Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου 2018

ΑΘΕΤΗΣΗ ΟΡΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΥΠΟ ΤΩΝ Γ.Ο.Χ.


Ὁ Ὅρος τῆς Πρώτης Οἰκουμενικῆς Συνόδου περὶ τῆς ἑορτῆς τοῦ Πάσχα καὶ ἡ σημερινὴ ἀθέτησις ἀπὸ τοὺς Γ.Ο.Χ. διὰ τοῦ Ἰουλιανοῦ Ἡμερολογίου

Τοῦ Ἱερομονάχου Εὐθυμίου Τρικαμηνᾶ

    πως εἶναι γνωστὸ καὶ πολυσυζητημένο ἡ Πρώτη Οἰκουμενικὴ Σύνοδος, προκειμένου νὰ ἑορτάζεται τὸ Πάσχα ἀπὸ κοινοῦ ἀπὸ ὅλους τοὺς Ὀρθοδόξους, στὸν ὅρο περὶ τοῦ ἑορτασμοῦ ἐθέσπισε τέσσερις (4) προϋποθέσεις μὲ βάσι τὶς ὁποῖες θὰ ὑπολογίζετο κάθε χρόνο  ἡ ἡμέρα τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς μεγαλύτερης ἑορτῆς τῶν Ὀρθοδόξων. Αὐτὲς ἀναφέρονται ἀναλυτικὰ ἀπὸ τὸν ἅγιο Νικόδημο τὸν Ἁγιορείτη στὴν ὑποσημείωσι τοῦ 7ου Ἀποστολικοῦ Κανόνος καὶ εἶναι οἱ ἑξῆς:
1) Νὰ ἑορτάζεται τὸ Πάσχα μετὰ τὴν ἐαρινὴ ἰσημερία, ἡ ὁποία τὴν ἐποχὴ ἐκείνη συνέπιπτε μὲ τὴν 21η Μαρτίου μὲ τὸ Ἰουλιανὸ Ἡμερολόγιο.
2) Νὰ ἑορτάζεται τὸ Πάσχα  μετὰ τὴν πρώτη πανσέληνο  ἀπὸ τὴν ἐαρινὴ ἰσημερία.
3) Νὰ ἑορτάζεται τὸ Πάσχα μετὰ τὸ νομικὸ Πάσχα τῶν Ἑβραίων.
4) Νὰ ἑορτάζεται τὸ Πάσχα πάντοτε ἐν ἡμέρᾳ Κυριακῇ.
Σήμερα, λοιπόν, μετὰ ἀπὸ χίλια ἑπτακόσια (1700) περίπου χρόνια ἀπὸ τὴν Α΄ Οἰκουμενικὴ Σύνοδο, οἱ ἀκολουθοῦντες τὸ Ἰουλιανό (Παλαιό) Ἡμερολόγιο, διατείνονται μεταξὺ τῶν ἄλλων ὅτι τηροῦν ἀπαρεγκλίτως τὸν ὅρο αὐτὸ τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου περὶ τῆς ἑορτῆς τοῦ Πάσχα.
Αὐτὸ ὅμως, ὅπως φαίνεται ἐκ τῶν πραγμάτων, εἶναι λάθος καὶ ψευδές. Ἡ ἀπόδειξις εἶναι τὸ Πάσχα, τὸ ὁποῖο περιμένουμε καὶ προετοιμαζόμαστε νὰ ἑορτάσουμε, δηλαδὴ τὸ Πάσχα τοῦ 2018, καθὼς καὶ κάποια προγηγούμενα τῆς περιόδου τῶν δέκα τελευταίων ἐτῶν.
Τὸ Πάσχα, λοιπόν, τοῦ 2018 ἑορτάζεται μὲ τὸ Π.Η. (Ἰουλιανό) στὶς 26 Μαρτίου, ἐνῶ μὲ τὸ Ν.Η. στὶς 8 Ἀπριλίου. Ἔπρεπε, λοιπόν, σύμφωνα μὲ τὸν ὅρο τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, νὰ ὑπάρχη Πανσέληνος μεταξὺ τῆς ἰσημερίας καὶ τῆς ἑορτῆς τοῦ Πάσχα· δηλαδή, μεταξὺ 21ης Μαρτίου καὶ 26ης Μαρτίου μὲ τὸ Π.Η., ἢ 21ης Μαρτίου καὶ 8ης Ἀπριλίου μὲ τὸ Ν.Η.  Ἡ πανσέληνος αὐτῆς τῆς περιόδου, σύμφωνα μὲ ὅλα τὰ  ἡμερολόγια, τὰ ὁποῖα ἐκδίδονται, καὶ προφανῶς παίρνουν τὰ στοιχεῖα ἀπὸ τὶς ἁρμόδιες ὑπηρεσίες τῶν ἀστεροσκοπίων, εἶναι στὶς 18 Μαρτίου μὲ τὸ Π.Η., ἢ στὶς 31 Μαρτίου μὲ τὸ Ν.Η. Στὴν ἡμερομηνία αὐτὴ συμφωνοῦν καὶ τὰ ἁγιορείτικα ἡμερολόγια τῶν μονῶν καὶ τῶν ζηλωτῶν Πατέρων. Ἐξ αὐτοῦ γίνεται φανερὸ ὅτι στὸ μὲν Π.Η. δὲν ὑπάρχει πανσέληνος μεταξὺ ἰσημερίας καὶ Πάσχα γιὰ τὸ ἔτος αὐτό, στὸ δὲ Ν.Η. ὑπάρχει. Ἄρα λοιπόν, ὁ ὅρος τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου στὴν προκειμένη περίπτωσι τηρεῖται μὲ τὸ Ν.Η. κι ὄχι μὲ τὸ Π.Η.
Τὸ ἴδιο ἀκριβῶς συνέβη καὶ κατὰ τὰ ἔτη 2007 καὶ 2010. Καὶ τότε δηλαδή, μὲ τὸ Π.Η. δὲν ὑπῆρχε πανσέληνος μεταξὺ ἰσημερίας καὶ ἑορτῆς, ἐνῶ μὲ τὸ Ν.Η. ὑπῆρχε. Ἀξιοσημείωτο ἐν προκειμένῳ εἶναι ὅτι τὸ 2010 ἡ ἑορτὴ τοῦ Πάσχα ἑορτάστηκε τὴν ἐνωρίτερη δυνατὴ ἡμερομηνία, ἡ ὁποία εἶναι, γιὰ μὲν τὸ Π.Η. 22 Μαρτίου, γιὰ δὲ τὸ Ν.Η. 4 Ἀπριλίου. Αὐτὴ ἡ ἡμερομηνία ἑορτῆς τοῦ Πάσχα γιὰ νὰ συμπέση πρέπει ἡ πανσέληνος καὶ ἡ ἰσημερία νὰ ταυτιστοῦν, δηλαδὴ ἡ πανσέληνος νὰ εἶναι στὶς 21 Μαρτίου, ὁπότε γίνεται καὶ τὸ Πάσχα τῶν Ἑβραίων, καὶ τὴν ἑπομένη ἡμέρα νὰ εἶναι Κυριακή, διὰ νὰ γίνη τὸ Ὀρθόδοξο Πάσχα. Ἡ πανσέληνος, λοιπόν, τὸ 2010 ἦτο 17 Μαρτίου μὲ τὸ Π.Η. ἢ 30 Μαρτίου μὲ τὸ Ν.Η. Καὶ στὴν περίπτωσι αὐτή, ὅπως ἀποδεικνύεται δὲν ὑπῆρχε πανσέληνος μεταξὺ ἰσημερίας καὶ ἑορτῆς τοῦ Πάσχα μὲ τὸ Π.Η., ἐνῶ μὲ τὸ Ν.Η. ὑπῆρχε.

Θὰ θέλαμε ἐν προκειμένῳ νὰ μᾶς ἐξηγήσουν οἱ Γ.Ο.Χ., γιατὶ συμβαίνει αὐτό· ἐνῶ δηλαδὴ κόπτονται ὅτι τηροῦν τὶς Παραδόσεις καὶ τὰ παραδιδόμενα ὑπὸ τῶν Συνόδων καὶ τῶν Πατέρων, ἐδῶ ἀθετοῦν τὸν ὅρο τῆς Πρώτης Οἰκουμενικῆς Συνόδου περὶ τῆς ἑορτῆς τοῦ Πάσχα.
Στὸ σημεῖο αὐτὸ πρέπει νὰ ἀναφερθῆ  ὅτι οἱ Γ.Ο.Χ. μᾶς ἐγκαλοῦν ὅτι ἐμεῖς ἀθετοῦμε κάποιες ἀπόφασεις Πανορθοδόξων Συνόδων, ὅπως τὶς Συνόδους τοῦ 16ου  αἰῶνος, τὴν στιγμὴ ποὺ αὐτοὶ ἀθετοῦν τὴν ἀπόφασι τῆς Πρώτης Οἰκουμενικῆς Συνόδου!
Καὶ ἄν, ἀκολουθώντας τὸ Π.Η., γινώμεθα παραβάτες αὐτῶν, γιὰ ποιό λόγο νὰ τὸ ἀκολουθήσωμε; Γιὰ συναισθηματικοὺς ἁπλῶς λόγους, ἢ ὅπως ἰσχυρίζονται οἱ Γ.Ο.Χ., γιατὶ τὸ ἄλλαξαν οἱ Μασῶνοι κ.λπ.;
Γιατί, ἐπὶ πλέον, ψεύδονται παραπλανῶντες τὸν λαόν, ἰσχυριζόμενοι ὅτι τηροῦν τὶς Παραδόσεις, ἐνῶ στὴν πράξι τὶς ἀθετοῦν ἀσυστόλως καὶ κατὰ τὸ δοκοῦν. Ἡ μεγαλύτερη ἀθέτησι τῆς Παραδόσεως ἐκ μέρους τῶν Γ.Ο.Χ. νομίζομε ὅτι εἶναι ἡ δογματοποίησις τῆς ἑορτολογικῆς-λειτουργικῆς ἑνότητος εἰς βάρος τῆς ἐκκλησιαστικῆς. Ἐνῶ δηλαδή, οἱ Πατέρες καὶ οἱ Σύνοδοι ἐθέσπισαν τὴν ἐκκλησιαστικὴ ἑνότητα-κοινωνία ὡς σημεῖο ἀναφορᾶς καὶ ἐνσωματώσεως εἰς τὸ σῶμα τοῦ Χριστοῦ, τὴν Ἐκκλησία, οἱ Γ.Ο.Χ. ἐθέσπισαν τὴν ἑορτολογική-λειτουργικὴ ἑνότητα, χάριν τῆς ὁποίας ἀπεκόπησαν ἀπὸ τὴν ἐκκλησιαστική. Τὸ παράδοξο δὲ εἶναι ὅτι ἀπεκόπησαν ἐκκλησιαστικὰ καὶ ἀπὸ τοὺς ἔχοντας τὴν ἴδια ἑορτολογικὴ-λειτουργικὴ τάξι, δηλαδὴ τοὺς ἀκολουθοῦντας τὸ Π.Η.  Ἔτσι, ἀποδεικνύουν ἐμπράκτως ὅτι τὸ Π.Η. εἶναι μέγιστο καὶ ὕψιστο δόγμα.

Συνοψίζοντας, θὰ θέλαμε νὰ μᾶς ἐξηγήσουν οἱ Γ.Ο.Χ., γιατί συμβαίνει στὴν περίπτωσι τοῦ Πάσχα τοῦ 2018, καὶ τῶν λίγο παλαιότερων ποὺ ἀναφέραμε, νὰ τηρῆται ὁ ὅρος τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου μὲ τὸ Ν.Η., ἐνῶ μὲ τὸ Π.Η. ἀθετεῖται. Ἀπευθυνόμαστε δὲ συγκεκριμένα στὰ ἱστολόγια «Ἐν τούτῳ Νίκα» καὶ «Κρυφὸ Σχολειό», στὸν καθηγητὴ τοῦ Πανεπιστημίου κ. Δ. Χατζηνικολάου καί στὸν κ. Δ. Πολυμενόπουλο, γιὰ νὰ μὴ φανῆ ἀόριστη ἡ ἐρώτησις ὡς πρὸς τὸ σὲ ποιούς ἀπευθύνεται.
Ἐλπίζομε ὅτι οἱ ἀπαντήσεις τῶν ἀδελφῶν θὰ εἶναι συγκεκριμένες καὶ ὄχι ἐκτὸς θέματος, πρᾶγμα τὸ ὁποῖο συνέβη σὲ παλαιότερο διάλογο.
Ἂν δὲ ὑπάρχουν ἐρωτήσεις σχετικές μέ αὐτή τήν ὑπόθεσι, ἀπὸ τοὺς ἀκολουθοῦντες τό Π.Η., δύνανται νὰ μᾶς τὶς καταθέσουν καὶ νὰ ἀπαντήσουμε, ἀφοῦ ὅμως πρῶτα ἀπαντήσουν ἐπὶ τῆς συγκεκριμένης ἐρωτήσεως.
Ἱερομόναχος
Εὐθύμιος Τρικαμηνᾶς

19 σχόλια:

 1. Ανώνυμος20/2/18, 12:41 μ.μ.

  Αφου γνωριζει ο Π.Ευθυμιος οτι οι Γοχ εκαναν το μεγαλο λαθος των συνοδειων τους!Γιατι δεν ακολουθει τουλαχιστον τις δεκατρεις μερες του παραδοσιακου ημερολογιου ωστε να ενωσει τους νεοαποτειχισθεντες του νεου και του πατριου?Ειναι ισως ο μοναδικος αυτη τη χρονικη στιγμη που μπορει να κανει αυτη την ενωση!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ανώνυμος20/2/18, 8:54 μ.μ.

   Γιατί δεν είναι χαζός να αθετήση τον Όρο της Α'Οικ.Συνόδου και για τα γνωστά που απάντησε στον κ.Παπαρρήγα.Ξύπνα φίλος!

   Διαγραφή
 2. Προκαλεί πραγματικά εντύπωση η πείσμων εμμονή στα επιφαινόμενα, στις λεπτομέρειες, στα σκιώδη, όταν έχει εμφανισθεί η ωμή πραγματικότητα, το χονδροειδές, η φανερή επέλαση της αίρεσης του Οικουμενισμού. Όταν οι πρωτεργάτες της καινοτομίας του εορτολογίου, απέκρυπταν τις πραγματικές τους προθέσεις (πόσο δα άργησε να έρθει στο φως η εγκύκιος του 1920;;;) οι οποίες φαίνονται σαφώς στο κείμενο του μανιφέστου αυτού του οικουμενισμού, οι πολλοί έβλεπαν το δένδρο και άφηναν να χάνεται το δάσος. Η χούντα (Πλαστήρα-Γονατά) και οι εκλεκτοί της αρχιερείς (αριστίνδην...τους είπανε...) αντί να ασχοληθούν με το να εξηγήσουν στο λαό περί της αναγκαιότητος πλέον της επιβολής του ΝΗ (μέχρι σήμερα δεν έχω ακούσει ή διαβάσει ΕΝΑ πειστικό επιχείρημα...τυχαίο;;;) βομβάρδισαν τους δυστυχισμένους μέσα στην παραζάλη της μικρασιατικής καταστροφής με φληναφήματα, όπως του π. ιωήλ Γιαννακόπουλου περί κοσμογραφίας και ορθότητος ημερομηνιών και ησημεριών κτλ. Καθαρά ημερολατρία!! Οι ημερολάτρες λοιπόν, θεώρησαν ότι χρειάζεται συμμόρφωση με τις επιταγές της ...Επιστήμης (ο νέος θεός της εποχής μας....). Οι Εβραίοι βλέπεις που χρησιμοποιούν μέχρι και σήμερα σεληνιακό (μάλιστα σεληνιακό) ημερολόγιο για τον καθορισμό των θρησκευτικών τους εορτών, είναι ...καθυστερημένοι,...δεν κατέχουν από επιστήμες..οικονομικώς αποτυχημλενοι...Εντροπή πατέρες και αδελφοί, οι διϋλίζοντες τον κώνωπα των ημερομηνιών και των πανσελήνων και καταπίνοντες την κάμηλουν του Οικουμενισμού!! Η Εκκλησία έγινε για τις εορτές, ή οι εορτές για την Εκκλησία;;; Εκκλησία είναι ενότης, μια πίστις, μία προσευχή μία εορτή. Οι ημερολατρίες και οι δήθεν διορθώσεις δεν έχουν νόημα. Και δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι πρώτοι οι αβάπτιστοι παπικοί, είδαν το "φώς το αληθινόν" της επιστήμης και των ισημεριών κτλ. και έσπευσαν να αλλάξουν τις εορτές αυτοί που έσχισαν την Εκκλησία...Δεν νοιάστηκαν για τη Σώζουσα Αλήθεια, τους μάραναν οι εορτές...Και δυστυχώς, στη χώρα του Μελετίου Πηγά, υπάρχουν άνθρωποι που ψελλίζουν την ανάγκη να εορτάζεται με το νέο ημερολόγιο η...εθνική επέτειος της 25ης Μαρτίου...Το έχω ακούσει και αυτό να λέγεται ανερυθρίαστα...Αλλά να λέγει ο π. Ευθυμιος, κατηγορών τους απογόνους των αρνηθέντων να κλίνουν γόνυ τω Βάαλ του Οικουμενισμού, χάριτι Θεία βεβαίως και ουχί εκ σοφίας κοσμικής, ότι έγινε " δογματοποίησις τῆς ἑορτολογικῆς-λειτουργικῆς ἑνότητος εἰς βάρος τῆς ἐκκλησιαστικῆς" προκαλεί θλίψη. Άλλο πράγμα δηλαδή η λειτουργική (και άρα και εορτολογική) ενότητα και άλλο η εκκλησιαστική ενότητα;; Διαβάζω καλά ή χρειάζομαι διερμηνέα με γνώση...κορακίστικων;; Η ενότητα της Εκκλησίας εν τη λειτουργική πράξει δεν γνωρίζεται;; Μήπως δεν διαβάζουμε στην Παρακλητική (Κυριακή ήχος δ) περί της Εκκλησίας της μιας εν ουρανώ και επι γης συμφώνως ψαλλούσης;;; Τί είναι αυτά που διαβάζουν τα μάτια μας;; Δεν αφήνουμε καλέ μου πάτερ τις πανσελήνους και τις ισημερίες (για τα οποία υπάρχουν και καλές και τεκμηριωμένες απαντήσεις, αλλά αρνούμαι να υπεισέλθω σε πεουσιώδεις, αριθμο-ημερομηνιολαγνικές συζητήσεις, διότι δεν θέλω επαναλαμβάνω να βλέπω το δένδρο αγνοώντας το δάσος!) και να δούμε πώς ενωμένοι και μακράν της παναιρέσεως του οικουμενισμού θα σωθώμεν;;; Λες και έχουμε την πολυτέλεια του χρόνου να πολυπραγμονούμε. Τα πράγματα είναι απλά, αφήστε την αστρονομία για τους αστρονόμους. Οι οικουμενιστές πριν από 90 χρόνια και, άρχισαν το έργο τους, μην κουβαλάτε νερό στο μύλο τους πλέον...Με πόση πια περισσόετρη σαφήνεια χρειάζεται να δείτε την εορτολογική καινοτομία χωρίς τα παραμορφωτικά γυαλιά της "επιστήμης για την επιστήμη", ως γνήσιο πρόδρομο της σύγχρονης Παναίρεσης του Οικουμενισμού...
  Πέτρος Κουτσούκος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αναστάσιος(Πάτρα)20/2/18, 9:57 μ.μ.

   Διάβασα το σχόλιό σας, κ.Ακύλα ,στην μητέρα μου (82 ετών)και μου έκανε παράπονα.Δεν μπορεί,λέει,να μιλάει έτσι για έναν Ιερομόναχο και να φράφει ότι μιλάει κορακίστικα κλπ.!Αν δεν θέλει να απαντήσει στην ερώτηση του π.Ευθυμίου,ενώ γνωρίζει να απαντήσει,να μην γράψει κανένα σχόλιο(και μάλιστα απαράδεκτο).Αυτό που κάνει δεν είναι Χριστιανικό(λέει η μητέρα μου)!
   Δεν βλέπει ο κ.Πέτρος την απάντηση και την ευγένεια του Αποτειχιμένου από τους Γ.Ο.Χ. κ.Δ.Χ.;;;

   Διαγραφή
  2. Παρακαλῶ ἐπιτρέψτε μου μίαν διόρθωσιν καί κάποιο σχόλιον. Κατ' ἀρχάς, ὁ τίτλος "ΓΟΧ" οὐδέποτε μοῦ ἄρεσε! Τώρα, γιά τήν ἀκρίβειαν, ἐγώ ἀπετειχίσθην μέν ἀπό τήν Σύνοδον Καλλινίκου, καί δέν ἔχω προσχωρήσει εἰς κάποιαν ἄλλην, ἀλλά παραμένω στούς "ΓΟΧ," ἀναμένων Ὀρθοδόξους Ἐπισκόπους νά συγκροτήσουν Σύνοδον Ὀρθοδόξων Ἐπισκόπων πού ΔΕΝ εὐθύνονται γιά σχίσματα ἐντός τῶν "ΓΟΧ." Τά περί "παραλλήλων ἐπισκόπων" πού κηρύσσει ὁ π. Εὐθύμιος πιστεύω ὅτι εἶναι ἐσφαλμένα. Αὐτά γιά τήν διόρθωσιν πού ὑπεσχέθην. Ὅσον ἀφορᾶ τό σχόλιον πού θέλω νά κάνω, νομίζω ὅτι ὁ κ. Π.Κ. πολύ ὡραῖα τά ἔγραψε, καθότι ἐπί δεκαετίες γράφονται καί λέγονται ἐναντίον τῶν ΓΟΧ πράγματα τελείως διεστραμμένα. Ἔ, κάποτε ξεσπάει ὁ ἄνθρωπος, κάτι πού ἔχει συμβῆ καί σέ μένα στό παρελθόν. Νά ἔχετε καλήν Τεσσαρακοστήν.

   Διαγραφή
  3. Ανώνυμος20/2/18, 11:15 μ.μ.

   Ναι φίλε Αναστάσιε,όμως κάνει λάθος ο π.Ευθύμιος σε αυτήν την κατηγορία.Ήρθε η ώρα και του π.Ευθυμίου.Τραγικό λάθος του!Αφού η ισημερία για τους γνήσιους είναι 7 Μαρτίου και η πανσέληνος είναι 17-18 Μαρτίου,το δέ Πάσχα στις 26 Μαρτίου.Δεν μπορώ να καταλάβω αυτό το λάθος του π.Ευθυμίου!

   Διαγραφή
  4. Ανώνυμος21/2/18, 12:47 π.μ.

   Ω, ΒΑΘΟΣ ΥΠΟΚΡΙΣΙΑΣ!!!
   Δεν μπορώ να βλέπω τέτοιες τραγικότητες και διαστροφές. Είστε με τα καλά σας, κ. Πέτρο; Κατηγορείτε τον π. Ευθύμιο ότι δεικνύει «πείσμονα εμμονή στα επιφαινόμενα, στις λεπτομέρειες», την στιγμή που εδώ και χρόνια παρακολουθούμε, και το βαρεθήκαμε, να κάνει έκκληση και να λέει, φύγετε εσείς από τις αλληλομισούμενες παρατάξεις, καθώς φύγαμε εμείς από την παναίρεση, ελάτε να ενωθούμε άσχετα από ημερολόγια για να πολεμήσουμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ την Παναίρεση;
   Και τι μας λέει όλη η κομπανία των Π.Η.; ΟΧΙ, δεν σας δεχόμαστε σε κοινωνία, αν δεν ξεκολλήσετε από το Ημερολόγιο;;;;;!!!!! Ποιός, κύριέ μου, μένει στις λεπτομέρειες; Γιατί δεν καταλαβαίνετε το μήνυμα του άρθρου του Γέροντα; Είναι ολοφάνερο και είναι αυτό ακριβώς που ζητάτε: ΠΑΨΤΕ, σας λέει, να ΜΕΝΕΤΕ με «πείσμονα εμμονή στα επιφαινόμενα, στις λεπτομέρειες»!!! Γιατί για να κατοχυρώσετε τις ημερολογιακές …λεπτομέρειες, ψάχνετε σε κάποιες αμφισβητούμενες Συνόδους του 16ου αιώνος, την στιγμή που καταπατείτε Κανόνα της Πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Αυτό είναι το μήνυμά του και δεν είμαι αστρονόμος για να αποφανθώ, αν οι υπολογισμοί του για την Πανσέληνο και την ισημερία είναι σωστοί.
   Κι εσείς ΟΛΟΙ, που τόσο καιρό μας ΠΡΗΞΑΤΕ με τις τις 13 μέρες, που στηρίζετε σε αμφισβητήσιμες Συνόδους και, που αρνείσθε να δεχθείτε τους αποτειχισμένους σε κοινωνία, έρχεσθε τώρα ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΟΤΑΤΑ να κατηγορήσετε το γέροντα Ευθύμιο για …λεπτομέρειες!!! Έρχεστε σεις τώρα, που δεκαετίες είστε «οι διϋλίζοντες τον κώνωπα των ημερομηνιών και των πανσελήνων και καταπίνοντες την κάμηλουν του Οικουμενισμού!!», εσείς που μας λέγατε ότι πρέπει να μην αλλάξουμε το Ημερολόγιο, για να εορτάζουν από κοινού το επίγεια και τα επουράνια!!!, έρχεστε τώρα και μας λέτε αυτό που σας λέγαμε εμείς, ότι «Οι ημερολατρίες και οι δήθεν διορθώσεις δεν έχουν νόημα», αλλά νόημα έχει ο Οικουμενισμός, τον οποίο επί δεκαετίες δεν αναφέρατε ούτε το όνομά του, αλλά μας λέγατε σε ΟΛΟΥΣ τους ΗΧΟΥΣ για Ημερολόγια! έρχεστε τώρα να κατηγορήσετε τον γέροντα Ευθύμιο, που ακριβώς πολεμάει τα Ημερολόγια κι έχει δηλώσει ότι ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΤΟ ΙΟΥΛΙΑΝΟ δεν τον ενοχλεί, αλλά και στο ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ να πηγαίναμε, κι ακόμα μακρύτερα δεν τον ενδιαφέρει. Εκείνο που τον ενδιαφέρει είναι να μη μας χωρίζουν τα Ημερολόγια, να μη θυσιάζουμε για την εορτολογική ενότητα, την ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ!!!!!!!! Και κάνετε ότι δεν καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό, ωσάν να μην έχετε διαβάσει τους λόγους των Αγίων, τον λόγο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, ότι δεν πρέπει να σχίσουμε την Εκκλησία για το αν εορτάσουμε τότε ή τότε!!! Λυπάμαι αφάνταστα.
   Κωνσταντίνος

   Διαγραφή
  5. Ανώνυμος21/2/18, 1:09 π.μ.

   Eσυ φίλε μου έχεις χάσει πολλά ''επεισόδια''.... έχεις μείνει λίγο πίσω....Ότι γράφεις έχει απαντηθεί εκατοντάδες φορές...μάλλον είσαι στον δικό σου κόσμο!

   Διαγραφή
  6. Ανώνυμος21/2/18, 7:48 μ.μ.

   Κύριε Χατζηνικολάου,
   γράψατε ανωτέρω " ἐγώ ἀπετειχίσθην μέν ἀπό τήν Σύνοδον Καλλινίκου, καί δέν ἔχω προσχωρήσει εἰς κάποιαν ἄλλην, ἀλλά παραμένω στούς "ΓΟΧ," ἀναμένων Ὀρθοδόξους Ἐπισκόπους νά συγκροτήσουν Σύνοδον Ὀρθοδόξων Ἐπισκόπων πού ΔΕΝ εὐθύνονται γιά σχίσματα ἐντός τῶν "ΓΟΧ.""

   Εσείς γιατί έχετε αποτειχισθεί από την Σύνοδο του Καλλινίκου και ποια είναι τα σχίσματα εντός των ΓΟΧ; Δεν ενώθηκαν όλες οι παρατάξεις του παλαιού πριν λίγα χρόνια;

   Διαγραφή
  7. Ἀγαπητέ/ή ἀνώνυμε/η,

   Τό θέμα εἶναι τεράστιον καί δέν δύναται νά καλυφθῇ ἱκανοποιητικῶς μέ σχόλια. Ἐπιγραμματικῶς, τά ἔχω γράψει σέ ἄλλο ἱστολόγιον τοῦ δικοῦ μας χώρου. Ὀλίγα τινά ἔχω ἐπίσης γράψει σέ Ν/Ηκόν ἱστολόγιον καί ὡμίλησα τηλεφωνικῶς μέ τόν διαχειριστήν του, ἄνθρωπον σοβαρόν καί εὐσεβῆ. Παρά ταῦτα, λίγες ἡμέρες ἀργότερα, ἀπό συνεργάτας τοῦ ὡς ἄνω διαχειριστοῦ ἔτυχα τῆς χειροτέρας μεταχειρίσεως πού εἶχα τύχει ποτέ ἀπό συνανθρώπους (δέν ὁμιλῶ γιά Χριστιανούς). Μοῦ ἔδωσαν νά καταλάβω ὅτι, προκειμένου νά παραμείνουν ἑδραιωμένοι εἰς τήν αἵρεσίν των, μετέρχονται τό ψεῦδος, τήν ἀδικίαν καί τήν ἐξαπάτησιν, γελοῦν δέ χαιρεκάκως ὅταν τούς ὁμιλῇς γιά τά ἀτοπήματα τῶν "ΓΟΧ." Εἶχα καί ἄλλα τέτοια διαδικτυακά περιστατικά στό παρελθόν, ὁπότε δέν νομίζω ὅτι εἶναι σωστόν νά γίνωνται τέτοιοι διάλογοι διαδικτυακῶς, ὅπου γενικῶς ἐπικρατεῖ ἡ ἀνωνυμία καί λείπει ἡ ἀγάπη. Χωρίς αὐτήν, γινόμεθα "κύμβαλα ἀλαλάζοντα," κατά τόν Ἀπ. Παῦλον.

   Διαγραφή
 3. Ἀγαπητέ καί Σεβαστέ μοι π. Εὐθύμιε, εὐλογεῖτε.

  Σᾶς εὐχαριστῶ πού ζητήσατε καί ἀπό τήν ταπεινότητά μου ἐξηγήσεις γιά τό θέμα τοῦ ἡμερολογίου. Ἄν καί δέν ἔχω ἀσχοληθῆ ποτέ ἐπισταμένως μέ τά διάφορα ἡμερολόγια, καθότι δέν εἶναι ἐκεῖ τό πρόβλημα, καί τέτοιου εἴδους προβλήματα πάντοτε οἰκονομοῦνται στήν Ἐκκλησίαν, ἐντούτοις σᾶς ἀπαντῶ, ἐλπίζων στήν φιλαλήθειάν σας καί στήν ἀγάπην σας.

  Κατ’ ἀρχάς, τό συγκεκριμένον «πρόβλημα» πού, ἄν δέν κάνω λάθος, θέσατε σήμερα γιά πρώτην φοράν, δέν ὑφίσταται, καθότι ἡ ἰσημερία μέ τό π. ἡμ. δέν εἶναι στίς 21 Μαρτίου, ὅπως ἐσφαλμένως γράφετε, ἀλλά στίς 8 Μαρτίου. Ἴσως μάλιστα νά ἔχῃ πέσει τώρα καί στίς 7 Μαρτίου. Πάντως, τό 1924 ῆτο στίς 8 Μαρτίου, γι’ αὐτό καί οἱ Ν/Ηται ἰσχυρίζονται ὅτι προσέθεσαν τίς 13 ἡμέρες, ἔτσι ὥστε νά ἐπαναφέρουν τήν Ἰσημερίαν στίς 21 Μαρτίου, ὅπως ἦτο κατά τήν Α' Οἰκ. Σύνοδον. Συνεπῶς, ἡ πανσέληνος, πού, ὅπως γράφετε, ἐφέτος εἶναι στίς 18 Μαρτίου (π. ἡμ.), εἶναι ΜΕΤΑ τήν ἰσημερίαν, ὅπως ἀπαιτεῖ ὁ Κανών. Δέν εἶναι πρίν ἀπό τήν ἰσημερίαν, ὅπως ἐσφαλμένως γράφετε.

  Διά τήν δογματικήν διάστασιν τοῦ ζητήματος, ἔχω γράψει προσφάτως ἱκανά καί σᾶς παραπέμπω ἐκεῖ (http://koukfamily.blogspot.gr/2017/09/blog-post_16.html ). Σφάλλετε μεγάλως πού νομίζετε ὅτι οἱ «ΓΟΧ» ἔχουν δογματοποιήσει τό Ἰουλιανόν Ἡμερολόγιον. Τό πρόβλημα ἔγκειται στό ὅτι τό ν.ἡμ. εἰσήχθη στήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν ὄχι γιά κάποιον ποιμαντικόν λόγον, ἀλλά μέ σκοπόν τήν ἕνωσίν Της μέ τόν Παπισμόν (τοὐτέστιν διά τήν κατάργησίν Της), καθώς καί στό ὅτι ἡ εἰσαγωγή αὐτή ἀπετέλεσεν αἰτίαν σχίσματος, ὅπως ἀκριβῶς ἀνεμένετο νά συμβῇ. Αὐτά εἶναι τά δύο σημαντικά στοιχεῖα πού προσδίδουν δογματικόν χαρακτῆρα στήν εἰσαγωγήν τοῦ ν.ἡμ., ἐνῷ ἀφ’ ἑαυτοῦ τό θέμα δέν εἶναι ἀσφαλῶς δογματικόν.

  Σᾶς εὔχομαι νά ἔχετε καλήν καί εὐλογημένην Τεσσαρακοστήν.

  Ἐν ἀγάπῃ καί Ἀληθείᾳ

  Δημήτριος Χατζηνικολάου

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Γεώργιος Λαμρόπουλος25/2/18, 5:04 π.μ.

   Δεν αποτέλεσε καμία αιτία σχίσματος η εισαγωγή του νέου ημερολογίου γιατί δεν διασπάστηκε αλλά διατηρήθηκε η εκκλησιαστική κοινωνία της Αυτοκέφαλης Εκκλησίας της Ελλάδος με όλες τις ορθόδοξες εκκλησίες που χρησιμοποιούν το παλαιό ημερολόγιο, Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, Σερβίας, Μόσχας και λοιπά παρά την ασεβή προσπάθεια ελάχιστων ημερολατρών σχισματικών ΓΟΧ στην Ελλάδα που δεν είχαν καμία Εκκλησιαστική Κοινωνία με τις Ορθόδοξες Εκκλησίες και τα Πατριαρχεία που διατήρησαν το παλαιό και δεν μιλούσαν τότε που εισήχθηκε το διορθωμένο Ιουλιανό για Οικουμενισμό.

   Επιπλέον με το νέο διορθωμένο Ιουλιανό Ημερολόγιο ισχύει ο Πασχάλιος Κανων γιατί ποτέ η Α’ Οικουμενική Σύνοδος δεν όρισε ημερολόγιο αλλά μόνο τον Πασχάλιο Κανόνα που διατηρήθηκε στο νέο ημερολόγιο... Τα υπόλοιπα είναι σοφιστείες και φληναφήματα χωρίς νόημα... Φυσικά η Εκκλησία και η Πολιτεία του ορθόδοξου Ελληνικού Έθνους δεν χρειάζεται να χρησιμοποιούν δύο ημερολόγια αφού εξυπηρετεί το νέο διορθωμένο Ιουλιανό Ημερολόγιο το οποίο δεν άλλαξε ποτέ το Ορθόδοξο Εορτολόγιο και τους ορθόδοξους αγίους που εορτάζουμε όπως ψευδώς διαδίδουν οι ημερολάτρες.

   Διαγραφή
  2. Ανώνυμος25/2/18, 9:44 μ.μ.

   Δημήτριος Χατζηνικολάου "Τό πρόβλημα ἔγκειται στό ὅτι τό ν.ἡμ. εἰσήχθη στήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν ὄχι γιά κάποιον ποιμαντικόν λόγον, ἀλλά μέ σκοπόν τήν ἕνωσίν Της μέ τόν Παπισμόν"

   Αν ακολουθήσουμε το ίδιο ημερολόγιο με τους Παπικούς δίχως όμως να απορρίπτουμε τον Πασχάλιο Κανόνα, πώς προδίδεται η Πίστη;
   Δεν λέμε ακόμη για τον Οικουμενισμό αλλά λέμε για το Ημερολόγιο.
   Πάμε στη συνέχεια και για τον Οικουμενισμό:
   Αν αναγνωρίζουμε Μυστήρια στους Παπικούς, τότε ναι, αυτός είναι ο Οικουμενισμός και η προδοσία της Πίστεως!
   Οι Μονές του Αγίου Όρους που ακολουθούν το Ιουλιανό ημερολόγιο αλλά και μνημονεύουν τον Βαρθολομαίο δεν προδίδουν την Πίστη; Ε
   Επομένως, το ημερολόγιο από μόνο του δεν αποτελεί τον δρόμο της εκτροπής όπως αναφέρεται για ένωση με τον Παπισμό αφού έχουν ήδη ενωθεί με τον Πάπα (αφού τον μνημονεύει ο Βαρθολομαίος) ενώ κρατούν το Ιουλιανό Ημερολόγιο!

   Διαγραφή
 4. Ανώνυμος20/2/18, 7:34 μ.μ.

  Γιατί απλούστατα ανώνυμε θα μας χαρακτηρίσουν ολους μας ως παλαιοημερολογίτες με τη γνωστή ρετσινια των σχισμάτων να μας ακολουθεί για πάντα. Αυτό θα μπορουσε να γίνει αν αποφασιζόταν σε μια σύναξη πανορθόδοξη αποτειχισμενων πατέρων κι αδελφών, κληρικών και λαϊκών. Όσοι επιλέγουν να αποτειχισθουν και να ακολουθησουν το παλαιό είναι ελεύθεροι να το κάνουν. Γιατί τόση πριμουρα να ακολουθήσει το παλαιό σώνει και καλά ο π. Ευθύμιος; Δεν αρκεί η αποτειχιση του; Οι ρουμανοι πατερες που αποτειχισθηκαν ποιο ημερολογιο ακολουθουν; Αν πανορθοδοξα αποφασισθει τότε βλέπουμε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Ανώνυμος20/2/18, 10:54 μ.μ.

  Απαράδεκτη ερώτηση του π.Ευθυμίου!Η ισημερία των Παλαιοημερολογιτών είναι στις 7 Μαρτίου και η πανσέληνος στις 18 Μαρτίου,Το δέ Πάσχα τους,είναι στις 26 Μαρτίου.Ο Όρος τηρείτε.Το ιστολόγιο έπρεπε να τον καλύψει.Να διαγραφεί άμεσα!Θα τους δώσει τροφή για να τον κατηγορίσουν.Γερνάει και ο π.Ευθύμιος!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Ανώνυμος21/2/18, 1:12 μ.μ.

  Υπαρχουν ιερεις αποτειχισμενοι απο το νεο στο πατριο που δεν ειναι σε καμμια συνοδεια και δεχονται την κοινωνια των αποτειχισθεντων που παρεμειναν στο νεο στο πλαισιο της οικονομιας!Αυτο το γνωριζουν οι περισσοτεροι αποτειχισμενοι οπως ο Π.Ευθυμιος,Ο Π.Θεοδωρος Ζησης και αλλοι ιερεις και μοναχοι.Αυτοι οι αποτειχισθεντες ιερεις του πατριου που δεν δεχονται την κοινωνια των αποτειχισθεντων του νεου προσπαθουν να εφαρμοσουν την ακριβεια.!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Ανώνυμος21/2/18, 1:42 μ.μ.

  Πατέρα Ευθύμιε την ουσιαστική απάντηση σε όσα γράφετε και σε όσα ερωτάτε την έχει δωσει εδώ κι χρόνια ο Άγιος Νικόδημος ο Αγειορίτης στο Πηδάλιο όπου γράφει :
  ΠΗΔΑΛΙΟΝ υποσημ. Ζ’ Αποστ. Κανόνος:
  “Ας ηξεύρουν γαρ ότι και αι Οικουμενικαί σύνοδοι, οπού μετά την πρώτην έγιναν, και οι λοιποί πατέρες, έβλεπον ναι και αυτοί, ως σοφοί οπού ήτον, πως εκατέβη πολύ η ισημερία. Αλλ΄όμως δεν ηθέλησαν να την μεταθέσουν από την κα΄(21) Μαρτίου, ΄που την ηύρεν η α΄σύνοδος, προτιμώντες περισσότερον την συμφωνίαν της Εκκλησίας και ένωσιν , από την ακρίβειαν της ισημερίας, ήτις δεν προξενεί, ούτε εις την εύρεσιν του εδικού μας Πάσχα καμμίαν σύγχυσιν, ούτε βλάβην εις την ευσέβειαν…” Προσέξατε, προσέξατε πολύ, διότι παρόμοια επιχειρήματα όσον αφορά την ημερομηνία του εορτασμού του Πάσχα και την δήθεν ασυμφωνία με τον όρο της Α΄Οικουμενικής Συνόδου έχουν τις περασμένες δεκαετίες ήδη χρησιμοποιήσει κάποιοι εκ των "Ορθοδόξων" που υποστηρίζουν την μελλοντική αλλαγή του Πασχαλίου. Είναι δυστύχημα η οφθαλμοφανής αντίθεσή σας με τους ΓΟΧ να δίνει επιχειρήματα σε εκείνους που επιθυμούν την αλλαγή του Πασχαλίου, το ποίο ούτως ή άλλως σήμερα είναι κοινό για όλη την Ορθόδοξη Εκκλησία, είτε με το Παλαιό, είτε με το Νεό ημερολόγιο συμπεριλαμβανομένων και των ΓΟΧ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Ανώνυμος21/2/18, 2:51 μ.μ.

  Αν διαβάσετε προσεκτικά τον Ζ΄Αποστολικό κανόνα που αφορά τον ορισμό του Πασχαλίου, θα καταλάβετε ότι η 3η προυπόθεση είναι:<< να μην γίνηται απλώς και αορίστως μετά την ισημερίαν,αλλά ύστερα από την πρώτην πανσέληνον του Μαρτίου, όπου τύχει(εννοώντας την Κυριακήν) μετά την Ισημερίαν, και 4η ότι να γίνεται την πρώτην Κυριακή οπού τύχει ύστερα από την πανσέληνον...>>Πουθένα δεν αναφέρεται ότι η πρώτη πανσέληνος πρέπει να είναι μετά την εαρινήν ισημερίαν.Άρα σημασία έχει η Κυριακή μετά την ισημερίαν.συνεχίζοντας αναφέρει κάποιες ανωμαλίες που προκύπτουν από την κίνηση της σελήνης και δεν φυλάττεται πάντοτε ο 4ος διορισμός, επειδή κατά τον Βλάσταρην, την 1η Κυριακή συμβαίνει να γίνεται το νομικό Πάσχα των Ιουδαίων. Τότε εμείς καλούμε την Κυριακή αυτή των Βαίων και Πάσχα έχωμε την επομένη. Που βρίσκεται λοιπόν το πρόβλημα με την πανσέληνο, αφού ρητώς το ξεκαθαρίζει ο Ζ΄ Αποστολικός κανόνας στο Πηδάλιο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. http://krufo-sxoleio.blogspot.gr/2018/02/blog-post_21.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.