Τρίτη, 24 Ιουνίου 2014

Πατερικό ή μετα-πατερικό "λαλείν" και "σιγάν";Ἕνα σημαντικῶν διαπιστώσεων κείμενο δημοσίευσε ὁ Χριστοΰφαντος, στὸ ὁποῖο περιλαμβάνονται θέσεις ὅπως ὅτι, ἐνῶ τὸ Ἅγιον Ὄρος ἐπὶ «Πατριαρχίας Ἀθηναγόρου σύσσωμον ἀντέδρασε καί ὡμολόγησε ἀπ᾽ ἄκρου εἰς ἄκρον τήν Ὀρθοδοξίαν», σήμερα καθεύδει, σήμερα παρατηροῦνται «παραλυσία, ὁμολογιακές ἀγκυλώσεις καί μερικές ἤ ὁλικές ναρκώσεις, ὄχι μόνον ἐκ μέρους τῶν Ἁγιορειτῶν, ἀλλά καί ἐκ μέρους ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων πιστῶν».
Πλήν, ὁ ἄγνωστος «Χριστοΰφαντος» (λαϊκὸς ἢ κληρικός, γυναῖκα ἢ ἄνδρας) διστάζει νὰ ἀκολουθήσει τὴ γραμμὴ τῶν Πατέρων. Καλύτερα τὴν ἀλλοιώνει ἔμμεσα, ἀντιτίθεται εἰς αὐτούς, ἐνῶ νομίζει ὅτι τοὺς ἀκολουθεῖ. Ἀκολουθεῖ τὴ γραμμὴ τῶν «σιγονταροΟἰκουμενιστῶν», ὅπως φαίνεται στὸ παρακάτω ἀπόσπασμα, ποὺ μᾶς θυμίζει Τελεβάντιες κακογνωμίες:

Γράφει: «Ἄς μήν ἰσχυρισθῇ, δικαιολογηθῇ κλπ. δέ κανείς ὅτι ὁ ἔλεγχος τῆς ἀληθείας θά ὁδηγήσῃ εἰς σχίσματα. Ὄχι, δέν συμβαίνει ἔτσι. Καί δέν συμβαίνει, διότι ἐννοεῖται ὅτι ἀπορρίπτομε κατηγορηματικῶς τίς σχισματικές καί ἀλλοπρόσαλλες καταστάσεις τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ κατακερματισμοῦ. ΟΧΙ, δέν θά κάνωμε τήν χάριν εἰς τούς αἱρετικούς καί εἰς τόν Διάβολον (''ὕπαγε ὀπίσω μου'') νά περιπέσωμε εἰς σχίσματα. Ἀγώνας καί ὁμολογία πάντοτε καί μόνον ἐντός Ἐκκλησίας... Καί, ἐπί τέλους, γιά νά δείξωμε καί νά ἀποδείξωμε ὅτι ἀπορρίπτομε τά ἐσωτερικά καί ἄκριτα ζηλωτικά σχίσματα, θά πρέπῃ νά διέλθωμε τά «Καυδιανά δίκρανα»;»!

Δηλαδή, μὲ ἄλλα λόγια, ὁ/ἡ «Χριστοΰφαντος» ἀκολουθεῖ τὴ γραμμὴ τοῦ π. Θεόδωρου Ζήση, τοῦ Τελεβάντου, τοῦ π. Ἰωὴλ Κωνστάνταρου, οἱ ὁποῖοι ἀπορρίπτουν τὴν Πατερικὴ γραμμὴ περὶ ἀπομακρύνσεως ἀπὸ τοὺς αἱρετικούς, ταυτίζοντάς την μὲ σχίσμα!
Ἂν κάνουμε λάθος, ἂς μιλήσει καθαρὰ καὶ ἂς διευκρινίσει  τὴ θέση του.
Μία σημείωση: Ἐπειδὴ πολλοὶ μᾶς γράφουν ὅτι πιέζουμε (ὅσους δὲν θέλουν νὰ ἀποτειχισθοῦν) πρὸς τὴν ἀποτείχιση, δηλώνουμε ὅτι δὲν κάνουμε τίποτε ἄλλο, ἀπὸ τὸ νὰ παρουσιάζουμε τὰ παραδείγματα καὶ τὶς διδασκαλίες τῶν Ἁγίων καὶ τῶν Πατέρων γιὰ τὸ θέμα τῆς Ἀποτειχίσεως. Καὶ «ὁ δυνάμενος χωρεῖν χωρείτω».
Ἂν ἐπιμένουμε νὰ παραθέτουμε διὰ πολλῶν τὶς θέσεις αὐτές, εἶναι γιατὶ οἱ, μὴ θέλοντες ἀκολουθεῖν, διαστρέφουν τὴν διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας, γιὰ νὰ δικαιολογοῦν τὴν συνείδησή τους.

Παρουσιάζουμε ὡρισμένα τμήματα ἀπὸ τὸ κατὰ ἄλλα θαυμάσιο αὐτὸ ἄρθρο τοῦ «Χριστοΰφαντου».
«Ὅταν ὁ Πατριάρχης Ἀθηναγόρας ἐλάμβανε τήν φρικτήν ἀπόφασιν νά ποδοπατήσῃ τούς Θείους καί Ἱερούς Κανόνες, οἱ ἄγρυπνοι φρουροί  τῆς Ὀρθοδοξίας ἐσάλπιζαν τό «κίνδυνος ἐν ὄψει». Αὐτό δέ τό ἐγερτήριον σάλπισμα ἐφέρετο ὑπό τήν πνοήν τοῦ Πνεύματος ἀφυπνίζοντας τούς ἀγρύπνους φρουρούς, ἤτοι Κλῆρον καί λαόν, πρωτοστατούντων τῶν ὁμολογιακῶν καί ὁσιακῶν μορφῶν.
Εἰς τόν Ἑλλαδικόν χῶρον ὑπῆρχαν τότε μορφές, ὡς ὁ ὅσιος Γέροντας Φιλόθεος Ζερβάκος, ὡς τοῦ ἀειμνήστου Γέροντος Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου, ὁ ὁμολογητής Ἀρχιμανδρίτης Χαράλαμπος Βασιλόπουλος, ὁ λαϊκός ἱεροκήρυξ Δημήτριος Παναγόπουλος καί ἄλλοι πολλοί. Θά ἀποτελοῦσε ὅμως παράλειψι μεγάλη ἐάν εἰς τό σημεῖον αὐτό δέν γινόταν εἰδική ἀναφορά εἰς τόν Ὅσιον Ἰουστῖνον Πόποβιτς, ὁ ὁποῖος, παρ᾽ ὅ,τι ἦτο κατ᾽ ἄνθρωπον παροπλισμένος λόγῳ τῆς ἐκτοπίσεώς του καί τοῦ ἐγκλεισμοῦ του εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Τσέλιε, ἐκρατοῦσε ὑψωμένο τό λάβαρο τῆς Ὀρθοδόξου ὁμολογίας.
Εἰδικῶς ὅμως θά πρέπῃ νά ἀναφερθοῦμε εἰς τήν μαρτυρίαν τοῦ Ἁγιωνύμου Ὄρους τοῦ Ἄθω. Εἰς τήν μαρτυρίαν καί ὁμολογίαν τῶν Ἁγιορειτῶν πατέρων, τήν καθολικήν ὁμολογίαν καί μαρτυρίαν εἰς ὅλην των τήν ἔκτασιν, ἀπό τούς κοινοβιάτας καί ἰδιορρυθμίτας ἕως τούς Κελλιώτας καί αὐτούς τούς μεμονωμένους ἡσυχαστάς, ὅπως τούς Γέροντες Παΐσιον, Γαβριήλ Διονυσιάτην, Θεόκλητον Διονυσιάτην, κ.λ.π.
Διαπιστώνομε λοιπόν πώς τότε οἱ Ἁγιορεῖτες πατέρες, σέ θέματα Πίστεως ...καί ὅσον ἀφορᾶ εἰς τήν συναναστροφήν τῶν Ποιμένων καί Πατριαρχῶν μέ τόν συρφετόν τῶν κακοδόξων καί αἱρετικῶν, οἱ Ἁγιορεῖτες πατέρες ἦσαν πολύ προσεκτικοί καί ἤλεγχαν τήν κατάστασιν προσέχοντας ἀκόμη καί ἐκεῖνα πού ἀρκετοί σήμερα θεωροῦν ὡς λεπτομέρειες καί ἀσήμαντα... οἱ ἀντιδράσεις καί τά μέτρα πού ἔλαβαν τότε οἱ πατέρες ἦσαν καθολικοῦ χαρακτῆρος καί ἐντός Ἐκκλησίας. Τό Ἅγιον Ὄρος τότε ἐπί Πατριαρχίας Ἀθηναγόρου σύσσωμον ἀντέδρασε καί ὡμολόγησε ἀπ᾽ ἄκρου εἰς ἄκρον τήν Ὀρθοδοξίαν!
Μελετντας λοιπόν κανείς τά γεγονότα το ντιοικουμενιστικο γνος πού λαβαν χώραν, διαπιστώνει μέ χαρά γιά κείνην τήν ποχήν καί μέ θλψιν γιά τήν δικήν μας τι ο ντιδράσεις τν ρθοδόξων πιστν σαν χι κάτι τό σπάνιον καί ξαίρεσις, πως συμβαίνει ες τίς μέρες μας, λλά κανόνας. Τότε, ντιδροσε λόκληρο τό Σμα τς κκλησίας, κλρος καί λαός, διότι ο ρθόδοξοι, καί μάλιστα ες τόν λλαδικόν χρον, θεωροσαν ερή τους ποχρέωσι καί ερό τους καθκον νά μιλήσουν, νά ντιδράσουν, νά μολογήσουν, νά γωνισθον καί νά περασπισθον τήν Πίστι πού παρέλαβαν πό τούς προγόνους των...
Διερωτώμεθα, ἔχει καμμίαν σχέσιν ἐκείνη ἡ ἐποχή μέ τήν σημερινήν; Εὑρισκόμεθα εἰς ἄλλον ὄρος, ἤ εἰς ἄλλον πλανήτην; Ἄς ἀπαντήσουν οἱ Ἁγιορεῖτες πατέρες...
Ἐπίσης, ἐκτός τῶν ἄλλων ἔχομε τήν ἐμφάνιση νέου φαινομένου καί ἐκτός Ἁγίου Ὄρους: Πῶς, ἀλήθεια, νά ἑρμηνεύσῃ κανείς αὐτό τό φαινόμενο, ὅτι ἀπό τήν μία νά ξετυλίγωνται καί νά ξεφυλλίζωνται οἱ περγαμηνές τῆς «Παρακαταθήκης» ἐναντίον τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ἀπό τήν ἄλλη ὅμως συγχρόνως νά διοργανώνουν ἐκδρομές καί ἐπισκέψεις εἰς οἰκουμενιστικά «πρωτοκλασάτα» στελέχη «σύν πᾶσι τοῖς τέκνοις», ὑπογραμμίζοντας τό «… ἰδού ἐγώ καί τά παιδία ἅ μοι ἔδωκεν ὁ Θεός».
Καί μέσα σέ ὅλα αὐτά τά ἀνερμήνευτα πού συμβαίνουν ἀναφύεται καί πάλιν τό ἐρώτημα: Ποῦ εἶναι σήμερα οἱ γνήσιες φωνές διαμαρτυρίας καί ὁμολογίας; Γιατί ἐσίγησαν αὐτές οἱ φωνές καί οἱ κατά τά ἄλλα λαλίστατοι ποιμένες τώρα ἔφραξαν τό στόμα τους; Τί συνέβη; Τόσο πολύ λοιπόν τό μίασμα τοῦ Οἰκουμενισμοῦ ἔχει ἀπονευρώσει ὅλους, καί τούς Ἁγιορείτες πατέρες, καί τόσο πολύ οἱ «ψεκασμοί» τῆς συμπροσευχῆς καί τῆς δῆθεν «ἀγάπης» παρέλυσαν τά νεῦρα τῆς Ὀρθοδόξου ἀντιστάσεως; Τόσο πολύ οἱ καρδιές ἄδειασαν ἀπό τόν ζῆλον τοῦ Θεοῦ καί ἔγιναν παγόβουνα, ἕνεκεν σεβασμοῦ καί «ἀγάπης» προσώπων ἕνεκεν τοῦ καταραμένου καί ἐνόχου ἐφησυχασμοῦ;
Ποιός ἀλήθεια τώρα θά ἀναδειχθῇ στρατιώτης, ἀγωνιστής καί ὁμολογητής τῆς Ὀρθοδοξίας; Ἄραγε τό Περιβόλι τῆς Παναγίας θά ἀναδειχθῇ ἀνάχωμα ἔναντι τῆς πλήμμυρας τοῦ ἐπαράτου Οἰκουμενισμοῦ; Ἀλλά, καί ἐντός καί ἐκτός Ὄρους, ποιοί ρασοφόροι θά ὑψώσουν τό ἀνάστημά των καί θά ποῦν σέ κάποιους τό Προδρομικόν «…οὐκ ἔξεστί σοι…» (Μαρκ. ΣΤ´18 ).
Γιατί αὐτή ἡ παραλυσία σήμερα, αὐτές οἱ ὁμολογιακές ἀγκυλώσεις καί οἱ μερικές ἤ ὁλικές ναρκώσεις, ὄχι μόνον ἐκ μέρους τῶν Ἁγιορειτῶν, ἀλλά καί ἐκ μέρους ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων πιστῶν;
Ἐρωτοῦμε λοιπόν καί πάλιν: Ποῦ εἶναι σήμερα οἱ γνήσιες φωνές διαμαρτυρίας καί ὁμολογίας ὄχι μόνον ἐκ μέρους τῶν Ἁγιορειτῶν, πού εἶναι φύσει καί θέσει φύλακες ἄγρυπνοι, ἀλλά καί ἐκ μέρους ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων πιστῶν ὅπου γῆς καί ἰδίως τῶν Ἑλλαδιτῶν; Καί ὅταν λέγωμε φωνή διαμαρτυρίας, δέν ἐννοοῦμε ξέψυχες φωνές καί ξεθωριασμένες ἀντιδράσεις. Δέν ἐννοοῦμε χλιαρές καταστάσεις, πού προκαλοῦν τήν διαμαρτυρία καί ἐπιφέρουν τήν ἀποστροφή τοῦ ἰδίου τοῦ Θεοῦ, ὅπως εἰς τήν περίπτωσι τοῦ ἐπισκόπου Λαοδικείας, γιά τόν ὁποῖον λέγει ἡ Γραφή «οὗτως ὅτι χλιαρός εἶ, καί οὔτε  ζεστός οὔτε ψυχρός, μέλλω σε ἐμέσαι ἐκ τοῦ στόματός μου» (Ἀποκ. Γ´16). Ἐννοοῦμε νά ὑψωθοῦν διαμαρτυρίες ἀπό ὅλους «…ὡς  φωνή ὑδάτων πολλῶν» (Ἀποκ. Ά 15) καί νά γραφοῦν κείμενα τά ὁποῖα  θά ἐκτινάσσουν καί θά κονιορτοποιοῦν τά νόθα κατασκευάσματα τῶν κοινῶν δηλώσεων μεταξύ Ὀρθοδόξων καί αἱρετικῶν (Σαμπεζύ, Μπαλαμάντ, κλπ.).
Ἄς μήν ἰσχυρισθῇ, δικαιολογηθῇ κλπ. δέ κανείς ὅτι ὁ ἔλεγχος τῆς ἀληθείας θά ὁδηγήσῃ εἰς σχίσματα. Ὄχι, δέν συμβαίνει ἔτσι. Καί δέν συμβαίνει, διότι ἐννοεῖται ὅτι ἀπορρίπτομε κατηγορηματικῶς τίς σχισματικές καί ἀλλοπρόσαλλες καταστάσεις τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ κατακερματισμοῦ. ΟΧΙ, δέν θά κάνωμε τήν χάριν εἰς τούς αἱρετικούς καί εἰς τόν Διάβολον (''ὕπαγε ὀπίσω μου'') νά περιπέσωμε εἰς σχίσματα. Ἀγώνας καί ὁμολογία πάντοτε καί μόνον ἐντός Ἐκκλησίας. Μᾶς λέγει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος: «Ἕν σῶμά ἐσμεν, οὐ σῶμα κεφαλῆς, οὐ κεφαλή σώματος χωρίζεται» (P.G. 52, 430)
Καί, ἐπί τέλους, γιά νά δείξωμε καί νά ἀποδείξωμε ὅτι ἀπορρίπτομε τά ἐσωτερικά καί ἄκριτα ζηλωτικά σχίσματα, θά πρέπῃ νά διέλθωμε τά «Καυδιανά δίκρανα»; Δέν ἀρκεῖ λοιπόν ὅτι κατά τόν Ψαλμωδόν «…χείμαρρον διῆλθεν ἡ ψυχή ἡμῶν…»; (Ψαλμ. ΡΚΓ´ 4). Δέν ξεχείλισε ἀκόμη ὁ κρατήρας τῆς ἐν προκειμένῳ κακῶς νοουμένης Ἰωβείου ὑπομονῆς καί τῆς ἀδιακρίτου ὑπακοῆς; Χάσαμε ἀκόμη καί τό «καιρόν γνῶθι», πού ἐφήρμοζαν οἱ πρόγονοί μας; Μᾶς διαφεύγει λοιπόν ὅτι ὄχι ἁπλῶς εἶναι καιρός πού ἐπιβάλλεται ἡ ἀφύπνισις, ἡ διαμαρτυρία, ὁ ἔλεγχος καί ὅ,τι ἐπιτάσσουν οἱ Ἱεροί Κανόνες; Ἤ νομίζομε ὅτι θά εὑρισκώμεθα αἰωνίως ἐπάνω εἰς τήν γῆν καί ἔτσι θά ἔχωμε χρυσές εὐκαιρίες πρός ὁμολογίαν; Μᾶς ἀποκαλύπτει ὁ Χριστός: «Πᾶς οὖν ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοί ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὁμολογήσω κἀγώ ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς· ὅστις δ᾽ ἄν ἀρνήσηταί με ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ἀρνήσομαι αὐτόν κἀγώ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς» (Ματθ. Ι´32-33).
Τονίζομε ὅτι βεβαίως εἰς τό Ἅγιον Ὄρος ὑπάρχουν καί ὡρισμένοι πατέρες οἱ ὁποῖοι ἀγωνίζονται τόν καλόν ἀγῶνα τῆς Πίστεως καί ἀγωνιοῦν γιά τά τεκταινόμενα. Ποικιλοτρόπως διαμαρτύρονται καί ἡ φωνή τους ἀκουομένη στηρίζει ψυχές. Αὐτοί λοιπόν οἱ πατέρες, οἱ φάροι τῆς Πίστεως, ἀποτελοῦν τά στηρίγματα καί τούς ὁδηγούς μας εἰς τόν ἀντιοικουμενιστικόν καί ὄχι μόνον ἀγῶνα.
Τό ἴδιο δέ συμβαίνει καί ἐκτός Ἁγίου Ὄρους μέ ὡρισμένους ἐπισκόπους, πατέρες κλπ. Ὀλίγοι μέν ἀλλά ἡ φωνή τους ἀκούεται καί ἀφυπνίζει, ὅπως συμβαίνῃ καί μέ ὡρισμένους θεολόγους, λαϊκούς, κλπ.
Δυστυχῶς ὅμως πρέπει νά τό ὁμολογήσωμε ὅτι εἶναι ἐλάχιστοι αὐτοί οἱ γνήσιοι ὁμολογητές κολλυβάδες τῶν ὁποίων ὁ ἀνόθευτος καί ἀκέραιος λόγος ἀκούεται καί ἀφυπνίζει τίς συνειδήσεις τῶν πιστῶν.
Ἐκεῖνο πάντως πού χρειάζεται νά ἐπισημανθῇ εἶναι ἡ παγία τακτική τῶν «ὀρθοδόξων» οἰκουμενιστῶν. Καί αὐτή ἡ τακτική ἔγκειται εἰς τό νά ἑλίσσωνται ἀναλόγως τῶν προσώπων καί τῶν καταστάσεων μέ τελικό στόχο βεβαίως τήν ἐπικράτησιν αὐτοῦ, τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Ἐννοοῦμε δέ μέ αὐτό πώς ὅταν οἱ «Ὀρθόδοξοι» οἰκουμενιστές εὑρίσκονται ἐμπρός εἰς οἰκουμενιστικόν ἀκροατήριον δείχνουν νά ἰσοπεδώνουν τά πάντα, ξεκινῶντας ἀπό φιλοφρονήσεις καί δῶρα ἕως συμπροσευχές καί σχεδόν συλλείτουργα κλπ., πράγματα πού ἀπαγορεύουν καί καταδικάζουν ρητῶς καί κατηγορηματικῶς οἱ Ἱεροί Κανόνες. Ἐμφανίζονται λοιπόν ὄχι ἁπλῶς φέροντες τά «ἀρωματισμένα τους ράσα», ἀλλά ἐνδεδυμένοι καί αὐτά τά ἱερά ἄμφια, τά ὁποῖα ἕνεκεν τῶν ἀπαραδέκτων αὐτῶν ὀλισθημάτων τά καταντοῦν ἀνίερα, πού δέν θυμίζουν παρά κακόγουστες «θεατρικές στολές». Ὅταν πάλιν τά ἴδια αὐτά «ὀρθόδοξα» οἰκουμενιστικά πρόσωπα εὑρεθοῦν ἐμπρός σέ εὐσεβεῖς ψυχές, μέ φόβον Θεοῦ καί γνῶσιν τῶν θείων Δογμάτων καί τῶν Ἱερῶν Κανόνων, τότε ἀναδεικνύονται βασιλικώτεροι τοῦ Βασιλέως. Ὄντως, τούς ἀπονέμεται Ὄσκαρ ἠθοποιΐας… Ὅμως, εἰς αὐτούς ἁρμόζει ὁ λόγος τοῦ Ἀποστόλου Παύλου: «Οὐ δύνασθε ποτήριον Κυρίου πίνειν καί ποτήριον δαιμονίων· οὐ δύνασθε τραπέζης Κυρίου μετέχειν καί τραπέζης δαιμονίων. Ἤ παραζηλοῦμεν τόν Κύριον; μή ἰσχυρότεροι αὐτοῦ ἐσμεν;» (Α´ Κορ. ι´ 21-22 ). Εἶναι τόσο ξεκάθαρος καί συγκλονιστικός ὁ λόγος αὐτός ὥστε δέν χρειάζεται κἄν μετάφρασις.
Ἡ μαρτυρία μας, ἡ ὁμολογία μας καί ὁ ἀγῶνας μας δέν εἶναι γιά τόν θρίαμβο τῆς Ὀρθοδοξίας, γιατί ὁ θρίαμβος εἶναι δεδομένος, ἀλλά εἶναι γιά τήν σωτηρία τῶν ψυχῶν μας. Πρέπει ὅλοι μας, Κλῆρος καί λαός, νά ζοῦμε ἐν μετανοίᾳ, διά προσευχῆς, ἀγρυπνίας, συνεχοῦς ἐπαγρυπνήσεως, μέ Ὀρθόδοξο ἦθος, βιώνοντας τήν Πατερική παράδοσι καί τό ἀσκητικό ἰδεῶδες, ἔτσι ὥστε, ὅταν χρειάζεται, νά ἐργαζώμεθα καί τήν ἀρετήν τῆς ὁμολογίας. Κάθε Ὀρθόδοξος Χριστιανός ἔχει χρέος νά καταθέτῃ τήν Ὀρθόδοξον μαρτυρίαν καί ὁμολογίαν του, ἐννοεῖται πάντοτε καί μόνον ἐντός  Ἐκκλησίας.
Τονίζομε τέλος καί ὑπογραμμίζομε ὅτι ἡ εὐθύνη δέν βαρύνει ἀποκλειστικῶς καί μόνον τόν Κλῆρο καί τόν  Μοναχισμό. Ὅλος ὁ κόσμος, ὅλοι μας φέρομε μεγάλη εὐθύνη γιά ὅλα αὐτά πού συμβαίνουν, λόγῳ τῆς ἰδικῆς μας ἀδιαφορίας, ἀμετανοησίας καί ἀποστασίας.
Χριστοΰφαντος
Ὁλόκληρο τὸ ἄρθρο στὸ:

http://aktines.blogspot.gr/2014/06/blog-post_2596.html
 

16 σχόλια:

 1. Σωστά εντοπίζει οτι :
  Ἡ μαρτυρία μας, ἡ ὁμολογία μας καί ὁ ἀγῶνας μας δέν εἶναι γιά τόν θρίαμβο τῆς Ὀρθοδοξίας, γιατί ὁ θρίαμβος εἶναι δεδομένος, ἀλλά εἶναι γιά τήν σωτηρία τῶν ψυχῶν μας
  Μᾶς ἀποκαλύπτει ὁ Χριστός: «Πᾶς οὖν ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοί ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὁμολογήσω κἀγώ ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς· ὅστις δ᾽ ἄν ἀρνήσηταί με ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ἀρνήσομαι αὐτόν κἀγώ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς» (Ματθ. Ι´32-33).
  «Οὐ δύνασθε ποτήριον Κυρίου πίνειν καί ποτήριον δαιμονίων· οὐ δύνασθε τραπέζης Κυρίου μετέχειν καί τραπέζης δαιμονίων. Ἤ παραζηλοῦμεν τόν Κύριον; μή ἰσχυρότεροι αὐτοῦ ἐσμεν;» (Α Κορι´ 21-22 )
  Ναι σωστά το εντοπίζει και το "Ἤ νομίζομε ὅτι θά εὑρισκώμεθα αἰωνίως ἐπάνω εἰς τήν γῆν καί ἔτσι θά ἔχωμε χρυσές εὐκαιρίες πρός ὁμολογίαν; "
  ΚΑΙ ?
  Αχ Χριστοΰφαντε με στημόνι τη θεωρία και υφάδι την ΠΡΑΞΗ θα ήσουν όντως Χριστοΰφαντος
  Και τι έγινε αν σωστά το εντοπίζεις ? Και τι έγινε αν με τόσο ωραία λόγια το λές ?
  Τι θα πείς στο αϊ Μάξιμο το Καυσοκαλυβίτη ? Οτι δαπάνησες το χρόνο στις όμορφες πλοκές των λέξεων , ότι με λόγια έκτισες ανώγεια και κατώγια έκανες παλάτια στην άμμο ?
  Θα ζηλέψεις τον αμόρφωτο που δεν ξέρει να γράψει , τον μουγκό που δεν μπορεί να πεί ?
  Αχ Χριστοΰφαντε με στημόνι τη θεωρία και υφάδι την ΠΡΑΞΗ θα ήσουν όντως Χριστοΰφαντος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ανώνυμος29/6/14, 1:13 μ.μ.

  Σημάτη με αυτά που γράφεις για το συγκεκριμένο κείμενο έδειξες ποιος είσαι. Οι αλήθειες του κειμένου σε έκαναν να χάσεις τον έλεγχο και να μας αποδείξεις οτι «Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΚΡΗ» Ειλικρινά έχεις παιδεία του Οδυσσέα Τσολογιάννη ΚΡΊΜΑ ΓΙΑΤΊ ΕΣΈΝΑ ΣΕ ΘΕΩΡΟΥΣΑ ΑΡΧΟΝΤΑ. Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΣΕ ΞΕΣΚΕΠΑΣΕ. ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΛΕΕΙ ΜΟΝΟ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΑΛΛΑ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΑΝΟΥΝ ΑΝΕΚΑΘΕΝ ΔΙΕΣΤΡΑΒΛΩΣΕΙΣ ΣΕ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΤΩΡΑ ΕΓΙΝΕΣ ΟΜΟΙΟΣ ΤΟΥΣ
  ΣΗΜΗΤΡΗΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Οι χαρακτηρισμοί σου, ανώνυμε "ΣΗΜΗΤΡΗ", δημοσιεύτηκαν. Εκείνο που δεν φαίνεται στο σχόλιό σου είναι η γνώμη σου. Τι εννοείς; Κατά ποιο τρόπο έχασα τον έλεγχο και έδειξα ποιος είμαι; Τι παραπάνω ή λιγότερο γράφω, από εκείνα που γράφω τόσα χρόνια;
   Παραθέτω την ένστασή μου, γιατί με όσα γράφει ο Χριστοΰφαντος εναντιώνεται στην Πατερική Παράδοση της Αποτειχίσεως, της οποίας, χρόνια τώρα, έχουμε καταδείξει την εκκλησιαστικότητα και αναγκαιότητα. Μάλιστα, αφήνω κι ένα περιθώριο να μην ερμήνευσα καλά τον Χριστοΰφαντο, γράφοντας: " Ἂν κάνουμε λάθος, ἂς μιλήσει καθαρὰ καὶ ἂς διευκρινίσει τὴ θέση του".
   Το ότι ο Τσολογιάννης χρησιμοποιεί οξείς εκφράσεις στα γραπτά του, είναι γνωστό και -ειδικά για τον Τσολογιάννη- έχω εκφράσει την διαφωνία μου (για τον τρόπο που μερικές φορές γράφει) δημόσια. Όμως, το ότι "κάνουν ανέκαθεν διαστρεβλώσεις της αλήθειας" δεν έχει πέσει στην αντίληψή μου. Αποτελεί συκοφαντία σου. Μπορείς να μας επισημάνεις κάτι συγκεκριμένο; Εννοείται εσκεμμένη διαστρέβλωση. Γιατί σε αθέλητο ανθρώπινο λάθος όλοι μας έχουμε πέσει και πολλές φορές. Και σε δικά σου κείμενα πιθανόν να εντοπίζαμε λάθη (ίσως και ηθελημένα) αν μας αποκάλυπτες το πλήρες όνομά σου. Αλλά και στο σχόλιό σου αυτό, φαίνεται η συκοφαντική σου διάθεση. Περιμένουμε εξήγηση καθαρή των όσων γράφεις.
   Π.Σ.

   Διαγραφή
  2. Ανώνυμος29/6/14, 10:17 μ.μ.

   Α ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΎΦΑΝΤΟΣ ΠΡΙΝ ΔΕΝ ΗΞΕΡΕΣ ΑΝ ΕΙΝΑΙ Ο Η Η. ΚΡΙΜΑ ΕΣΥ ΚΑΠΟΤΕ ΕΙΧΕΣ ΗΘΟΣ, ΝΤΡΟΠΗ. ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΛΕΣ Ο Η Η ΚΑΙ ΤΙ ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΕΣ ΛΕΣ ΕΧΕΤΕ ΤΗ ΜΥΓΑ ΚΑΙ ΜΥΓΙΑΖΕΣΘΕ . ΕΙΣΤΕ ΑΚΥΡΟΙ ΠΛΑΝΕΜΕΝΟΙ ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΟΙ Η ΑΠΟΤΕΙΧΗΣΗ ΕΣΤΙ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ15ος κανόνας
   ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΕ ΗΘΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΠΑΡΑ ΕΠΩΝΥΜΟΣ ΑΝΕΝΤΙΜΟΣ. ΜΕΧΡΙ ΠΡΙΝ ΛΙΓΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΣΕ ΕΚΤΙΜΟΥΣΑΜΕ ΤΩΡΑ ΕΓΙΝΕΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΑΙ ΤΣΟΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΙΣΧΟΣ

   Διαγραφή
  3. Ανώνυμος29/6/14, 10:18 μ.μ.

   ΑΙΣΧΟΣ ΣΤΟ ΣΗΜΑΤΗ

   Διαγραφή
  4. Νεκταριος Τομπρος30/6/14, 12:27 π.μ.

   Συμφωνει με την παρατηρηση του Ν.Πανταζη,ο κ.Π.Σηματης;Ποια ειναι η ερμηνεια της ευχης κ.Σηματη(υπερ ευσταθειας...κ.λπ.);;Γιατι ο Π.Σ δεν γραφει το σχολιο του στην κυρια του ιστολογιου Χριστουφαντος;;;

   Διαγραφή
  5. Ανώνυμος30/6/14, 10:03 π.μ.

   Συγχαρητληρια κ.Νεκτάριε μιλάτε αντικειμενικά και χωρίς εμπάθειες είστε όντως κύριος.
   Μακάρι να υπήρχε τέτοιο επίπεδο στα σχόλια!
   Η Χριστούφαντος γράφει τα δυσάρεστα και για τους Αγιορείτες και για Επισκόπυς και για λαικούς επαινει οτι υπάρχουν και σωστοι, καταλήγει στις αμαρτίες μας και στη μετάνοια κλπ.Γιατί τέτοια κείμενα ο οποιοσδήποτε και να τα έγραφε γιατί να μην τα επαινεσουμε οτι είναι ωφελιμα. Ποσο μάλλον αν τα γράφει μοναχή. Ο Κ ΣΗΜΆΤΗΣ ΔΕΝ ΣΕΒΕΤΑΙ ΤΟ ΣΧΉΜΑ ΔΕΝ ΣΕΒΕΤΑΙ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ........ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΕΒΑΣΤΕΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ;;; ΜΑΚΑΡΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΝΑ ΓΡΑΦΑΝΕ ΑΛΗΘΕΙΕΣ. ΕΙΤΕ ΤΟ ΘΕΛΟΥΜΕ ΕΙΤΕ ΟΧΙ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΟΠΩΣ ΤΑ ΛΕΕΙ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΤΗ ΧΡΙΣΤΟΎΦΑΝΤΟ ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΓΡΑΦΟΥΝ ΩΦΕΛΙΜΑ
   ΕΙΛΙΚΡΙΝΑ ΜΙΛΑΓΑ ΜΕ ΚΑΤΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΔΕΝ ΤΟ ΠΕΡΙΜΕΝΑΜΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΗΜΑΤΗ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΡΙΜΑ
   Σταμάτης Καραγιάννης

   Διαγραφή
 3. ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ ΜΟΝΑΧΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ29/6/14, 10:06 μ.μ.

  Ἀγαπητέ κ. Σημάτη,

  Ἄν μοῦ ἐπιτρέπετε, θά ἤθελα νά κάνω κάποια σχόλια ἐπάνω σέ αὐτά πού σχολιάζετε σχετικά μέ τά γραφόμενα ἀπό τόν ΧΡΙΣΤΟΫΦΑΝΤΟ.
  Κατ᾽ ἀρχήν, ἀσφαλῶς καί γνωρίζετε καλά ποιός εἶμαι, ὁπότε θά γνωρίζετε καί τό πνεῦμα μου καί τίς θέσεις μου.
  Μέ αὐτό μου τό μήνυμα θά ἤθελα ἁπλῶς νά σᾶς θέσω ὑπ᾽ ὄψιν ὅτι τά γραφόμενα τοῦ ΧΡΙΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥ ἀλλοιῶς τά καταλαβαίνω ἐγώ, καί ἀλλιῶς, ὡς φαίνεται, ἐσεῖς. Καί μάλιστα ἀπορῶ, ἐπειδή σᾶς θεωρῶ σοβαρό καί κατηρτισμένο θεολογικά πρόσωπο, πῶς παρεννοήσατε τά γραφόμενα τοῦ ΧΡΙΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥ.
  Κατ᾽ ἀρχήν, ὁ ΧΡΙΣΤΟΫΦΑΝΤΟΣ, στό ἱστολόγιό του, ἔχει ἀναρτίσει πολλά κείμενα ἀντιοικουμενιστικοῦ περιεχομένου μέ μαχητικό ὕφος, ὁπότε, καί μόνο ἀπό αὐτό, φαίνεται ὅτι ἀγωνίζεται ἐναντίον τοῦ Οἰκουμενισμοῦ.
  Ἀπό τήν ἄλλη πλευρά, σαφῶς δηλώνει, ἐπανειλημμένως, ὅτι, σύμφωνα μέ τήν διδασκαλία τῶν Πατέρων, τοποθετεῖται ἐναντίον τῆς δημιουργίας σχισμάτων μέσα στήν Ἐκκλησία καθώς καί ἐναντίον τῆς τάσεως δημιουργίας σχισμάτων. Προβάλλει ὅμως καί τήν ἀντικειμενική ἀλήθεια περί τῆς καταστάσεως μέσα στήν Ἐκκλησία, ὅσον ἀφορᾶ στήν παθητικότητα τῶν σημερινῶν Χριστιανῶν καί δή τῶν ρασοφόρων καί κληρικῶν, παντός βαθμοῦ, ἀπέναντι στήν λαίλαπα τοῦ Οἰκουμενισμοῦ.
  Στά σχόλιά σας λέτε ὅτι ὁ ΧΡΙΣΤΟΫΦΑΝΤΟΣ ''διστάζει νά ἀκολουθήση τήν γραμμή τῶν Πατέρων''.
  Νομίζω, ὅτι εἶσθε τελείως ἄδικος. Ἐπανειλημμένως ἀποδεικνύει ὅτι ἀκολουθεῖ τήν γραμμή τῶν Πατέρων. Φυσικά δέ καί δέν ἀλλοιώνει, οὔτε ἄμεσα, οὔτε ἔμμεσα τήν γραμμή τῶν Πατέρων, οὔτε τούς ἀντιτίθεται, ὅπως ἐσφαλμένως, κατά τήν ταπεινή μου γνώμη, διατείνεσθε.
  Οἱ Πατέρες δέν ἀγωνίσθησαν ἐναντίον τῶν αἱρέσεων μέσα ἀπό σχίσματα, ἀλλά μέσα ἀπό τήν Ἐκκλησία ἐπολέμησαν ἐναντίον τῶν αἱρέσεων.
  Ἀκόμη καί ἡ ἐνεργοποίησις τοῦ 15ου Κανόνος τῆς Πρωτοδευτέρας, πού ἔχει δυνητική ἰσχύ καί ὄχι ὑποχρεωτική, δίνει τήν δυνατότητα, παιδαγωγικῶς, νά διακοπῆ τό μνημόσυνο τοῦ αἱρετίζοντος ἐπισκόπου, χωρίς ὁ μή μνημονεύων νά ἀποκόπτεται ἤ νά πρέπη νά ἀποκοπῆ ἀπό τήν Ἐκκλησία, ἀφοῦ ἔχη τήν δυνατότητα νά μετέχη σέ ἀκολουθίες ὅπου μνημονεύεται ἀπό ἄλλους τό ὄνομα τοῦ αἱρετίζοντος ἐπισκόπου. Δηλαδή, ὅλος ὁ ἀγῶνας ἐναντίον τῶν αἱρετικῶν, κατά τούς Πατέρας, πρέπει νά γίνεται «ἐντός Ἐκκλησίας», ὅπως τονίζει καί ὁ ΧΡΙΣΤΟΫΦΑΝΤΟΣ.
  Μία προσεκτικώτερη μελέτη τῶν κειμένων τοῦ ΧΡΙΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥ θά ἦταν, κατά τήν ταπεινή μου γνώμη, σκόπιμη ἐκ μέρους σας, ὥστε νά ἀναθεωρήσετε τήν γνώμη σας γιά τό πρόσωπο καί τά γραφόμενά του.
  Ὁ δέ ΧΡΙΣΤΟΫΦΑΝΤΟΣ δέν εἶναι ''ὁ'' ἤ ''ἡ'', οὔτε ἄγνωστος, οὔτε ἀνώνυμος, ἀλλά εἶναι ἡ ΧΡΙΣΤΟΫΦΑΝΤΟΣ, ὅπως φαίνεται ἀπό τό προφίλ τοῦ ἱστολογίου της, ὅπου δίνει ἐπί πλέον πληροφορίες. Ἐξ ἄλλου καί εἰς τήν ἀρχική σελίδα τοῦ ἱστολογίου της ἀναφέρει ''Ἡ διαχειρίστρια'' τοῦ ἱστολογίου. Οἱ διαχειριστές/διαχειρίστριες ὅλων σχεδῶν τῶν ἱστολογίων ἀναφέρουν ψευδώνυμο, γιά εὐνοήτους λόγους, καί ὄχι τό πραγματικό τους ὄνομα. Ὁπότε, πρός τί οἱ ὑπαινιγμοί περί τό ὄνομα ΧΡΙΣΤΟΫΦΑΝΤΟΣ καί τοῦ φύλου του; Αὐτό εἶναι θέμα οὐσίας, ὅσον ἀφορᾶ στά γραφόμενα; Εἰλικρινά, δέν περίμενα ἀπό σᾶς μία τέτοια συμπεριφορά. Λυπᾶμαι.

  Μετά τιμῆς

  Δαμασκηνός μοναχός Ἁγιορείτης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ανώνυμος30/6/14, 9:49 π.μ.

   Πάτερ ο Σημάτης οταν τα βρίσκει σκούρα περιμένει να απαντήσει ο Πανταζής και ετσι γίνεται πιο πολυ ρεζιλι........

   Διαγραφή
  2. Ανώνυμος30/6/14, 12:26 μ.μ.

   Ο Σηματης θα θεσει θεμα οικουμενικης συνοδου το φυλο του ιστολογιου Χριστούφαντος.
   Λυπάμαι για το επιπεδό του.
   Γυναίκα είναι και ΟΡΘΟΔΟΞΟΤΑΤΗ ΜΟΝΑΧΗ-ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑ αν και το γνωρίζει καλά ο Σημάτης αυτό. Αυτό είναι το πρόβλημα του Σημάτη η υποβόσκουν εμπάθειες κλπ.
   Φως φανάρι ακόμη και σε τυφλούς οτι η Χριστοίφαντος ΑΠΌ ΤΑ ΓΡΑΦΟΜΕΝΆ ΤΗΣ ΕΙΝΑΙ είναι αντιοικουμενίστρια γνησιωτάτη.
   Όσο για εσας πάτερ κατάπιε τη γλώσσα του ο Σημάτης εδωσε παραγγελία να απαντήσει ίσως ο Πανταζής. Εχουμε καταλάβει τι γινεται οτι υπογράφει ο Πανταζής ούτε καν το διαβάζουμε.

   Διαγραφή
  3. Ανώνυμος30/6/14, 12:27 μ.μ.

   Ωρίστε ήθος, αξιοπρέπεια, και σεβασμός, ο τρόπος που γράφει ο μοναχός! ΕΥΓΕ!

   Διαγραφή
 4. Εαν ο ΣΗΜΗΤΡΗΣ και ο Ανώνυμος29/6/14 - 10:18 μ.μ. εχουν δίκαιο
  τότε αυτό που έγραψε ο κ Σημάτης είναι λάθος . Και δεν ισχύουν αυτά αλλά τα ενάντια

  Δεν ισχύουν τα " .... διστάζει νὰ ἀκολουθήσει τὴ γραμμὴ τῶν Πατέρων. Καλύτερα τὴν ἀλλοιώνει ἔμμεσα, ἀντιτίθεται εἰς αὐτούς, ἐνῶ νομίζει ὅτι τοὺς ἀκολουθεῖ. Ἀκολουθεῖ τὴ γραμμὴ τῶν «σιγονταροΟἰκουμενιστῶν», ὅπως φαίνεται στὸ παρακάτω ἀπόσπασμα, ποὺ μᾶς θυμίζει Τελεβάντιες κακογνωμίες: ........Δηλαδή, μὲ ἄλλα λόγια, ὁ/ἡ «Χριστοΰφαντος» ἀκολουθεῖ τὴ γραμμὴ τοῦ π. Θεόδωρου Ζήση, τοῦ Τελεβάντου, τοῦ π. Ἰωὴλ Κωνστάνταρου, οἱ ὁποῖοι ἀπορρίπτουν τὴν Πατερικὴ γραμμὴ περὶ ἀπομακρύνσεως ἀπὸ τοὺς αἱρετικούς, ταυτίζοντάς την μὲ σχίσμα! ..."

  Αρα ο Χριστοΰφαντος δεν ακολουθεί αυτή τη γραμμή ?
  Δεν μνημονεύει ο άνθρωπος Βαρθολομαίο ?
  Δεν λέει με ωραία λογάκια σχησματικούς τους μη μνημονεύοντας ?
  Και τον διατρέφει λές ο κ Σημάτης ?

  Η κάπου αλλού είναι η διαστροφή ?

  Η αλήθεια να λέγεται οτι οταν βλέπεις ένα ωραίο ηλιοβασίλεμα και μια φωνή σε προσγειώνει στην ρεαλιστική πραγματικότητα δεν είναι ευχάριστο . Το αίσχος και το απαράδεκτο με αυτό έχει να κάνει ?Αναφέρεται στο ότι ξεκαθαρίζει το τοπίο πίσω απο τα ωραία λόγια ?
  Πάντως άδικα κατηγορείς την παιδεία του κ Οδυσσέα Τσολογιάννη και του κ Πανταζή .
  Μάλλον πρέπει να κατηγορήσεις αυτόν που λέει : " Oυκ έστιν γαρ ο λόγος εν λόγοις ο αγών, αλλ’ εν πράγμασιν.
  Ουδέ ρητών και αποδείξεων ο καιρός, αλλά δεί τους αγαπώντας τον Θεόν έργοις αυτοίς γενναίως παρατετάχθαι και πάντα κίνδυνον ετοίμους είναι παθείν υπέρ της ευσεβείας και του μη τη κοινωνία χρανθήναι των ασεβών. "
  Αυτός τα φταίει .Αυτός τον έμαθε τον Σημάτη να ξεπουπουλίαζει τα παγώνια ! Και τον λέγανε και Ευγενικό ! Αυτός και κατί ψαράδες που λέγανε : Ἀλλ᾿ ὑμεῖς, ἀδελφοί, ἐκ τῆς γραφῆς παιδευόμενοι, φυλάς σεσθε μὴ ποιεῖν τὰ σχίσματα τῆς γνώμης μήτε μὴν τῆς ἑνώσεως ὑμῶν, ὅτι σκοποὶ ἀπωλείας οἱ δόξης ἀθεμίτου ἄρξαντες καθίστανται τοῖς λαοῖς. Ὁμοίως καὶ οἱ λαικοί, τοῖς τῇ γνώμῃ τοῦ Θεοῦ ἐναντία δογματίσασιν μὴ πλησιάζετε μηδὲ κοινωνοὶ τῆς ἀσεβείας αὐτῶν γίνεσθε, λέγει γὰρ καὶ ὁ Θεός· Ἀποσχίσθητε ἐκ μέσου τῶν ἀνδρῶν τούτων, ἵνα μὴ συναπόλησθε αὐτοῖς.
  Καὶ πάλιν· Ἐξέλθετε ἐκ μέσου αὐτῶν, καὶ ἀφορίσθητε, λέγει Κύριος, καὶ ἀκαθάρτου μὴ ἅπτεσθε, κἀγὼ εἰσδέξομαι ὑμᾶς.... Ὅτι ἀποσχίζει οὐχ ὁ τῶν ἀσεβῶν χωριζόμενος, ἀλλ᾿ ὁ τῶν εὐσεβῶν ἀφιστάμενος.
  Εἰ οὖν τοῖς διὰ φιλαρχίαν ἀποσχίσασιν παραυτίκα ὁ Θεὸς ἐπήγαγεν τὴν τιμωρίαν, πόσῳ μᾶλλον τοῖς αἱρέσεων ἀσεβῶν καθηγησαμένοις; οὐ σφοδροτέραν ἐπάξει τὴν τίσιν βλασφημοῦσιν αὐτοῦ τὴν πρόνοιαν ἢ τὴν δημιουργίαν ... καὶ παρεγγυησάμενοι φεύγειν αὐτοὺς τοὺς ἐπ᾿ ὀνόματι Χριστοῦ καὶ Μωϋσέως πολεμοῦντας Χριστῷ καὶ Μωϋσεῖ, καὶ ἐν δορᾷ προβάτου τὸν λύκον κατακρύπτοντας. Οὗτοι γάρ εἰσι ψευδόχριστοι καὶ ψευδοπροφῆται καὶ ψευδαπόστολοι, πλάνοι καὶ φθορεῖς, ἀλωπέκων μερίδες καὶ χαμαιζήλων ἀμπέλων ἀφανισταί, δι᾿ οὓς ψυγήσεται ἡ τῶν πολλῶν ἀγάπη· ὁ δὲ ὑπομείνας εἰς τέλος ἀδιαστρόφως, οὗτος σωθήσεται· περὶ ὧν ἀσφα λιζόμενος ἡμᾶς ὁ Κύριος παρήγγειλεν λέγων· Ἐλεύσονται πρὸς ὑμᾶς ἄνθρωποι ἐν ἐνδύμασι προβάτων, ἔσωθεν δέ εἰσιν λύκοι ἅρπαγες· ἀπὸ τῶν καρπῶν αὐτῶν ἐπιγνώσεσθε αὐτούς, προσέχετε ἀπ᾿ αὐτῶν· ἀναστήσονται γὰρ ψευδόχρι στοι καὶ ψευδοπροφῆται καὶ πλανήσουσι πολλούς...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Ανώνυμος30/6/14, 11:06 π.μ.

  Γιάντα μαλώνετε ωρέ
  γιάντα κακολογείτε
  γιάντα τη Χριστούφαντο
  τόσο την εφθονείτε
  Γιάντα λέτε ψέματα
  και ανοησίες
  γιάντα ανακρίβειες
  και ασυναρτησίες
  Ακούστε μία και καλή
  και συμορφωθείτε
  τη καλή προαίρεση
  στη Χριστούφαντο να δείτε
  Μιλάει με φώτιση πολύ
  και μόνο αλήθειες λέγει
  πονάει και γράφει για Χριστό
  κανένα δε ζηλεύει
  Γιάντα κουζουλαθήκατε
  και σας περιγελούνε
  διάβολοι και αιρετικοί
  για το χάλι σας μιλούνε
  Γνώρισα άντρες και παιδιά
  λεβέντες παλληκάρια
  μα σαν του Χριστούφαντου
  δεν βρήκα τέτοια υφάδια
  Στη Κρήτη τη κοπελλιά
  που έχει νου και γνώση
  την έχουμε πολύ ψηλά
  και τη σεβόμαστε όλοι
  Είναι μοναχή
  Ορθόδοξη και ντόμπρα
  ευλογία έχουμε
  από τα ωφέλιμα της λόγια
  Μη με περνάτε κουζουλό
  ηλικία έχω και γνώση
  κατέχω και μόρφωση
  και υπεύθυνη λεω γνώμη
  Σημάτη στης Κρήτης το νησί
  είχες καλή φήμη
  έτσι τώρα που φέρθηκες
  ΕΣΒΗΣΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΚΡΗΤΗ
  Συμορφωθείτε όλοι λοιπόν
  και πείτε μιά συγγνώμη
  γιατί της Κρήτης το νησί
  βεντέτα θα σηκώσει
  Προχώρα Χριστούφαντε
  δείξε την αρχοντιά σου
  δείξε τη παιδεία σου
  την αξιοπρέπειά σου
  Μη σταματήσεις να λαλείς
  ούτε και να γράφεις
  για τους καλοπροαίρετους
  σε έχει ο Θεός υφάνει.

  Μανώλης Ηράκλειο Κρήτη


  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Ανώνυμος30/6/14, 2:15 μ.μ.

  Κ.Σηματη γιατί δεν απαντάς στο μοναχο που λεει οτι γνωριζεστε.Εσυ να απαντησεισ ομως εσυ οχι με αλλων κόλυβα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Ανώνυμος30/6/14, 7:30 μ.μ.

  ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΔΕΙΛΕ ΣΗΜΑΤΗ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΥΓΕΝΕΣΤΤΟ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗ ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΟΝΑΧΟ. ΕΣΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΟΤΙ ΣΕ ΣΕΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Ανώνυμος30/6/14, 8:03 μ.μ.

  Βρε παιδιά απευθυνθειτε σε αλλα ιστολογια να μας πουνε γιατί ο Σηματης δεν απαντάει στον ευγενέστατο Δαμασκηνό Αγιορείτη Μοναχό. τι να φοβάτε άραγε ο Σημάτης; Λετε να φοβαται τα ψεματα του και την ΠΛΑΝΗ ΤΟΥ; ΑχΣηματη πως κατάντησες.Απο σενα ειλικρινα δεν το περιμεναμε
  ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΛΛΑ ΕΝΤΙΜΟΣ ΜΕ ΦΥΛΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.