Παρασκευή, 27 Μαΐου 2016

Κατευνασμός του Ομολογιακού πνεύματος ...μέχρι υπνώσεως!

Πηγή: "Καιομένη Βάτος"

Κυκλοφορεῖ  "ἐνημερωτικό φυλλάδιο"

ἐκ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου

γιά "νανούρισμα" τῶν πιστῶν τῆς Κρήτης
ὑπέρ τῆς ἐπερχομένης Συνόδου!


http://iscreta.gr/wp-content/uploads/2015/09/krhth.png 

Μήπως κάποιοι θέλουν νά κατευνάσουν τά ὁμολογιακά πνεύματα σέ βαθμό ὑπνώσεως, ὥστε νά μήν ἐπέλθει καί "πνευματικός σεισμός" στήν Κρήτη, μετά τόν πρόσφατο (ἐκ Θεοῦ προειδοποιητικό;...) σεισμό τῶν 5, 6 ρίχτερ;...  Κάνουμε τίς ἑξῆς παρατηρήσεις διαβάζοντας τό φυλλάδιο πού θά ἀκολουθήσει:

Παρατήρηση 1η:
Τό φυλλάδιο ἐκθειάζει τήν "συνοδικότητα" τῆς Ἐκκλησίας μας στό εὐσεβές πλήρωμα τῆς Κρήτης, καί τό γεγονός τῆς Πεντηκοστῆς.
Ὅμως, ξεχνᾶ νά ἀναφέρει:
α) Τήν ἀντισυνοδική ἀπουσία τῶν 3/4 τῶν Ἐλλήνων Ὀρθοδόξων Ἐπισκόπων καί π.χ. τῶν 9/10 τῶν Ρώσων Ὀρθοδόξων Ἐπισκόπων ἀπό τήν Σύνοδο!
β) Τήν παρουσία μόνο τῶν ὀρθοτομούντων Ἀποστόλων τοῦ Χριστοῦ στό γεγονός τῆς Πεντηκοστῆς ὅπου κατῆλθε τό Ἅγιον Πνεῦμα. Γιατί δέν ἀναφέρει τήν παράλογη ἀντορθόδοξη καί ἀντισυνοδική παρουσία τῶν αἱρετικῶν παπικῶν καί προτεσταντῶν "παρατηρητῶν";...
Παρατήρηση 2η:
Τό φυλλάδιο ἐκθειάζει τήν πνευματική παρακαταθήκη τῶν 7 Οἰκουμενικῶν Συνόδων, ἀλλά ξεχνᾶ νά ἀναφέρει:
Ἄν θά ἐπικυρωθοῦν ἀπό τούς Συνοδικούς ΟΛΑ ὅσα ἐδογμάτισαν καί ἐπικύρωσαν οἱ 7 Οἰκουμενικές Σύνοδοι καί ἄν θά παραμείνουν ὡς "ἑπόμενοι τοῖς Ἁγίοις Πατράσιν". Μελετώντας κανείς τήν θεματολογία τῆς ἐπερχομένης Συνόδου, διαπιστώνει πώς πολλά θέματα ἀντιτίθενται-καί μόνο πού τίθενται-στίς 7 Οἰκουμενικές Συνόδους! Π.χ. "τά κωλύματα τοῦ γάμου"...
Παρατήρηση 3η:
Τό φυλλάδιο ἀναφέρει πώς σέ μία Σύνοδο ἀνακεφαλαιώνεται ἡ Ἱερά Παράδοση καί ὅτι μαρτυρεῖται τό Ἅγιον Πνεῦμα, ἀλλά ξεχνᾶ νά ἐξηγήσει:
α) Πώς ὑπῆρξαν καί ληστρικές Σύνοδοι!
β)  Γιατί ὑπάρχουν θέματα ἔξω ἀπό τήν Ἱερά Παράδοση, ὅπως "ἡ σχέση τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας" μέ τόν 'ὑπόλοιπο χριστιανικό κόσμο' (δηλαδή μέ τίς αἱρέσεις) καί μέ 'τόν σύγχρονο κόσμο' (δηλαδή μέ τίς ξένες θρησκεῖες);
γ) Γιατί δέν θά ὑπάρχει πλήρης ὁμοφωνία κατά τό ἁγιοπνευματικό· "ἵνα ὧσιν ἕν", ἀλλά κοσμικῷ-πολιτικῷ τῷ τρόπῳ πλειοψηφικές ἀποφάσεις; Λειτουργεῖ τό τέλειον
Ἅγιον Πνεῦμα χωρίς τήν ἀπόλυτη ἑνότητα; Σέ ποιά, ἀπό τίς 7, Οἰκουμενική Σύνοδο ἔχει γίνει ποτέ κάτι τέτοιο;...
Παρατήρηση 4η:
Τό φυλλάδιο ἀναφέρει πώς μία Σύνοδος κατοχυρώνεται ἀπό τήν "ὀρθότητα τῶν δογμάτων" καί ἀπό τήν "εὐσεβή πίστη τοῦ πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας".
Ἐλπίζουμε, ἐν τοιαύτῃ περιπτώσει, νά ληφθοῦν ὑπόψιν οἱ ἤδη ὑπάρχουσες σωρρηδόν ἀρνητικές ἀντιδράσεις ἀπό Ἐπισκόπους (ἐλάχιστους), Μοναχούς, Κληρικούς καί κυρίως λαϊκούς γιά πολλά θεολογικά καί δογματικά θέματα πού ἀφοροῦν τήν ὀργάνωση, δρομολόγηση, θεματολογία τῆς Συνόδου, ἀλλά καί τίς ἤδη προϋπάρχουσες ἀντορθόδοξες καί αἱρετίζουσες δηλώσεις καί συμπεριφορές  διαφόρων Συνοδικῶν καί τοῦ Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου, ἀκόμη χειρότερα...!  


Παρατήρηση 5η:
Τό φυλλάδιο ἀναφέρει πώς ἐπί δεκαετίες προετοιμάζεται ἡ Σύνοδος, κυρίως ἀπό τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο Κων/πόλεως, ἀλλά δέν ἀναφέρει:
Τίς ἐντομεταξύ οἰκουμενιστικές καί "μεταπατερικές" δηλώσεις καί συμπεριφορές τῶν "ἐργαζομένων" ὑπέρ τῆς διεξαγωγῆς τῆς Συνόδου. Θυμίζουμε, παραδείγματος χάριν, τίς πρόσφατες δημόσιες πανελλαδικῶς καί παγκοσμίως συμπροσευχές τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου καί τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερωνύμου μέ τόν αἱρετικό Πάπα Φραγκίσκο στήν Λέσβο: 
 
πού δέν ἀποτελοῦν ἐχέγγυα συγκλήσεως καί διεξαγωγῆς μίας μή ληστρικῆς Συνόδου, μέ συμμετέχοντες καί προεξάρχοντες ρασοφόρους πού καταπατοῦν τούς Ἱερούς Κανόνες ἀσυστόλως ὅλες αὐτές τίς δεκαετίες "προετοιμασίας", ἀλλά παρόλ' αὐτά, στά λόγια ἐπικαλοῦνται ἀνερυθριάστως τήν "Ἱερά Παράδοση" καί τούς "Προπάτορες" (καλή ὥρα μέ τό παρόν φυλλάδιο...), ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΧΑΥΝΩΣΟΥΝ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΖΗΛΟ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ ΣΤΑ ΑΤΟΠΑ ΚΙ ΑΝΤΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΧΩΡΑ ΣΧΕΔΟΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ!
Παρατήρηση 6η:
Κλείνουμε, σχολιάζοντας καί γράφοντας τό ἑξῆς:
Τό φυλλάδιο προτρέπει σέ προσευχή τούς πιστούς, ὥστε νά διεξαχθεῖ ἡ Σύνοδος μέ διατράνωση τῆς "Ἱερᾶς Παρακαταθήκης" πού παρελάβαμε ἀπό τούς "Προπάτορες" Θεοφόρους Πατέρες τῆς Ὀρθοδοξίας μας.
Ἄν γίνει ἡ Σύνοδος ...ἐλπίζουμε οἱ Συνοδικοί νά ἀποδειχθοῦν συνακόλουθοι τῶν βαρύγδουπων δηλώσεών των, ἐξάλλου scripta manent, ἄν καί δέν τό βλέπουμε ἐκ τῶν λοιπῶν λόγων καί ἔργων τους...
Τέλος, ἐμεῖς ὡς Ἱστολόγιον ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ, προτείνουμε στό πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας ὄχι μόνο νά προσεύχεται, ἀλλά καί νά κάνει ὅ,τι ἄλλο εἶναι παρ' ἀνθρώποις καί ἐκκλησιαστικῶς νομίμως δυνατό, ὥστε νά ὁμολογογεῖ, νά ἐλέγχει, νά ἀφυπνίζει, νά πράττει κατά ὀρθόδοξη συνείδηση, καί προπαντός νά μήν τρώει κουτόχορτο!!!
"Γρηγορεῖτε" (Μάρκ. 14, 38).
"Δεῖξόν μοι τὴν πίστιν σου ἐκ τῶν ἔργων σου, κἀγὼ δείξω σοι ἐκ τῶν ἔργων μου τὴν πίστιν μου" (Ἰάκ. 2, 18). 
Ἡ προσευχή "σκέτη" σέ θέματα Πίστεως καί διαφύλαξης τῶν ὀρθόδοξων δογμάτων, εἰδικά ἐν καιρῷ ἐνεργείας τῆς Παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καί Πανθρησκείας τοῦ Ἀντιχρίστου, χωρίς ἔργα καί ΟΜΟΛΟΓΙΑ, εἶναι "σκέτα" ἐκ τοῦ πονηροῦ... 
 
Ἀκολουθεῖ τό φυλλάδιο


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.