Τρίτη, 31 Ιουλίου 2018

Ο «ακραίος» κυρ Φώτης Κόντογλου και οι αντι-Οικουμενιστές!


Ὁ «ακραίος» κυρ Φώτης Κόντογλου

Τοῦ Ἀδαμάντιου Τσακίρογλου

ν ἐξετάσει κανεὶς προσεκτικὰ τὴν ἐπιχειρηματολογία τῶν ἀντι-οικουμενιστῶν καὶ προσφάτως τῶν λεγομένων «οἰκονομιστῶν εἰρηνοποιῶν» μία ἀπὸ τὶς πιὸ τραγικὲς διαπιστώσεις ποὺ θὰ κάνει, εἶναι τὸ γεγονός, ὅτι ἡ ἐπιχειρηματολογία τους σὲ μερικὰ σημεῖα δὲν διαφέρει καθόλου ἀπὸ αὐτὴν τῶν Οἰκουμενιστῶν.
Ὅπως οἱ Οἰκουμενιστὲς παραποιοῦν τὴν διδασκαλία τῶν Ἁγίων γιὰ νὰ στηρίξουν τὴν στάση τους, ὅπως οἱ Οἰκουμενιστὲς στηρίζουν τὴν δεσποτοκρατία, ὅπως οἱ Οἰκουμενιστὲς δὲν δέχονται τὸν διάλογο καὶ ὅπως οἱ Οἰκουμενιστὲς χαρακτηρίζουν –αὐθαίρετα καὶ ἄνευ πατερικῶν ἐπιχειρημάτων– τοὺς διαφωνοῦντες μὲ αὐτοὺς ὡς ἀκραίους, ἐξαπολύοντας παράλληλα κατηγορίες ποὺ παίρνουν τὸν χαρακτῆρα τῆς συκοφαντίας.
Μία ἀπὸ αὐτὲς τὶς συκοφαντίες εἶναι, ὅτι οἱ ἀκολουθοῦντες τὴν ἀκρίβεια στὴν καταπολέμηση τῆς αἵρεσης θεωροῦν ὅτι ὅλες οἱ αὐτοκέφαλες Ἐκκλησίες ἔχουν πέσει στὴν αἵρεση. Καὶ φυσικὰ αὐτὸ ἀποτελεῖ συκοφαντία, πρῶτον διότι κανεὶς δὲν τὸ ἔχει διατυπώσει καὶ ὑποστηρίξει καὶ δεύτερον διότι οἱ ἀντιοικουμενιστὲς στηρίζουν τὴν συκοφαντία αὐτὴ στὴν ἀντιπατερικὴ ταυτοποίηση Ἐκκλησίας καὶ Ἐπισκόπου, ἀκόμα κι ἂν αὐτὸς δὲν ἐπισκοπεῖ. Ὅμως κατὰ τὴν ἁγιοπατερικὴ διδασκαλία, Ἐκκλησία ὑπάρχει ἐκεῖ ποὺ ὑπάρχει ἡ Ἀλήθεια μὲ ἢ ἄνευ ἐπισκόπου. Ἡ Ἀλήθεια προσδιορίζει τὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ κι ὄχι ὁ Ἐπίσκοπος. Διότι ἂν τὴν προσδιόριζε ὁ Ἐπίσκοπος αὐτὸ θὰ σήμαινε, ὅτι σὲ ὅλες τῆς ἐποχὲς ἐπικράτησης τῆς ὁποιαδήποτε αἱρέσεως θὰ εἶχε πάψει νὰ ὑπάρχει Ἐκκλησία.
Αὐτὴ ἡ δυτικόφερτη, δικανική, ὀρθολογιστικὴ καὶ μὴ ἁγιοπατερικὴ θεώρηση τῆς φύσεως τῆς Ἐκκλησίας ἀπὸ τοὺς (ἀντι)οἰκουμενιστὲς καλλιεργεῖται ἐδῶ καὶ δεκαετίες. Καὶ δὲν τὴν κατάδειξαν μόνο ἅγιοι καὶ φωτισμένοι ρασοφόροι ἀλλὰ καὶ ἁπλοὶ λαϊκοί. Ἕνας ἀπὸ αὐτοὺς ἦταν ὁ Φώτης Κόντογλου. Ὁ Φώτης Κόντογλου δὲν ἦταν οὔτε πατέρας, οὔτε διδάσκαλος τῆς
Ἐκκλησίας. Πόνεσε ὅμως καὶ ὑπέφερε γιὰ τὴν Ἐκκλησία καὶ τὸ κυριότερο: Δὲν μάσησε τὰ λόγια του, δὲν σιώπησε καὶ προπάντων ἦταν συνεπής. Οἱ λόγοι του, τὰ γραπτά του ἦταν προφητικὰ καὶ παραμένουν ἐπίκαιρα, μιᾶς καὶ ἀπὸ νωρὶς κατάλαβε ποὺ ὁδηγοῦνταν τὰ ἐκκλησιαστικὰ πράγματα. Ὡς πρὸς τὸ θέμα, λοιπόν, τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῆς πτώσης Της ἢ μὴ λέγει ὁ κυρ Φώτης στὸ βιβλίο του «Ἀσάλευτο Θεμέλιο» 1993, στὸ πρώτο κεφάλαιο μὲ τίτλο «Οἱ ἀνάξιοι κληρικοὶ βλάπτουν τὴν Ἐκκλησία:
«Πάντα σὲ κάθε ἐποχὴ ὑπῆρχαν οἱ ἀνάξιοι κληρικοὶ κοντὰ στοὺς ἁγίους ρασοφόρους. Ἀλλὰ σήμερα τὸ πρᾶγμα χειροτέρεψε κατὰ πολύ. Μία ἀπὸ τὶς πολλὲς αἰτίες ἀυτῆς τῆς θλιβερῆς καταστάσεως εἶναι, τὸ ὅτι γίνονται συχνὰ κληρικοὶ κάποιοι ἄνθρωποι ποὺ δὲν ἔχουν κλίση στὴν θρησκεία καὶ ποὺ γι’ αὐτοὺς τὸ ρασοφορεῖν εἶναι ἕνα ἐπάγγελμα. Ὁ ἱερεὺς ὄχι μονάχα πρέπει νὰ ἔχει κλίση στὴ θρησκεία, ἀλλὰ νὰ φλέγεται ἀπὸ πίστη καὶ ἀγάπη πρὸς τὰ θεῖα, νὰ εἶναι “τ πνεύματι ζέων“ ὅπως λέγει ὁ εὐαγγελιστὴς Λουκᾶς. Καὶ νὰ τελεῖ τὴν θείαν μυσταγωγίαν μὲ τέτοια κατάνυξη, ποὺ πολλὲς φορὲς νὰ δακρύζει μπροστὰ στὴν Ἁγία Τράπεζα, ἱερουργώντας μὲ φόβο καὶ τρόμο. Ἐνῶ πολλοὶ ἀπὸ τοὺς πολλοὺς ρασοφόρους, ἀντὶ ἡ εὐσέβειά τους καὶ ἡ κατάνυξή τους νὰ συνεπάρη τοὺς ἐκκλησιαζομένους, τοὺς παγώνει ἡ ἀπονία, ἡ ἀδιαφορία καὶ ἡ ψυχρότητα μὲ τὴν ὁποία ἐκτελοῦν τὶς ἱεροτελεστίες...
Ἐπειδή, λοιπόν, λείψανε, ἀπὸ τὴν Ἐκκλησίαν μας οἱ ἱερωμένοι ποὺ ἔχουν φωτιὰ μέσα τους, ἡ Ἐκκλησία αὐτὴ δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ βραδυπορῆ ἀσυγκίνητη καὶ ἀδιάφορη γιὰ ὅσα ἔπρεπε νὰ τὴν ἐνδιαφέρουν ζωηρά, ἀδιάφορη γιὰ τὸ ὅτι τὸ ποίμνιό της σκανδαλίζεται καὶ δοκιμάζεται σκληρὰ ἀπὸ τὰ καμώματα μερικῶν ἱερωμένων, ἀδιάφορη γιὰ τὴν παραμόρφωση τῆς ἱερᾶς παραδόσεως, ἀδιάφορη γιὰ τὰ τέκνα της ποὺ τὴν ἀρνοῦνται, γιὰ νὰ πυκνώσουν τὶς τάξεις τῶν αἱρετικῶν, μὲ κίνδυνο  αὐτὴ ἡ αἱμοραγία της νὰ καταντήση θανάσιμη γι’ αὐτήν...
Ἡ θεραπεία βρίσκεται στὰ χέρια της καὶ εἶναι ἡ κάθαρσή της ἀπὸ στοιχεῖα κακὰ καὶ ἀνάξια γιὰ τὴν ὕψιστη ἀποστολή τους... Τότε θὰ λείψει αὐτὸ τὸ θανατερὸ μούδιασμα, ποὺ τὴν κατέχει σήμερα κι ἡ ἀπίστευτη ἀδιαφορία της γιὰ ὅσα τὴν ἀφοροῦν,ἀκόμα καὶ γιὰ ζητήματα ζωῆς καὶ θανάτου γι’ αὐτήν. Οἱ καλοὶ ἐκπρόσωποί της θά στέκονται ἀνύστακτοι φρουροί της, ἡμέρας καὶ νυκτός, καὶ σ’ αὐτοὺς θὰ ἀναπαύεται ἡ γεραρὰ Μητέρα τους, καὶ τότε θὰ λάμψει τὸ ἀνέσπερο φῶς τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως... Ἀλλά “ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ βιάζεται καὶ οἱ βιασταὶ ἁρπάζουσιν αὐτήν“.
Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ πρέπει νὰ ἔχει ὑπηρέτες ποὺ νὰ εἶναι ἀφοσιωμένοι σ’ αὐτὴ καὶ ἔτοιμοι γιὰ θυσίες, κατὰ τὸ ματωμένο ὑπόδειγμα τοῦ σταυρωμένου ἀρχηγοῦ της.
Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ πρέπει νὰ ὑπηρετῆται καὶ νὰ φυλάγεται ἀπὸ ψυχὲς ἡρωϊκές, ποὺ νὰ εἶναι ἔτοιμες ὄχι μόνο γιὰ θυσίες ὑλικὲς καὶ σωματικές, ἀλλὰ καὶ γιὰ πνευματικές, ποὺ εἶναι ἴσως οἱ πιὸ δύσκολες. Τέτοιες θυσίες εἶναι τὸ νὰ ταπεινώνεται ὁ ἕνας μπροστὰ στὸν ἄλλο, τὸ νὰ μὴ λογαριάζη τὸ συμφέρον του, τὸ νὰ βάζη τὸ καλὸ καὶ τὴν προκοπὴ τῆς Ἐκκλησίας ἀπάνω ἀπὸ τὴν δική του, τὸ νὰ θυσιάζεται ὡς ὁ καλὸς ποιμὴν γιὰ τὰ πρόβατα τοῦ Χριστοῦ κ.τ...
Πιστεύουμε ὅτι ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία εἶναι ὁ φύλακας τῆς Ἀλήθειας τοῦ Χριστοῦ, ὁ μόνος φύλακας. Ἂν φανοῦμε ἀνάξιοι νὰ ἔχουμε αὐτὸν τὸν θησαυρό, θὰ τὸν χάσουμε, θὰ τὸν πάρη ὁ Κύριος ἀπὸ τὰ χέρια μας, ὅπως ἀπέστρεψε τὸ πρόσωπό Του, τὸν παλαιὸ καιρό, ἀπὸ τοὺς Ἑβραίους».

Πρὶν ἀπὸ 60 χρόνια, λοιπόν, ὁ Φώτης Κόντογλου, γράφει, ὅτι ἂν οἱ ταγοὶ τῆς Ἐκκλησίας –γιατὶ γι’ αὐτοὺς μιλάει– δὲν φανοῦν ἀντάξιοι τῆς ἀποστολῆς τους, δὲν θυσιαστοῦν, δὲν δώσουν σῶμα καὶ ψυχὴ γιὰ τὴν προστασία τοῦ ποιμνίου καὶ τῆς Ἀλήθειας, δὲν ἀπομονώσουν τὰ κακὰ καὶ νοσηρὰ στοιχεῖα ποὺ προκαλοῦν θανάσιμη αἱμοραγία στοὺς κόλπους τῆς Ἐκκλησίας, δὲν προστατεύσουν τὴν ἁγιοπατερικὴ παράδοση καὶ διδασκαλία –πράγματα ποὺ ὅλα σήμερα, δυστυχῶς, ἐπαληθεύονται–, ἡ Ἐκκλησία θὰ παρθεῖ ἀπὸ τὰ χέρια ἡμῶν τῶν ἀναξίων καὶ θὰ δοθεῖ ἀλλοῦ. Τὸ ἀκοῦνε αὐτὸ οἱ κάτοχοι ἀξιωμάτων, τίτλων καὶ πρωτείων τιμῶν; Θὰ παρθεῖ ἀπὸ τὰ χέρια ἡμῶν τῶν ἀναξίων καὶ θὰ δοθεῖ ἀλλοῦ.
Ἀκραῖος καὶ ὁ Φώτης Κόντογλου; Σχισματικὸς καὶ ὁ Φώτης Κόντογλου; Ἀρνητὴς τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῶν Ἐπισκόπων ὁ Φώτης Κόντογλου; Τρώει τὶς σάρκες τῶν ἀδελφῶν του ὁ Φώτης ὁ Κόντογλου; Μάλιστα ὁ Φώτης Κόντογλου χρησιμοποιεῖ πιὸ σκληρὲς ἐκφράσεις ἀπὸ τὴν μόλυνση μέσῳ τῆς κοινωνίας μὲ τὴν αἵρεση ποὺ χρησιμοποιοῦν οἱ ὑποτιθέμενοι «ἀκραῖοι»: «θανάσιμη αἱμοραγία», «θανατερὸ μούδιασμα». Καὶ κυρίως μιλάει γιὰ κάθαρση καὶ ὄχι γιὰ «Οἰκονομία», γιὰ χριστέμπορους, στυγνοὺς ἐπαγγελματίες ἱερεῖς καὶ ὄχι γιὰ εὐσεβεῖς, τοὺς ὁποίους ἀναζητεῖ καὶ δὲν βρίσκει, διότι ἂν ὑπῆρχαν δὲν θὰ ἔγραφε πρὶν ἀπὸ περίπου 30(!) χρόνια «ἔλειψαν».
Καὶ εἶχε δίκιο! Πόσο πραγματικὰ ὄχι μόνο ἔλειψαν ἀλλὰ καὶ λείπουν πραγματικοὶ (ἀρχι)ἱερεῖς! Πόσο δίκιο εἶχε ὁ «ἀκραῖος» κυρ Φώτης ὁ Κόντογλου!
Ἀδαμάντιος Τσακίρογλου

9 σχόλια:

 1. Ωραιότατο και με μεγάλες αλήθειες το άρθρο σας αγαπητέ κύριε Τσακίρογλου.Η Παναγία μαζί σας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ανώνυμος1/8/18, 9:46 π.μ.

  Κύριε Τσακίρογλου, όταν το ύφος και ο τόνος ενός κειμένου ή ενός αδερφου αποδεικνύεται οτι ενοχλεί περισσοτερο και δεν ενοχλουν στον ιδιο βαθμο τα ψεματα και οι διαστρεβλώσεις των λόγων των Αγίων μας τότε καταλαβαίνουμε οτι στον χωρο περισσεύει η υποκρισία και η ψευδαδελφία. Αλλα Δοξα τω Θεώ εκπαιδευομαστε στην υπομονή και την εμπιστοσύνη στην Πρόνοια του Θεού μας, δεν απογοητευόμαστε παρα ανδρωνόμαστε για τις δυσκολες εποχες που έρχονται.

  Α.Να.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ανώνυμος1/8/18, 11:25 π.μ.

  Πείτε μας κύριε ποιες κατά τη γνώμη σας αυτοκέφαλες δεν έχουν πέσει σε αίρεση;
  Της Βουλγαρίας; Της Γεωργίας; Της Σερβίας; Της Ρωσίας; Της Αντιοχείας; Της Ρουμανίας; Κλπ.... Για πείτε μας ποιά;
  Όχι τίποτε άλλο να πάμε κι εμείς που έχουμε να πάμε 1,5 χρόνο. Έχουμε εκπροσώπους όλων των πατριαρχείων εδώ στα εξωτερικά.
  Για πείτε μας.... Γιατί ο εκπρόσωπος του Φαναρίου δήλωσε ότι οι αποφάσεις του Κολυμπαρίου είναι δεσμευτικές για όλους τους Ορθόδοξους κι ο Θεόφιλος Ιεροσολύμων δήλωσε (σε απόλυτη συμφωνία με τους Κανόνες και τη διδασκαλία της Εκκλησίας) ότι δεν έχει καμία σημασία αν κάποιοι δεν συμμετείχαν ή διαφωνούν αφού διατηρούν Εκκλησιαστική Κοινωνία με τους συμμετέχοντες και συμφωνουντες.

  Για πείτε μας λοιπόν....Ποιές αυτοκέφαλες δεν έπεσαν σε αίρεση;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ανώνυμος1/8/18, 1:04 μ.μ.

  Aς απαντήσει στον αδελφό κάποιος πατέρας, κάποιος κληρικός ή μοναχός, κάποιος μη φανατικός, σχισματικός ή πλανεμένος που έχει κάνει σέκτα! Ας απαντήσει κάποιος τέλος πάντων. Υποφέρει η Ομογένεια, οι αδελφοί μας στο εξωτερικό αλλά και στο εσωτερικό, καθώς χρειάζεται χιλιόμετρα να κάνεις για να βρεις αποτειχισμένο κληρικό. Αναμένουμε.....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Αγαπητοί μου έχω την εντύπωση ότι δυσνοησατε τα λεγόμενά μου. Οι εκπρόσωποι των Εκκλησιων,Επίσκοποι και ιερείς,είτε έπεσαν στην αίρεση είτε την υποστηριζουν με την δειλη και αντί ομολογιακή στάση τους,μιας και αντί να την καταδικάσουν κοινωνούν μαζί της, παρασυροντας και το άμοιρο ποιμνιο. Αυτο είναι ιδιαίτερα στο εξωτερικό η τραγική διαπιστωση. Η Εκκλησία όμως του Χριστού ποτέ δεν πέφτει σε αίρεση διότι είναι πάντα με την Αλήθεια. Κατά τον Άγιο Μάξιμο ακόμα και δύο-τρεις να έχουν απομεινει πιστοί στην Αλήθεια, αυτοί αποτελούν Εκκλησία.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Ανώνυμος1/8/18, 7:03 μ.μ.

  "Μία ἀπὸ αὐτὲς τὶς συκοφαντίες εἶναι, ὅτι οἱ ἀκολουθοῦντες τὴν ἀκρίβεια στὴν καταπολέμηση τῆς αἵρεσης θεωροῦν ὅτι ὅλες οἱ αὐτοκέφαλες Ἐκκλησίες ἔχουν πέσει στὴν αἵρεση. Καὶ φυσικὰ αὐτὸ ἀποτελεῖ συκοφαντία, πρῶτον διότι κανεὶς δὲν τὸ ἔχει διατυπώσει καὶ ὑποστηρίξει....

  Διορθωστε το γραπτό σας λοιπόν. Μιλάτε για τις αυτοκέφαλες εδώ, όχι για την Εκκλησία του Χριστού. Δεν παρανοησαμε τίποτε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ανώνυμος1/8/18, 9:50 μ.μ.

   σιγά αδερφοι με τον προστακτικό σας τόνο, δεν εχει κάνει λάθος ο κ. Τσακίρογλου γιατι εξηγει παρακάτω τι εννοει. εσεις να ζητησετε συγνώμη που παρανοήσατε επειδη μια παράγραφο την διαβάζετε επιλεκτικα απο την αρχη μεχρι την μεση, ενω ειθισται η αναγνωση να προχωρει μεχρι το τελος για να βγαλεις το νοημα...δεξιότητες δημοτικου!

   Διαγραφή
 7. Ανώνυμος1/8/18, 9:18 μ.μ.

  ΞΈΡΕΤΕ ΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΧΕΙ ΑΡΧΗ-ΜΕΣΗ -ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ...ΤΟ ΝΑ ΠΕΡΝΕΤΕ ΕΝΑ ΚΟΜΜΑΤΙ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΠΙΟ ΠΑΝΩ Ή ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΙ ΕΝΝΟΕΙ Ο ΣΥΓΓΡΑΦΕΑς ΠΑΡΑ ΝΑ ΑΠΟΜΟΝΩΝΕΤΕ ΓΙΑΤΙ ΕΤΣΙ ΣΑς ΣΥΜΦΕΡΕΙ ΕΙΝΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑΚΤΙΚΗ ΠΟΝΗΡΗ ΚΑΙ ΥΣΤΕΡΟΒΟΥΛΗ. ΛΕΕΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΣΤΕ: διότι οἱ ἀντιοικουμενιστὲς στηρίζουν τὴν συκοφαντία αὐτὴ στὴν ἀντιπατερικὴ ταυτοποίηση Ἐκκλησίας καὶ Ἐπισκόπου, ἀκόμα κι ἂν αὐτὸς δὲν ἐπισκοπεῖ. Ὅμως κατὰ τὴν ἁγιοπατερικὴ διδασκαλία, Ἐκκλησία ὑπάρχει ἐκεῖ ποὺ ὑπάρχει ἡ Ἀλήθεια μὲ ἢ ἄνευ ἐπισκόπου. Ἡ Ἀλήθεια προσδιορίζει τὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ κι ὄχι ὁ Ἐπίσκοπος. Διότι ἂν τὴν προσδιόριζε ὁ Ἐπίσκοπος αὐτὸ θὰ σήμαινε, ὅτι σὲ ὅλες τῆς ἐποχὲς ἐπικράτησης τῆς ὁποιαδήποτε αἱρέσεως θὰ εἶχε πάψει νὰ ὑπάρχει Ἐκκλησία.

  ΠΙΟ ΚΑΤΑΝΟΗΤΟΣ ΚΑΙ ΠΙΟ ΞΕΚΑΘΑΡΟΣ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ...ΜΑΘΕΤΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΣΩΣΤΑ. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΣΚΟΛΟ: ΞΕΚΙΝΑΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΕΝΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΦΤΑΝΕΤΕ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Ανώνυμος3/8/18, 11:42 π.μ.

  Καθ'οσον ο μολυσμος ερχεται απο την αμβλυνση των σχεσεων με τους αιρετικους και αιρετιζοντες ,οσο μπορειτε ,αντιδραση και ενημερωση των γυρω μας αφου πρωτιστα ενημερωθουμε οι ιδιοι καλως .Αναρμοδιως και ολως αδελφικως και με ευλογησον στους προβληματισμενους 11,25π.μ.01-08-18.Την βασιλικην προς ωρας οδον διχως αγωνια ταραχη ενθουσιασμο απογοητευση αλλα με προσευχη κατα την δυναμιν του καθενος και επειδη [ο ΘΕΟΣ ΔΕΝ ΠΕΘΑΝΕ- ΘΕΟΣ ΖΩΝΤΩΝ-]ΘΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ( 7000 ανδρες δεν εκαμψαν γονυ τη βααλ).Εχετε πνευματικους ,τι λενε επ' αυτου .ΜΙΑ ΣΚΕΨΗ,Στους κοντινους ιερεις ορθοδοξους ρωτηστε ποια η θεση τους για τη συνοδο του Κολυμπαριου .ΕΙΝΑΙ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ .Συζητηστε το μαζι τους αλλα να εισθε διαβασμενοι και προετοιμασμενοι .Ισως αν δεν σας γνωριζουν να μην απαντησουν αμεσως ισως φοβουνται,εσεις επιμεινετε βρειτε τροπο να σας απαντησουν.Αν η απαντηση σας αναπαυει,αν δεν την αποδεχονται την Κολυμπαριο ,αν αντιδρουν στον οικουμενισμο, τοτε μη σκεπτεσθε αν ''μνημονευουν'' ,δεχεται η εκκλησια τα Μυστηρια εγκυρα ως μη καταδικασθεντες απο Συνοδο ,ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΤΕ ΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ, δ Ι α Σ τ Α υ Ρ ω Σ τ Ε τ Ο -πακαλουμε-.Μακαρι να βρεθη το τελειο . Γνωριζετε σαφως οτι ο χωρισμος απο τον 'κοσμο' γινεται 'τοπικα' και' τροπικα' κατα τους Αγιους μας.Συμμελετη καμνωμε σε γνωστα και ομοια για ολους μας θεματα και προβληματισμους, δεν συμβουλευουμε και παλιν συγνωμην αδελφοι.ΚΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΑ,ΚΑΛΟΝ ΑΓΩΝΑ ,ΚΑΛΗ ΜΕΤΑΝΟΙΑ.Οσον αφορα τους Κολυμπαριζοντες οσο ψηλα και αν στεκονται(ποιος ειναι ψηλοτερα απ'την Αληθεια και ποιος μπορει να την αποκρυψη)τιποτε δεν μπορουν να επιβαλλουν εντος της του ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ(διωκουμενη ,πολεμουμενη ,κατατρεγμενη ,Μαρτυρει και παντα Νικα και θριαμβευει ,κατα τον χρυσορημονα ,του Χριστου γαρ σωμα) τιποτε το επιβεβλημενο δεν ειναι ελευθερο και ο ΧΡΙΣΤΟΣ ειναι, ηταν, θα ειναι, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ εις τους αιωνες,κατα τον ΛΟΓΟΝ ΤΟΥ.Μεσα μας ΧΡΙΣΤΟΣ για παντα και εξω μας ΧΡΙΣΤΟΣ για παντα .

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Το περιεχόμενο των επώνυμων άρθρων ενδέχεται να μη συμπίπτει με τις απόψεις και θέσεις του Ιστολογίου.