνωμη ..Μα ειναι δυνατον ?? Προσεξτε το παρακαλω ..Ολοι οι ΑΓΙΟΙ μας εντελλουν απομακρυνση ,μας ομιλουν ξεκαθαρα για μολυνση εκ της αιρεσεως , μας ομιλουν για προδοσια , θεομαχια , κι εσεις -εκ της γνωμης σας - μας μιλατε για επικειμενη " προσβολη " (αν και εφοσον γινει ) ..Λετε : " Ενας ναος δεν γινεται οικουμενιστικος αν μνημονευσει οικουμενιστη που δεν τον εχει προσβαλλει ακομη """ .Μαλιστα .Κι αυτον τον ναο εσεις τον λετε ορθοδοξο δηλαδη ??? Για να ξερουμε δηλ..Διαλεξτε κκ.ΜΥΛΩΝΑ ..Ορθοδοξοοικουμενιστικος ναος ΔΕΝ υπαρχει αγαπητε ...1+1=2 ..Ορθοδοξια και παναιρεση κηρυσσομενη δεν πανε μαζι ..Δεν υπαρχει κοινωνια μεταξυ τους .Αντιληπτο ??? Και τοτε ο ΑΓ.ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ τι επρεπε να κανει στα χρονια του ΑΡΕΙΟΥ ?? Να πει : " Δεν πειραζει αδελφοι , δεν εχει γινει ακομη "προσβολη" απο αρειανιστη επισκοπο , καλως πηγαινετε στις εκκλησιες τους , κοινωνατε μαζι τους κι ερχομαι κι εγω παρεα μεχρι οι καημενοι οι αιρετικοι να μετανοησουν αχρι καιρου ?????? " Και τοτε γιατι εκανε την αποθηκη , ναο ??? Μηπως γιατι το τοτε ποιμνιο ειχε ηδη " προσβληθει " κατα τη δικη σας καινοθεωρια ???? Μα τωρα σοβαρα μιλαμε αδερφε???: Λετε μετα: " Ουτε το ποιμνιο μολυνεται επειδη ο κακος παπας του μνημονευει αιρετικο επισκοπο"" Αληθεια ???? Οποια αντιφαση θεε μου !!! Και τοτε τι κανει το ποιμνιο αδερφε?? Ευλογειται μηπως ??? Ερωτηση κανω !!! Δηλαδη ο παπας μνημονευει ΕΝ ΕΠΙΓΝΩΣΕΙ ΤΟΥ ( προσεξτε λιγο ) αιρετικο επισκοπο και το ποιμνιο παιρνει χαρη ??? Και τοτε γιατι ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ ο ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ μας διδασκει οτι η κοινωνια με την αιρεση ανακοπτει την πορεια του πιστου προς το ΧΡΙΣΤΟ και συνιστα ΠΡΟΔΟΣΙΑ ??? Ετσι για πλακα το ειπε ??? Λετε πιο κατω : " Οταν το ποιμνιο "δεχθει " αυτην την προσβολη αδιαμαρτυρητα , τοτε φευγει ο αγγελος , ισως ( βαζετε και το ισως για καλο και για κακο) ..Εσεις τι λετε αδερφε , το ποιμνιο δεν εχει δεχτει αδιαμαρτυρητα εδω και 2,5 ολοκληρα χρονια , την κηρυσσομενη ,και εφαρμοζομενη συνοδικα παναιρεση ??? (ΚΡΗΤΗ) ??Ποια ειναι η αισθηση σας ως πιστος ?? Κι οι " επισκοποι" δεν τους εχουν προσβαλλει τους πιστους με την αιρεση , δια της υπογραφης τους και της ενοχου σιωπης τους , και δια της κοινωνιας τους με τον ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ και τους συν αυτω οικουμενιστες ??? Εσεις λοιπον τι καταλαβαινετε??? Και ο πιστος λαος εν επιγνωσει του δεν πραττει οσα πραττει ???

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Οι ναοι τοτε ειχαν καταληφθεί στο 100 τις εκατο από τους αιρετικούς οι οποίοι κήρυτταν και άλλαζαν θαρρω και το "πιστεύω".
   Αυτό εννοώ προσβολή προς το ποίμνιο.Πως θεωρείς κάποιον προδότη όταν αυτός κάνει υπομονή και περιμένει;ή αγνοει;
   Και τέλος τέλος ρωτήστε τον Άγιο παισιο,το γέρων Ιωσήφ τον ησυχαστή,το γερο Εφραίμ της Αριζόνας,όλους τους ηγουμενους των ορθοδόξων μονων ανά τον πλανήτη γιατί κάνουν οικονομία και δεν αποτειχιστηκαν από τους επισκόπους τους.
   ΟΙ προσβολές έγιναν στην πιστη,όμως αυτές δεν καταργούν την Εκκλησία,το πρόβλημα το έχουν οι προσβαλοντες.
   Εν κατακλείδι όλα είναι ένοχα όταν γίνονται εν επιγνωση,κανείς δεν έχει αυθεντία να διακρίνει αν αυτά έχουν γίνει γνωστά σε όλους και να βγάλει απόφαση συγκατάβασης των ανθρωπων σε αίρεση,είναι νωρίς.
   Το ξαναλέω ή αίρεση είναι υποβρυχια.
   Η κοινωνία με την αίρεση αποκόπτει από τον Χριστό,όχι το να μνημονεύει ως ταξη κάποιος έναν αιρετικό που δεν κηρυσει φανερα αλλα ειναι αιρετικος,κοινωνία με την αίρεση σημαίνει ότι δέχομαι την αίρεση τους.Τουλαχιστον αυτό βγαίνει από τους αγίους που δεν έκοψαν το μνημόσυνο Πατριαρχών που έπραξαν αιρετικά.

   Διαγραφή
  2. Ανώνυμος14/1/19, 3:57 μ.μ.

   Οκ ενταξει ..

   Διαγραφή
  3. Ανώνυμος14/1/19, 4:32 μ.μ.

   Μπορειτε να μας αναφερετε εναν ΑΓΙΟ που δεν εκοψε το μνημοσυνο του αιρετικου πατριαρχου του??? Οταν μνημονευεις καποιον ως ορθοτομουντα , αρα ταυτοπιστευεις μαζι του , εχεις κοινη πιστη μαζι του , αρα ΚΟΙΝΩΝΕΙΣ και μαζι του ..Μην αναφερετε ματαιως τον ΑΓΙΟ ΠΑΙΣΙΟ γιατι κι αυτος αποτειχιστηκε ..Επισης , και τωρα οπως και τοτε το 100 τοις εκατο των εκκλησιων ειναι ΜΕΣΑ στην αιρεση ..Μηπως διαφωνειτε ??? Αν ναι , αναφερετε καποιον μη αιρετικο επισκοπο , που πηγε αντιθετα στην ΚΡΗΤΗ ..Εναν κκ.μυλωνα ..Εναν ...Παραθεστε το ονομα του . Εκτος αν πιστευετε κι εσεις σε ψευδολιονταρακια του κακοδοξου ΖΗΣΗ ..Υπαρχουν και κρυφοι οικουμενιστες για σας ?? Και ποιοι ειναι ?? ( γιατι ομιλειτε περι επισκοπων που δεν κηρυσσουν φανερα .Αλλο καινοφανες κι αυτο .Κατι σε ΖΗΣΗΣ μου κανει .Οκ) .. Συγκαταβασεις κι αποφασεις περι συμμετοχης σε αιρεση , μας δηλωνουν τα γεγονοτα ..ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ !!! ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ !!! Ουτε αυθεντια πρεπει να εισαι , ουτε νηπτικα χαρισματα χρειαζονται ...(διακριση κλπ ) ..Κοντα στο νου κι η γνωση ..Η εκκλησιολογικη και ΠΑΤΕΡΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ειναι εκει και μας ενημερωνει ...

   Διαγραφή
 6. Ανώνυμος13/1/19, 4:40 π.μ.

  Εχετε κκ.ΜΥΛΩΝΑ την εντυπωση οτι το ποιμνιο δεν εχει την ευθυνη του στα θεματα της πιστεως ??? Και τοτε γιατι ο ιερος χρυσοστομος μας διδασκει οτι οι ΕΝ ΕΠΙΓΝΩΣΕΙ κοινωνωντες με την αιρεση ειναι ΕΧΘΡΟΙ του ΘΕΟΥ ??? Ετσι το ειπε κι αυτος ?? Τυχαια ?? Δεν νομιζω !!! Αδιαμαρτυρητα (οπως λες) αγαπητε εχει δεχτει η συντριπτικη πλειοψηφια των πιστων την συνοδικη επικυρωση και εφαρμογη της παναιρεσης μεσα απο το ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ ..Αδιαμαρτυρητα δυστυχως . ΒΛεπεις κατι διαφορετικο εσυ??? Θελω ονοματα και διευθυνσεις για να το καταλαβω ( κυριως απο κληρικους , και οχι λαικους ) ..Παρεθεσε μερικους για να με βοηθησεις ..Μετρημενοι στα δαχτυλα ειναι ..Πιο κατω λετε : " Καθε αιρεση ειναι μολυνση αλλα δεν τη δεχονται ολοι αυτοματως " .Μαλιστα ..Δηλαδη η αιρεση μολυνει με δοσεις ???? Αλλους τα 2 πρωτα χρονια , αλλους τα επομενα 2 , αλλους πιο αργοτερα , αλλους λιγο , αλλους πολυ, αλλους σχεδον κοκ??? Μολυνση α λα καρτ ειναι ???? ( Με συγχωρειτε κιολας ) .Και τοτε ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ γιατι μας διδασκει :" Αποφευγετε τους αιρετικους ωσαν τους οφεις??"" .. Μηπως τελικα αυτοι οι οφεις δεν εχουν δηλητηριο και ειναι ωφελιμοι τελικα οποτε λαθος διδαχη μας δινει κι αυτος???? Παλι δεν νομιζω .. Κι επειδη μιλατε για μικροβια , μακαρι να ηταν μικροβια , μικρο το κακο αν και οχι αμελητεο ..Εδω ομως μιλαμε για ολοκληρο καρκινο και μαλιστα επιθετικο...Οσο για το ποιος θα καθαρισει (οπως ρωτατε??) .Μα και βεβαια , η γνησια και ανοθευτη απο μεταπατερικες θολοκουλτουρες καθαρη ΟΜΟΛΟΓΙΑ .. Τωρα λετε :" Και οι δυο σας ειστε μολυσμενα αβαπτιστοι ...."" Μα ποιος σας ειπε αγαπητε πως τα μυστηρια ειναι ΑΚΥΡΑ και ΜΟΛΥΣΜΕΝΑ ??? Απο που το βγαλατε αυτο ??? Λαθος πορτα χτυπησατε αγαπητε μου ..Εγω νομιζετε οτι εχω λαβει βαπτισμα απο κοινωνο με την παναιρεση ?? Σαφως και οχι ..Ή νομιζετε οτι εγω πιστευω οτι τα παιδια που βαπτιζονται τωρα απο τους κοινωνους αιρετιζοντες ιερεις λαμβανουν μολυνση ????Παλι οχι !!!!!!! Μην μπερδευεστε ...Θα σας το ξαναπω αλλη μια φορα ..Η μολυνση εχει να κανει με την κοινωνια με την παναιρεση και με τους κοινωνους με αυτη ..Πιο λιανα δεν μπορω να σας το κανω .Με συγχωρειτε ...Και μαλιστα οταν βαπτιστηκαμε μερικοι ( τουλαχιστον εδω ειναι αρκετοι) δεν υπηρχε απο τους ιερεις μας ΚΑΜΙΑ μα ΚΑΜΙΑ κοινωνια με την ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ γιατι αυτη δεν ειχε ΚΑΝ ΚΗΡΥΧΤΕΙ ΣΥΝΟΔΙΚΑ ΚΑΙ ΓΥΜΝΗ ΤΗ ΚΕΦΑΛΗ ΚΑΙ ΑΠΡΟΚΑΛΥΠΤΑ ( ΚΑΤΑ ΜΕΓΑ ΦΩΤΙΟ )ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΟΥΤΕ ΚΑΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ (ΚΡΗΤΗ). Σαφως και γεννηθηκε εδω και 117 ολοκληρα χρονια , σαφως και εγινε ολοκληρη προεργασια για να τη φαει ο κοσμος αμασητη , σαφως και υπηρχαν προσυνοδικα κειμενα , αλλα ο ΚΟΛΟΦΩΝΑΣ ειναι το ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ !!!!! Εκει ΕΠΙΚΥΡΩΘΗΚΕ ΚΑΙ ΚΗΡΥΧΘΗΚΕ !!!!! Και για αυτο με τη βοηθεια του ΘΕΟΥ αποτειχιστηκαμε και τελος ..Ξεκαθαρα πραματα . Συνεπως μην μπερδευετε καθολου τα μυστηρια με την μολυνση δια της κοινωνιας με την αιρεση . ΕΤΕΡΟΝ ΕΚΑΤΕΡΟΝ .Με ειλικρινη αγαπη σας το λεω ....Αυτα και καλη χρονια !!!! Υγ...Επειδη παρακολουθω τα σχολια σας κι αλλου , μια παρακληση : Μην συγχρωτιζεστε πολυ με τον ΣΑΡΑΝΤΙΔΗ και την ΛΩΡΙΤΟΥ γιατι σιγουρα δεν σας ωφελει ( ετσι σαν φιλικη συμβουλη με αγαπη ) ..Ειναι κριμα για σας .....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Καταρχήν αμφότεροι ξαναδιαβαστε τι είπα,αν και σε κάποια σημεία εκ παραδρομής υπάρχει κάποια ασαφεια που όμως είναι καλη τη πιστη εύκολα να γίνει αντιληπτή.
  Οι άγιοι αδερφοί καλά τα λένε,όμως μένει σε έμας να εννοήσουμε σε τι καταστάσεις αυτά αναφέρονται ωστε να χριζουν εφαρμογής,πότε ισχυουν και αν παραβαλομενα στο σημερα,πως αυτα να εφαρμοστουν και μετά από τι πρέπει να περάσουμε σε πράξεις.
  Για διάβασε καλά αδερφέ τι είπε ο αγιος:" ΟΙ ΕΝ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΧΘΡΟΊ ΤΟΥ ΘΕΟΎ ΕΊΝΑΙ ΚΟΙΝΩΝΟΥΝΤΕΣ ΤΗΝ ΑΙΡΕΣΗ,ΟΙ ΕΝ ΕΠΙΓΝΩΣΗ.ΟΙ ΕΝ ΕΠΊ ΓΝΏΣΗ?ΟΙ ΕΝ ΕΠΊ ΓΝΏΣΗ.
  Είναι τα παιδάκια,οι γέροντες που δεν έχουν ιντερνετ;δε βλέπετε ότι η αιρεση είναι υποβρύχια;Δε χώρα οικονομία για τους ανθρώπους που δεν ξέρουν;τους αφαίρεσε ο Θεός τα μυστηρια;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ανώνυμος13/1/19, 3:14 μ.μ.

   Κκ.ΜΥΛΩΝΑ τελευταια φορα ..Σας εγραψα ενα ολοκληρο κατεβατο περι των μυστηριων και δεν μπορω να κανω κατι αλλο , πιστεψτε με ..Τα παιδακια , οι γεροντες κλπ σαφως και δεν εχουν επιγνωση ..Εχουν ομως οι γονεις τους , και τα παιδια τους (αν προκειται για γερους) , τα εγγονια τους , τα ανιψια τους , οι γαμπροι τους , τα ξαδερφια τους , οι φιλοι τους ( και ο καταλογος δεν τελειωνει κκ.ΜΥΛΩΝΑ ) ...Δεν χωρα δικαιολογια στα της αποστασιας ..Μιλησατε για ΙΝΤΕΡΝΕΤ . Μαλιστα..Εμενα προσωπικα αγαπητε μου , η θεια μου που ειναι 83 ετων και δεν ξερει απο διαδικτυο , καθημερινα μου επισημαινει να την ενημερωνω για την κατασταση γιατι εχει την βουληση να ακολουθησει τους κανονες της ΠΙΣΤΕΩΣ οσο μπορει βεβαια ..Αυτη γιατι ενδιαφερεται , ενω καποιοι αλλοι οχι ?? Ξερετε γιατι ?? Γιατι δεν εχει ραθυμια και βολεψη μεσα της ..Γι αυτο ..Δυστυχως η πλειοψηφια , μεσα απο την κακοδοξια του γεροντοπαππουλισμου και της κακοδοξης ψευδουπακοης , αφησανε την ΠΙΣΤΗ στα χερια των προδοτων της . Το καταλαβατε ?? Και προτιμουν τον πνευματικο τους , το παγκαρακι τους, τις εκδρομουλες τους, τις εκδηλωσεις τους, τις συνευρεσεις τους, τα μισθουλακια τους , τα λαπ τοπ τους, τις live παρακαλω μεταδοσεις τους , τις αρχηγιες τους ,και αφησανε κατι σημαντικοτατο : ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΑΥΤΟΥ !!!! ΕΙΝΑΙ ΛΟΙΠΟΝ ΕΝ ΕΠΙΓΝΩΣΕΙ ΘΕΟΜΑΧΟΙ !!!!! Η ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ αγαπητε δεν ειναι " ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ "" ( αλλο ειναι αυτο τωρα ???) ουτε αμφιβια , ουτε αερινη , ουτε φανταστικη ,.ουτε πλασματικη , ουτε υπογεια , ουτε στα ονειρα μας , ουτε ταινια στην τηλεοραση και μαλιστα θριλερ!!!! Ειναι ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΗ , ΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΗ , ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΝΕΝΗ , ΑΠΡΟΚΑΛΥΠΤΗ , ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ ΚΑΙ ΓΥΜΝΗ ΤΗ ΚΕΦΑΛΗ !!!!! ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ !!! Με συγχωρειτε , αλλα δεν θα μπορεσω να συνεχισω το διαλογο , γιατι ειναι πια ανωφελος ...Και κατ εξοχην ανουσιος !!! Το κλεινω εδω και καλη φωτιση σε ολους μας..Καλημερα σας !!!!

   Διαγραφή
 8. Οι άγιοι τα δίδαξαν αυτά και είναι κανονες,αλλά ισχύουν όταν οι καταστάσεις ισχύσουν ακριβώς έτσι,ώστε να έχουν χρεια και οι ανάλογοι χειρισμοι παροτρύνσεις τους έναντι αυτων,όταν δηλαδη αυτες οι καταστάσεις "κυριολεκτησουν"ως προς αυτα που παραγγέλουν οι άγιοι.
  Και χωράει οικονομία και για να προστατευθεί από κατηγοριών και βλασφημιας η εκκλησία, αλλά και να ενημερωθούν οι άνθρωποι.
  Ίσως είναι κατάσταση στην οποία η κήρυξης αυτης έχει ισχυρότερη καταδικαστικη ενέργεια από τις πράξεις(ενω σχεδόν πάντα οι πράξεις βαραίνουν περισσοτερο),εννοώ ότι εδώ πρέπει όπως λέει ο κανόνας να γίνει δημόσια κηρυξη και να διδαχθεί επ εκκλησίας η αιρεση,γιατί παρακαλω;και ρωταω:έχουν οι μπαρμπάδες ίντερνετ να βλέπουν τι κάνει ο Βαρθολομαίος;ή ο πρέσβης της Αμερικής στο κολυμβαρι;

  Ο Άγιος Παΐσιος ήξερε για τη βελεμενδιο συμφωνία του 1991;Ηξεραν για την βλασφημια του βαρθολομαιου προς τους πατερες;Ο Άγιος Πορφύριος για τα του αθηναγορα;τις συναντήσεις του ΠΣΕ και της Βουλής των εκκλησιών και της Αυστραλίας,όπου μεταφέρανε το ευαγγέλιο εν μέσω παγανιστικων τελετών οι ιδωλολατρες ιθαγενείς πανω στα κεφάλια τους;

  Δεν ειχαν κοινωνία με αυτους;Σύμφωνα με αυτά που αναφέρουν οι άγιοι αυτόματα έκπεσανε;δεν είναι άγιοι επειδη περιμενανε;;
  Σας ξαναλέω εσείς είστε βαπτισμενοι και κοινωνημενοι σε αυτά,είστε αιρετικοι;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ανώνυμος13/1/19, 5:28 μ.μ.

   Οι μπαρμπαδες αν ειναι για κανα στοιχηματακι στον ΟΠΑΠ μια χαρα ιντερνετ εχουνε σας πληροφορω . Κι αν ειναι και για κανα κοριτσακι επισης μια χαρα ιντερνετ εχουνε ..Κι οι θειτσες αν ειναι για κανα κουτσομπολιο ή για κανα σηριαλ στην ΤV παλι μια χαρα ιντερνετ εχουνε ..Ξερω κατι παππουδια εγω , που τα παιζουν στα δαχτυλα τα smartfhones ..Λοιπο μην κοροιδευμαστε αδερφε ..Και κατι γιαγιαδες αν ειναι για τιποτα αστρολογιες , εκει να δειτε ενδιαφερον στο ιντερνετ ..Βαζουν τα εγγονια τους και τα ξερουν ολα απ εξω ..Αλλα δεν ειναι μονο το ιντερνετ ως βασικη πηγη πληροφορησης..Ενα καρο πληροφοριες δινονται εν ετει 2019 ..Ξερετε δεν ειμαστε στο 150 π.χ..Οκ.Ως προς τα μυστηρια ξεκαθαριστηκε το θεμα κι εσεις συνεχιζετε αστοχες ερωτησεις ..Συνεχιστε συνεχιστε ..Φιλια στον ΣΑΡΑΝΤΙΔΗ

   Διαγραφή