Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου 2016

Οικουμενισμός και Πανθρησκεία επικρατούν σε Εκκλησία και Παιδεία, ενώ οι "αντι-Οικουμενιστές" συνεχίζουν τον χαρτοπόλεμο! Θα αντιδράσουν "δυναμικά", όταν όλα θα έχουν τελειώσει!

 Βαδίζοντας πρὸς τὸ τέλος τοῦ χριστιανικοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν;Τελειωμένη ὑπόθεση εἶναι γιὰ τὸν νέο Ὑπουργὸ Παιδείας Κώστα Γαβρόγλου τὸ ζήτημα τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν. Ἀλλὰ καὶ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος ἔχει παραιτηθεῖ ἀπὸ κάθε διεκδίκηση γιὰ τὸ θέμα ἀρκούμενος στὶς ἐργασίες ποὺ ὑποτίθεται ὅτι θὰ γίνουν μεταξὺ τῶν ἐπιτροπῶν τῆς Ἐκκλησίας καὶ τοῦ ΙΕΠ γιὰ τὸ θέμα. Οὔτε καν συζήτηση δὲν ἔγινε γιὰ τὰ Θρησκευτικὰ στὴν πρόσφατη συνάντηση Ὑπουργοῦ Παιδείας καὶ Ἀρχιεπισκόπου ὅπως ρητὰ διαβεβαίωσε ὁ Κώστας Γαβρόγλου. 

Τὴν ἴδια στιγμὴ δὲν ξεκίνησε ἀκόμη ἡ ἐπιμόρφωση Θεολόγων καὶ Δασκάλων ποὺ προγραμμάτιζε τὸ ΙΕΠ γιὰ τοὺς μῆνες Νοέμβριο καὶ Δεκέμβριο. Ἀσαφὴς παραμένει καὶ ὁ χρονικὸς ὁρίζοντας γιὰ τὴν ἀλλαγὴ τῶν σχολικῶν βιβλίων Θρησκευτικῶν. Ὡστόσο ἐντολὴ ἐκτύπωσης τῶν σημερινῶν βιβλίων γιὰ τὴν ἑπόμενη σχολικὴ χρονιὰ δὲν ἔχει δοθεῖ οὔτε γιὰ τὸ Δημοτικὸ σχολεῖο γιὰ τὸ ὁποῖο τὰ βιβλία τῶν ἄλλων μαθημάτων ἔχουν ἀποσταλεῖ γιὰ παραγωγὴ στὸν Διόφαντο. Τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας μετὰ τὴν ἀλλαγὴ τῆς ἡγεσίας του υἱοθέτησε στάση χαμηλῶν τόνων γιὰ τὸ ζήτημα. Ἔτσι κι ἀλλιῶς οἱ δημόσιες ἐμφανίσεις καὶ συνεντεύξεις τοῦ νέου Ὑπουργοῦ εἶναι ἐλάχιστες. Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ τὸ Ὑπουργεῖο κατάφερε νὰ «βάλει στὸν ὕπνο» τὴν Διοικοῦσα Ἐκκλησία ποὺ πλέον δὲν ἀσχολεῖται μὲ τὸ ζήτημα. Ἡ Ἱεραρχία στὴν πρόσφατη ἔκτακτη σύγκλησή της στὰ τέλη Νοεμβρίου οὐδὲν σχετικὸ συζήτησε οὔτε καμία ἀνακοίνωση ἐπὶ τοῦ θέματος ἔκανε. 


Οἱ Θεολόγοι στὰ σχολεῖα πορεύονται καθένας ὅπως προαιρεῖται. Κάποιοι ἐξ ἀρχῆς ἀρνήθηκαν τὴν ἐφαρμογὴ τῶν νέων Προγραμμάτων Σπουδῶν καὶ συνεχίζουν νὰ διδάσκουν τὰ
Θρησκευτικὰ ὅπως πέρυσι καὶ μὲ βάση τὰ βιβλία ποὺ ἔχουν στὰ χέρια τους οἱ μαθητές. Οἱ ἄμεσες καὶ ἔμμεσες ἀπειλὲς κάποιων Συμβούλων Θεολόγων πέφτουν στὸ κενό. Ἀλλὰ καὶ κάποιοι ἀπὸ ἐκείνους ποὺ ἀρχικὰ ξεκίνησαν νὰ διδάσκουν ἐπὶ τῇ βάσει τῶν νέων Προγραμμάτων Σπουδῶν τώρα τὰ ἐγκαταλείπουν, πιάνουν ξανὰ τὰ βιβλία γιατί πρέπει νὰ ὑπάρχει καὶ συγκεκριμένη ὕλη γιὰ διαγωνίσματα καὶ ἐξετάσεις στὸ τέλος τῆς χρονιᾶς στὰ Λύκεια. 

Ἐπιπλέον οἱ φωτοτυπίες τῶν θεολόγων στὰ σχολεῖα δὲν μποροῦν νὰ εἶναι καθημερινὸ φαινόμενο διότι οὔτε χρήματα ὑπάρχουν οὔτε ἡ ἀνοχὴ ἀπὸ τοὺς Διευθυντὲς τῶν σχολείων εἶναι ἀτελείωτη. Τέλος κάποιοι λίγοι κυριευμένοι ἀπὸ φόβο ἢ ἐμφορούμενοι ἀπὸ πνεῦμα προσαρμογῆς στὰ κελεύσματα τοῦ καιροῦ (καὶ τοῦ ΚΑΙΡΟΥ) συνεχίζουν μὲ κάθε τρόπο τὴν ἐφαρμογὴ τῶν νέων Προγραμμάτων καταντώντας πλέον γραφικοί… 

Οἱ Σχολικοὶ Σύμβουλοι Θεολόγων στὴν συντριπτική τους πλειονότητα –ὑπάρχουν καὶ ἐξαιρέσεις εἴτε φανατικῶν ὑποστηρικτῶν τῶν νέων Προγραμμάτων εἴτε ἐκείνων ποὺ ἀσκοῦν ἐμπεριστατωμένη κριτικὴ -τηροῦν σιγὴν ἰχθύος. Ἔτσι κι ἀλλιῶς ὅλα τὰ τελευταῖα χρόνια ἦταν ἐξαφανισμένοι ἀπὸ τὰ σχολεῖα. Γιατί νὰ ἐμφανιστοῦν τώρα; 

Ἐκκρεμεῖ ἡ προσφυγὴ τῆς ΠΕΘ ἀλλὰ καὶ γονέων στὸ ΣτῈ γιὰ τὸ περιεχόμενο τῶν νέων Προγραμμάτων Σπουδῶν. Δὲν λείπουν καὶ οἱ φωνὲς χριστιανῶν γονέων ποὺ σκέφτονται τὴν αἴτηση ἀπαλλαγῆς τῶν παιδιῶν τους ἀπὸ ἕνα πολυθρησκευτικὸ μάθημα ὅπως αὐτὸ ποὺ περιέχεται στὰ νέα Προγράμματα. 

Εἶναι διάχυτη μία αἴσθηση ὅτι τὸ τέλος τοῦ ὀρθόδοξου χριστιανικοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν πλησιάζει μὲ εὐθύνη τῶν Θεολόγων ποὺ σχεδίασαν τὰ νέα Προγράμματα, μὲ τὴν πολιτικὴ ἀπόφαση τῆς κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, μὲ τὴν ἀνοχὴ καὶ τὴν ἐπαμφοτερίζουσα στάση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου, μὲ τὴν ὑποχωρητικότητα τῶν Μητροπολιτῶν, μὲ τὴν ἀδράνεια τῆς μεγάλης πλειονότητας τῶν Θεολόγων ποὺ διδάσκουν στὰ ἑλληνικὰ σχολεῖα. Ἅπαντες βέβαια ὑπολογίζουν σὲ πιθανὲς πολιτικὲς ἐξελίξεις ὅπως οἱ βουλευτικὲς ἐκλογές, σὲ μία ἀπόφαση τοῦ ΣτΕ ποὺ θὰ ἀνατρέπει τὰ δεδομένα, σὲ καθυστερήσεις τοῦ ΙΕΠ ποὺ εἶναι γνωστὲς λόγω προβλημάτων χρηματοδότησης καὶ ἀπορρόφησης κονδυλίων τοῦ ΕΣΠΑ ἢ λόγω ἄλλων παραγόντων ποὺ κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ ὑπολογίσει τὴ στιγμὴ αὐτή. 

Ἡ μόνη σταθερὴ παράμετρος ποὺ δὲν ἀλλάζει εὔκολα εἶναι ὅτι μέσα στὴν τάξη τὴν πρώτη καὶ τελευταία εὐθύνη γιὰ ὅσα διδάσκονται οἱ μαθητὲς ἔχει ὁ Θεολόγος, ὅπως καὶ κάθε ἄλλος ἐκπαιδευτικός. Σὲ αὐτὸν βρίσκεται τελικὰ τὸ κλειδὶ γιὰ τὴ διάσωση ἑνὸς μαθήματος χριστιανικῆς παιδείας. Ἀρκεῖ νὰ ἀρθεῖ καὶ ὁ ἴδιος στὸ ὕψος τῆς ἀποστολῆς του.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το περιεχόμενο των επώνυμων άρθρων ενδέχεται να μη συμπίπτει με τις απόψεις και θέσεις του Ιστολογίου.