Πέμπτη, 3 Μαΐου 2018

ΣΕΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (Βίντεο π. Σάββα)

Σχολιαστής μὲ σχόλιο, μᾶς πληροφορεῖ γιὰ τὸ ἑξῆς ΣΕΝΑΡΙΟ:
     Ἔχουν -μᾶς γράφει- δρομολογηθεῖ χειροτονίες σὲ ΕΠΙΣΚΟΠΟ δύο (2) ἀποτειχισμένων Ἑλλήνων ἱερέων (μᾶς ἀναφέρει καὶ τὰ ὀνόματα), οἱ ὁποῖοι θὰ μεταβοῦν πρὸς τοῦτο στὴν Σερβία καὶ ὡς χειροτονηθέντες ἀπὸ τοὺς περὶ τὸν Ἀρτέμιο μὲ τὸ Παλαιὸ Ἡμερολόγιο θὰ ἀφομοιώσουν τοὺς ἀποτειχισμένους σὲ ἐξωτερικὸ καὶ Ἑλλάδα, πείθοντάς τους ὅτι μὴ ἔχοντες Ἐπίσκοπο εἶναι ΑΚΕΦΑΛΟΙ κ.λπ.

Δηλώνουμε πὼς δὲν ἔχουμε καμιὰ τέτοια συγκεκριμένη πληροφορία. Βέβαια ἀόριστες φῆμες κατὰ καιροὺς ἀκούγονται.
Μία τέτοια ἐξέλιξη ὅμως, θὰ ἀποτελοῦσε μία κακέκτυπη ἐπανάληψη τῶν καταδικασμένων πρακτικῶν τῶν Παλαιοημερολογιτῶν, ἄλλο ἕνα σχίσμα στὸ Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας. Ἀσφαλῶς ἐκεῖ ὁδηγεῖ ἡ ἀδιακρισία, ἡ ἀρχομανία καὶ ὁ ἐξτρεμισμός, στὸν εὐαίσθητο ἐκκλησιαστικὸ χῶρο.

μεῖς ὡς ἀποτειχισμένοι σύμφωνα μὲ τὴν ἁγιοπατερικὴ μᾶς Παράδοση, δὲν ἐπιθυμοῦμε νὰ κάνουμε τίποτα περισσότερο ἀπ’ ὅ,τι μᾶς δίδαξαν καὶ ἀπ’ ὅ,τι ἔκαναν οἱ Ἅγιοι, γιὰ νὰ ἀποφύγουν τὸν μολυσμὸ τῆς Παναιρέσεως καὶ νὰ ἀντιμετωπίσουν τὴν πανούκλα τῆς αἱρέσεως:
  Ἀπομακρυνόμαστε ἁπλῶς ἀπὸ τοὺς Οἰκουμενιστές, χωρὶς νὰ λογαριάζουμε τὶς συνέπειες (ἐξ ἄλλου «οἱ λογαρισμοὶ ταιριάζουν στοὺς μισθοφόρους»). Χωρὶς δηλαδὴ νὰ ἐξετάζουμε ἂν θὰ ἔχουμε ἱερεῖς ἢ Ἐπισκόπους καὶ μυστήρια, γιατί αὐτὴ τὴν φροντίδα τὴν ἔχει ἀναλάβει ὁ Κύριος, ποὺ νομοθέτησε τὸ «ἐξέρχεσθε ἐκ μέσου αὐτῶν», ποὺ ἐντέλλεται δηλαδή, τὴν ἀπομάκρυνση ἀπὸ τοὺς αἱρετικούς· καὶ δίνει πλούσια τὴν Χάρη Του σὲ ὅσους ἀκολουθοῦν τὴν Ἐντολή Του.
    Κάθε τί ἄλλο ποὺ πιθανὸν μαγειρεύεται πίσω ἀπὸ τὴν πλάτη  τοῦ πιστοῦ  λαοῦ  πρὸς ἐπιβολήν, καὶ μάλιστα χωρὶς συζήτηση, καὶ ἀναζήτηση, καὶ εὕρεση, καὶ συνοδικὴ συμφωνία τῆς ἁγιοπατερικῆς πρακτικῆς στὸ κρίσιμο αὐτὸ θέμα, δὲν θὰ τὸ ἀκολουθήσουμε.    ναρτοῦμε ἕνα παλαιότερο  β ί ν τ ε ο,  ἀπὸ συνομιλία τοῦ π. Σάββα Λαυριώτη μὲ τὸν δημοσιογράφο κ. Λοΐζο, στὸ ὁποῖο δηλώνεται καὶ περιγράφεται ἡ ἴδια τοποθέτηση τὴν ὁποία δεχόμαστε κι ἐμεῖς.Δημοσιογρ. Λοΐζος Λ.: Θέμα τῆς Σύναξης θὰ εἶναι ἡ καταδίκη τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καὶ τῆς Συνόδου τῆς Κρήτης. Πεῖτε μας περισσότερα.
π. Σάββας: Σὰν ἁγιορεῖτες Πατέρες ἀναλάβαμε αὐτὴ τὴν πρωτοβουλία... καὶ ἐπειδὴ καὶ ἄλλοι πατέρες, ὅπως ὁ π. Θεόδωρος Ζήσης, ὅπως ὁ π. Νικόλαος Μανώλης καὶ ἄλλοι πατέρες ποὺ ἔχουν κάνει τώρα Διακοπὴ Μνημοσύνου, σκεφτήκαμε νὰ κάνουμε μία διορθόδοξη –καὶ ἀπὸ ἄλλες χῶρες– Σύναξη, ποὺ θὰ καταδικάζουμε, κλῆρος καὶ λαός, γι’ αὐτὸ εἶναι κληρικολαϊκή, τὶς ἀποφάσεις τῆς Συνόδου, ὅτι δὲν τὶς ἀποδεχόμαστε, μιὰ καὶ ἀνέκαθεν τὸ σῶμα τῆς Ἐκκλησίας ἦταν αὐτὸ ποὺ ἀποδεχόταν ἢ ἀπέρριπτε τὶς Συνόδους…
Δημοσιογρ. Λοΐζος Λ.: Ὑπάρχουν καὶ κάποιες ἀντιδράσεις… Ἔτσι, ὅμως, ὅπως σᾶς ἀκούει κανείς, μπορεῖ νὰ ὑποθέσει κάποιος ὅτι αὐτὴ τὴν στιγμὴ ἐσεῖς, πᾶτε νὰ κάνετε σχίσμα. Τί ἀπαντᾶτε;
π. Σάββας: Ἐμεῖς πᾶμε νὰ κρατήσουμε, αὐτὰ ποὺ ἔχουμε παραλάβει…
Δημοσιογρ. Λοΐζος Λ.: Σ’ αὐτὴ ἐδῶ τὴ Σύναξη, οἱ ἄνθρωποι ποὺ συμμετέχετε, εἴσαστε ἑνωμένοι ἢ ἔχει ἀρχίσει καὶ ὑπάρχει μεταξύ σας ρῆγμα καὶ παρατηροῦνται ἐγωϊσμοί, τάσεις ἡγεσίας
π. Σάββας: Λέει μέσα στὶς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων ὅτι «ἔγινε παροξυσμὸς ἐν τοῖς Ἀποστόλοις». Ὁπωσδήποτε ὑπάρχουν κάποιες διαφορετικὲς ἀπόψεις μεταξύ μας, ἀλλὰ αὐτὸ ὅμως δὲν διασπάει τὴν ἑνότητά μας.
Δημοσιογρ. Λοΐζος Λ.: Κάπως ἔτσι, μποροῦμε νὰ ποῦμε, ξεκίνησε τὸ σχίσμα τοῦ Παλαιοῦ Ἡμερολογίου πρὶν ἑκατὸ χρόνια καὶ ἀπὸ ’κεῖ καὶ πέρα ἔγιναν οἱ Γ.Ο.Χ., ἄρχισαν νὰ χειροτονοῦν μητροπολίτες καὶ νὰ κάνουν μία παράλληλη Ἐκκλησία, σὲ εἰσαγωγικὰ «ἐκκλησία» μὲ τὴν Ὀρθόδοξη;… Καὶ τί πρέπει νὰ προσέξετε γιὰ νὰ μὴν φτάσετε νὰ γίνετε κι ἐσεῖς κάτι ἀντίστοιχο;
π. Σάββας: Ἐμεῖς ἔχουμε γράψει στὴν διακήρυξή μας… ὅλοι μαζὶ οἱ τριάντα πέντε (35) Ἁγιορεῖτες…, ὅτι δὲν θὰ κάνουμε δικιά μας παράταξη, δὲν θὰ ἑνωθοῦμε μὲ καμία παράταξη τῶν Παλαιοημερολογιτῶν, δὲν θὰ πήξουμε δικό μας θυσιαστήριο, θὰ μείνουμε στὴν ἁγιοπατερικὴ γραμμὴ Διακοπῆς Κοινωνίας μὲ τοὺς αἱρετικοὺς καὶ θὰ ἀναμένουμε νὰ γίνει  Ὀρθόδοξη Σύνοδος, ἡ ὁποία θὰ τακτοποιήσει τὰ πράγματα. Τίποτε παραπάνω, τίποτε λιγότερο… Εἶναι πολὺ ἐγωϊστικὸ νὰ περιμένουμε ἐμεῖς νὰ φτιάξουμε τὰ πράγματα. Οὔτε σώζουμε… Ζητᾶμε νὰ γίνει Ὀρθόδοξος Σύνοδος, ἡ ὁποία θὰ διορθώσει τὰ πράγματα.  Δὲν εἴμαστε ἐμεῖς Σύνοδος. Ἐμεῖς εἴμαστε, κλῆρος καὶ λαός, ὁ πιστὸς λαὸς τοῦ Θεοῦ, οἱ ὁποῖοι πρέπει νὰ κάνουμε τὰ αὐτονόητα, διακοπὴ κοινωνίας μὲ τοὺς αἱρετικούς. Τίποτε παραπάνω… Αὐτὸ εἶναι τὸ μοναδικὸ μέσο γιὰ νὰ ποῦμε ὅτι δὲν συμπορευόμαστε μὲ τὴν αἵρεση.
Δημοσιογρ. Λοΐζος Λ.: Καλὰ ἐσεῖς ἔχετε στὸ Ἅγιο Ὄρος ἱερεῖς. Σὲ ἄλλο μέρος ποὺ ὁι πιστὸς δὲν ἔχει, τί νὰ κάνει; …Νὰ μὴν κοινωνάει;
π. Σάββας: Ἡ Ἀκρίβεια ἀπαιτεῖ νὰ μὴν πᾶμε σὲ Ἐκκλησίες ὅπου μνημονεύονται οἱ Ἐπίσκοποι ποὺ δέχονται τὴν Κρήτη.

             Ἐλπίζουμε κατὰ βάθος νὰ δέχονται  ἀκόμα αὐτὰ ποὺ τότε ἔλεγαν καὶ ὁ π. Σάββας, καὶ ὁ κ. Λοΐζος· γιατὶ μὲ ὅσα τελευταῖα εἶπαν ἢ ἔγγραψαν, φαίνεται ὅτι ἔχουν ἀλλάξει γραμμή, καὶ ὡς πρὸς τὴν σύμφωνη ἀπόφαση κλήρου καὶ λαοῦ, (ἀφοῦ ἀποφασίζουν ἔχοντας ἀποκλείσει τὸ μεγαλύτερο μέρος τῶν ἐν Ἑλλάδι ἀποτειχισμένων, κι ἀκόμα δὲν ἀνέβασαν στὴν ἱστοσελίδα ποὺ τοὺς ἐκφράζει τὸ βίντεο τῆς Σύναξης στὴ Σερβία) καὶ ὡς πρὸς τὰ τοῦ Παλαιοῦ Ἡμερολογίου. (Παρεπιμπτόντως νὰ ποῦμε στὸν κ. Λοΐζο, πὼς ὅταν αὐτὸς ἔκανε αὐτὲς τὶς ἐρωτήσεις ἦταν καλῆς προαιρέσεως ἄνθρωπος, ὅταν κάνουμε ἐμεῖς παρόμοιες ἐρωτήσεις καὶ ζητᾶμε τὶς ἀναγκαῖες διευκρινήσεις, μᾶς χαρακτηρίζουν κακῆς προαιρέσεως ἀνθρώπους καὶ διασπαστὲς τοῦ ἀγώνα!).
    Ἐλπίζουμε, τέλος, νὰ τηρηθοῦν αὐτά. Νὰ γίνει Πανορθόδοξος Σύνοδος, κι ὄχι Σύνοδος τῶν δικῶν μας καὶ ἀποκλεισμοῦ τῶν ἄλλων. Νὰ μὴ γίνει καμία ἕνωση μὲ παράταξη τῶν Παλαιοημερολογιτῶν. Νὰ τηρηθεῖ ἡ ἁγιοπατερικὴ γραμμὴ Διακοπῆς Κοινωνίας.
Σημάτης Παναγιώτης

10 σχόλια:

 1. Ανώνυμος3/5/18, 1:54 μ.μ.

  ΑΝΕΠΙΣΗΜΑ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΩΝ ΝΕΟΥ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΟΥ.ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΝΑ ΞΕΚΑΘΑΡΙΖΟΥΝ.ΓΙΑ ΕΝΩΣΗ..?ΟΥΤΕ ΚΑΤΑ ΔΙΑΝΟΙΑ!ΑΛΛΟΙ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ..!ΔΗΛΑΔΗ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΙΑ ΟΠΩΣ ΠΟΛΥ ΣΩΣΤΑ ΛΕΕΙ ΚΑΙ Ο Π.ΕΥΘΥΜΙΟΣ.ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ..!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ανώνυμος3/5/18, 3:14 μ.μ.

  Προσοχή να ΜΗΝ γίνει το λάθος που έκαναν οι ΓΟΧ με τις υπερόριες χειροτονίες τους!Κανόνες: ΛΕ΄Αποστολικός,ο Β΄της Β΄Οικουμενικής,ο Η΄της Γ΄Οικουμενικής,ο ΚΗ΄της Δ΄Οικουμενικής,ο ΙΓ΄της εν Αντιοχεία,ο ΚΒ΄της αυτής.

  Περιμένουμε μια εξήγηση από τον π.Σάββα. Είναι αλήθεια αυτά που ακούγονται για υπερόριες χειροτονίες? Τί συμβαίνει?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ανώνυμος3/5/18, 4:17 μ.μ.

  Να οριστεί από τους αποτειχισμένους λαικούς ΣΥΝΑΞΗ,στην οποία θα κληθούν να είναι παρόντες ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ όλοι οι αποτειχισμένοι ιερείς,και να μιλήσουν ΕΝΩΠΙΟΝ του λαού από 20 περίπου λεπτά ο καθένας,και ας έχουν διαφωνίες σε κάποια θέματα,και να δώσουν ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ το μήνυμα του αλληλοσεβασμού και της ομόνοιας σε όλους τους αποτειχισμένους!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ανώνυμος3/5/18, 7:31 μ.μ.

  Μην ανησυχειται, ο γεροντας Σαββας και οι Αγιορειτες πατερες εμμενουν στις θεσεις τους, Σε συνομιλια που ειχαμε μου ειπε πως ολα αυτα θα ειπωθουν και στις 12-5 στην ημεριδα που οργανωνουν. Απλως τους καλεσανε για ομιλια και μαλιστα σε συνομιλια που ειχε με τον Αρτεμιο του ειπε να μην χειροτονησει επισκοπους και να μην δημιουργησει σχισμα και πολλα αλλα που θα τα πει στην ομιλια του. Λιγη υπομονη. Νικολαος Μ. Ηρακλειον Κρητης.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ανώνυμος4/5/18, 7:53 π.μ.

   Μήπως οι συγκεκριμένενς ημερίδες γίνονται για διαφήμηση-προβολή αυτών που θα "χειροτονηθούν" επίσκοποι και για καθιέρωση του ονόματός τους στον χώρο των αποτειχισμένων και για εξοικείωση του κόσμου με αυτούς?

   Για ποιόν λόγο δεν προσκαλούν και τους άλλους αποτειχισμένους ιερείς στις ημερίδες τους παρά μόνον κάποιους συγκεκριμένους? Μας θεωρείτε δηλαδή ανόητους τους αποτειχισμένους? Νομίζετε πως δεν καταλαβαίνουμε?

   Εσύ Νικόλαε πιστεύεις ότι οι συγκεκριμένες ημερίδες γίνονται για "ενημέρωση" του κόσμου? Χρειαζόμασταν ενημέρωση για το φιλιόκβε δηλαδή?

   Διαγραφή
  2. Ανώνυμος4/5/18, 8:08 π.μ.

   Αυτό Νικόλαε ναι ισχύει,σε πρώτη φάση όμως,εάν δηλαδή και εφόσον οι αποτειχισμένοι τα βρούνε μεταξύ τους.Εάν όχι,τότε τα δεδομένα αλλάζουν.

   Διαγραφή
 5. Ανώνυμος3/5/18, 11:59 μ.μ.

  Ααα μάλιστα. Αν μιλήσουν δηλ. τώρα θα χαλάσει η ημερίδα! Που φτάσαμε να παρακαλάμε να ακούσουμε την αλήθεια για αποφυγή σκανδαλισμών και να ακούμε κάντε υπομονή 10!!! μέρες θα τα ακούσετε στην ημερίδα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Ανώνυμος4/5/18, 7:06 π.μ.

  Π.Σαββα σας παρακαλούμε συνεχίστε τον αγώνα σας με διαφάνεια και ενημέρωση ειλικρινη των εναπομεινάντων λιγοστών πιστών στην πραγματική και όχι προσχήματα μη (τύπου π. Ζήση) αποτειχιση. Μην μας απογοητευσετε. Επίσης ενημερώστε μας τι έγινε με τους μοναχούς Μακάριο και Νεκτάριο που υποστήριζαν ότι τα μυστήρια είναι άκυρα; Λέγονται πολλά και τραγικά πράγματα. Ποια είναι η αλήθεια,ο κόσμος που αγωνια πρέπει να μάθει. Χριστός Ανέστη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Ανώνυμος4/5/18, 8:51 π.μ.

  Ας θυμηθούμε λίγο όλοι το τί είπε ο π.Σάββας στο τέλος της σύναξης στο ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ,όταν τον ρώτησε ο δημοσιογράφος τί διαφορά έχετε στις θέσεις σας οι Αγιορείτες με τον π.Θεόδωρο Ζήση. Απάντησε ο π.Σάββας ότι δεν έχουν διαφορά! Το είπε μπροστά στην κάμερα αυτό,όποιος θέλει ας δει το βίντεο.

  Δεν είπε όλη την αλήθεια ο π.Σάββας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Ανώνυμος4/5/18, 4:40 μ.μ.

  Π.Σάββα,με όλο το σεβασμό και την αγάπη που σας έχουμε,αν θεωρείτε ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε χειροτονίες επισκόπων,τεκμηριώστε το αυτό αγιοπατερικά,καθώς και τον τρόπο ανάδειξης των υποψηφίων.Θέλουμε διαφάνεια,και μια πορεία αγιοπατερική!
  Δεν θέλουμε δραστηριότητες εν κρυπτώ και περίεργες ημερίδες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Το περιεχόμενο των επώνυμων άρθρων ενδέχεται να μη συμπίπτει με τις απόψεις και θέσεις του Ιστολογίου.