Πέμπτη, 7 Ιουνίου 2018

Απάντηση του Καλαβρύτων Αμβροσίου σε ανάρτησή μας


    Ὁ Μητροπολίτης Καλαβρύτων κ. Ἀμβρόσιος, χωρὶς νὰ ἐπιχειρήσει νὰ ἀνατρέψει τὸ περιεχόμενο τῆς ἀναρτήσεώς μας, ποὺ εἶχε σχέση μὲ τιμητικὸ βιβλίο ποὺ ἐξέδωσε καὶ προλόγισε γιὰ τὸν Οἰκουμενιστὴ ἔργοις καὶ λόγοις”– Μητροπολίτη Σηλυβρίας Αἰμιλιανό, μᾶς ἀπέστειλε τὴν παρακάτω ἐπιστολή, στὴν ὁποία μὲ ἀποκαλεῖ πλανεμένο.
   Οἱ Ἅγιοι, Δέσποτα, ὅταν ἀπαντοῦσαν, ἀπαντοῦσαν μὲ ἐπιχειρήματα. Ὄχι δεσποτοκρατικὰ ὡς αὐθεντίες ἀλάνθαστες, ποὺ ἀπαντοῦν σὲ ὑπηκόους, οἱ ὁποῖοι πρέπει νὰ σκύβουν τὸ κεφάλι καὶ νὰ ἀποδέχονται κάθε αἱρετικὴ σαπίλα, διαφορετικὰ θεωροῦνται πλανεμένοι!
     Δὲν θὰ προσθέσουμε τίποτα ἄλλο. Δημοσιεύουμε τὴν ἐπιστολὴ καὶ ἐπαναλαμβάνουμε τὴν ἀνάρτηση γιὰ νὰ βγάλει κάθε ἀναγνώστης τὰ συμπεράσματά του.
(Ἐδῶ)
    «ἀντι-Οικουμενιστής» κ. Ἀμβρόσιος τιμᾶ τὸν πλουτίσαντα ἐκ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ μὲ ἑκατοντάδες χιλιάδες ἑλβετικὰ φράγκα, τὸν βέρο Οἰκουμενιστὴ μητρ. Σηλυβρίας Αἰμιλιανό.
   Μὲ τὸ νέο βιβλίο ποὺ ἐξέδωσε, τὸν ὑμνεῖ ἐμμετικῶς καὶ ἀποκαλύπτει -ὁ ἴδιος ὁ κ. Αμβρόσιος- ἔχοντας ἀπωλέσει κάθε μέτρο ὀρθόδοξης αὐτοσυνειδησίας, ὅτι εἶχε ὡς ἐξομολόγο-πνευματικὸ τὸν Οἰκουμενιστὴ καὶ "μοναχὸ" τῆς παπικῆς Μονῆς Bose Αἰμιλιανό, ἐπὶ πλέον δέ, κάνει (διὰ τοῦ βιβλίου) προπαγάνδα στοὺς πιστοὺς ὑπὲρ τῶν Οἰκουμενιστικῶν ὁραμάτων τοῦ Αἰμιλιανοῦ!!! Καλά, δὲν βρίσκεται κάποιος στὴν Μητρόπολη νὰ τὸν ἀποτρέψει ἀπὸ τέτοιες ἐνέργειες ποὺ τὸν ἐκθέτουν ἀνεπανόρθωτα; 
  
(Ἐδῶ)
    Kι ὅμως ὁ κ. Ἀμβρόσιος προβάλλεται ὡς ἀντι-Οἰκουμενιστὴς ἀπὸ πολλὰ ἱστολόγια, ἀλλὰ καὶ ἐπαινεῖται ἀπὸ τὴν ὁμάδα τοῦ π. Θεοδώρου Ζήση (συγκεκριμένα ἀπὸ τὸν π. Νικόλαο Μανώλη) ὡς ἀνανήψας ἀγωνιστὴς τῆς Ὀρθοδοξίας!
    Δυστυχῶς κάποιοι παίζουν «ἐν οὗ παικτοῖς»!!! 
    Ἀρκεῖ, λοιπόν, νὰ ρίξει μιὰ ματιὰ κανεὶς στὸ βιβλίο ποὺ ἐξέδωσε -μόλις πρὶν λίγες ἑβδομάδες ἡ Μητρόπολη Καλαβρύτων, μὲ ἡμερομηνία, Φεβρουάριος 2018- γιὰ νὰ θαυμάσει τὸν ἀντι-Οἰκουμενισμὸ τοῦ Καλαβρύτων.
   
   Τὸ βιβλίο εἶναι ἀφιερωμένο στὸν Οἰκουμενιστὴ μητροπ. Αἰμιλιανό, διανέμεται δὲ δωρεάν, στὸ βιβλιοπωλεῖο τῆς Μητροπόλεως Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας!
 Σ’ αὐτὸ γίνονται πολλὲς ἀποκαλύψεις, ἐκθειάζεται ὁ Ἐπίσκοπος Αἰμιλιανός (ποὺ φρόντισε ὁ Καλαβρύτων κ. Ἀμβρόσιος νὰ τὸν φέρει στὴν Μητροπολή μας ὡς λειτουργὸ καὶ διδάσκαλο τῶν Αἰγιωτῶν), ἐνῶ ἦταν ταυτόχρονα ὡς Αἰγιώτης καὶ τακτικὸς ἐπισκέπτης καὶ "μοναχὸς" τῆς παπικῆς Μονῆς Βοse!!!
Ὁ Καλαβρύτων στὴν Μονὴ Bose μὲ τὸν Ἰταλίας Γεν-
νάδιο καὶ τὸν  νῦν Πατρ. Μόσχας Κύριλλο
  Βέβαια, τὴν παπικὴ Μονὴ Βοse, ἐπισκεπτόταν καὶ ὁ ἴδιος ὁ Καλαβρύτων! Ἀλλὰ ἀκόμα καὶ τώρα, μὲ τὸν τίτλο τοῦ ἀντιοικουμενιστῆ, ἀποδέχεται τὸν "θεοφιλῆ" κατ' αὐτόν, θεοστυγῆ δὲ κατὰ τοὺς Ἁγίους ρόλο τῆς Μονῆς!
    Τὸ βιβλίο αὐτὸ μᾶς ἐδωρήθη πρὶν λίγες μέρες καὶ διαβάζοντάς το μείναμε κατάπληκτοι ἀπὸ τὸν ἀμοραλισμὸ τοῦ Μητροπολίτη Καλαβρύτων, ὅπως θὰ διαπιστώσει ὁ ἀναγνώστης, διαβάζοντες τὶς λίγες σελίδες ποὺ παραθέτουμε.
    Θὰ παρουσιάσω κάποια σημεῖα τοῦ βιβλίου, γιατὶ μὲ ἀφορᾶ ἄμεσα ὡς ἀποτειχισμένο Αἰγιώτη. Πολλοὶ εἶναι ἐκεῖνοι (καὶ συμπατριῶτες μου) ποὺ καυτηριάζουν καὶ λοιδοροῦν ὅσους ἔχουν ἀποτειχιστεῖ ἀπὸ τάχα εὐσεβεῖς Ἐπισκόπους! Γιατὶ οἱ λέξεις ἔχουν στὶς μέρες μας χάσει τὴ σημασία τους καὶ θεωροῦν κάποιον ὡς εὐσεβὴ καὶ ἀντι-Οἰκουμενιστή, παρότι ὑπερασπίστηκε τὴν ἔλευση τοῦ Πάπα στὴν Ἑλλάδα, παρότι δέχεται ὡς Ἐπίσκοπος ὅτι οἱ Παπικοὶ ἔχουν μυστήρια, παρότι δίδαξε ὅτι τὸ filioque δὲν εἶναι αἵρεση (ἐδῶ), παρότι "ἁγιοποίησε" ἕνα Οἰκουμενιστὴ Ἐπίσκοπο, τὸν Σηλυβρίας Αἰμιλιανό, ποὺ ἦταν ταυτόχρονα καὶ "μοναχὸς" παπικοῦ Μοναστηριοῦ! Καὶ ἐφ' ὅσον τὸν θεωροῦν εὐσεβή, εἶναι λογικὸ νὰ θεωροῦν τὴν παράταση τῆς ἀποτειχίσεως μας, ἀπὸ ἕνα τέτοιο "ἀντι-Οἰκουμενιστὴ" Ἐπίσκοπο, παράλογη! Λίγο-πολὺ δηλαδὴ λένε:
   Γιατί ἐπιμένεις στὴν ἀποτείχισή σου; Τί νόημα ἔχει ἡ ἀποτείχιση ἀπὸ τὸν Καλαβρύτων, ἀφοῦ κι αὐτὸς εἶναι ἀντι-Οἰκουμενιστής;
    Μακάρι ὁ κ. Ἀμβρόσιος νὰ πραγματοποιοῦσε μὲ εἰλικρινῆ μετάνοια (καὶ μιμούμενος τοὺς Ἁγίους μας) τὴν διακοπὴ τοῦ μνημοσύνου τῶν Οἰκουμενιστῶν!
      Ἀλλὰ «κακὰ τὰ ψέματα»! Ὁ Καλαβρύτων τὸ μόνο ποὺ φαίνεται πὼς τὸν ἐνδιαφέρει, εἶναι, μὲ τὶς ἐνέργειες καὶ τὶς πράξεις του, νὰ βρίσκεται στὸ ἐπίκεντρο τῆς ἐπικαιρότητος. Γράψαμε ἄρθρα γιὰ τὴν περίπτωσή του, καταδείξαμε τὸ φιλοπαπικὸ καὶ οἰκουμενιστικὸ πιστεύω του (ἐδῶἐδῶ) τοῦ ζητήσαμε νὰ μετανοήσει καὶ νὰ ἐπιστρέψει στὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ ὡς ἀληθινὸς Ἐπίσκοπος, ἀλλά (ὅπως γιὰ ὅλους μας)  ἡ μετάνοια εἶναι δύσκολο πρᾶγμα.
Πρὶν ἕνα μῆνα συλλειτούργησε στὸ
Αἴγιο μὲ τὸν Οἰκουμενιστὴ
Μητροπολίτη Σύρου Δωρόθεο!
   Καὶ ἂν ἦταν κάτι προσωπικὸ θὰ σταματούσαμε νὰ μιλᾶμε. Ἐδῶ ὅμως πρόκειται γιὰ ἕνα Ἐπίσκοπο, ποὺ δὲν ἀφίσταται ἀπὸ τὴν Παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ ποὺ τάχα κατηγορεῖ, ποὺ θεωρεῖ θετικὴ τὴν ἔνταξη μας στὸ Π.Σ.Ε. καὶ ἐπαινεῖ τὸν Αἰμιλιανὸ γιὰ τὴν δράση του σ' αὐτό· ποὺ καταδικάζει τὴν Σύνοδο τῆς Κρήτης ἀλλὰ κοινωνεῖ μὲ ὅλους τοὺς Ἐπισκόπους ποὺ ψήφισαν τὶς κακοδοξίες της ἢ εἶναι φανεροὶ Οἰκουμενιστές, κι ἔτσι μὲ τὸν τρόπο του προσθέτει ὁ κ. Ἀμβρόσιος τὸ λιθαράκι του στὴν οἰκοδόμηση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ!
   Κι ὄχι μόνο αὐτό· τὸ ἀκόμα πιὸ τραγικὸ εἶναι ὅτι ἔχεις καὶ τοὺς λεγόμενους ἀντι-Οικουμενιστές, ποὺ παραπλανοῦν τὸν λαό (ὑπηρετοῦντες ποιές ἄραγε σκοπιμότητες;) ἐκθειάζοντάς τον, ποὺ δημοσιεύουν τὰ ἄρθρα ἢ τὶς κινήσεις του, καὶ ἐπαινοῦν ὡς ὀρθοδοξία, αὐτὲς τὶς γνωστὲς πομφόλυγες ἐντυπωσιασμοῦ!

    Νά, λοιπόν, ἕνα μέρος ἀπὸ τὸν πρόλογο τοῦ βιβλίου, διὰ χειρὸς τοῦ κ. Ἀμβροσίου:


   Αὐτὰ στὴν εἰσαγωγή, ἀπὸ τὸν κ. Ἀμβρόσιο. Στὴ συνέχεια περιγράφεται μὲ "λαμπρὰ" χρώματα ἡ "ἔνδοξη" δράση τοῦ Αἰμιλιανοῦ στὸν Π.Σ.Ε. τῶν αἱρέσεων καὶ γίνεται ἀναφορὰ στὴν μεγάλη "συνεισφορὰ" τοῦ Αἰμιλιανοῦ νὰ μᾶς ἑνώσει μὲ τοὺς αἱρετικοὺς ἀντιχαλκηδόνιους. Καὶ ἀντὶ νὰ καυτηριάσει αὐτὴ τὴν οἰκουμενιστικὴ προσπάθεια ὁ κ. Ἀμβρόσιος διὰ τῶν συντελεστῶν τῆς ἐκδόσεως τοῦ βιβλίου, τὴν προπαγανδίζει στοὺς μὴ πληροφορημένους ἀναγνῶστες ὡς θετική, πού ...δυστυχῶς ἀπετράπη καὶ ἐναυάγησε ἐξ αἰτίας τῆς ἀντιδράσεως πάλι κάποιων "φανατικῶν" Ἁγιορειτῶν μὲ πρωτοστάτη τὸν ἀείμνηστο π. Γεώργιο Καψάνη!!! 
   κολουθεῖ τὸ ἱστορικὸ τῆς ἐλεύσεως τοῦ Αἰμιλιανοῦ στὸ Αἴγιο μὲ ἰδιαίτερη ἔμφαση στὰ χρήματα-"φράγκα" ποὺ ἔφερε ὁ Αἰμιλιανὸς στὴν Ἑλλάδα καὶ πῶς ὁ Νικοπόλεως Μελέτιος τοῦ κατακράτησε 100.000 γερμανικὰ μάρκα, καὶ δὲν τοῦ τὰ ἐπέστρεψε, ὥστε νὰ χρησιμοποιηθοῦν, ἴσως, ἀπὸ τὸν κ. Ἀμβρόσιο γιὰ κοινωφελῆ ἔργα στὴν Μητρόπολη Καλαβρύτων.

         ............................................

          ............................................

       πίσης, παράγοντες τὴς Μητροπόλεως διηγοῦνται πόσο καλὸς ἦταν ὁ Αἰμιλιανός, πόσο βοηθοῦσε τοὺς πιστοὺς καὶ ἔλυνε θεολογικὲς ἀπορίες (κάνοντας τὴν σχετικὴ προπαγάνδα ὑπὲρ τῶν ἑτεροδόξων, ὅπως εἶχα προσωπικὰ διαπιστώσει), πόσο τὸν τιμοῦσε ὁ Μητροπολίτης, καὶ μαρτυροῦν κι αὐτοὶ ὅτι ὁ κ. Ἀμβρόσιος εἶχε ἐξομολόγο τὸν οἰκουμενιστῆ Αἰμιλιανό.
      ............................................   Καὶ μιὰ ξεχασμένη εἴδηση· Ὁ Αἰμιλιανὸς ὑπερασπιζόμενος τὴν Μασωνίαν:  ἀπόφασις τῆς Ἱεραρχίας ἐναντίον τοῦ τεκτονισμοῦ (Μασωνίας) ἐξεδόθη, ἐπειδὴ ὑπερίσχυσε μιὰ "μικρὰ μειοψηφία φανατικῶν, οἱ ὁποῖοι ἐκδηλώνουν ἀντιοικουμενικὸν πνεῦμα, ἔστω κι ἂν ὁ τεκτονισμός, οὐδεμίαν ἔχει κατ' ἀρχὴν σχέσιν  μὲ τὸν Οἰκουμενισμόν. Ἡ ἀπόφασις αὐτὴ δὲν δύναται νὰ θεωρηθεῖ ὡς ἐκπροσωποῦσα τὴν γνώμην τοῦ συνόλου τῆς ἱεραρχίας, καὶ ἀκόμη ὀλιγώτερον τῆς  ἐκκλησίας"!!! 

Γιὰ τὴν ἀντιγραφὴ Σημάτης Παναγιώτης

1 σχόλιο:

  1. Για μία ακόμη φορά δικαιώνεται ο αγώνας σας κ. Σημάτη. Όσο και να σας υβρίζουν και να σας κατηγορούν, τίποτα δεν μένει κρυφό υπό το μόδιον. Ἡμεῖς πᾶσαν τὴν ἐλπίδα εἰς τὴν ἄμαχον δόξαν τοῦ Θεοῦ ἀνεθέμεθα, οὗτοι ἐν ἅρμασι καὶ οὖτοι ἐν ἵπποις καὶ δυνάμει καὶ πλήθει, ἡμεῖς δὲ ἐν ὀνόματι Κυρίου τοῦ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν πεποίθαμεν.

    ΑπάντησηΔιαγραφή