Τετάρτη, 11 Ιουλίου 2018

Η ΚΑΛΗ οικονομία των Αγίων και η ΚΑΚΗ μεταπατερική Οικονομία των συγχρόνων πατέρων!Ὁ π. Σεραφεὶμ Ζήσης μᾶς παρέθεσε ἕνα παράδειγμα κακῆς Οἰκονομίας. 
Νά, ἕνα παράδειγμα σωστῆς Οἰκονομίας ἀπὸ τὴν ἴδια ἐποχή


Λεπτομέρεια από ψηφιδωτή παράσταση του 9ου αι. που απεικονίζει τον Λέοντα ΣΤ' να αποτίει φόρο τιμής στον Χριστό (Κωνσταντινούπολη, Αγία Σοφία)
Ὁ ἅγιος Νικόλαος Μυστικὸς καὶ ὁ 4ος  γάμος τοῦ Λέοντα Στ΄ τοῦ Σοφοῦ

Τοῦ Ἀδαμάντιου Τσακίρογλου


    Οἱ πατέρες τῆς Θεσσαλονίκης στὶς ἑβδομαδιαῖες ὁμιλίες καὶ συνεντεύξεις τους, ἀλλὰ καὶ στὴν Ἡμερίδα ποὺ διοργάνωσαν τὸν προηγούμενο μήνα διὰ τῆς εἰσηγήσεως τοῦ π. Σεραφεὶμ Ζήση, δὲν σταμαματοῦν νὰ προβάλλουν τὴν Οἰκονομία. Ὁμιλοῦν, ὡσὰν αὐτοὶ ξαφνικὰ νὰ τὴν ἀνεκάλυψαν, ὡσὰν ἄλλοι νὰ μὴν μίλησαν καὶ νὰ μὴν ἔγραψαν γιὰ τὴν ἐκκλησιαστικὴ Οἰκονομία, ὡσὰν καὶ νὰ μὴν τὴν ἐφάρμοσαν τὰ προηγούμενα χρόνια! Καὶ τὴν ἐφάρμοσαν γιὰ μεγαλύτερο μάλιστα χρονικὸ διάστημα ἀπὸ ὅ,τι συνιστοῦν οἱ Ἅγιοι Πατέρες, καθὼς ἡ Σύναξη τῆς Γατζέας φρέναρε ἐπὶ χρόνια τὴν ἐφαρμογὴ τῆς Ἀκριβείας. 
     Δυστυχῶς δὲν θέλουν νὰ καταλάβουν ὅτι ὁ χρόνος τῆς Οἰκονομίας (σύμφωνα μὲ τὴν διδασκαλία τῶν Ἁγίων)  εἶναι μικρὸς καὶ ἐξυπηρετεῖ σωτηριολογικοὺς σκοποὺς κι ὄχι τὴν χαλάρωση, τὴν ἄνεση καὶ τὴν ἀποφυγὴ τῶν δυσκολιῶν καὶ τῶν διωγμῶν ποὺ συνεπάγεται ἡ Ἀκρίβεια. Δυστυχῶς οἱ Πατερες ξεχύλωσαν τὴν Οἰκονομία καὶ τὴν ἔκαναν Ἀκρίβεια, ὅπως φαίνεται ἀπὸ τὶς δηλώσεις τους, στὶς ὁποῖες, οὔτε λίγο οὔτε πολύ, ἀποκαλύπτουν ὅτι θὰ ἐφαρμόζουν τὴν Οἰκονομία μέχρι νὰ συνέλθει Σύνοδος ποὺ νὰ καταδικάσει τὸν Οἰκουμενισμό!!! Κι ὅμως γνωρίζουν πολὺ καλὰ ὅτι τέτοια Σύνοδος δὲν φαίνεται στὸν ὁρίζοντα, ἀντίθετα πολλοὶ σύγχρονοι ἀγωνιστὲς Πατέρες καὶ θεολόγοι ἔχουν πεῖ ὅτι κάτι τέτοιο εἶναι ἐκ τῶν πραγμάτων ἀδύνατο, ἐφ’ ὅσον (ὅπως φαίνεται) ὁ Οἰκουμενισμὸς εἶναι ἐσχατολογικὴ αἵρεση. Ἄρα συμπεραίνουμε ὅτι ἡ "Οἰκονομία"  τῶν πατέρων τῆς Θεσσαλονίκης θὰ ἰσχύσει ἐπ' ἀόριστον καὶ ἄνευ προϋποθέσεων, θέση ποὺ εἶναι μετά/ἀντιπατερικὴ, καθὼς οἱ ἅγιοι Πατέρες ποτὲ δὲν ἐφάρμοσαν μία τέτοια "Οἰκονομία".
        Ἀλλὰ καὶ πέρα ἀπὸ τὶς προβλέψεις, ἔχουμε τὴν ἐμπειρία τῶν ἀποτελεσμάτων ἀπὸ τὴν μέχρι τώρα ἀκολουθητέα γραμμὴ τῆς Οἰκονομίας τῶν Πατέρων τῆς Γατζέας, τῆς ὁποίας ἡγεῖτο ὁ π. Θεόδωρος Ζήσης· ξεκίνησε μὲ ζῆλο καὶ ἐνθουσιασμό, μὲ συμμετοχὴ ἑκατοντάδων Ἱερομονάχων, ἱερέων, μοναχῶν καὶ χιλιάδων πιστῶν, οἱ ὁποῖοι ἔφτασαν τὸ 2006 νὰ χειροκροτήσουν τὴν ἀπόφαση γιὰ Ἀποτείχιση στὴν Μονὴ Μελισσοχωρίου, καὶ κατέληξε ἡ ἀγωνιστικὴ καὶ ἐλπιδοφόρα αὐτὴ κίνηση, ἐξ  αἰτίας ἀκριβῶς τῆς οἰκονομίστικης τακτικῆς ποὺ ἀκολουθήθηκε, ὄχι μόνο νὰ μὴν ἀνακόψει τὴν ἐπέλαση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ἀλλὰ ἀντίθετα «πέτυχε»(!νὰ δικαιώσει ἐνόχους ποὺ σιγοντάρουν τὴν αἵρεση, νὰ μαράνει τὸν ζῆλο τῶν πιστῶν, νὰ δημιουργήσει ὁμάδες, καὶ βεβαίως ἐπέτρεψε (ἀντὶ νὰ ἀποτρέψει) τὴν πλήρη ὑποταγὴ καὶ τοῦ Ἁγίου Ὄρους στὸν Πάπα τῆς Ἀνατολῆς καί, τέλος, τὴν πραγματοποίηση τῆς Κολυμπαρίου Συνόδου! Τί ἀπόγιναν οἱ τρεῖς ὁμολογίες Πίστεως μὲ τὶς ὑπογραφὲς χιλιάδων πιστῶν; Ποιό ἦταν τελικὰ τὸ νόημά τους, ἀφοῦ δὲν ὑπάρχουν θετικὲς συνέπειες, ἀντίθετα ὁ Οἰκουμενισμὸς προελαύνει; 
Σήμερα παρουσιάζουμε, γιὰ νὰ βοηθήσουμε νὰ καταλάβουν οἱ πιστοὶ ποῦ ὁδηγεῖ τὰ πράγματα ἡ ἀντιπατερικὴ Οἰκονομία τῶν πατέρων αὐτῶν, μιὰ περίπτωση σωστῆς Οἰκονομίας, ποὺ  στηρίζεται καὶ ἐφαρμόζει τὴν διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας. Τὴν εἴδαμε στὴν ἐκκλησιαστικὴ ἱστορία τοῦ καθηγητὴ Βλ. Φειδᾶ, τόμ. Β΄.
Διαβάζουμε στὶς σελ. 141-145 τὴν Οἰκονομία ποὺ ἐφάρμοσε ὁ ἅγιος Νικόλαος Μυστικὸς στὴν περίπτωση τοῦ ἀντικανονικοῦ γάμου τοῦ αὐτοκράτορα Λέοντα ΣΤ΄ τοῦ Σοφοῦ. Μάλιστα στὴν περίπτωση αὐτὴ ὁ Ἅγιος δὲν εἶχε νὰ ἀντιμετωπίσει μόνο τὸν αὐτοκράτορα, ὁ ὁποῖος τὸν καθαίρεσε καὶ τὸν ἐξόρισε ἀλλὰ καὶ τὸν Πάπα Ρώμης Ἰωάννη Ι΄, ποὺ ὑποστήριζε τὸν αὐτοκράτορα στὴν ἀντικανονική του πράξη καὶ προωθοῦσε τὴν ἐπικράτηση τῆς ἀναγνώρισης τοῦ 4ου γάμου, ποὺ ἐπικρατοῦσε στὴν Δύση, καὶ στὴν Ἀνατολή.
Ἡ Οἰκονομία ποὺ ἐφάρμοσε ὁ Ἅγιος ἀποτελεῖ παράδειγμα σωστῆς Οἰκονομίας, δηλ. βραχυπρόσθεμης ἐκτροπῆς ἀπὸ τὴν Ἀκρίβεια μὲ σωτήριο ἀποτέλεσμα γιὰ τὴν Ἐκκλησία. Διότι ἀναγνωρίζοντας ὁ ἅγιος Νικόλαος ὁ Μυστικὸς τὸν γάμο τοῦ αὐτοκράτορα μεμονωμένα καὶ κατ’ ἐξαίρεσιν ὡς ἔγκυρο, πέτυχε τὴν διὰ «Τόμου ἑνώσεως» «τὴν καταδίκη ἐκ τῶν προτέρων κάθε ὁμοίας μελλοντικῆς ἀπόπειρας ὡς ἀντίθετη πρὸς τὴν κανονικὴ τάξη τῆς Ἐκκλησίας, τὴν ἀναγραφὴ πάλι τοῦ Πάπα Ρώμης στὰ Δίπτυχα τῆς Ἐκκλησίας καὶ τὴν ἐπαναφορὰ τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἑνότητας (παρεπιπτόντως ἄλλη μία ἀπόδειξη ὅτι οἱ ἰσχυρισμοὶ περὶ συνεχοῦς ἑνότητας τῶν δύο θρόνων, Ρώμης καὶ Κων/πολης μετὰ τὸν Ἰωάννη Η΄ μέχρι τὸ σχίσμα τὸ 1054 δὲν ἰσχύουν). Μάλιστα μὲ τὴν Οἰκονομία αὐτὴ ὁ Ἅγιος πέτυχε τὴν καταδίκη τοῦ 4ου γάμου καὶ στὴν Δύση, στὴν ὁποία μέχρι τότε ὁ 4ος γάμος ἴσχυε ὡς κανονικός.
Θὰ ρωτήσει εὐλόγως κάποιος: Μὰ γιατὶ δὲν ἀνάφερε, αὐτὸ τὸ κατ' ἐξοχὴν παράδειγμα Οἰκονομίας  ὁ π. Σεραφεὶμ Ζήσης στὴν ὁμιλία του; Ἁπλούστατα, διότι δὲν ταιριάζει μὲ τὴν νεόκοπη Οἰκονομία ποὺ αὐτοὶ θέλουν νὰ ἐφαρμόζουν οἱ πατέρες τῆς Θεσσαλονίκης μὲ τοὺς συμμάχους του, ποὺ μὲ δόντια καὶ μὲ νύχια προσπαθοῦν νὰ ἐπηρεάσουν πιστοὺς μὲ δῶρα, δημοσιεύματα καὶ τηλεφωνήματα ἐπαινετικά, ὑβριστικὰ ἢ ἐκβιαστικά, ὥστε νὰ τοὺς ἀκολουθήσουν. Γιατὶ ἡ Οἰκονομία τοῦ Ἁγίου ἦταν σύντομη, ὑπεράσπισε καὶ ἐπανέφερε τὴν Ἀκρίβεια καὶ μάλιστα τὴν ἐπέβαλε καὶ σὲ μέρη ποὺ αὐτὴ δὲν ἴσχυε!
           Ἀκολουθεῖ τὸ κείμενο ἀπὸ τὴν ἐκκλησιαστικὴ ἱστορία Φειδᾶ:12 σχόλια:

 1. Ωραιότατο παράδειγμα σωστής οικονομίας.Μακαρι ο δυνητισμος και τα επακόλουθα του με τόσες ομολογίες και πατερικές αποκαλύψεις να αναχωρήσει από τον νου των σεβαστών πατέρων που τον πρεσβεύουν.Αξιος κύριε Τσακίρογλου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Εφτασαν λοιπον κι εκει ..Σε παρασκηνιακες ενοχλησεις, με ΔΩΡΑ , αλλα και ΥΒΡΕΙΣ!!! ΜΠΡΑΒΟ π.ΘΕΟΔΩΡΕ ..Συγχαρητηρια!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ανώνυμος11/7/18, 11:57 μ.μ.

  διότι δὲν ταιριάζει μὲ τὴν νεόκοπη Οἰκονομία ποὺ αὐτοὶ θέλουν νὰ ἐφαρμόζουν οἱ πατέρες τῆς Θεσσαλονίκης μὲ τοὺς συμμάχους του, ποὺ μὲ δόντια καὶ μὲ νύχια προσπαθοῦν νὰ ἐπηρεάσουν πιστοὺς μὲ δῶρα, δημοσιεύματα καὶ τηλεφωνήματα ἐπαινετικά, ὑβριστικὰ ἢ ἐκβιαστικά, ὥστε νὰ τοὺς ἀκολουθήσουν.

  Δεν ντρέπεστε!!! Είστε απαράδεκτοι..
  Και δεν με ενδιαφέρει αν το δημοσιεύσετε..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ρε αλήτη ! μαφιόζε Σημάτη ! Λέγε ονόματα και στοιχεία αυτών που δωροδόκησε ο π. Θεόδωρος ! Αρχιμαφιόζε Ιησουίτη !

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Ανώνυμος12/7/18, 7:07 π.μ.

  Μπορείτε να πιστέψετε ότι οπαδοί του π. Θεοδώρου κατηγορούν τον π Ευθυμιο ως πλανεμενο και σχισματικο τη στιγμή που έρχονται στα λόγια του και τηρούν εστω και με λαθεμένο τρόπο την αποτειχιση! Τους έχει θολώσει το νου ο εγωισμος και η έπαρση σε σημείο να μην αναγνωρίζουν κανένα ίχνος αγώνα σ αυτόν τον άνθρωπο που θυσίασε τα πάντα για τον Χριστό. Θα λάβουν όμως όλοι αυτοί την πρέπουσα απάντηση απο το Θεό!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αν θέλει ο π. Θεόδωρος μπορεί να μας ζητήσει e-mail και κείμενα που μας εστάλησαν, για να διαπιστώσει ποιοί συνεργάτες-φἰλοι του υβρίζουν και τον εκθέτουν. Αν και τους γνωρίζει από άλλες ενέργειες-κείμενα, αλλά δεν τους αποδοκιμάζει, ταυτιζόμενος με υβριστές.

   Διαγραφή
 6. Ρέ αλήτη, δεν τό έχεις καταλάβει οτι ο π. Θεόδωρος σάς έχει χεσμένους μία συμμορία μαφιόζων του υπόκοσμου ; Δεν πρόκειται νά ασχοληθεί μαζί σας . Μαζί σας πρέπει νά ασχοληθεί ο π. Ευθύμιος για νά ξεβρωμίσει ο τόπος . Στόν βαθμό που δεν ασχολείται συμμετέχει και ο ίδιος . Είσαι παραβάτης του ποινικού κώδικα , αλλά ποιός λερώνει τά χέρια του ! Γιατί αυτός που σου τά ψιθύρισε φοβάται νά τά καταγγείλλει δημόσια ; Και εσύ τί κάνεις ; τον προστατεύεις ; αρχικουτσομπόλη ! Ψιθυριστή !

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ανώνυμος12/7/18, 11:42 π.μ.

   Μα υπαρχει μεγαλυτερη αποδειξη για του λογου το αληθες της Π.Π. απο τις υβρεις και τον βοθρο των εκφρασεων της κ. Λωριτου; Τον Τσακιρογλου τον εβγαλε Παλαιοημεεολογιτη σχισματικο, τον Ριζο σχισματικο, τον Σηματη... ας μην τα επαναλαμβανω. Ο κ. Κερμενιωτης μαλιστα υβριζει παντου τον π. Ευθυμιο ως πλανεμενο και επικινδυνο και τους παραπανω ως σχισματικους. Και οι πατερες της θεσσαλονικης κανουν οτι δεν ξερουν. Με τετοιους ανθρωους συνεργαζονται. Το ονομα μου δεν το γραφω γιατι θα με παρει και μενα η μπορα. Αλλα δεν μπορουμε πια να βλεπουμε τετοια πραγματα απο Χριστιανους. Ακομα και αν δεν συμφωνουμε με αυτα που λενε οι εν λογω κυριοι δεν μπορουμε να τους διαβαλλουμε δημοσιως με τετοια λογια. Π. Θεοδωρε μαζεψε τους, γιατι θα μας νομιζουν ολους ως τετοιου ειδους.

   Διαγραφή
  2. Ανώνυμος12/7/18, 1:56 μ.μ.

   Τι τροποπος συμπεριφορας για ορθοδοξη ειναι αυτος ελενιτσα? Πολλα νευρακια😡 Μηπως τα βραδακια δεν περνας καλα? Λεω μηπως ? Αλλοιως δεν εξηγειτε ο τρπος σου . Καλη μετανοια ελενιτσα . 💘

   Διαγραφή
 7. Για το ονομα του Θεού! Λίγη αγάπη και διακριτικοτητα στις εκφράσεις, αδελφοί !

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Ανώνυμος12/7/18, 8:35 μ.μ.

  Η αποτείχιση συμβαδίζει με τα έργα μου,ο Χριστός είπε και απο τα έργα μας,θα μας κρίνει,πόσο φοβάμαι ο Κύριος και θεός μου,μου πεί υποκριτά Η.Δ., η στολή σου είναι βρόμικη,εύγα απο το τραπέζι της βασιλειας μου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Ανώνυμος13/7/18, 2:46 μ.μ.

  Ανοίξω το στόμα μου και πληρωθησεται πνευματος ψάλλουμε οι Ορθόδοξοι ανά τον κόσμο. Η κυρία Λωριτου το ανοίγει και βγαίνει βόθρος, συγνώμη για τη φράση μου. Παρακαλώ μη ρίχνετε το επίπεδο σας και ασχολείστε με τέτοιους αρρωστημένους τύπους

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Το περιεχόμενο των επώνυμων άρθρων ενδέχεται να μη συμπίπτει με τις απόψεις και θέσεις του Ιστολογίου.