Πέμπτη, 10 Οκτωβρίου 2019

Η Ρωσία, η Μασονία και η ομάδα π. Θ. ΖήσηΤὰ ψέματα, ἡ ἀθώωση τῶν Ρώσων ἀπὸ τοὺς Θεσσαλονικεῖς πατέρες
καὶ ἡ τραγικὴ πραγματικότητα ποὺ σκοπίμως ἀποκρύβουν

          Τοῦ Ἀδαμάντιου Τσακίρογλου


  ὰ παρακάτω γράφονται μὲ τὴν δημόσια ὁμολογία μου ὅτι δὲν ἀναγνωρίζω τοὺς σχισματικοὺς τῆς Οὐκρανίας, ἀλλὰ δὲν πρόκειται νὰ στηρίξω ὡς ὀρθοδόξους, ποιμένες ποὺ νοιάζονται περισσότερο γιὰ διοικητικὲς διαφορὲς ἀπὸ τὴν καταπολέμηση τῆς αἱρέσεως καὶ τὴν προστασία τοῦ ποιμνίου ἀνεξαρτήτου κόστους.
Εἶναι πιὰ ἀδιαμφισβήτητο γεγονός, ὅτι ἡ ἀναγνώριση τῶν σχισματικῶν τῆς Οὐκρανίας ὡς κανονικῆς «Ἐκκλησίας» ἔχει ἀλλάξει τὸ κέντρο βάρους τοῦ ἀντιαιρετικοῦ ἀγῶνος, μεταθέτοντας τὴν ἀντίδραση ἀπὸ τὴν αἵρεση στὸ σχίσμα, καὶ ἔχει διχάσει τὸ ποίμνιο, σὲ φιλοδυτικοὺς καὶ φιλορώσους, ἀντὶ σὲ οἰκουμενιστές καὶ σὲ πιστοὺς ποὺ ἀγωνίζονται ἐναντίον τῆς Παναιρέσεως. Ἡ σύγχυση ἔχει φθάσει σὲ τέτοιο σημεῖο, ὥστε φανεροὶ καὶ ἀμετανόητοι αἱρετίζοντες ἐπίσκοποι, ὅπως π.χ. ὁ Ἀλβανίας ἢ ὁ Ἀλεξανδρείας, νὰ θεωροῦνται σωστοί, μόνο καὶ μόνο ἐπειδὴ ἀντιτάχθηκαν στὸν Βαρθολομαῖο ὡς πρὸς τὴν ἀναγνώριση τῶν σχισματικῶν, καὶ νὰ ἐπαινοῦνται τώρα ἀπὸ αὐτούς, ποὺ πρὶν τοὺς κατηγοροῦσαν δικαίως ὡς οἰκουμενιστές!
Ἡ σύγχυση αὐτὴ μεγιστοποιεῖται ὅταν ὁ Κύριλλος Μόσχας, παρόλες τὶς οἰκουμενιστικὲς δραστηριότητες, προσωπικὲς καὶ τῶν ἐπισκόπων του, ἐμφανίζεται πιά (ἀπὸ τοὺς ἀντισχισματικοὺς πάλαι ποτὲ ἀντιοικουμενιστὲς) ὡς ὀρθοτομῶν καὶ ὑπερασπίζων τὴν Ὀρθοδοξία! Καὶ ἐπίσης, οἱ αἱρετίζοντες ἐπίσκοποι τῆς Ἑλλάδος, οἱ ἐπίσκοποι τῆς μεταπατερικότητας καὶ τῆς ἀναγνώρισης τῆς θεωρίας τῶν κλάδων καὶ τῶν δύο πνευμόνων, οἱ φίλοι τοῦ Ἰσλὰμ καὶ προωθητὲς τῆς ἐκκοσμίκευσης, τὰ μέλη τοῦ Π.Σ.Ε., ἀναβαπτισμένοι στὴν Κολυμβήθρα τῶν ἐναντιουμένων στὸ Οὐκρανικὸ σχίσμα, νὰ ὀνομάζονται πνευματικοὶ πατέρες καὶ ὀρθόδοξοι φύλακες, ἐφ’ ὅσον δὲν ἀναγνωρίσουν τὸ σχίσμα.
 Στὴν σύγχυση αὐτὴ ἐμφανίστηκαν πατέρες ποὺ γλυκοκοιτάζουν τὴν Μόσχα καὶ θέλοντας νὰ σχηματίσουν συμμαχίες κατὰ τοῦ σχίσματος, ἀλλὰ καὶ ἔχοντας βλέψεις πρὸς τὴν προσωπική τους ἀνάδειξη καὶ ἐξασφάλιση σὲ τυχὸν δυσάρεστες ἐξελίξεις, παρουσιάζουν: τὴν κοσμοκρατορία τῆς Ρωσίας –αὐτὸ καὶ ἂν ἀποτελεῖ πολιτικὴ προπαγάνδα–, τὸ ἀριθμητικὸ μέγεθος τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας –ὡσὰν οἱ ἀριθμοὶ καὶ ὄχι τὸ φρόνημα καὶ ἡ ὑπακοὴ στὴν Ἀλήθεια νὰ ἔπαιζαν πάντα σημαντικὸ ρόλο στὴν Ἐκκλησία– καὶ τὴν ὀρθοδοξία τοῦ ρώσικου πατριαρχείου –ξεχνώντας τὴν Ἁβάννα καὶ τὴν ἀναγνώριση ἐκκλησιαστικότητας, μυστηρίων και ἱερωσύνης στοὺς παπικούς– ὡς δεδομένη καὶ μοναδικὴ λύση ἐπιλογῆς. Εἶναι οἱ Θεσσαλονικεῖς πατέρες περὶ τὸν π. Θεόδωρο Ζήση.
Ἀναλογιζόμενος τὴν ἐπαμφοτερίζουσα καὶ παλινδρομοῦσα στάση τῶν πατέρων αὐτῶν, ποὺ πότε μιλοῦν γιὰ οἰκουμενιστικὲς δραστηριότητες τῶν Ρώσων καὶ πότε τοὺς ὑμνοῦν ὡς ὀρθόδοξους· πότε ἀρνοῦνται τὸ “κοινωνῶν ἀκοινωνήτῳ…” καὶ πότε τὸ προβάλλουν ὡς προϋπόθεση καταδίκης τοῦ σχίσματος· πότε ἐπιτίθενται στοὺς ἐπισκόπους ὡς κακοδόξους καὶ πότε τοὺς ὀνομάζουν πνευματικοὺς πατέρες· πότε ἀρνοῦνται τὴν συλλογὴ ὑπογραφῶν γιὰ μία σύνοδο τῶν ἀποτειχισμένων (ποὺ θὰ κηρύξει ἑνότητα καὶ θὰ καταδικάσει τὴν αἵρεση)  καὶ πότε συλλέγουν ὑπογραφὲς γιὰ μία σύνοδο ποὺ θὰ κηρύξει ἑνότητα μὲ τοὺς αἱρετικοὺς καὶ θὰ καταδικάσει τὸ σχίσμα, θυμήθηκα τὴν ἀνταλλαγὴ κειμένων ποὺ εἶχα μὲ τὸν π. Σεραφεὶμ Ζήση σχετικὰ μὲ τὴν ἐργασία του γιὰ τὴν Μασονία.
Τότε, εἶχα ἐπαινέσει καὶ θαυμάσει τὴν ἐργασία του αὐτή, τὸν εἶχα ὅμως ρωτήσει, γιατὶ ἡ ἐργασία του αὐτὴ δὲν ἐπεκτάθηκε καὶ ἀπὸ τὴν Δύση στὴν Ἀνατολή, ἀπὸ τὴν Ἀμερικὴ καὶ Εὐρώπη στὴν Ρωσία. Εἶχα μάλιστα δημοσιεύσει στοιχεῖα ποὺ ἀπεδείκνυαν (καὶ δὲν ἀναιρέθηκαν), ὅτι ἱεράρχες τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας καὶ ἄλλων ἀνατολικῶν χωρῶν ἦταν πράκτορες τῆς KGB καὶ εἶχαν καὶ ἔχουν σχέσεις μὲ τὴν Μασονία. 

Ὁ π. Σεραφεὶμ μοῦ εἶχε ἀπαντήσει τότε μεταξὺ ἄλλων (ἐδῶ):

«Γράφετε ἀκόμη, κ. Ἀδαμάντιε, ἀρκετὰ ἐκτενῶς, περὶ τῆς χρησιμοποιήσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ ἐκ μέρους τῆς ρωσσικῆς πολιτείας, εἴτε σοβιετικῆς εἴτε μεταγενέστερης, ὑπὲρ τῶν σκοπῶν της. Καὶ πάλιν, δὲν καταλαβαίνω, ποῦ διαφωνῶ μὲ σᾶς ἐν προκειμένῳ; Ἀπέκρυψα ἐγὼ τὸ γεγονὸς τοῦτο ἢ μήπως ἔβαλα καὶ σχετικὲς σημειώσεις (τὶς ὑπ’ ἀριθμ. 36 & 38); Μάλιστα, ὀφείλω νὰ σᾶς συγχαρῶ γιὰ τὸ πλῆθος τῶν σχετικῶν στοιχείων ποὺ γράψατε, καὶ δὴ ἐκ τῆς γερμανικῆς! Ὅμως ἐκεῖ ποὺ ἀποπειρᾶσθε νὰ ἐπεκτείνετε τὸ θέμα στὴν Μασονία ἀπὸ μέρους τῆς ρωσσικῆς πλευρᾶς, ἀφήνετε τὸν ἐρευνητὴ «ξεκρέμαστο»! Γράφετε: «Εἶναι πλεονασμὸς νὰ ἀναφέρω, ὅτι γιὰ ὅλους τοὺς προαναφερθέντες ἱερεῖς ὑπάρχουν κατηγορίες γιὰ τὶς σχέσεις τους μὲ τὴν ρωσικὴ Μασονία καὶ τοὺς σλαβοφυλετικοὺς κύκλους τῶν ρώσων μεγιστάνων». Ποῦ, ἀλήθεια, κ. Ἀδαμάντιε, εἶναι οἱ ἀποδείξεις σας; Ἐγὼ ἔχω ἀντίθετες ἐνδείξεις, ἀφοῦ ἔπειτα ἀπὸ τὸν «μῆνα τοῦ μέλιτος» ἐπὶ 2-3 δεκαετίες τῶν Μπολσεβίκων μὲ τὸν Πανσιωνισμὸ καὶ τὴν συγγενῆ του Μασονία (ὁ Λένιν καὶ ὁ Τρότσκυ εἶναι ἐπισήμως Τέκτονες), ἡ σταλινικὴ περίοδος ἔφερε ἀντίθετες ἐξελίξεις· μάρτυς τούτου ὑπῆρξε ἐν μέρει ὁ Μίλοβαν Τζίλας, τὸ δεξὶ χέρι τοῦ Στρατάρχου Τίτο (περὶ τῆς ὑπὸ τοῦ τέρατος Στάλιν ἐκκαθαρίσεως τῶν Ἑβραίων μέσα στὴν διοίκηση τῶν Σοβιέτ). Τὸ νὰ ἀναφέρομαι, λοιπόν, σὲ φῆμες, ὑπόνοιες κ.λπ. τὸ κάνω μόνον ὅταν ἔχω καὶ ἄλλα, τεκμηριωμένα, στοιχεῖα, τὰ ὁποῖα ἀπὸ τὶς φῆμες καὶ τὶς ὑπόνοιες ἐνισχύονται, ἀλλὰ τεκμηριώνουν καὶ ἐκεῖνες. Νὰ κάνω πυρῆνα τοῦ ἄρθρου μου φῆμες (τὶς καθ΄ ὑμᾶς «κατηγορίες γιὰ τὶς σχέσεις»… ) κ.λπ. δὲν θὰ τὸ κάνω… Σκοπός μου, σαφῶς, δὲν ἦταν νὰ καταδείξω τήν, πανθομολογούμενη ἄλλωστε, πρακτικὴ νὰ γίνονται τὰ ἐκκλησιαστικὰ πράγματα συχνὰ ἀντικείμενο ἐκμεταλλεύσεως τῶν πολιτικῶν ἀρχόντων πρὸς ἴδιον πολιτικὸ (ἢ γεωπολιτικό) ὄφελος, ὅπως τῶν Σοβιετικῶν (NKVD, KGB κ.λπ.)· σκοπὸς εἶναι νὰ φανεῖ ὅτι ὁ Οἰκουμενισμὸς εἶναι ὄργανο δυνάμεων ποὺ ἔχουν ταυτιστεῖ μὲ τὴν Νέα Ἐποχὴ καὶ τὴν Νέα Τάξη Πραγμάτων. Τέτοιες δυνάμεις εἶναι ἡ Μασονία καὶ τὸ βαθὺ κράτος τῶν ΗΠΑ, καὶ ὄχι ἡ Ρωσσικὴ Κυβέρνηση, κ. Ἀδαμάντιε, τοὐλάχιστον ὄχι ἡ τῶν τελευταίων 20 ἐτῶν. Σοβαρὰ συγκαταλέγετε τὴν KGB/FSB καὶ τὶς βουλγαρικὲς μυστικὲς ὑπηρεσίες στά, ὅπως γράφετε, «διεθνῆ κέντρα ἐξουσίας»; (!)  Δὲν ἀντιληφθήκατε κάποια διαφορὰ στὴν ἀντιμετώπιση τῶν χριστιανικῶν καὶ λοιπῶν παραδοσιακῶν ἐθῶν μεταξὺ Εὐρώπης καὶ ΗΠΑ ἀφ’ ἑνός, καὶ τῆς Ρωσσικῆς Ὁμοσπονδίας ἀφ΄ ἑτέρου (ὁμοφυλοφιλία, ἐκτρώσεις, αἰσχρολογία στά media, δράση ΜΚΟ, ἀνάδειξη ἐθνικῶν ἐπετείων, ἀνάδειξη ἐκκλησιαστικῶν θεμάτων στά media κ.ἄ. πολλά). Στενοχωροῦμαι, διότι δὲν καταλάβατε αὐτὴ τὴν εἰδοποιὸ διαφορὰ μεταξὺ τῆς ρωσσικῆς πολιτικῆς καὶ τῆς μασονοποιημένης παγκοσμιοποιητικῆς ἀμερικανικῆς».
Ὁ π. Σεραφείμ, λοιπόν, ἀμφισβήτησε τότε τὶς ἀποκαλύψεις μου περὶ μασονίας καὶ Ρώσων ἱεραρχῶν ὡς φῆμες, ὑπόνοιες καὶ ἀβάσιμες καὶ μάλιστα χωρὶς νὰ ἀποδείξει τὴν «ἀβασιμότητα» αὐτή(!!!), ἀφοῦ αὐτὸς οἰκειοποιεῖται τὸ βραβεῖο τῆς ἐγκυρότητας· ὑποβάθμισε τὶς ἀποδείξεις περὶ συνεργασίας ρώσων ἱεραρχῶν μὲ τὶς κομμουνιστικὲς, ΑΘΕΕΣ, μυστικὲς ὑπηρεσίες λέγοντας τὸ ἀπίστευτο ἐπιχείρημα (συνειδητή, ὅπως θὰ ἀποδειχθεῖ, σκοποθεσία του) ὅτι:
«σκοπὸς εἶναι νὰ φανεῖ ὅτι ὁ Οἰκουμενισμὸς εἶναι ὄργανο δυνάμεων ποὺ ἔχουν ταυτιστεῖ μὲ τὴν Νέα Ἐποχὴ καὶ τὴν Νέα Τάξη Πραγμάτων. Τέτοιες δυνάμεις εἶναι ἡ Μασονία καὶ τὸ βαθὺ κράτος τῶν ΗΠΑ, καὶ ὄχι ἡ Ρωσσικὴ Κυβέρνηση»,
λὲς καὶ ὁ Κομμουνισμὸς δὲν ἀνῆκε στὴν Νέα Τάξη Πραγμάτων, ἡ KGB δὲν ἀνῆκε καὶ ἀνήκει, ὅπως ἡ CIA, στὸ βαθὺ κράτος, καὶ οἱ Η.Π.Α. διαφέρουν στὸν ἀγῶνα τους γιὰ παγκόσμια ἡγεμονία ἀπὸ τὴν Ρωσία τῶν ἀνίερων συμμαχιῶν, τῶν δολοφονιῶν καὶ τῶν πρακτόρων. Φυσικὰ θὰ ἦταν ἐνδιαφέρον νὰ μάθουμε πῶς ἐξηγεῖ ὁ π. Σεραφεὶμ τὸ γεγονός, ὅτι ὁ Ποῦτιν τῆς Ὀρθοδόξου Ρωσίας στηρίζει καὶ ἰσχυροποιεῖ τὸν δολοφόνο καὶ μεγαλομανὴ μουσουλμᾶνο Ἐρντογάν. Ἀποτελεῖ ἡ πολιτικὴ αὐτὴ κατὰ τὸν π. Σεραφεὶμ «εἰδοποιὸ διαφορὰ μεταξὺ τῆς ρωσσικῆς πολιτικῆς καὶ τῆς μασονοποιημένης παγκοσμιοποιητικῆς ἀμερικανικῆς»; Εἶναι τόσο δύσκολο νὰ κατανοηθεῖ ὅτι καὶ ἡ μία πλευρὰ καὶ ἡ ἄλλη παίζει τὸ παιχνίδι της εἰς βάρος τῶν λαῶν καὶ τῆς Πίστεως; 

Γιὰ νὰ ἀποδείξω, λοιπόν, τὴν αὐθαιρεσία καὶ τὴν ἀλαζονεία –δυστυχῶς– τῶν ἐπιχειρημάτων τοῦ π. Σεραφεὶμ ἀλλὰ καὶ τῶν ἄλλων Θεσσαλονικέων πατέρων, καὶ τὴν ἀλλοιωμένη ἐκ μέρους τους παρουσίαση τῆς Μόσχας ὡς Ἐκκλησία καὶ κράτος, ποὺ δὲν ἐπηρεάζεται ἀπὸ τὴν Μασονία καὶ τὴν Νέα Τάξη Πραγμάτων, ἀποφάσισα νὰ παρουσιάσω τὰ παρακάτω στοιχεῖα ποὺ ἀπὸ τὴν μία συμπληρώνουν τὰ στοιχεῖα τοῦ π. Σεραφεὶμ περὶ Μασονίας, ἀπὸ τὴν ἄλλη ὅμως καταδεικνύουν τὸ μονόπλευρο καὶ τὴν ἀδικαιολογήτως ἀρνητικὴ πρὸς κριτικὴ ἔρευνά του, ὅπως διαφαίνεται καὶ ἀπὸ τὴν ἀπάντησή του.
Θὰ ξεκινήσω μὲ ἕναν ρῶσο μασόνο ἱεράρχη γιὰ νὰ ἔχουμε ἀντιστοιχία στὰ δικά μας παραδείγματα π.χ. τοῦ Χρυσοστόμου Σμύρνης καὶ Μεταξάκη: τὸν Μητροπολίτη Σεραφείμ Серафим (Глаголевский) (κατὰ κόσμο Στέφαν Βασιλίνεβιτς Γλαγκολέβσκι) (+1843, Ἁγία Πετρούπολη) -Ἐπίσκοπο τῆς Ρωσικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας ἀπὸ τὶς 19 Ιουνίου 1821 στὸ Νόβγκοροντ, μετὰ στὴν Ἁγία Πετρούπολη, στὴν Ἐσθονία καὶ τὴ Φινλανδία, ἡγετικὸ μέλος τῆς Ἀνωτάτης Κυβερνητικῆς Συνόδου καὶ μέλος τῶν ἐπιτροπῶν ἐναντίον μυστικῶν ὀργανώσεων.

           Ὁ Ἐπίσκοπος αὐτὸς ἐνῶ παρουσιάζεται ἀπὸ τοὺς Ρώσους ὡς ἀντίπαλος τῆς Μασονίας, γιὰ τοὺς Μασόνους ἀποτελεῖ κύριο προωθητὴ τῶν στοῶν τους https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Freemasons_from_Russia?uselang=de. Θὰ μᾶς ἐξηγήσει ὁ π. Σεραφεὶμ πῶς γίνεται ἕνα ὑψηλόβαθμο μέλος τῆς Ρώσικης Ἱεραρχίας, λίγο πρὶν αὐτὴ ἀναγνωρίσει (τὸν 19ο αἰ.) μυστήρια στοὺς παπικοὺς ἦταν μασόνος καὶ πῶς αὐτὸ δὲν ἀποτελεῖ διάβρωση τῆς ρωσικῆς Ἐκκλησίας;
Καὶ μία καὶ μιλοῦμε γιὰ Ἐκκλησία, καὶ ἀφοῦ ὁ π. Σεραφεὶμ θέλει ἀδιάσειστες ἀποδείξεις, ἂς διαβάσουμε τὰ παρακάτω ἀποκαλυπτικά από την ρώσικη μασονική ιστοσελίδα https://russianmasonry.ru/blogs/news-1/a-prayer-for-brothers-and-their-wives-was-held-at-the-elokhovsky-epiphany-cathedral. Ὁ κύριος ποὺ θὰ δεῖτε παρακάτω σὲ δύο διαφορετικὲς ἀναφορὲς εἶναι ὁ Ἀντρέι Μπογκντάνωφ, ὑποψήφιος πρόεδρος τῆς Ρωσίας τὸ 2018 καὶ Μέγας Μάγιστρος τῆς Μεγάλης Στοᾶς τῆς Ρωσίας:


«Στις 10 Ιουνίου 2019, πραγματοποιήθηκε προσευχή στον Καθεδρικό Ναό του Elohovskom Θεοφανείων για τους Ελευθεροτέκτονες και τις συζύγους τους. Αγιάσθηκαν δύο ορθόδοξες εικόνες, οι οποίες σύντομα θα τοποθετηθούν στη νέα εκκλησία της Μεγάλης Στοάς της Ρωσίας στη Μόσχα.
Σε ειδική κλειστή επίσκεψη παραβρέθηκε ο Μέγας Δάσκαλος του VLR Αντρέι Μπογκντάνωφ, ο Αναπληρωτής Μεγάλος Διδάσκαλος Βίκτορ Μπελιάβσκι, ο Βοηθός Μεγάλος Μάστερ Νικήτα Ζούκοφ, καθώς και άλλοι Μεγάλοι Αξιωματούχοι και Ελευθεροτέκτονες.
Μεταξύ των προσκεκλημένων ήταν ο Μεγάλος Διδάσκαλος της Μεγάλης Στοάς της Ισπανίας και ο Εκτελεστικός Γραμματέας της Παγκόσμιας Συνδιάσκεψης των Μεγάλων Ιερών Προσκυνημάτων Όσκαρ ντε Αλόνσο Ορτέγκα με τη σύζυγό του.
Στο εγγύς μέλλον, αδελφοί άλλων θρησκειών θα παρουσιάσουν κειμήλια για τοποθέτηση στο ναό της Μεγάλης Στοάς».
Τί θὰ βρεῖ τώρα π. Σεραφείμ καὶ οἱ ἄλλοι Θεσσαλονικεῖς γιὰ νὰ ὑποστηρίξουν ὅτι οἱ Ρῶσοι (πολιτικοὶ καὶ ἱερεῖς) δὲν ἔχουν σχέσεις μὲ μασόνους καὶ νὰ ἀνακηρύξουν ,τι γράφουμε, ὡς φῆμες καὶ ὑπόνοιες, μὲ τὶς ὁποῖες μεγαλωσύνη τῶν πατέρων αὐτῶν δὲν ἀσχολεῖται, ὅπως ἔγραψε π. Σεραφείμ; Τὸν βλέπετε τὸν ἐπίσκοπο καὶ τὸν ἱερέα νὰ ἱερουργοῦν μόλις τρεῖς μῆνες πρίν, τὸν Ιούνιο τοῦ 2019, μὲ μασόνους καὶ κανεὶς νὰ μὴν τοὺς ἐλέγχει; Τὸ θεωρεῖτε κι αὐτὸ ὡς προσπάθεια μείωσης τῆς ρωσικῆς Ἐκκλησίας; Δὲν θὰ ἀναγνωρίσετε τὴν μεγάλη εὐθύνη σας; Διότι, ἂν δὲν τὰ γνωρίζατε, δὲν πρέπει τότε νὰ κάνετε τὸν δάσκαλο σὲ ὅποιον σᾶς ἐλέγχει. Ἂν τὰ γνωρίζετε καὶ τὰ ἀποκρύψατε γιὰ λόγους τακτικῆς, τότε, ὄχι μόνο δὲν εἶστε ἀντικειμενικὸς ἐρευνητής, ἀλλὰ δουλεύετε σὲ ἀδιαφανεῖς σκοπιμότητες καὶ θὰ πρέπει νὰ ἀνανήψετε. Ὅσο γιὰ τὰ σχόλια σας περὶ διαφορᾶς Ρωσίας καὶ Δύσεως καὶ περὶ μὴ συγκοινωνίας ρωσικῆς καὶ παγκοσμίας μασονικῆς στοᾶς, ἀφήνω νὰ σᾶς ἀπαντήσει ὁ γραμματέας τῆς Μεγάλης Στοᾶς τῆς Ρωσίας Πάβελ Στρόγανωφ, ὁ ὁποῖος δήλωσε στὸ ράδιο «Πράβδα» https://www.kp.ru/daily/26577.7/3592305/:
«Δεν μπορώ να πω ότι δημιουργούμε για μας εδώ, στη Ρωσία, κάποιους αποκλειστικούς στόχους. Όχι, αυτή είναι μια παγκόσμια αδελφότητα σε ολόκληρο τον πλανήτη… Είμαστε εγγεγραμμένοι στο Υπουργείο Δικαιοσύνης ως δημόσιος μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Η ρωσική στοὰ ήρθε στη σημερινή του μορφή από τη Δύση, ιδιαίτερα από τη Γαλλία. Επειδή υπάρχουν πολλοί απόγονοι των μεταναστών μας που εγκατέλειψαν τη Ρωσία και εισήλθαν στή στοά εκεί… Υπογραμμίζω ότι η Μεγάλη Στοά της Ρωσίας είναι απολύτως κυρίαρχη στη Ρωσία. Αν και έχουμε συνδέσεις με περισσότερα από εκατό μεγάλες στοές σε όλο τον κόσμο».
Ἄρα, λοιπόν, καὶ ἀντιθέτως μὲ τὶς «ἀντίθετες ἐνδείξεις» τοῦ π. Σεραφείμ, ἡ ρωσικὴ Μασονία ἐπέζησε τοῦ διωγμοῦ τῶν Μπολσεβίκων καὶ ἄνθησε στὴν διασπορὰ γιὰ νὰ γυρίσουν μετὰ τὴν πτώση τῶν Μπολσεβίκων ποὺ καὶ αὐτὴ προετοίμασαν (βλ. Γκόρμπατσώφ) νικηφόρα στὴ Ρωσία. Μᾶλλον σᾶς διέφυγε αὐτό.

Επίσης διαβάζουμε σχετικὰ μὲ τὴ θέση τοῦ π. Σεραφεὶμ ὅτι ὑπεύθυνοι γιὰ τὴν σημερινὴ κατάσταση εἶναι Μασονία καὶ τὸ βαθὺ κράτος τῶν ΗΠΑ, καὶ ὄχι οἱ «ἀθῶοι» Ρῶσοι (https://www.protothema.gr/world/article/689800/evdomida-adiprosopoi-apo-39-hores-sto-europaiko-sunedrio-ton-masonon/):
«Ευρωπαϊκό συνέδριο έκαναν και οι μασόνοι, με συμμετοχή από... 39 χώρες!
6ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Κανονικών Μεγάλων Στοών της Ευρώπης έγινε στο Βουκουρέστι από 8-10 Ιουνίου 2017 υπό την προεδρία του Μεγάλου Διδασκάλου της Ρουμανίας, Ράντου Μπαλανέσκου. Παρέστησαν 70 αντιπρόσωποι από 39 χώρες ανάμεσα στις οποίες ήσαν η Αγγλία, η Σκωτία, η Ιρλανδία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Πολωνία, το Βέλγιο, η Αυστρία, η Ουγγαρία, η Ολλανδία, η Ελβετία, η Σουηδία, η Φινλανδία, η Ιταλία, η Ρωσία, η Τουρκία, το Ισραήλ, η Σερβία, η Σλοβακία, το Αζερμπαιτζάν, η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Σλοβενία, η Βουλγαρία, η Κύπρος, η Μάλτα, το Μονακό, η Αλβανία, η Μολδαβία και παρατηρητές από τις ΗΠΑ. Τη Μεγάλη Στοά της Ελλάδος αντιπροσώπευσαν ο Μεγάλος Διδάσκαλος Κωνσταντίνος Πολίτης και ο επίτιμος Μεγάλος Διδάσκαλος Γεώργιος Βασιλογεώργης. Το συνέδριο απασχόλησαν θέματα στενότερης επαφής, σύσφιξης των δεσμών ανάμεσα στις ανεξάρτητες και αυτόνομες Μεγάλες Στοές της Ευρώπης, της ανταλλαγής πληροφοριών για τους τέκτονες που ταξιδεύουν ή μετακινούνται σε αυτές… Αναλύθηκαν οι δυνατότητες και τα προβλήματα που ανακύπτουν από την χρησιμοποίηση των νέων τεχνολογιών και ιδίως του διαδικτύου για τον τεκτονισμό και προτάθηκαν τρόποι αντιμετώπισής τους. Το συνέδριο έληξε με επίσημο δείπνο στο ιστορικό κτίριο της Εθνικής Τράπεζας της Ρουμανίας όπου μίλησε ο επίτιμος Διοικητής της Τράπεζας. Ακολούθησε την επόμενη η Γενική Συνέλευση της Εθνικής Μεγάλης Στοάς της Ρουμανίας παρουσία 700 περίπου τεκτόνων και το επίσημο δείπνο σε αίθουσες του Κοινοβουλίου (πρώην παλάτι Τσουσέσκου) που διέθεσε η Ρουμανική κυβέρνηση για τους τέκτονες». 

Μήπως τελικὰ ἀποδεικνύονται οἱ δικές σας θέσεις ὡς «ἀσαφεῖς» καὶ «ξεκρέμαστες»; Ποῦ τελικὰ ἀντλήσατε τὶς «ἀντίθετες» ἐνδείξεις σας; Δὲν ἀποτελεῖ ντροπὴ νὰ ἀποκρύπτονται τέτοιες συνεργασίες καὶ νὰ καλύπτονται ὑπὸ τὸ πέπλο τῆς ἀθωότητος;
Καὶ γιὰ νὰ δεῖτε π. Σεραφείμ καὶ οἱ ἄλλοι πατέρες, ἀντιθέτως μὲ αὐτὰ ποὺ λέτε, πόση σχέση ἔχουν ἀμερικάνοι καὶ ρῶσοι Μασόνοι σᾶς παραθέτω καὶ μία ἀκόμα ἀπόδειξη πάλι ἀπὸ μασονικὴ πηγή https://www.casebook.org/dissertations/freemasonry/russianfm.html:


«Η έκδοση του Ιανουαρίου του 1993 των σημειώσεων του Emessay της Ένωσης Τεκτονικών Υπηρεσιών των ΗΠΑ έφερε ένα συναρπαστικό ειδησεογραφικό σημείωμα ότι η Μεγάλη Στοά της Αλάσκας επιδίωκε την πρόκληση να εισαχθεί ηἡ Στοά της στη Μασονία στην Ανατολική Ρωσία. Με την ἐλάφρυνση του ταξιδιού μεταξύ της "Ρωσίας" (Σιβηρία) και της αμερικανικής πλευράς της θάλασσας του Μπέρινγκ, η Μεγάλη Στοά της Αλάσκας εκμεταλλεύεται την ευκαιρία να ξεκινήσει νέες φιλίες με τους γείτονές της... Ο Μεγάλος Δάσκαλος John H. Grainger πραγματοποίησε πολλές επισκέψεις στο Μαγκαντάν και έκανε σχέδια για περιοδεία στην Ανατολική Ρωσία το 1994. Το Μαγκαντάν είναι ένα μικρό λιμάνι στη βόρεια ακτή της θάλασσας του Okhotsk, το οποίο είναι χερσαίο του πέδιλου της Kamchatka… Στις 2 Σεπτεμβρίου 1993, έφερε ένα άρθρο που ανέφερε ότι στις 8 Σεπτεμβρίου 1992 ο τακτικός Τεκτονισμός επέστρεψε στη Ρωσική Αυτοκρατορία ως Μεγάλος Διδάσκαλος Michel Garder της Εθνικής Μεγάλης Στοάς της Γαλλίας (GLNF) και ο Μεγάλος Γραμματέας του Yves Trestournel, μάρτυρας του καθηγητή του Πανεπιστημίου της Μόσχας και του Λατρευτικού Δασκάλου Γιώργου Ντεργκάτσεφ, εγκαθιστούν τους αξιωματικούς του Harmonie Lodge  ως την πρώτη του πράξη στη νέα αίθουσα καταθέσεών τους στη ρωσική πρωτεύουσα.
Η ίδια η αίθουσα ήταν ένα διαμέρισμα που μετατράπηκε στη Μόσχα και οι Ελευθεροτέκτονες που συναντήθηκαν εκείνο το βράδυ διπλασίασαν τους αριθμούς τους σε είκοσι τέσσερις, καθώς ξεκίνησαν μια ομάδα ενθουσιωδών ανδρών στην αδελφότητα, δύο από τους οποίους προηγουμένως ήταν μέλη μιας παράκτιας Μεγάλης Ανατολής (σσ. ὄνομα στοᾶς) της Γαλλίας. Ίσως ήδη από το 1988, η Μεγάλη Ανατολή δημιουργούσε στοές αριστερά και δεξιά σε ολόκληρη την ανατολική Ευρώπη από την κατάρρευση του σιδηρού παραπετάσματος και τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης…(σσ. νὰ καὶ μία ὁμολογία/ἀπόδειξη ἀπὸ τὶς πολλές, ὅτι οἱ μασόνοι συμμετεῖχαν στὴν κατάρρευση τῶν μπολσεβίκων). Η Harmonie Lodge άρχισε να συνεδριάζει μια φορά την εβδομάδα μετά από αυτό, σχεδιάζοντας να ξεκινήσει μια ενημερωτική εκστρατεία για να προσελκύσει αξιόλογους υποψηφίους στην τακτική μασονική αδελφότητα με την ελπίδα δημιουργίας επιπλέον παραρτημάτων στην Αγία Πετρούπολη, τη Μόσχα και το Νοβοσιμπίρσκ.
Ένα χρόνο αργότερα, τον Σεπτέμβριο του 1993, το GLNF αφιέρωσε τη δεύτερη συστατική του στέγη στη Ρωσία στην Αγία Πετρούπολη και στη συνέχεια συνέλαβε δύο άλλα παραρτήματα. Κοιτάζοντας το μέλλον, το όνομα "Εθνική Μεγάλη Στοά της Ρωσίας" έχει εγγραφεί στο Υπουργείο Δικαιοσύνης στη Μόσχα.
Το GLNF άρχισε να απευθύνεται σε άλλες τακτικές Μεγάλες Στοές για να ενισχύσει αυτά τα κέρδη στη Ρωσία ζητώντας τακτικές επισκέψεις από έμπειρους Masons για να προσφέρουν οδηγίες και να διασφαλίσουν την κανονικότητα. Η GLNF πρότεινε μια κοινή επιχείρηση με τις Ηνωμένες Πολιτείες Grand Lodges έτοιμη να επισκεφθεί και πρότεινε να προσφέρει οικονομική βοήθεια στους Freemasons που είναι έτοιμοι να επισκεφθούν τη Ρωσία για τους σκοπούς αυτούς.
Τα τέσσερα καταλύματα στη Ρωσία είναι:
Harmonie Lodge, Μόσχα [συνεδριάζει την πρώτη και την τρίτη Τρίτη κάθε μήνα στις 6:30 μ.μ.].
Gamaioun Lodge, Αγία Πετρούπολη. [συνεδριάζει την τρίτη Τετάρτη κάθε μήνα].
Lotos Lodge, Varonej [συναντά τη δεύτερη και την τρίτη Τρίτη κάθε μήνα].
Nouvelle Astree, Μόσχα [δεν έχει καθορισμένη ημερομηνία].
Συμπέρασμα: Πιθανόν πουθενά αλλού στην Ευρώπη, ο Τεκτονισμός δεν έπαιξε έναν τόσο σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της πολιτιστικής ζωής τριών ή τεσσάρων γενεών, όπως έκανε στη Ρωσία. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο κυρίως φεουδαρχικό / αγροτικό περιβάλλον και στην έλλειψη πρωτοτυπίας στη ρωσική κουλτούρα. Πολλά από τα υψηλότερα τάγματα του Τεκτονισμού στη Ρωσία ήταν περίεργα εφαρμόσιμα σε μια επαναστατική παράδοση. Εδώ είχατε έναν μικρό κύκλο ανδρών, που συναντιόταν τακτικά για να επιτύχει έναν κοινό εταιρικό στόχο με αγάπη για υψηλότερη δικαιοσύνη, τελετουργία και ανάγνωση και τάση να βλέπει ηθικές, πνευματικές και αισθητικές ανησυχίες ως μέρος μιας μεγαλύτερης ανησυχίας. Αυτά και όχι τα κυβερνητικά πανηγύρια ή πανεπιστήμια ήταν τα κύρια κανάλια δημιουργικής σκέψης. Αυτό άφησε μια μόνιμη, αν και διφορούμενη, κληρονομιά ηθικής έντασης».
Καὶ πάλι, καταρρίπτονται οι θεωρίες τοῦ π. Σεραφεὶμ περὶ ἀθωότητας της Ρωσίας, περὶ μὴ σχέσης Ρωσίας καὶ μασονισμοῦ καὶ περὶ μὴ ἐπικρατούσης τῆς Νέας Τάξης Πραγμάτων στὴν Ρωσία, ποὺ τόσο ἐλαφρᾷ τῇ καρδίᾳ διδάσκεται στὸ ποίμνιο διὰ μέσου πολλῶν φιλικῶν στοὺς Θεσσαλονικεῖς πατέρες ἱστολογίων Οἱ ἴδιοι οἱ μασόνοι τὸν διαψεύδουν. Ἡ πραγματικότητα εἶναι ὅτι ἡ Ρωσία βρίθει μασονικῶν στοῶν. Οἱ μασονικὲς στοὲς στὴν Ρωσία εἶναι χρονολογικὰ κατανεμημένες:
«Το 2000, στο Βλαδιβοστόκ, η Μεγάλη Στοά της Ρωσίας.
Το 2001 ανοίχτηκαν τα παραρτήματα: «Fedor Volkov» 14 (Yaroslavl), «Orion» 15 (Μόσχα), «Φοίνιξ» 16 (Μόσχα), «Isis and Osiris» 17 και «Ser "Νο 18 (Μόσχα).
Τον Μάρτιο του 2001, περίπου 100 Ελεύθεροι Τέκτονες έφυγαν από τη Μεγάλη Στοά της Ρωσίας. Στις 16 Απριλίου 2001, όσοι έφυγαν κράτησαν την πρώτη τους συνέλευση, μετά την οποία ανακοινώθηκε η δημιουργία της "Ρωσικής Μεγάλης Τακτικής Στοάς" (RVRL). Σύμφωνα με το λεξικό Masons, ο ιστορικός του Freemason S.P. Karpachev η RVRL άρχισε να επιδιώκει την αναγνώριση της Ηνωμένης Μεγάλης Στοάς της Αγγλίας και των μεγάλων παραρτημάτων της Αγγλοαμερικανικής Ένωσης (σσ. κατὰ τὰ ἄλλα δὲν ὑπάρχει καμία σχέση τῶν Ρώσων μὲ τὴνΔύση καὶ ὡς μὴ ἔγκυροι δὲν μποροῦμε νὰ διακρίνουμε τὴν «εἰδοποιὸ διαφορά»).
Το 2002, η Μεγάλη Στοά της Ρωσίας, ανοίχτηκαν οι ξενώνες: «Βόρεια Αδέρφια»  (Μουρμάνσκ), «Βαλορ»  (Μόσχα), «Αστερισμός» (Μόσχα), «Κάτω Τρία Στέρια»  (Καλίνινγκραντ) και Alpha και Ωμέγα (Novosibirsk).
Το 2003, η Μεγάλη Στοά της Ρωσίας στη Μόσχα άνοιξε το παράρτημα φιλίας αριθ. 24.
Από το 2003 έως το 2005 δημιουργήθηκαν στην Αγία Πετρούπολη τρία ακόμη παραρτήματα της Ρωσικής Μεγάλης Τακτικής Στοάς: "Σφίγγα", "Πελεκάνος" και "Κυριακή". Με βάση τέσσερα καταλύματα ("Astrea", "Sphinx", "Pelican" και "Sunday"), το 2005, στην Αγία Πετρούπολη, κάτω από τη δικαιοδοσία του RVRL, δημιουργήθηκε το "Μεγάλο Επαρχιακό Ιερό της Αγίας Πετρούπολης.
Το 2004, η Μεγάλη Στοά της Ρωσίας, στη Μόσχα, άνοιξε το White Knight Lodge No.25.
Το 2005, η Μεγάλη Στοά της Ρωσίας, στη Μόσχα, άνοιξε το Traveling Lodge Hiram Triangle No. 26, το οποίο σχεδιάστηκε ως διεθνές.
Το 2006, εγκαινιάστηκε η Μεγάλη Στοά της Ρωσίας, στη Μόσχα, το παράρτημα Ακρόπολης Νο. 27.
Το 2006, η Στοά Northern Star σταμάτησε να λειτουργεί λόγω του μικρού του αριθμού και τα υπόλοιπα μέλη της Στοάς πήγαν στο Σταά της Μόσχας (WWF).
Το 2006, η Μεγάλη Στοά της Ρωσίας, στο Voronezh, ανοίχτηκε η Ιερά Κατασκηνωτική Μονή Νο 28, η οποία άρχισε να εκτελεί τα έργα της για το τελετουργικό του Zinnendorf.
Το 2007, κατά τη συνέλευση της VLR, 30 μασόνοι, μέλη της Αρμονίας, του Lotus, του Phoenix και του A. Boxes. εγκατέλειψαν τις στοές τους και ίδρυσαν ἄλλη S. Pushkin "Μέσα σε λίγες μέρες πέρασε η ένωση εκείνων που εγκατέλειψαν τη VLR με τα μέλη του RVRL. Ο νέος σύλλογος αποφάσισε να χρησιμοποιήσει το όνομα Μεγάλη Στοά της Ρωσίας, προσθέτοντας μόνο μια διευκρίνιση: με επικεφαλής τον μεγάλο κύριο Α. Σ.
Τον Ιούνιο του 2008, μερικά μέλη της "VLR υπό την ηγεσία του μεγάλου κυρίου Α.Σ." αποφάσισαν να καθιερώσουν σχέσεις με την Μεγάλη Στοά της Γαλλίας και να αλλάξουν το όνομα στην Μεγάλη Στοά της Ρωσίας
Το 2008, ανοίχτηκε η Μεγάλη Στοά της Ρωσίας, στο Σότσι, το Acacia Lodge No. 29 και η Forpost Lodge Νο. 30 στο Magnitogorsk.
Το 2009, η Μεγάλη Στοά της Ρωσίας, στο Εκατερινούμπουργκ, άνοιξε το παράρτημα Stone Belt No. 31 και στη Μόσχα το παράρτημα της Γαλλίας 32, το οποίο άρχισε να εκτελεί το έργο του στη γαλλική παράδοση.
Τον Ιανουάριο του 2009, δύο καταλύματα του Χάρκοβο συμπεριλήφθηκαν στην Μεγάλη Στοά της Ρωσίας - Γεωμετρία και Φοίνιξ της Ουκρανίας.
Το 2010, η Μεγάλη Στοά της Ρωσίας άνοιξε δύο ακόμη καταλύματα, τα οποία άρχισαν να εκτελούν τη δουλειά τους σύμφωνα με τη γαλλική ιεροτελεστία. Αυτά ήταν παραρτήματα: οι Μούσες Αρ. 33 (Αγία Πετρούπολη) και η Τέλεια Συναίνεση της Γαλλοφωνίας αριθ. 34 (Μόσχα).
Το 2011, η Μεγάλη Στοά της Ρωσίας, ανοίχτηκαν καταλύματα: Δέλτα αρ. 35 (Κρασνοντάρ), Fedor Ushakov αρ. 36 (Saransk), Klio Νο. 37 (Μόσχα).
Το 2012, εγκαινιάστηκε η Μεγάλη Στοά της Ρωσίας, το πλαίσιο "Δύο Αετοί" 38 (Μινσκ).
Το καλοκαίρι του 2012, ορισμένα μέλη του παραρτήματος Astrey αποφάσισαν να αποχωρήσουν από το CFM. Στις 8 Ιουνίου 2013, στην Αγία Πετρούπολη, πραγματοποιήθηκε η εγκατάσταση του παραρτήματος Astreya στον σύλλογο WWF. Στη Στοά αποδόθηκε με αριθμό 6032 και εκδόθηκε δίπλωμα WWF για το δικαίωμα εργασίας σε αυτή την ένωση.
Το 2013, η Μεγάλη Στοά της Ρωσίας, άνοιξε τους ξενώνες: "Άγιος Δαβίδ ο οικοδόμος"  (Τιφλίδα), "Λεόν ο Μέγας" (Σουχούμι), "Αγία Ταμαρά" (Τιφλίδα), "Araragat" Μόσχα, Τελετουργική εξομοίωση), τον Παύλο Παβλόβιτς Demidov Νο 43 (Εκατερίνιμπουργκ) και το Golden Key No. 44 (Perm).
Τον Σεπτέμβριο του 2013, το Τεκτονικό Τάγμα των μεικτών διεθνών ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Μόσχα ιδρύθηκε από μία μικτή ομάδα το «Νέο Φως» № 1989.
Το 2014, η Μεγάλη Στοά της Ρωσίας, άνοιξε τα παραρτήματα: "Αλέξανδρος Sergeyevich Griboedov" αριθ. 45 (Αγία Πετρούπολη), "κρανίο και σταυρός" αριθ. 46 (Nizhny Novgorod) και "αδελφική αλυσίδα" αριθ. 47 (Chelyabinsk).
Το 2015, Μεγάλη Στοά της Ρωσίας, άνοιξε το κουτί, «George V το Brilliant» № 48 (Τιφλίδα), «Giuseppe Garibaldi» № 49 (Μόσχα, Ανατολική ιεροτελεστία), «Σίπκα» № 50 (Μόσχα).

Καὶ πάλι ἐρωτοῦμε μὲ δέος μετὰ ἀπὸ αὐτὰ τὰ στοιχεῖα: Ἐσεῖς ποὺ μᾶς κατηγορεῖτε ὡς ἀνακριβεῖς, ποὺ κακοπροαίρετα δὲν λαμβάνετε διαχρονικὰ ὑπόψιν τὶς τόσες καλοπροαίρετες ὑποδείξεις μας παρὰ τὶς ἀλήθειες ποὺ φανερώνουν, ποὺ προβληθήκατε ὡς εἰδικὸς μελετητὴς στὰ σχετικὰ περὶ Μασωνίας θέματα, αὐτὰ δὲν τὰ γνωρίζατε (πράγμα περίεργο) ἢ τὰ γνωρίζατε καὶ τὰ ἀποκρύβατε γιὰ τοὺς γνωστοὺς λόγους προστασίας τῆς «κοσμοκράτειρας», ὅπως τὴν χαρακτήρισε ὁ π. Θεόδωρος, Ρωσίας ποὺ φανερώνονται τὸν τελευταῖο καιρό;
Κλείνω μὲ δύο τρία παραδείγματα ρώσων μασόνων ποὺ δείχνουν ὅτι ὁ ἰσχυρισμός σας περὶ καθαρότητας τῆς ρώσικης πολιτικῆς ἀπὸ τὴν Νέα Τάξη Πραγμάτων εἶναι ἀναληθὴς καὶ ψευδῆς. https://russianmasonry.ru/
Ανδρεϊ ΜπογκτΑνωφ, 33ου Βαθμου μΕγας ΜΑγιστρος της ΜεγΑλης ΜασονικΗς στοας της ΡωσΙας υποφΗφιος για τις προεδρικΕς εκλογΕς το 2018, εκλεκτΟ μΕλος της ΡωσικΗς ΕκκλησΙας

Viktor Sergeyevich Belyavsky ρῶσος ἱστορικὸς καὶ κρατικὸς ὑπάλληλος, συγγραφέας ἔργων γιὰ τὴν ἱστορία τῆς Ρωσίας καὶ ξένων χωρῶν, ἀναπληρωτής καθηγητής, γενικὸς διευθυντὴς τοῦ Ἐκδοτικοῦ Κέντρου Ἀνθρωπιστικῆς Ἐκπαίδευσης, Συγγραφέας καὶ εἰδικός μελετητής τοῦ ρωσικοῦ ὑπουργείου παιδείαςΑναπληρωτής Μέγας Διδάσκαλος της Μεγάλης Στοάς της Ρωσίας 33ος  Βαθμός DPShU.

Ο ΠΡΩΗΝ ΜΕΓΑΛΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ, ΓκεΟργκι ΜπορΙσοβιτς ΝτΕργετσεφ Γιατρος Φυσικος Ανώτατο Ρωσικο Συμβούλιο AASR


πρωην μεγας Διδασκαλος Ντζανγκίριαν Βλαντιμίρ Γκουργκένιτς Μελος της Ρωσικης Ακαδημιας Φυσικων Επιστημων και Ιστοριας
Δίδαξε κυρίως
·                Βασικές αρχές της θεωρίας των διεθνών σχέσεων
·                Σύγχρονη εξωτερική πολιτική της Ρωσίας στο πλαίσιο της νέας παγκόσμιας τάξης
·                Ιστορία της ρωσικής εξωτερικής πολιτικής
·                Η ιστορία της ρωσικής εξωτερικής πολιτικής στον ΧΧ αιώνα  
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΑΓΚΕΛΑΡΙΟΥ ΑΝΤΡΕΪ ΝΕΣΕΕΦ Υπουργός Οικονομίας της Ρωσίας (1992-1993), Πρόεδρος του Κόμματος Πολιτικής Πρωτοβουλίας (2013-2018), μετασχηματίστηκε αργότερα στο Κόμμα των Αλλαγών, Πρόεδρος της Τράπεζας Ρωσική Χρηματοδοτική Εταιρεία (1993-2013), μέλος του Προεδρείου του Δικαστηρίου Διαιτησίας της Μόσχας, Πρόεδρος της κρατικής επιχείρησης "Ρωσική Οικονομικών Corporation" (το 2005, μετατράπηκε στην τράπεζα "ρωσική χρηματοπιστωτική Corporation"). Από τον Οκτώβριο του 2013 έως τα τέλη Απριλίου 2015, μετά τη μεταφορά της τράπεζας στη Ρωσική Τεχνολογία Corporation, ήταν σύμβουλος του προέδρου της τράπεζας.
Εἴτε Βαρθολομαῖος, εἴτε Κύριλλος τὸ ἀποτέλεσμα εἶναι τὸ ἴδιο: Ἡ προσπάθεια ἐγκατάστασης πρωτείου, διχασμοῦ τοῦ ποιμνίου, ἐγκαθίδρυσης τῆς Παναιρέσεως, ὁ καθένας μὲ τὴν δική του μέθοδο, ὑποταγῆς τῆς Ἐκκλησίας στὴν Νέα Τάξη Πραγμάτων. Οἱ Ἅγιοι μᾶς προειδοποίησαν. Δυστυχῶς σήμερα οἱ ποιμένες δὲν πράττουν αὐτὸ ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ πράττουν, ἀλλὰ κοιτοῦν  τὴν προσωπική τους ἀνάδειξη καὶ δόξα. Ἐλπίδα μας εἶναι μόνο, ὅπως πάλι μᾶς δίδαξαν οἱ Ἅγιοι μας καὶ οἱ φωτισμένοι γέροντες, ἡ διατήρηση τῆς πίστεως τῶν Πατέρων καὶ ἡ ὀρθοπραξία ποὺ δὲν γνωρίζει διπλωματίες καὶ σκοπιμότητες. 
Ἀδαμάντιος Τσακίρογλου

Μικρὴ συμπληρωματικὴ Βιβλιογραφία
·                Mitglieder-Verzeichnis der zum Verbande der Grossen National-Mutterloge Zu den Drei Weltkugeln gehörenden St. Johannisloge Zum Grossen Licht im Norden im Orient-Berlin, Berlin 1929.
·                Friedrich Hasselbacher: Entlarvte Freimaurerei: Auf den Pfaden der internationalen Freimaurerei-das geschichtliche Wirken der überstaatlichen Mächte. 1. Auflage. P. Hochmuth, Berlin 1936.
·                Heinrich Blume: Das politische Gesicht der Freimaurerei (= Schriftenreihe des Nationalsozialistischen Lehrerbundes, Gau Südhannover-Braunschweig). 3. Auflage. E. Appelhaus & Company, o. O. 1937.
·                Werner Schwartz: Die deutsche Freimaurerei des 19. Jahrhunderts bis 1925, unter besonderer Berücksichtigung der GNML "3WK"Große National-Mutterloge "Zu den Drei Weltkugeln", Berlin 2002.
·                Staatliches Militärarchiv der Russischen Föderation – RGVA, Fond 729, Moskau.
·         Ангел Силезский, Райские цветы, помещенные в седми цветниках, Москва, Университетская типография Н. И. Новикова, 1784 (Angelus Silesius: Paradiesblumen, in sieben Ziergärten aufgestellt, Moskau, Universitätsdruckerei Nowikow, 1784; Sammlung eines anonymen Übersetzers von ausgewählten Zweizeilern aus dem „Cherubinischen Wandersmann).
·                Серков А.И.: Масонская ложа «Великий свет Севера» и русские писатели (1922–1933 гг.).
·                Serkov A.I. Ιστορία του ρωσικού Τεκτονισμού του 20ού αιώνα. Σε 3 τόνους - εκδοτικός οίκος Αγίας Πετρούπολης. Ν. Novikova, 2009, 442-446.
·                Серков А.И.: Русское масонство, 1731-2000. Энциклопедия, Москва 2001.
·                Батюшин Н.С.: У истоков русской контрразведки. Сборник документов и материалов, 2007.
·                Никольский Б.В.: Последние рыцари Российской империи. Из истории российского масонства первой четверти ХХ века : научно-историческое исследование, Севастополь 2010.
·                Hass, Ludwik: Wolnomularstwo rosyjskie na obczyźnie i powrót w strony rodzinne 1918-1995, Dom Wydawn. Bellona, 1998.
·                Hass, Ludwik: Świat wolnomularski: konkrety: (lata trzydzieste - lata dziewięćdziesiąte XX wieku): geografia, liczebność, odłamy, nurty, ponadpaństwowe porozumienia i organizacje. Trudne czasy 1932-1945, Łowiczu, 2004.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.