Σάββατο, 9 Νοεμβρίου 2019

Η σύγχυση που προκαλείται από τον Βαρθολομαίο και το Ουκρανικό, αυξάνεται τώρα από την Ρωσία και την ομάδα Ζήση!
Τοῦ δαμάντιου Τσακίρογλου
  
(Ἕνα ἄρθρο μὲ πολλὲς ἀποκαλύψεις)

ἀπόστολος Παῦλος γράφει (Ρωμ. 12: 21): «μὴ νικῶ ὑπὸ τοῦ κακοῦ, ἀλλὰ νίκα ἐν τῷ ἀγαθῷ τὸ κακόν» (νὰ μὴν ἀφήνεις νὰ σὲ νικάει τὸ κακό, ἀλλὰ νὰ νικᾶς τὸ κακὸ μὲ τὸ καλό).
Καὶ ὁ Μ. Βασίλειος προσθέτει, «ἐάν τις τὸ κακόν ἐν προσχήματι τοῦ ἀγαθοῦ ποιῇ, διπλασίονος τιμωρίας ἐστίν ἄξιος» (ἐὰν κάποιος πράττει τὸ κακό, χρησιμοποιώντας ὡς πρόσχημα τὸ καλό, αὐτὸς εἶναι ἄξιος διπλασίας τιμωρίας) (P.G. τόμ. 32, σελ. 397) καὶ συνεχίζει «οὐ μόνον μισθοῦ ἐκπίπτει, ἀλλὰ καὶ τιμωρίας ἄξιος ὁ ποιῶν ἐντολὴν μὴ κατὰ θεοσέβειαν, ἀλλὰ κατὰ ἀνθρωπαρέσκειαν, ἤ τινος ἄλλης ἡδονῆς ἔνεκεν…» (δὲν χάνει μόνον τὸν μισθό του, ἀλλὰ γίνεται καὶ ἄξιος τιμωρίας, αὐτὸς ποὺ πράττει μία ἐντολή, ὄχι ἀπὸ σεβασμὸ στὸν Θεό, ἀλλὰ γιὰ νὰ ἀρέσει στοὺς ἀνθρώπους ἢ γιὰ κάποια ἄλλη ἡδονή, π.χ. ἐξουσία, αὐτοϊκανοποίηση κλπ.) .
Βλέπουμε, λοιπόν, ὅτι ἡ Ἐκκλησία ποτὲ δὲν δίδαξε καὶ ποτὲ δὲν προσπάθησε νὰ πολεμήσει τὸ κακὸ μὲ τὸ κακό. Ἀντιθέτως, ἀνεξαρτήτως τῆς ὁποιασδήποτε κακῆς ἐξελίξεως, αὐτὴ παρέμενε πιστὴ στὶς ἐντολὲς τῆς Μίας κεφαλῆς Της, τοῦ Χριστοῦ.
Δυστυχῶς σήμερα ἐπαληθεύονται οἱ προβλέψεις τῶν Ἁγίων ὅτι τὸ κακὸ θὰ ὀνομάζεται καλό, καὶ ὅτι ἡ σύγχυση θὰ αὐξάνεται καὶ θὰ παρασύρει πολλούς. Παράλληλα ἡ ὀρθότητα παραμερίζεται καὶ τὴν θέση της παίρνει ἡ δύναμη τῶν ἀριθμῶν (βλ. τὸν τονισμὸ τῶν 150.000.000 Ρώσων ἀνεξαρτήτως ἂν κάποιοι ἢ πολλοὶ ἀπὸ αὐτοὺς ἀκολουθοῦν τὴν αἵρεση ἢ ὄχι). Ἔτσι ὅπως ἀποδείχθηκε καὶ σὲ προηγούμενο ἄρθρο (ἐδῶ, μὲ ἀφορμὴ τὸ σχίσμα τῆς Οὐκρανίας) οἱ ἱερεῖς καὶ λαϊκοὶ στρέφονται ἀπὸ τὴν Σκύλλα στὴν Χάρυβδη: ἀπὸ τὶς Η.Π.Α. στὴν Ρωσία, ἀπὸ τὸ Κολυμπάρι στὴν Ἁβάννα, ἀπὸ τὴν ἀνάμειξη τῆς Κων/πολεως στὴν Οὐκρανία, στὴν ἀνάμειξη τῆς Μόσχας στὴν Ἑλλάδα, ἀπὸ τὴν πρωτειομανία τοῦ Βαρθολομαίου στὴν πρωτειομανία τοῦ Κυρίλλου, ἀπὸ τὴν ἀναγνώριση τῶν σχισματικῶν τῆς Οὐκρανίας ἄνευ μετανοίας, στὴν ἀναγνώριση τῶν σχισματικῶν τῆς Ἑλλάδος ἄνευ μετανοίας.
Ἀντὶ μάλιστα νὰ σταματήσει αὐτὴ ἡ δυσάρεστη ἐξέλιξη, αὐξάνεται, καὶ τὴν κύρια εὐθύνη  γιὰ αὐτὴν φέρει -δυστυχῶς- ἡ ὁμάδα τοῦ π. Θεοδώρου Ζήση. Γιὰ νὰ γίνει αὐτὸ σαφές, θὰ παραθέσω κάποιες ἀπόψεις τῆς πρόσφατης ἀρθρογραφίας μελῶν τῆς ὁμάδας αὐτῆς μὲ τὶς ἀνάλογες ἐρωτήσεις:
Ὁ π. Νικόλαος Μανώλης στὴν πρόσφατη ὁμιλία του (ἐδῶκατέδειξε τοὺς Γ.Ο.Χ. ὡς σχισματικοὺς ἄνευ χάριτος καὶ ἱερωσύνης. Τότε πῶς δημοσιεύει στὸ ἱστολόγιο «Κατάνυξη» (ποὺ ἔχει τὴν εὐλογία τοῦ π. Νικολάου) ὁ κ. Μάννης, ποὺ ἀνήκει στὴν γοχικὴ παράταξη τοῦ Καλλινίκου; Πῶς ἐπιτρέπει ὁ π. Νικόλαος νὰ διαβάζουν τὰ ἀνυποψίαστα(;) πνευματικά του παιδιά ἕναν κατ’ αὐτὸν ἀχαρίτωτο σχισματικό;

Θὰ ἀπαντήσω στὸ ἐρώτημα αὐτό, ἐξετάζοντας τὸ θέμα ἀπὸ δύο διαφορετικὲς ὀπτικὲς γωνίες:
α) Τὸ ἱστολόγιο «Κατάνυξη» εἶναι ἕνα ἱστολόγιο ποὺ ἔχει μεγάλη ἐπισκεψιμότητα, πολλὲς φορὲς δημοσιεύει σημαντικὰ καὶ ἀξιόλογα ἄρθρα καὶ στὸ ὁποῖο ὑπάρχουν ἀρθρογράφοι ποὺ ἐπιτελοῦν σημαντικὸ ἔργο στὴν ἐνημέρωση τοῦ ποιμνίου ἐνάντια στὴν αἵρεση. Δυστυχῶς ὅμως εἶναι δεδομένο πιά, ὅτι ὡς ἱστολόγιο (δὲν ἀναφέρομαι μεμονωμένα σὲ ἄτομα, δὲν ἀφοροῦν ὅλους τὰ σχόλιά μου) ἀποφάσισε πιὰ νὰ ἀκολουθήσει τὴν μεταπατερικὴ διδασκαλία περὶ ἀτελείωτης Οἰκονομίας, τὴν γραμμὴ τῆς δύναμης τῶν ἀριθμῶν καὶ τοῦ αὐθαιρέτου ἀποκλεισμοῦ συναγωνιστῶν χριστιανῶν ἀφοῦ, ὅπως παρατηρῶ, ἐνῶ π.χ. ἡ Π.Π. ἀναδημοσιεύει συχνὰ ἄρθρα τῆς Κατάνυξης, αὐτὴ πράττει τὸ ἀντίθετο. Ἡ «Κατάνυξη», ὡς στρατευμένο καὶ μὴ ἀντικειμενικὸ  πιὰ ἱστολόγιο, ἐνδιαφέρεται νὰ ἀποκτήσει ἀρθρογράφους ποὺ θὰ στηρίζουν τὶς ἀπόψεις τῶν γερόντων της-ἱερέων καὶ θὰ γράφουν ἀποκλειστικὰ σ’ αὐτὴ ἀνεξαρτήτως ἀπὸ ποῦ αὐτοὶ προέρχονται καὶ τί αὐτοὶ πρεσβεύουν. Παράλληλα ἑλκύει στὸ ἅρμα της μικρὰ ἱστολόγια μοιράζοντας ἐπαίνους καὶ δημοσιότητα. Ἔτσι ἐπιθυμεῖ νὰ ἐλέγχει τὴν ροὴ καὶ τὴν θεματολογία τῶν περὶ τῆς ἐκκλησιαστικῆς καταστάσεως γραφομένων, νὰ ἐπιλέγει αὐτὴ τί θὰ προβάλλεται στὸ ποίμνιο —ἀπόδειξη, ὅτι δὲν ἀναδημοσιεύει ἄρθρα, ὅσο σημαντικὰ κι ἂν εἶναι, γιὰ τὸν ἀντιαιρετικὸ ἀγώνα, μόνο καὶ μόνο ἐπειδὴ προέρχονται ἀπὸ μὴ φιλικὰ σὲ αὐτὴ ἱστολόγια— καὶ ἔτσι νὰ ἀπομονώσει φωνές. Ὅσοι δὲν ἀνήκουν στὸ δυναμικό της, σιγὰ σιγὰ δὲν θὰ μποροῦν μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο νὰ ἐλέγχουν τὶς ἀστοχίες καὶ τὴν μεταπατερικὴ νοοτροπία τους, τουλάχιστον ὡς πρὸς τὴν στάση τους ἀπέναντι στοὺς Οἰκουμενιστὲς καὶ ἀχρικαιριστές. Συγκεντρώνοντας, λοιπόν, μία ἐκλεκτικὴ ἀρθρογραφία καὶ ἕναν κύκλο ἀνθρώπων —ὄχι ὅλων, πρὸς Θεοῦ δὲν ἀναφερόμαστε σὲ ὅλους— ποὺ διψοῦν γιὰ δημοσιότητα καὶ ἐπιβεβαίωση, τὸ ἱστολόγιο αὐτὸ ἐξασφαλίζει τὴν πρωτοκαθεδρία τοῦ ἀποδεδειγμένα πιὰ Πρωτειομανοῦς π. Θεοδώρου Ζήση, τὸν ὁποῖο ὁ κύκλος του ὀνομάζει ἐπανειλλημένως ὡς ἀναπόφευκτη προϋπόθεση καὶ μετουσίωση τῆς ἀποτείχισης καί, παρὰ τὶς πολλὲς παλινδρομίες του, κανεὶς δὲν τολμᾶ νὰ τὸν ἀμφισβητήσει ἢ νὰ τοῦ ἀντιμιλήσει. Δὲν εἶναι τυχαῖο ὅτι, τόσο ὁ π. Θεόδωρος ὅσο καὶ ὁ π. Νικόλαος Μανώλης, τονίζουν μὲ κάθε εὐκαιρία τὸν ἀκριβῆ ἀριθμὸ τῶν ἀναγνωστῶν τους, λὲς καὶ οἱ Ἅγιοι τὸ ἴδιο ἔκαναν, καὶ ὁ ἀπόστολος
Παῦλος π.χ. καυχιόταν ὅτι οἱ ἐπιστολές του διαβάστηκαν ἀπὸ 10.000 Κορίνθιους ἢ Θεσσαλονικεῖς καὶ ἂν ζοῦσε σήμερα θὰ καυχιόταν, ὅπως ὁ π. Νικόλαος, ὅτι κοιτώντας τὸ πρωΐ, πρὶν τὴν Θ. Λειτουργία(!!!) εἶχε 412 ἐπισκέψεις στὸ
Facebook.
Ἐπειδὴ φυσικὰ θὰ σπεύσουν οἱ διάφοροι κατήγοροι νὰ λιθοβολήσουν «τὸ θράσος» καὶ τὴν «πλάνη» μου, παραθέτω ὡς ἀπόδειξη τὸν παρακάτω διάλογο μὲ Email μὲ τὴν «Κατάνυξη», παλαιότερα «Κατάνυξις», στὸν ὁποῖο φαίνεται ἡ ἀλλαγὴ τῆς τακτικῆς της καὶ γίνονται κατανοητὲς οἱ σημερινὲς ἐξελίξεις:
        «Άλληλογραφία 11-13.03.2017
Εμαιλ τῆς «Κατάνυξις» πρὸς Ἀδαμάντιο Τσακίρογλου (σσ. κι ἄλλους ἀρθρογράφους).
Αγαπητέ συνεισφέροντα αρθρογράφε
Μετά την τελευταία εξέλιξη, όπου τα σχόλια του Ιστολογίου μας,
χρησιμοποιούνται για την στοιχειοθεσία κατηγορητηρίου για τους πατέρες
Νικόλαο Μανώλη και Θεόδωρο Ζήση, αποφασίσαμε να πραγματοποιήσουμε
κάποιες ριζικές αλλαγές στη θεματολογία, το περιεχόμενο, τον σχολιασμό
κτλ.. Στο πλαίσιο αυτό θα θέλαμε, αφού σας ευχαριστήσουμε για την μέχρι
σήμερα τίμια και ειλικρινή σχέση μας, να σας προτείνουμε μια νέα μορφή
συνεργασίας.
Θα θέλαμε τα άρθρα που αποστέλλετε στο Ιστολόγιό μας να είναι
αποκλειστικά για εμάς. Δεν εννοούμε φυσικά το σύνολο της αρθρογραφία σας, αλλά επιλεγμένα από εσάς άρθρα, που θα αναρτώνται πλέον σαν αποκλειστικότητες. Στα υπόλοιπα ιστολόγια θα μπορείτε να στέλνετε όλα τα υπόλοιπα άρθρα σας
καθώς και τον ενεργό σύνδεσμο, της δικής μας δημοσίευσης.
Αναμένουμε την απάντησή σας στην αναγκαία αυτή αλλαγή, που σκοπό
έχει την καθιέρωση και περαιτέρω αναβάθμιση του Ιστολογίου Κατάνυξις,
στη συνείδηση των πιστών αλλά και στην κατάταξη της GOOGLE.
Με τιμή
Καλή Φώτιση
Καλή Ανάσταση
ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΤΑΝΥΞΙΣ

Ἀπάντησή μου:
Αγαπητό εν Χριστώ ιστολόγιο Κατάνυξις,
έλαβα με απορία και θλίψη το μήνυμα που στείλατε ως αρθρογράφο και νιώθω αναγκασμένος να το απορρίψω για τους ακόλουθους λόγους:
Πρώτον γιατί δεν διακρίνω τον αναγκαιότητα της αποκλειστικότητας. Αντιθέτως αυτή η θέληση αποκλειστικότητας διασπά την ενότητα του ομολογιακού αγώνα θέτει χαρακτηριστικά αυθεντίας και πρωτείων στον αγώνα των ιστοτόπων και ακυρώνει την ελευθερία που διακρίνει αυτόν τον αγώνα.
Δεύτερον δεν μπορώ να κατανοήσω, πως με το να στέλνω εγώ αποκλειστικά τα όποια κείμενα μου, συμβάλλω στην αποφυγή δίωξης του π. Νικολάου ο οποίος δικαίως και αξίως αποτειχίστηκε και ο Θεός να τον βοηθάει στον αγώνα του, αδίκως διώκεται, αλλά και αδίκως δεν αναφέρει στους λόγους του τους άλλους αποτειχισμένους μοναχούς και ιερείς και λανθασμένα μιλάει για δυνητικό χαρακτήρα του 15ου Κανόνα και παρουσίας στους ναούς που μνημονεύονται οικουμενιστές επίσκοποι. 
Τρίτον η θέληση σας να προχωρήσετε σε τέτοιο βήμα αντιτίθεται στον Παύλειο λόγο "ἐγὼ μέν εἰμι Παύλου, ἐγὼ δὲ ᾿Απολλώ, ἐγὼ δὲ Κηφᾶ, ἐγὼ δὲ Χριστοῦ. μεμέρισται ὁ Χριστός;" Δεν είναι καλύτερο για τον αγώνα για την πίστη όσο γίνεται πιο πολλά ιστολόγια να έχουν τα κείμενα του κάθε αρθρογράφου για να ενημερώνεται ο κόσμος και να δυναμώνει η αντίσταση στην αίρεση;
Τέταρτον ο αγώνας μας δεν γίνεται για θεαματικότητα και Likes αλλά εναντίον του άρχοντος του κόσμου τούτου, που είναι και πολύπειρος και πανούργος. Πως λοιπόν θα συμβάλλει αυτή σας η απόφαση στον αγώνα αυτόν; Ποιό θα είναι το όφελος μιας τέτοιας εξέλιξης; 
Δυστυχώς παρόλο που εκτιμώ το ιστολόγιο σας βλέπω ότι με αυτή σας την απόφαση προκαλείτε διάσπαση, μη θεμιτό ανταγωνισμό, χειραφέτηση και απαιτήσεις μή πνευματικού και αγιοπατερικού χαρακτήρα, όταν Ο ΧΡΙΣΤΟΣ Ο ΙΔΙΟΣ δεν είχε πρόβλημα για το γεγονός, ότι κάποιοι χρησιμοποιούσαν το όνομα Του ενώ δεν ανήκαν στους μαθητές Του και επέτρεπε με αυτόν τον τρόπο να κάνουν θαύματα και να τους θεωρεί μη εχθρούς Του.
Για φανταστείτε οι Άγιοι, την διδασκαλία των οποίων πρέπει να ακολουθούμε, να έλεγαν ο ένας στον άλλο μόνο σε μένα θα στέλνεις τις επιστολές σου και τα κείμενα σου.
Για τους παραπάνω λόγους νιώθω αναγκασμένος από εσάς και όχι από την θέληση μου να μην σας ξαναστείλω κείμενα μου, τα οποία προσβλέπουν στην δυνάμωση των αδελφών μου Χριστιανών και στην καταπολέμηση στην αίρεση και όχι στην προσωπική μου ανάδειξη στο Ιντερνετ.
Αδαμάντιος Τσακίρογλου
-------- Originalnachricht --------
Betreff: Re: Απάντηση στο Εμαιλ σας
Von: Ιστολόγιον Κατάνυξις 
An: Adamantios Tsakiroglou 
Cc: 

Αγαπητέ εν Χριστώ κ.Τσακίρογλου
Νιώθετε απορία και θλίψη, από πιθανή παρεξήγηση, οπότε σπεύδουμε να εξηγήσουμε.
Πρώτον Δεν έχουμε πλέον τον χρόνο να δημοσιεύουμε όλα τα άρθρα των αρθρογράφων που μας εμπιστεύονται. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε μειώνοντας δραματικά την ύλη, είναι να εξασφαλίσουμε κάποια αποκλειστικά άρθρα. Αυτό το επιβάλλει η google όχι εμείς.
Όλα τα άλλα δε μας αφορούν
Δεύτερον, για τα όποια λάθη του π.Νικολάου έχει email απευθυνθείτε προσωπικά, απαντάει το καταδύναμιν. Η απόφασή μας για το περιεχόμενο του Ιστολογίου, δεν έχει σχέση με τη δίωξη, είναι λάθος συσχετισμός (σσ. Ἄλλα ἔλεγαν στὸ πρῶτο Ἐμαιλ.).
Τρίτον, Ενημερωθείτε για το τι σημαίνει αλγόριθμος google στην κατάταξη ως προς την ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ των site & blog και θα καταλάβετε, η σύγκριση με τον Παύλειο λόγο είναι μάλλον ατυχής.
Τέταρτον, είμαστε άνθρωποι, η ανάγκη για προσωπικόν αγώνα είναι μεγαλύτερη από ποτέ, Η απόφασή μας μάλλον θα μας στερήσει, τα υπόλοιπα είναι τεχνικής φύσεως αναχώματα, που θέτουμε, για να μειώσουμε το δυνατόν τους κραδασμούς (;;;;). Βλέπετε η επισκεψιμότητα για εμάς, δεν είναι αυτοσκοπός likes (σσ. σύγκρινε μὲ τὸ πρῶτο Ἐμαιλ «έχει την καθιέρωση και περαιτέρω αναβάθμιση του Ιστολογίου Κατάνυξις, στη συνείδηση των πιστών αλλά και στην κατάταξη της GOOGLE.») και κάθε λεπτό που αφιερώνουμε εθελοντικά, το στερούμε από τις οικογένειές μας.  
Δυστυχώς 3 από τους 4 αρθρογράφους που μας τιμούν, απάντησαν θετικά, εγκαρδίως και με πολλή κατανόηση. Εσείς είστε μέχρι στιγμής που εκφράσατε τις αντιρρήσεις σας, σεβαστές, ελπίζουμε να σας απαντήσαμε και να αναθεωρήσετε. Αν πάλι επιμένετε πάλι σας ευχαριστούμε για την τιμή και σας  ευχόμαστε καλόν αγώνα.
Με αγάπη Χριστού
Καλή Φώτιση Καλή Ανάσταση»

β) Ὁ π. Νικόλαος ἐπισήμανε ὀρθὰ στὴν ἴδια ὁμιλία, ποὺ ἀναφέρθηκε παραπάνω, ὅτι ἡ ἀποτείχιση εἶναι ἡ ἀπὸ τοὺς Πατέρες ἀναδεδειγμένη ἀντίδραση τῶν Χριστιανῶν σὲ καιροὺς αἱρέσεως. Ἀσφαλεῖς ὁδηγοί μας σὲ αὐτὴ τὴν μαρτυρικὴ καὶ ὁμολογιακὴ πορεία εἶναι μόνο οἱ Πατέρες. Μετὰ ὅμως δήλωσε (τρεῖς φορὲς μάλιστα), ὅτι σωστὴ ἀποτείχιση κάνει, ὄχι ὅποιος ἀκολουθεῖ τοὺς Πατέρες, ἀλλὰ ὅποιος συμβουλεύεται καὶ ἀκολουθεῖ τὸν π. Θεόδωρο Ζήση!!! Γιὰ τὸν δὲ πατρ. Κύριλλο Μόσχας δήλωσε ὅτι εἶναι λιγότερο οἰκουμενιστὴς ἀπὸ τὸν Βαρθολομαῖο. Ἄρα ὁ κάθε πιστὸς δὲν πρέπει νὰ συμβουλεύεται τοὺς Πατέρες ἀλλὰ τὸν π. Θεόδωρο. Καὶ ὁ Κύριλλος εἶναι οἰκουμενιστὴς μέν, ἀλλὰ λιγότερο ἀπὸ τὸν Βαρθολομαῖο καὶ ὡς ἐκ τούτου μποροῦμε νὰ τὸν ἀκολουθήσουμε! Ὁ Οἰκουμενισμὸς ἀποτελεῖ πιὰ ποσοτικὴ ὑπόθεση καὶ ὄχι δογματική. Δὲν παίζει ρόλο ἂν αἱρετίζεις, ἀλλὰ πόσο αἱρετίζεις! Ἄρα ὁ Κύριος μας ἔκανε λάθος ποὺ ἀπαγόρευε τὴν διαστρέβλωση ἀκόμα καὶ ἑνὸς τόνου ἢ ἑνὸς γράμματος (π.χ. γενητὸς καὶ γεννητός).
Στὸ ἴδιο μῆκος κύματος κινήθηκε καὶ τὸ ἄρθρο στὴν katanixi συνεργάτη τῆς ὁμάδος κ. Μηνάογλου (ἐδῶποὺ δήλωσε μεταξὺ ἄλλων τὰ ἑξῆς:
«Δεν βλέπουν ότι εξυπηρετώντας τα αμερικανικά συμφέροντα παρέδωσαν την πρωτοκαθεδρία στην ορθοδοξία στον Μόσχας; Αλεξάνδρεια, Ιεροσόλυμα, Αντιόχεια, Κύπρος, Αλβανία και όλες οι σλαβικές εκκλησίες ποιόν θα αναγνωρίζουν ως πρώτο, όταν καταγνωστεί σχισματικός ο Βαρθολομαίος λόγω της κοινωνίας με τους σχισματικούς;
Αλλά ακόμα και αν ακολουθώντας την αίρεση του εθνοφυλετισμού όλες οι άλλες ελληνοορθόδοξες εκκλησίες συμπαραταχθούν με τον αντικανονικό Βαρθολομαίο για εθνικούς λόγους, πάλι τα 200 και πλέον εκατομμύρια του σλαβορθόδοξου κόσμου ποιον θα αναγνωρίζουν ως πρώτο; Εκεί που ήμασταν έστω θεωρητικά, έστω τιμητικά πρώτοι στην ορθοδοξία, η Αμερική και οι “φωστήρες” Βαρθολομαίος-Ιερώνυμος μας έκαναν τελευταίους, πρώτους μόνο στο μυαλό μας»
.
Μὰ τὸ θέμα εἶναι ποιός θὰ γίνει πρῶτος ἢ ποιός θὰ διατηρήσει τὸ πρωτεῖο τιμητικὸ ἢ ὄχι, ὅταν τόσα γράφθηκαν περὶ τῆς μὴ ὑπάρξεως πρωτείου στὴν Ὀρθοδοξία ἐκτὸς τοῦ Χριστοῦ;
Καὶ συνεχίζει ὁ κ. Μηνάογλου:
«Και μία πρόβλεψη: ο Μόσχας θα είναι από εδώ και μπρος ο πρώτος στην Ορθοδοξία, είτε γίνει η Πανορθόδοξος είτε όχι. Η ζημιά που προκάλεσε στον Ελληνισμό ο Βαρθολομαίος είναι ανήκεστος. Κι ας γράφουν μερικοί παραδοσιακοί θεολόγοι ότι και ο Μόσχας είναι οικουμενιστής (είναι, αλλά καμία σχέση με την πραγματικότητα δεν έχει η εξίσωσή του ως προς τον οικουμενισμό με τον Βαρθολομαίο).
Ο Μόσχας ούτε συγκοινωνεί με σχισματικούς ούτε, και το κυριότερο, υπέγραψε τις αιρετικές αποφάσεις της Κρήτης. Ως εκ τούτου, και μπροστά τουλάχιστον στον Βαρθολομαίο και τον Ιερώνυμο είναι ορθοδοξώτατος
»!
 Μένουμε ἄφωνοι μπροστὰ στὴν συμφωνία τῶν ἐπιχειρημάτων τῶν δύο μελῶν τῆς ὁμάδος καὶ στὴν γυμνὴ προπαγάνδα ποὺ ἀσκοῦν: ἀπὸ τὴν μία καταδικάζουν ὀρθὰ τὸ πρωτεῖο τοῦ Βαρθολομαίου, ἀλλὰ τὸ κάνουν γιὰ νὰ τονίσουν τὸ πρωτεῖο τοῦ Κυρίλλου. Καταδικάζουν ὀρθὰ τὸν Οἰκουμενισμό καὶ τὸ Κολυμπάρι, ἀλλὰ γιὰ μία ἀκόμα φορὰ ἀθωώνουν τὴν Ἁβάννα, τὸ Π.Σ.Ε. στὸ ὁποῖο συμμετέχει ἡ Ρωσία καὶ -ἀπίστευτο- κηρύττουν ὅτι ὅποιος εἶναι λιγότερο Οἰκουμενιστής, Οἰκουμενιστὴς μὲν ἀλλὰ λιγότερο, εἶναι ὀρθόδοξος! (Γιὰ τὴν ἀκρίβεια: «ορθοδοξώτατος»!!!). Αὐτὰ δίδαξαν οἱ Πατέρες, τοὺς ὁποίους πρέπει νὰ ἀκολουθοῦμε; Ὅτι ὁ Εὐσέβειος ἦταν λιγότερο Ἀρειανὸς ἀπὸ τὸν Ἄρειο καὶ ὁ Πῦρρος λιγότερο μονοθελητὴς ἀπὸ τὸν Σέργιο κ.ο.κ.
Πόση σύγχυση θὰ ἀντέξει ἀκόμα τὸ ποίμνιο;
Καὶ  σὲ σχέση μὲ τὸ σχίσμα πάλι ἐκφράζεται ποσοτικὰ καὶ συμφωνεῖ ὁ κ. Μηνάογλου καὶ προδιαθέτει καταστάσεις ὅπως ὁλόκληρη ἡ ὁμάδα τοῦ π. Θεοδώρου: «Αλήθεια, οι παλαιοημερολογήτες ή οι σχισματικοί της Ουκρανίας είναι πιο σχισματικοί; Ή για να το πω αλλιώς, αν οι σχισματικοί της Ουκρανίας είναι εκκλησία, τότε οι παλαιοημερολογήτες γιατί δεν είναι;» Καὶ σὲ σχόλιο τῆς Κατάνυξης διαβάζουμε:
Σχόλιο katanixi
ORTHODOX CHRISTIAN  Πέτρος Ζαραβέλας • 9 ώρες πριν • edited
Παρακαλώ πολύ να μου εξηγήσετε με ποια λογική οι σχισματικοί και αυτοχειροτόνητοι ΟΥΝΙΤΕΣ Ναζί Ουκρανοί είναι κανονικοί για την Εκκλησία της Ελλάδος, και ταυτοχρόνως οι παλαιοημερολογίτες είναι αντικανονικοί, σχισματικοί και εκτός Εκκλησίας ....
Μήπως επειδή οι παλαιοημερολογίτες λένε πραγματάκια που δεν βολεύουν το δόγμα του εωσφόρου, δηλαδή τον οικουμενισμό; Επαναλαμβάνω:
Προσωπικά ως ενιστάμενος απέναντι στην πορεία που έχει πάρει η Εκκλησία της Ελλάδος και μέχρι να αποκηρύξει τους Ουκρανούς σχισματικούς, από εδώ και στο εξής θα θεωρώ τους Έλληνες Ορθόδοξους Παλαιοημερολογίτες ως εν Χριστώ αδελφούς, κανονικούς και εντός Εκκλησίας. (ἐδῶ).
Διαβάζοντας αὐτὰ καὶ μὲ ἐμφανὴ τὴν προσσέγγιση τῶν Γ.Ο.Χ. γεννιέται λογικὴ ὑποψία (δὲν εὐθυνόμαστε ἐμεῖς γιὰ αὐτήν, οἱ ἴδιοι τὴν προκαλοῦν), ὅτι ὁμάδα Ζήση (ναὶ αὐτὴ ποὺ κατηγοροῦσε καὶ κατηγορεῖ καὶ τώρα ἄλλους πάλι ἐν εἴδει συνόδου ὡς σχισματικοὺς καὶ μὴ ἔχοντας παντελόνια), καὶ τὸ ἱστολόγιο τους ἀποφάσισε ἐν εἴδει συνόδου νὰ ἀναγνωρίζει τοὺς Γ.Ο.Χ. ὡς κανονικοὺς καὶ ἐντὸς Ἐκκλησίας καὶ νὰ συμπορευθεῖ μὲ αὐτούς. Ἐδῶ πρέπει νὰ ἐπισημανθεῖ ὅτι νεοεμφανισθεῖσα αὐτὴ «σύνοδος», μὲ τὸν ὅρο Γ.Ο.Χ., ἐννοεῖ τὴν παράταξη Καλλινίκου καὶ δὴ τοῦ κ. Μάννη, ὁποῖος ὡς διὰ μαγείας συνεργάζεται τώρα μὲ τοὺς νεοημερολογίτες, τοὺς ὁποίους πρὶν κατηγοροῦσε ὡς ἐν δυνάμει αἱρετικοὺς καὶ ἀναθεματισμένους. Αὐτὸ φαίνεται καὶ ἀπὸ τὴν ἀπάντηση τοῦ κ. Μάννη σὲ ἄρθρο τοῦ νεοφανέντος καὶ αὐτοῦ ὑποστηρικτοῦ τῶν Γ.Ο.Χ. π. Παϊσίου Παπαδόπουλου:
Κατανοεί άραγε ο π. Παΐσιος τί λέει όταν ζητάει να συμμετέχουν "όλοι οι επίσκοποι από το παλαιό ημερολόγιο"; Ποιοι όλοι; Εκτός από αυτούς που έχουν Κανονική Αποστολική Διαδοχή, να συμμετάσχουν και οι υφ᾿ ενός αντικανονικώς χειροτονηθέντες; Να συμμετάσχουν και οι αναιτίως αποσχισθέντες και ιδρύσαντες νέες "Συνόδους"; Να συμμετάσχουν και οι αμφιβόλου χειροτονίας; Να συμμετάσχουν και οι εντελώς αχειροτόνητοι, καθηρημένοι για ηθικά από το νέο, που παριστάνουν τώρα τους "Παλαιοεορτολογίτες" "επισκόπους";
Σὲ πρόσφατο ἄρθρο του ὁ π. Θεόδωρος Ζήσης γράφει:
«Στὸ Κανονικὸ Δίκαιο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ὑπάρχει οἰκουμενικότητα, καθολικότητα, ταυτότητα τῶν ποινῶν. Οἱ ἐπιβαλλόμενες ποινές ἀπὸ μία τοπικὴ ἐκκλησία ἰσχύουν οἰκουμενικὰ γιὰ ὅλες τὶς ἐκκλησίες. Κανένας ἄλλος ἐπίσκοπος δὲν ἠμπορεῖ νὰ τὶς καταργήσει. Γράφει ὁ γνωστὸς μεγάλος Σέρβος κανονολόγος Νικόδημος Μίλας: «Τὸ δικαίωμα τῆς καταργήσεως τῆς ποινῆς ἤ τῆς συγχωρήσεως κέκτηται ὁ διὰ δικαστικῆς ἀποφάσεως ὁρίσας καὶ ἐπιβαλὼν τὴν ποινήν» (ἐδῶ).
Ἀφοῦ, λοιπόν, κανονικῶς ἡ Ἐκκλησία ἀποφασίζει ἔτσι, πῶς αὐτὸς καὶ ἡ ὁμάδα του ἀγνοεῖ καὶ πετάει στὸν κάλαθο τῶν ἀχρήστων τὶς ἀποφάσεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος γιὰ τοὺς Γ.Ο.Χ. συμπεριλαμβανομένων καὶ αὐτῶν τοῦ Καλλινίκου, καὶ συνεργάζεται μὲ ἕναν ἀναγνωρισμένο σχισματικὸ καὶ πῶς, ὅπως ἀφήνεται πολλάκις σὲ διάφορα ἄρθρα νὰ ἐννοηθεῖ, θὰ ἀναγνωριστοῦν οἱ Γ.Ο.Χ., π.χ. ἀπὸ τὴν Ρωσία, ὅταν ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος δὲν τοὺς ἀναγνωρίζει; Παραθέτω ἀπὸ τὴν ἐμπεριστατωμένη διδακτορικὴ διατριβὴ τοῦ ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν Χριστοδούλου «Ιστορική και Κανονική Θεώρησις του Παλαιοημερολογιτικού Ζητήματος κατά τε την γένεσιν και την εξέλιξιν αυτού εν Ελλάδι», Αθήναι 1982, σελ. 431:
«η Εκκλησία καταπαγίως αποφαίνεται κατά καιρούς ότι αι υπό παλαιοημερολογιτών «Αρχιερέων» τελούμεναι χειροτονίαι ειναι αντικανονικαί (βλ. λ.χ. το υπ’ αρ. 5401/2354/4.10.1969 συνοδικόν έγγραφον), τα δε υπ’ αυτών και των υπ’ αυτών χειροτονηθέντων «κληρικών» τελούμενα Μυστήρια ανυπόστατα και άκυρα και διατάζει την επανάληψή τους. Στο ίδιο πόρισμα κατέληξε και η από 5-4-1971 σχετική εισήγησις της Μ.Σ.Ε. Νομοκανονικών Ζητημάτων προς την Ι. Σύνοδον, η οποία εγκρίθηκε από την ΔΙΣ στην συνεδρία της 27.4.1971».
Κατὰ τὸ «Τὸ δικαίωμα τῆς καταργήσεως τῆς ποινῆς ἤ τῆς συγχωρήσεως κέκτηται ὁ διὰ δικαστικῆς ἀποφάσεως ὁρίσας καὶ ἐπιβαλὼν τὴν ποινήν» δὲν ἔχει, λοιπόν, μόνο ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος καὶ ὄχι ἡ κάθε ὁμάδα ἢ ἡ Ρωσία ὅπως δήλωσε καὶ τεκμηρίωσε ὁ π. Θεόδωρος, τὸ κανονικὸ δικαίωμα συγχώρεσης καὶ ἀναγνώρισης τῶν Γ.Ο.Χ.;
Δὲν εἶναι φυσικὸ καὶ λογικό, λοιπόν, νὰ ἐρωτοῦμε, τί σχεδιάζεται καὶ τί ἀποφασίζεται πίσω ἀπὸ τὶς πλάτες μας καὶ σὲ βάρος τῆς Πίστεως;
Ἄρα:
Ἀναγνώρισε σχισματικοὺς ὁ Βαρθολομαῖος, τὸ ἴδιο θὰ πράξουμε κι  ἐμεῖς;
Δὲν μετανόησαν οἱ σχισματικοὶ τῆς Οὐκρανίας, δὲν θὰ ζητήσουμε μετάνοια καὶ ἐμεῖς ἀπὸ τοὺς Γ.Ο.Χ.;
Δὲν συγκάλεσε πανορθόδοξη ὁ Βαρθολομαῖος γιὰ τὴν Οὐκρανία, δὲν θὰ συγκαλέσουμε κι ἐμεῖς πανορθόδοξη γιὰ τοὺς Γ.Ο.Χ.;
Πρωτεῖο θέλει ὁ Βαρθολομαῖος, πρωτεῖο θὰ δώσουμε στὸν Κύριλλο;
Κολυμπάρι ὁ Βαρθολομαῖος, Ἁβάννα ὁ Κύριλλος;
Ἀνάμειξη τοῦ Βαρθολομαίου στὴν Μόσχα, ἀνάμειξη τῆς Μόσχας στὴν Ἑλλάδα;
Διαφωνεῖς μὲ τὸν Βαρθολομαῖο καὶ εἶσαι οἰκουμενιστής (π.χ. Ἀναστάσιος Ἀλβανίας), συμφώνησε μὲ τὸν Κύριλλο καὶ γίνεσαι λιγότερο οἰκουμενιστὴς καὶ ὀρθόδοξος;

Οἱ Πατέρες ὅμως τοὺς διαψεύδουν. Θέλεις νὰ πολεμήσεις τὴν αἵρεση ἀντιστάσου μὲ ὅλες σου τὶς δυνάμεις, ὑπέμεινε καὶ τήρησε τὶς ἐντολὲς τοῦ Κυρίου, πράττοντας μόνο αὐτές. Διότι «ἐάν τις τὸ κακόν ἐν προσχήματι τοῦ ἀγαθοῦ ποιῇ, διπλασίονος τιμωρίας ἐστίν ἄξιος».
Ἀδαμάντιος Τσακίρογλου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.