Κυριακή, 7 Οκτωβρίου 2018

Για να μαθαίνουν κάποιοι: Γιά ποιόν λόγο δημιουργήθηκε η ΡΟΕΔ;


Ὁ Μητροπ. Ἀντώνιος μέχρι τόν θάνατό του (1936), ἦταν σέ κοινωνία μέ ὅλα τά Πατριαρχεῖα καί τῆς τοπικές Ἐκκλησίες, ἐκτός τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας. Εἶναι χαρακτηριστικό, ὅτι ὁ δεύτερος στήν ἱεραρχία τῆς ΡΟΕΔ Ἀρχιεπίσκοπος Κίσενεφ Ἀναστάσιος, ἔπειτα Μητροπολίτης, συμμετεῖχε στό Πανορθόδοξο Συνέδριο τοῦ 1923 ὑπό τόν Μελέτιο Μεταξάκη καί τό 1934 χειροτόνησε τόν Πατριάρχη Ἱεροσολύμων Τιμόθεο.


Αντωνίου Μάρκου, Θεολόγου


(Ὅπως πληροφορηθήκαμε ὁ καθηγητὴς Ἀντ. Μάρκου εἶναι
πρώην Ματθαιϊκὸς καὶ νῦν μέλος τῶν Γ.Ο.Χ. Καλλινίκου!)

Η ΡΟΕΔ εἶναι ἕνα δημιούργημα πολιτικῆς σκοπιμότητος. Προέκυψε ἐπειδή ὁ ἱδρυτής της, φιλομοναρχικός Μητροπ. Κιέβου Ἀντώνιος (Κραποβίτσκυ, + 1936), ἀπέτυχε νά ἐκλεγεῖ Πατριάρχης Μόσχας τό 1917 (ἐνῶ εἶχε ἐξασφαλίσει τίς ψήφους τῶν περισσοτέρων μελῶν τῆς Πανρωσικῆς Συνόδου, διότι ἡ ἐκλογή ἔγινε μέ κλήρο) καί ὑποχρεώθηκε νά διαφύγει στή Δύση, ὅπου ὀργάνωσε τήν ΡΟΕΔ καί ἐργάσθηκε γιά τήν παλινόρθωση τῆς Δυναστείας τῶν Ρωμανώφ στή Ρωσία.

   Τό σχίσμα στή Ρωσική Ἐκκλησία κυοφορήθηκε ἤδη ἀπό τό 1917, ἔτος συγκλήσεως τῆς τοπικῆς Πανρωσικῆς Συνόδου. Ἡ Σύνοδος συγκλήθηκε τήν 15η Αὐγούστου 1917 στή Μόσχα, στόν Καθεδρικό Ναό Κοιμ. Θεοτόκου Κρεμλίνου, ὑπό τήν προεδρία τοῦ

ἔχοντος τά πρεσβεία Μητροπ. Κιέβου Βλαδιμήρου (Ἱερομάρτυρος, + 1918). Ἀσχολήθηκε μεταξύ ἄλλων καί μέ τό θέμα τῆς ἀνασυστάσεως ἤ μή τοῦ Πατριαρχείου, τό ὁποῖο εἶχε καταργηθεῖ ἀπό τόν Μεγάλο Πέτρο (1721).
Τίς μακρές συζητήσεις ἐπίσπευσαν οἱ ραδγαῖες πολιτικές ἐξελίξεις, ἡ Ὀκτωβριανή – δηλαδή - Ἐπανάσταση τῶν Μπολσεβίκων καί ἡ ἐπικράτηση τοῦ Λένιν. Κατά τήν κρίσιμη ψηφοφορία τῆς 30ης Ὀκτωβρίου 1917, ἐπί 317 παρόντων μελῶν, ψήφισαν 265, ἀπό τούς ὁποίους 141 ὑπέρ καί 112 κατά τῆς ἐπανιδρύσεως τοῦ Πατριαρχείου. Στή συνέχεια ἡ Σύνοδος προχώρησε σέ ἐκλογή Πατριάρχου, μέ πρόταση τοῦ Καθηγητοῦ Σοκόλωφ. Κατά τήν ψηφοφορία ἔλαβαν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Χαρκόβου Ἀντώνιος 101 ψήφους, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Νόβγκοροντ Ἀρσένιος 27 καί ὁ Μητροπολίτης Κρουτίτσης Τύχων 25.
Ἡ τελική ἐκλογή ἔγινε μέ κλῆρο, ἐνώπιον τῆς Εἰκόνος τῆς Παναγίας τοῦ Βλαδιμήρ. Ἐκλεκτός τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ δέν ἦταν ὁ ἐκλεκτός τοῦ σώματος τῆς Συνόδου Ἀρχιεπίσκοπος Ἀντώνιος, ἀλλά ὁ Μητροπολίτης Τύχων. Ὅπως γράφτηκε χαρακτηριστικά, "δέν ἐξελέγη ὁ "ἐξυπνότερος" Ἀρχιεπίσκοπος Ἀντώνιος, οὔτε ὁ "αὐστηρότερος" Ἀρχιεπίσκοπος Ἀρσένιος, ἀλλά ὁ "μετριοπαθής" καί "εὐγενής" Μητροπολίτης Τύχων" (ἀπό τόν Βίο τοῦ Ἱερομάρτυρος Βίκτωρος Ἐπισκόπου Βιάτκας, + 1934). Ἀναδείχθηκε Πατριάρχης Μόσχας καί πάσης Ρωσίας μέ κλῆρο πού τράβηξε ὁ γηραιός Ἱερομόναχος Ἀλέξιος καί παρέδωσε στόν προεδρεύοντα Μητροπ. Κιέβου Βλαδίμηρο.
Ὁ Τύχων ἐνθρονίσθηκε στή Μητρόπολη τῆς Ρωσικῆς Ὀρθοδοξίας, τόν Καθεδρικό Ναό Κοιμ. Θεοτόκου Κρεμλίνου, τήν 29η Νοεμβρίου 1917.


Ἡ ἐκλογή τοῦ Τύχωνος δυσαρέστησε τόν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀντώνιο (τόν ὁποῖο πάντως ὁ Πατριάρχης Τύχων προήγαγε σέ Μητροπολίτη Κιέβου).
Ὁ Τύχων ἤθελε τήν Ρωσική Ἐκκλησία ἀπολύτως ἀνεξάρτητη ἀπό τήν Σοβιετική Πολιτεία καί γι' αὐτό δέν ταυτίσθηκε ὁ ἴδιος σάν πρόσωπο καί σάν ἡγέτης τῆς Ἐκκλησίας μέ τόν Τσαρισμό, ἀλλά τήρησε ἀποστάσεις ἀπό τήν φιλομοναρχική πλευρά τῆς ὁποίας ἡγεῖτο ὁ Μητροπ. Ἀντώνιος.
Στή συνέχεια ὁ Μητροπ. Ἀντώνιος διέφυγε στή Δύση. Τό 1921 μέ τήν ἄδεια τῆς Γιουγκοσλαβικῆς Κυβερνήσεως καί τήν ὑποστήριξη τοῦ Πατριαρχείου Σερβίας, συγκάλεσε στό Κάρλοβιτς τῆς Σερβίας Σύνοδο τῶν Ρώσων Ἐπισκόπων πού εἶχαν διαφύγει στό ἐξωτερικό (περίπου 20). Ἡ Σύνοδος αὐτή εἶναι ἡ ἱδρυτική τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας τῆς Διασπορᾶς, ὑπάρχει ὅμως καί μία ἀπόφασή της πού ἀποδεικνύει τόν πραγματικό λόγο τῆς δημιουργίας της ΡΟΕΔ. Ἡ Σύνοδος τοῦ Κάρλοβιτς ἀποφάσισε τήν παλινόρθωση τῆς Δυναστείας τῶν Ρωμανώφ. Αὐτό δέν ἦταν ἐκκλησιαστική, ἀλλά πολιτική ἀπόφαση.

Μέ τήν ταύτισή της ἡ ΡΟΕΔ μέ τόν Τσαρισμό, προκάλεσε σταδικά δύο σχίσματα στό σῶμα της. Ἀρχικά ὁ Μητροπ. Παρισίων Εὐλόγιος ἀνεξαρτητοποιήθηκε καί τελικά ὑπήχθηκε στό Πατριαρχεῖο ΚΠόλεως (σήμερα Ρωσική Ἀρχιεπισκοπή Δυτ. Εὐρώπης, ὑπαγομένη στό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο διά τῆς Μητροπόλεως Γαλλίας). Στή συνέχεια ὁ Μητροπ. Ἀμερικῆς Πλάτων ἑνώθηκε μέ τό Σοβιετοποιημένο (πλέον) Πατριαρχεῖο Μόσχας (ὑπό τόν Μητροπολίτη καί ἔπειτα Πατριάρχη Σέργιο) καί ἔτσι δημιουργήθηκε ἡ «Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Ἀμερικῆς» (σήμερα ὑπό τόν Μητροπ. Ἰωνᾶ), τῆς ὁποίας τό αὐτοκέφαλο δέν ἀναγνωρίζεται μέν ἀπό τά Πατριαρχεῖα καί τίς τοπικές Ἐκκλησίες, πλήν τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας, ἀλλά ὑπάρχει ἐκκλησιαστική κοινωνία μεταξύ τους.

Ὁ Μητροπ. Ἀντώνιος μέχρι τόν θάνατό του (1936), ἦταν σέ κοινωνία μέ ὅλα τά Πατριαρχεῖα καί τῆς τοπικές Ἐκκλησίες, ἐκτός τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας. Εἶναι χαρακτηριστικό, ὅτι ὁ δεύτερος στήν ἱεραρχία τῆς ΡΟΕΔ Ἀρχιεπίσκοπος Κίσενεφ Ἀναστάσιος, ἔπειτα Μητροπολίτης, συμμετεῖχε στό Πανορθόδοξο Συνέδριο τοῦ 1923 ὑπό τόν Μελέτιο Μεταξάκη καί τό 1934 χειροτόνησε τόν Πατριάρχη Ἱεροσολύμων Τιμόθεο.
Μετά τόν θάνατο τοῦ Μητροπ. Ἀντωνίου (1936), ὁ διάδοχός του Μητροπ. Ἀναστάσιος, συνέχισε μέχρι τόν θάνατό του (1965) τήν ἐκκλησιαστική κοινωνία ὅπως προηγουμένως. Ἡ κατάσταση ἄλλαξε τό 1965, ἐπί Μητροπ. Φιλαρέτου, ὅταν τό Πατριαρχεῖο ΚΠόλεως, πιεζόμενο ἀπό τό Σοβιετοποιημένο Πατριαρχεῖο Μόσχας, διέκοψε κοινωνία μέ τήν ΡΟΕΔ, ἀναγκάζοντας καί τά λοιπά Πατριαρχεῖα καί τίς τοπικές Ἐκκλησίες νά κάνουν τό ἴδιο. Μέ τήν ἀπόφαση αὐτή δέν συμμορφώθηκαν τά Πατριαρχεῖα Ἱεροσολύμων καί Σερβίας, τά ὁποῖα συνέχισαν νά ἔχουν κοινωνία μέ τήν ΡΟΕΔ, μέχρι καί τῶν ἡμερῶν τοῦ Μητροπ. Λαύρου. (Τό 1981 λ. χ., κατά τήν ἀνακομιδή τῆς Νεομάρτυρος Μεγ. Δουκίσσης Ἐλισάβετ στά Ἱεροσόλυμα, Ἀρχιερεῖς τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων συγχοροστάτησαν μέ Ἀρχιερεῖς τῆς ΡΟΕΔ). 

Ἀπό τά προηγούμενα προκύπτει, ὅτι ἡ Ρωσική Ἐκκλησία τῆς Διασπορᾶς δημιουργήθηκε ἀπό πολιτική σκοπιμότητα καί ὄχι λόγῳ ὁμολογιακῶν-ἐκκλησιολογικῶν ἤ καί κανονικῶν ἐκκλησιαστικῶν θεμάτων. Γιά τόν λόγο αὐτό, μετά τήν πτώση τοῦ κομμουνιστικοῦ καθεστώτος (1989), ἐπί Μητροπ. Λαύρου, ἑνώθηκε μέ τό Πατριαρχεῖο Μόσχας ὑπό τόν Πατριάρχη Ἀλέξιο Β΄. 
 
         Σχετικά μέ τό θέμα τοῦ Ἡμερολογίου, ἡ ΡΟΕΔ σεβάσθηκε μέν τήν ἑορτολογική παράδοση τῆς Ὀρθοδοξίας, δηλαδή τό Παλαιό Ἡμερολόγιο, ἀλλά ἀνέχθηκε στούς κόλπους της ἐνορίες ἀκόμη καί Ἐπισκόπους– πού χρησιμοποιοῦσαν τό Νέο Ἡμερολόγιο (ἕνας ἀπό τούς Ἐπισκόπους αὐτούς ἦταν ὁ Ρουμάνος Θεόφιλος Ἰονέσκου). Ἀνέχθηκε ἐπίσης καί Οἰκουμενιστές Ἐπισκόπους, ὅπως τόν Ἀρχιεπίσκοπο Γενεύης καί Δυτ. Εὐρώπης Ἀντώνιο. 
     Εἶναι ἄξιο σημειώσεως ὅτι τό 1994, ἐπί Μητροπ. Βιταλίου, ἡ ΡΟΕΔ ἑνώθηκε μέ τούς Ἐνισταμένους τοῦ «Μητροπ. Ὠρωποῦ» Κυπριανοῦ, ἀποδεχόμενη τήν ἐκκλησιολογία του (περί ἀκρίτων αἱρετικῶν, τῶν ὁποίων τά Μυστήρια εἶναι ἔγκυρα).
Παρά τήν κατάσταση αὐτή, λόγῳ ἀνεπαρκούς ἐνημερώσεως, Ὀρθόδοξοι τόσο στή Ρωσία, ὅσο καί στήν Ἑλλάδα, θεωροῦσαν τήν ΡΟΕΔ σάν τήν «χρυσή ἐλπίδα τῆς Ὀρθοδοξίας» (κατά τήν ἔκφραση τοῦ Ὁμολογητοῦ Μοναχοῦ καί Θεολόγου τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας τῶν Κατακομβῶν Ἐπιφανίου Τσέρνωφ, + 1994). Εἶναι χαρακτηριστικό, ὅτι τό 1934 οἱ τότε ὑπεύθυνοι τῆς Κοινότητος τῶν Γ.Ο.Χ. ἀπευθύνθηκαν στόν Μητροπ. Ἀντώνιο γιά τήν χειροτονία Ἐπισκόπων, κάτι πού τότε δέν ἐπετεύχθηκε. 
Ἀπό τά προηγούμενα προκύπτει, ὅτι ἡ Ρωσική Ἐκκλησία τῆς Διασπορᾶς δέν ὑπῆρξε ποτέ Ὀρθόδοξη, μέ τήν ἔννοια τῆς Ὀρθοδοξίας ὅπως αὐτή ὁρίζεται μετά τό Νεοημερολογιτικό Σχίσμα τοῦ 1924. Ἦταν ἕνα σχισματικό πρός τήν ἐπίσημη Ρωσική Ἐκκλησία σῶμα, σέ πλήρη κοινωνία μέ τίς Οἰκουμενιστικές τοπικές «Ἐκκλησίες», Νεοημερολογιτικές καί Παλαιοημερολογιτικές, καί ὅταν ἤρθησαν οἱ πολιτικές διαφορές της μέ τήν μητέρα «Ἐκκλησία» τῆς Ρωσίας, ἑνώθηκε μαζί της [2007].

4 σχόλια:

 1. Ανώνυμος7/10/18, 9:45 μ.μ.

  Η εργασία αυτή δεν αναφέρει το διάταγμα, UKAZ στα ρωσσικά, με αριθμό πρωτοκόλλου 362, του αγίου ιερομάρτυρος πατριάρχου Τύχωνος Μπελάβιν, με το οποίο ο άγιος μάρτυς δίδει το δικαίωμα στους επισκόπους που αυτοεξορίστηκαν λόγω του διωγμού των κομμουνιστών μπολσεβίκων να οργανωθούν σε σύνοδο επισκόπων και να κάνουν ο καθένας ο,τι μπορεί για να εξυπηρετεί τους ρώσσους αυτοεξόριστους που έφυγαν στο εξωτερικό λόγω του ίδιου λόγου. Θα το βρείτε στο διαδίκτυο, UKAZ 362.

  Η εργασία αυτή έχει πηγές για τις πληροφορίες που παρέχει; Αν έχει και δεν τις είδαμε καπου να μας τις δείξετε παρακαλώ.

  Είναι γνωστό σε όλους τους ερευνητές για την ΡΟΕΔ πως ήταν μια σύνοδος διαμάντι. Έβγαλε τρεις άφθορους αγίους, τον άγιο Ιωάννη τον Θαυματουργό, αρχ/πος Σαν Φραντζίσκο, επώνυμο Μαξίμοβιτς, τον άγιο Φιλάρετο τον Ομολογητή, μητ/της της συνόδου, και τον αρχ/πο Μ. Βρετανίας Κωνσταντίνο Εσένσκυ.

  Η ΡΟΕΔ είναι η ΜΌΝΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ ΠΟΥ ΩΣ ΣΥΝΟΔΟΣ ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΣΕ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΌ ΚΑΙ ΤΗΝ ΘΕΩΡΊΑ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΟ 1983, ΕΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΟΠΟΊΟ ΜΥΡΌΒΛΗΣΕ ΚΑΙ ΜΙΑ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΑΣ, ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΑΓΟΡΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΤΟΥΝΑΚΙΑ ΈΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΥΤΗΣ Ο ΛΑΙΚΟΣ ΙΩΣΗΦ, ΠΡΩΗΝ ΠΑΠΙΚΟΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΒΑΠΤΙΣΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΧ/ΠΟ ΧΙΛΗΣ ΛΕΟΝΤΙΟ.

  Η αποφαση περι της παλινόρθωσης των Ρομανώφ ήταν ευσεβής πόθος ενώπιον των ανηλεών διωγμών των μπολσεβίκων. Το 1917 η ρωσσική εκκλησία είχε 220 περιπου επισκόπους, το 1927 είχε μόνο 7 ελεύθερους! Οι λοιποί ήταν νεκροί ή έσπαγαν πέτρες. Η απόφαση λοιπόν είχε σκοπό την προστασία των χριστιανών όχι την πολιτική προτίμηση. Η δημιουργία της ΡΟΕΔ ήταν ευλογημένη από τον άγιο Τύχωνα και ιστορική αναγκαιότητα για την διακονία των εξορίστων ρώσσων πιστών.

  Η ΈΝΩΣΗ ΤΗΣ ΡΟΕΔ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΩΣ ΚΑΝΟΝΙΚΌ ΛΑΘΟΣ ΔΕΝ ΣΤΕΡΕΙ ΤΗΝ ΟΡΘΌΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΊΑ ΤΗΣ ΡΟΕΔ. ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ 1890 ΝΑ ΚΗΔΕΥΟΝΤΑΙ -με άλλη εξόδιο ακολουθία απ' την δική μας- ΟΙ ΠΑΠΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΕΣΤΑΝΤΕΣ ΑΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΛΗΣΙΟΝ ΠΑΠΆΣ Ή ΠΆΣΤΟΡΑΣ ΤΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥΣ. ΈΧΟΥΜΕ ΧΑΣΕΙ ΤΗΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΑΣ ΟΛΟΙ ΑΠΟ ΤΟΤΕ;

  Ο μετέπειτα μητ/της της ΡΟΕΔ Αναστάσιος συμμετείχε στον συνέδριο στην Κων/πολη και όποιος διαβάσει στο διαδίκτυο τα πρακτικά θα δει πως διαφώνησε με την αλλαγή του ημερολογίου όχι γιατί το θεωρούσε θέμα πίστεως αλλά λόγω σκανδαλισμού των πιστών. Ο ίδιος άλλωστε είχε κοινωνία με τις εκκλησίες που υιοθέτησαν το διορθωμένο ιουλιανό ημ/γιο.

  Το 1965 διέκοψαν σχέσεις η αρχ/πη Αμερικής και το πατριαρχείο Κων/πόλεως λόγω των επιστολών που έστειλε ο άγιος Φιλάρετος στον Αθηναγόρα για τις συναντήσεις του με τον Ρώμης και την άρση ακοινωνησίας. Ναί όντως υπήρξε πίεση και από Μόσχα. Σερβία και Ιεροσόλυμα είχαν σχέσεις πάντα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ανώνυμος7/10/18, 11:11 μ.μ.

  Το θέμα είναι να σταματήσει η εκμετάλλευση της ΡΟΕΔ από τους ΓΟΧ. Μακάρι κάποτε η ΡΟΕΔ η ίδια να αποκαταστήσει την αλήθεια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΡΟΕΔ 1917 2017

  https://scripta---manent.blogspot.com/2018/07/1917-2017.html

  Διπλωματική εργασία του +ΦΩΤΊΟΥ αρχιγραμματέας των ΓΟΧ καλλινίκου
  με βιβλιογραφία

  Οσο για την γραπτή ευλογία του Πατριάρχη Τύχωνος προκειμένου να γίνονται χειροτονίες υφ’ ενός λόγω μπολσεβίκων κλπ αυτό ανώνυμε αφορά την κατακομβική εκκλησία της Ρωσίας και σε καμία περίπτωση την ΡΟΕΔ διότι [ ΡΟΕΔ σημαίνει διασπορά ]

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ανώνυμος10/10/18, 12:28 π.μ.

  Το UKAZ μιλά για όλες τις εξόριστες κοινότητες ρώσων στη διασπορά και τις κατακόμβες στο εσωτερικό. Υπάρχει και στην αγγλική στο διαδίκτυο.

  Η ΕΓΚΎΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΑΓΊΟΥ ΦΙΛΑΡΈΤΟΥ ΤΟΥ 1978 ΔΕΝ ΑΦΉΝΕΙ ΚΑΜΊΑ ΑΜΦΙΒΟΛΊΑ ΠΩΣ ΔΕΝ ΉΘΕΛΕ ΣΧΈΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΧ. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΉ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΓΟΧ ΤΟΥ ΤΌΤΕ ΑΡΧ/ΠΟΥ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ, ΑΚΌΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΛΗ ΣΥΜΠΡΟΣΕΥΧΗ ΜΕ ΚΛΗΡΙΚΟ ΤΩΝ ΓΟΧ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ Η ΌΠΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ. ΤΟ 1985 ΟΠΌΤΕ ΚΑΙ ΚΟΙΜΗΘΗΚΕ Ο ΑΓΙΟΣ ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΚΑΜΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΓΟΧ. ΟΙ ΜΑΤΘΑΙΙΚΟΙ ΓΟΧ ΕΙΧΑΝ ΚΟΨΕΙ ΜΕ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΤΟΥΣ ΤΟ 1976.

  Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΡΟΕΔ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΧ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ ΗΤΑΝ ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ, ΟΤΑΝ ΤΟ 1970 ΠΗΓΑΝ ΣΤΙΣ ΗΠΑ ΔΥΟ ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΤΩΝ ΓΟΧ ΦΛΩΡΙΝΙΚΩΝ, Ο ΑΡΧ/ΠΟΣ ΑΥΞΕΝΤΙΟΣ ΠΑΣΤΡΑΣ ΚΑΙ Ο ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΕΡΟΝΤΙΟΣ ΜΑΡΙΟΛΗΣ, ΔΕΝ ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΑΝ ΟΥΤΕ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟΝ ΕΣΤΩ ΙΕΡΕΑ ΤΗΣ ΡΟΕΔ. ΕΚΑΤΣΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΑ ΜΗΝΑ ΣΤΙΣ ΗΠΑ...

  ΑΝ Η ΠΡΟΗΓΗΘΕΊΣΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΤΗΣ ΡΟΕΔ ΛΑΥΡΟΥ ΗΤΑΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΝΤΟΛΗ ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΓΟΧ ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΣΤΙΣ ΗΠΑ ΕΜΕΙΝΑΝ ΑΠΡΑΓΟΙ ΕΝΑ ΜΗΝΑ;;;

  ΤΟ ΧΑΡΤΙ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΟΙ ΓΟΧ ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΩΝ ΤΟΥ 1960 ΚΑΙ 1962 ΕΙΝΑΙ ΧΑΡΤΙ ΕΞΩΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ, ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΙΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ, ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΡΧ/ΠΟΥ ΓΑΛΛΙΑΣ ΘΕΟΦΙΛΟΥ, ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ΓΟΧ ΟΤΙ ΧΕΙΡΟΤΟΝΗΣΕ ΤΟΝ ΑΚΑΚΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ ΣΙΚΑΓΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΟ 1960, ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ, ΔΗΛ, ΧΑΡΤΙ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΜΗ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. ΟΣΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΕΧΟΥΝ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΝ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ; ΠΟΙΟΣ ΕΦΤΙΑΞΕ ΤΟ ΧΑΡΤΙ ΛΟΙΠΟΝ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΡΟΕΔ;

  Ο ΑΚΑΚΙΟΣ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΤΟ 1960 ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΑΝ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΧΩΡΙΣ ΧΑΡΤΙ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑΣ! Ο ΑΡΧ/ΠΟΣ ΓΑΛΛΙΑΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΑΡΝΕΙΤΑΙ ΕΝΥΠΟΓΡΑΦΩΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΦΙΛΑΡΕΤΟ ΤΟ 1971 ΠΩΣ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΣΤΗΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΤΟΥ ΑΚΑΚΙΟΥ! Ο ΧΙΛΗΣ ΛΕΟΝΤΙΟΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΡΧΕΤΑΙ ΚΡΥΦΑ ΤΟ 1962 ΚΑΙ ΚΑΝΕΙ ΤΡΕΙΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ ΓΟΧ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΛΩΡΙΝΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ, ΤΟΝ ΠΑΡΘΕΝΙΟ ΣΚΟΥΡΛΗ, ΤΟΝ ΑΥΞΕΝΤΙΟ ΠΑΣΤΡΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΧΡΥΣΟΤΟΜΟ ΝΑΣΛΙΜΗ, ΚΑΝΕΙΣ ΤΟΥΣ ΔΕΝ ΔΕΧΟΤΑΝ ΤΗΝ ΑΓΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ! Ο 13ος ΚΑΙ Ο 19ος ΚΑΝΟΝΑΣ ΤΗΣ ΕΝ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑ ΣΥΝΟΔΟΥ ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΟΙ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΕΣ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΚΡΥΦΑ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΙΝΑΙ ΩΣ ΜΗ ΓΕΝΟΜΕΝΕΣ!!! ΧΕΙΡΟΤΟΝΗΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ ΑΥΤΩΝ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΟΠΙΣΤΕΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Η ΣΤΟΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΥΠΟ. ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ ΠΑΣΤΡΑ ΠΟΥ ΦΕΡΕΙ ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΤΟΥ ΛΕΟΝΤΙΟΥ! ΓΡΑΜΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ 7 ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΣΤΟ ΣΑΝΤΙΑΓΚΟ!!

  ΑΥΤΑ ΤΑ ΔΙΑΒΑΣΑΜΕ ΣΕ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΙΚΌ ΙΣΤΟΛΌΓΙΟ! ΤΟ ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ, ΚΑΙ ΔΕΝ ΒΡΗΚΑΜΕ ΚΑΤΑΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΩΝ ΟΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΓΟΧ, ΌΠΩΣ ΔΕΝ ΒΡΗΚΑΜΕ ΚΑΤΑΡΡΙΨΗ ΣΕ ΠΟΛΛΑ ΠΟΥ ΓΡΑΦΟΥΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ, ΆΛΛΕΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ. ΌΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΤΗΝ ΓΑΛΗΝΗ ΤΟΥ ΑΣ ΜΗΝ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.