Δευτέρα, 25 Φεβρουαρίου 2019

Ο «άγιος» των Γ.Ο.Χ. παραδέχεται ότι ίδρυσαν δική τους Εκκλησία!
    πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομος Καβουρίδης καὶ νῦν «ἅγιος» ἁγιοποιηθεὶς ἀπὸ τοὺς Γ.Ο.Χ., ἔχει συνείδηση ὅτι οἱ Παλαιοημερολογῖτες ἔκαναν σχίσμα, ἀλλὰ ἀπεδύθη σὲ μιὰ ἀπέλπιδα προσπάθεια νὰ τὸ ἀποκρύψει. Ὅσο ὅμως κι ἂν προσπάθησε νὰ τὸ συγκαλύψει, νὰ τὸ ἐκφράσει διαφορετικά, ὅμως οἱ ἴδιες οἱ ἐκφράσεις του τὸν προδίδουν, ὅπως π.χ. αὐτὰ ποὺ λέγει ἀνάμεσα στὶς γραμμὲς τεσσάρων (4) μόλις σελίδες τοῦ 1ου τόμου τῶν ΑΠΑΝΤΩΝ του, ποὺ μὲ καμάρι ἐξέδωσαν καὶ διαφημίζουν οἱ Γ.Ο.Χ.
    Συγκεκριμένα στὴν σελ. 207 κατηγορεῖ τὸν ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν Χρυσόστομο, ὅτι μεθόδευσε τὴν ἐπιβολὴ τοῦ Νέου Ἡμερολογίου χωρὶς τὴν «ἐκ νέου σύγκλησιν τῆς Ἱεραρχίας», ἡ ὁποία, ἐὰν συνεκαλεῖτο, «δὲν θὰ ἐνέκρινε τὴν μονομερῆ καὶ ἀντικανονικὴν μεταβολὴν τοῦ Ἡμερολογίου πρὸς ἀποφυγὴν τῆς διασπάσεως τῆς ἑνότητος τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν».
    Βέβαια ἐπισημάναμε (ἐδῶ κι ἐδῶ)  ὅτι παραλογίζεται ὁ «ἅγιος» τῶν Γ.Ο.Χ., ἀφοῦ οἱ Ἐκκλησίες δὲν διασπάστηκαν, ἀλλὰ κοινωνοῦσαν μεταξύ τους ΟΛΕΣ, καὶ μὲ τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, ποὺ τάχα (σύμφωνα μὲ τὰ ψεύδη τῶν Γ.Ο.Χ.) ἀπεσχίσθη. Οἱ μόνοι ποὺ τελικὰ ἀπεσχίσθησαν ἀπὸ ΟΛΕΣ τὶς τοπικὲς Ἐκκλησίες  καὶ  ΙΔΡΥΣΑΝ  δικιά τους  σχισματικὴ «ἐκκλησία», ἦταν οἱ  Γ.Ο.Χ., ὅπως παρακάτω θὰ διαβάσετε νὰ τὸ λέει κι ὁ ἴδιος ὁ …«ἅγιός» τους!

    Ἐπίσης, ὅπως σὲ πολλὰ ἄλλα σημεῖα, ἔτσι κι ἐδῶ, ἀναλίσκεται νὰ ἀποδείξει ὅτι «ἡ καινοτομία τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ ἡμερολογίου δὲν δύναται νὰ ἔχῃ κύρος Ἐκκλησιαστικόν, ἐφ’ ὅσον αὕτη δὲν εἶναι σύμφωνος πρὸς τὸ πνεῦμα τῆς σχετικῆς ἀποφάσεως τῆς ὅλης Ἱεραρχίας» τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (σελ. 207), ἢ διότι ἡ Σύνοδος τοῦ Πατριαρχείου παρεπείσθη ὑπὸ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν (σελ. 206).
   Καλά, δὲν γνωρίζει ὅτι μιὰ συνοδικὴ ἀπόφαση, ἀφοῦ δὲν ἀναιρέθηκε ἀπὸ μιὰ ἑπομένη Σύνοδο, εἶναι ἰσχύουσα καὶ νόμιμος; Καὶ ὅτι παράνομοι εἶναι ὅσοι προσπαθοῦν μὲ τὸ «ἐάν», τὸ «θὰ» καὶ τὶς διάφορες ὑποθέσεις νὰ τὴν βγάλουν ἀνίσχυρη; Τὸ γνωρίζει, ἀλλὰ τότε προσπαθοῦσε μὲ τὸν ἕνα ἢ τὸν ἄλλο τρόπο νὰ πείσει γιὰ τὴν ἰδεολογία τους!
    Ἀκόμα ὁμολογεῖ ὁ πρ. Φλωρίνης ὅτι οἱ Νεοημερολογῖτες πιστοὶ ἔδειξαν σεβασμὸ «πρὸς τὶς διατάξεις τῆς Ἐκκλησίας… ἵνα μὴ διασπασθῆ ἡ ἑνότης»! Ἄρα, ὡς ἐκ τούτου (μποροῦμε λογικὰ νὰ συμπεράνουμε), οἱ Γ.Ο.Χ. δὲν ἔδειξαν σεβασμὸ στὴν Ἐκκλησία, ἀφοῦ «ἵδρυσαν» δικιά τους, σχίζοντας τὴν Μία Ἐκκλησία, ἐπικαλούμενοι πρὸς τοῦτο ἀνύπαρκτα (ὅπως ἔχουμε ἀποδείξει καὶ φαίνεται κι ἐδῶ) «θέσμια τῶν 7 οἰκουμενικῶν Συνόδων», πρὸς τὰ ὁποῖα ἔδειξαν τάχα σεβασμό! Γράφει:
    «Σημειωτέον ὅτι οἱ τελευταῖοι οὗτοι (οἱ Νεοημερολογῖτες) συνεμορφώθησαν μὲν πρὸς τὸ νέον ἡμερολόγιον ἐκ σεβασμοῦ πρὸς τὰς διατάξεις τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλὰ δὲν ἀρνοῦνται καὶ οὗτοι ὅτι ἔπρεπε νὰ γίνῃ ἡ μεταβολὴ αὕτη τοῦ ἡμερολογίου ἀπὸ κοινῆς συμφωνίας μεθ’ ὅλων τῶν Ἐκκλησιῶν ἵνα μὴ διασπασθῇ ἡ ἑνότης αὐτῶν (σ.σ.: Αὐτὸ τὸ λάθος τους, βέβαια, δὲν τὸ ἀρνούμεθα).
     »Ἀλλ’ ἡ μερὶς τῶν παλαιοημερολογιτῶν θέτουσα τὰ θέσμια τῶν 7 Οἰκουμενικῶν Συνόδων καὶ τὰς παραδόσεις τῶν θεοφόρων Πατέρων ὑπεράνω τῆς πειθαρχίας, παρέμεινε πιστὴ εἰς τὸ πατροπαράδοτον ἡμερολόγιον ἐχομένη στερρῶς καὶ ἀπαρεγκλίτως τῆς αἰωνοβίου πράξεως τῆς ὀρθοδόξου Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας» (σελ. 208).
     Ὅλα αὐτὰ βέβαια, εἶναι πλάνες τοῦ πρ. Φλωρίνης καὶ τῶν Γ.Ο.Χ., διότι οὔτε ἡ ἑνότης μεταξὺ τῶν Ἐκκλησιῶν διεσπάσθη (πλὴν ὅσων Γ.Ο.Χ. ἀπομακρύνθηκαν ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία), οὔτε ὑπάρχουν αὐτὰ τὰ «θέσμια» ποὺ ἐννοεῖ. Καὶ γιὰ νὰ κατοχυρώσουν αὐτὴ τὴ θέση κατέφυγαν καὶ στὰ ψεύδη περὶ τῶν Συνόδων τοῦ 16ου  αἰῶνος, τὰ ὁποῖα -ὡς γνωστόν- ἔχουν ἀναιρεθεῖ καὶ ἀπὸ τοὺς δικούς τους κύκλους, τοὺς Κυπριανίτες Γ.Ο.Χ.! Ἐπίσης, ὑπῆρξε καὶ ἡ πρόταση πρὸς τοὺς Γ.Ο.Χ., νὰ κρατήσουν αὐτὰ ποὺ θεωροῦν θέσμια, νὰ παραμείνουν στὸ Παλαιὸ Ἡμερολόγιο (ἀνεχόμενοι τὸ Νέο), γιὰ νὰ μὴν διασπάσουν γιὰ κάποια μὴ δογματικὴ παράδοση τὴν ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας, ἕως ὅτου συγκληθεῖ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος (κάτι ποὺ καὶ οἱ ἴδιοι ζητοῦσαν). Ἀλλ’ αὐτοὶ τὰ ἀπέρριψαν ὅλα, ἐμμένοντες πεισματικὰ στὶς θέσεις τους, ὡσὰν ἡ ἀλλαγὴ νὰ εἶχε δογματικὴ βάση!
     Τὸ ὅτι οἱ ἴδιοι οἱ Γ.Ο.Χ. προχώρησαν στὸ σχίσμα, τὸ ὁμολογεῖ εὐθὺς κατωτέρω (σελ. 208) ὁ πρ. Φλωρίνης Χρυσόστομος, γράφων:
    Αὐτὴ ἡ μερὶς τῶν παλαιοημερολογιτῶν «ὑπὸ τὴν ἡγεσίαν Ἁγιορειτῶν ἱερέων καὶ ἐπιλέκτων λαϊκῶν ἀπετέλεσαν ἰδιαιτέραν θρησκευτικὴν ὀργάνωσιν ὑπὸ τὴν ἐπωνυμίαν “Κοινότης τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν” ἀναγνωρισθεῖσα καὶ ὑπὸ τῆς Κυβερνήσεως» (σελ. 208).
    Νὰ λοιπόν, ποιός ἔκανε τὸ σχίσμα! Οἱ ἴδιοι οἱ Γ.Ο.Χ. δημιούργησαν «ἰδιαιτέραν θρησκευτικὴν ὀργάνωσιν» καὶ προτίμησαν τὴν ἀναγνώρισή τους ἀπὸ τὸ Σύνταγμα τῆς Πολιτείας, κι ὄχι ἀπὸ τὸ Σύνταγμα τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἀπὸ τὶς ἄλλες Ἐκκλησίες, ἀφοῦ καμία δὲν ἀναγνώρισε τοὺς Γ.Ο.Χ.! Ἔτσι ἐπιβεβαιώνονται καὶ ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν Χρυσόστομο Καβουρίδη τὰ στοιχεῖα ποὺ παραθέτει ὁ Δημήτρης Μαλέσης στὴν ἐργασία του περὶ κυβερνητικῆς προτροπῆς καὶ ὑποστηρίξεως τῶν Γ.Ο.Χ. (αὐτοὶ τὸ ἀποκρύπτουν καὶ μιλοῦν μόνο γιὰ διωγμούς), μέρη τῆς ὁποίας παρουσίασε ὁ κ. Τσακίρογλου σὲ ἐρωτήσεις του πρὸς τους ἁγιορεῖτες τῆς ὁμάδας Σάββα, στὶς ὁποῖες ἀκόμα ἀναμένεται ἀπάντηση! (ἐδῶ). 
    «Καὶ ἐφ’ ὅσον οἱ παλαιοημερολογῖται φρονοῦν ὅτι ἡ Διοικοῦσα Ἐκκλησία εἰσάγουσα τὸ Γρηγοριανὸν Ἡμερολόγιον ἀντικανονικῶς καὶ μονομερῶς ἄνευ ἀποφάσεως Οἰκουμενικῆς Συνόδου ἀπέσχισεν ἑαυτὴν τοῦ κορμοῦ τῆς καθόλου Ἐκκλησίας… δικαιοῦνται… νὰ πήξωσι ἰδιαιτέραν Ἐκκλησίαν» (σελ. 209).
    Ἐπαναλαμβάνω, ὅτι εἶναι ψεῦδος τοῦ πρ. Φλωρίνης ὅτι ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἀποκόπηκε ἀπὸ τὸν κορμὸν τῆς Ἐκκλησίας. Αὐτὸ εἶναι φρόνημα τῶν Γ.Ο.Χ. Ἐφ’ ὅσον οἱ ἄλλες Ἐκκλησίες ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΕΠΑΨΑΝ τὴν κοινωνία καὶ μνημόνευση τῶν Ἐπισκόπων τῆς ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας, οἱ μόνοι ποὺ ἀπεκόπησαν οἰκειοθελῶς ἀπὸ τὴν Μία Ἐκκλησία, ἦσαν οἱ Γ.Ο.Χ.
   Ἐδῶ μάλιστα ἀποκαλύπτεται ἡ πρωτοφανὴς γιὰ τὴν ἐκκλησιαστικὴ ἱστορία καινοτομία ὑπὸ τῶν Γ.Ο.Χ.! Ἡ πραγματικὴ καινοτομία (καὶ ὄχι αὐτὴ ποὺ προπαγανδίζουν σὲ κηρύγματά τους διάφοροι Ἁγιορεῖτες Γέροντες), ὅτι κάποιος ἱδρύει «ἰδιαιτέραν Ἐκκλησίαν» καὶ τὴν ὀνομάζει «Γνήσια», τὰ δὲ μέλη της μέχρι σήμερα ἐπιμένουν, ὅτι ἀκολουθοῦν τὴν ἐκκλησιαστικὴ παράδοση!
    Καὶ συνεχίζει ὁ πρ. Φλωρίνης:
     «Ὥστε ἐφ’ ὅσον οἱ Π.Η. ἱερεῖς δικαιολογοῦν  τὴν ἀπόταξιν αὐτῶν ἀπὸ τῆς τέως κανονικῆς των Ἀρχῆς καὶ τὴν ἵδρυσιν ἰδίου θυσιαστηρίου μὲ τὴν περιφρούρησιν τῆς θρησκευτικῆς αὐτῶν συνειδήσεως καὶ ἐκπλήρωσιν τῶν θρησκευτικῶν ἀναγκῶν τῆς μερίδος τῶν Π.Η., εὑρίσκονται ἐντὸς τοῦ συνταγματικοῦ Νόμου» (σελ. 209-210).
   Ἔτσι λοιπόν, οἱ Γ.Ο.Χ. ΙΔΡΥΣΑΝ (ὅπως ὁμολογεῖ ἐδῶ ὁ “ἅγιός” τους) ἴδιον θυσιαστήριον, κατὰ παράβασιν τῶν ΙΓ΄, ΙΔ΄, ΙΕ΄ Κανόνων τῆς Πρωτοδευτέρας Συνόδου (καὶ Κανόνων ἄλλων Συνόδων), οἱ ὁποῖες ἀπαγορεύουν τὴν ἀπόσχιση ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία, μὲ ἐξαίρεση τὴν περίπτωση ποὺ κάποιος θὰ κηρύξει αἵρεση «γυμνῇ τῇ κεφαλῇ ἐπ’ ἐκκλησίας».
    Τὸ ὅτι δὲν ἐκηρύχθη τέτοια αἵρεση τὸ δηλώνει ὁ ἴδιος ὁ πρ. Φλωρίνης στὴν αὐτὴ σελίδα γράφων:
   «…Τὸ ἡμερολόγιον ἐκτὸς τοῦ ὅτι ἐπιφέρει σύγχυσιν εἰς τὰ τῆς θείας λατρείας ἔχει καὶ σχέσιν, οὐχὶ βεβαίως ἄμεσον ἀλλ’ ἔμμεσον καὶ μὲ τὸ Δόγμα καὶ τὴν Ἐκκλησιαστικὴν Παράδοσιν»!!!
    Ἄρα ὁ πρ. Φλωρίνης παραδέχεται ὅτι ἵδρυσαν ἄλλη «ἐκκλησία», χωρὶς νὰ ὑπάρχει συγκεκριμένη αἵρεση κηρυττομένη «γυμνῇ τῇ κεφαλῇ ἐπ’ ἐκκλησίας»! Ἁπλὰ ὅλες οἱ ἀναφορές του ἐδῶ εἶναι γιὰ Ἡμερολόγιο καὶ νηστεία, καὶ γιὰ κάποια “σύγχυση” ποὺ αὐτὰ δημιουργοῦν! Καὶ ἐπίσης γιὰ κάποια ἐξ αὐτῶν παρενέργειες ποὺ θὰ ἔχουν “ἔμμεση σχέσιν μὲ τὸ Δόγμα”!!! (Ἡ λέξη Οἰκουμενισμὸς δὲν ὑπάρχει οὔτε κατ’ ὑπόνοια, οὔτε καθ’ ὑποψίαν στὰ λόγια του καὶ ἂς λένε ὅτι θέλουν οἱ Γ.Ο.Χ., ἐνῶ συναντᾶμε ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ φορὲς τὴν ἀναφορά του στὸ Ἡμερολόγιο καὶ στὴν Νηστεία! ).
     Μήπως εἶναι καιρὸς νὰ σοβαρευτοῦν οἱ Γ.Ο.Χ.;
Π.Σ.

5 σχόλια:

 1. Ανώνυμος25/2/19, 7:30 μ.μ.

  μήπως είναι καιρός να σοβαρευτούν οι αντιοικουμενιστές ακολουθούντες τους γ.ο.χ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ανώνυμος26/2/19, 12:05 μ.μ.

   Δεν είναι μόνο θέμα σοβαρότητας Ανώνυμε 7.30 μ.μ. Είναι και θέμα ταπείνωσης. Είναι και θέμα πίστεως στην Πρόνοια του Θεού. Οι αντιοικουμενιστές Αγιορείτες ακολουθούντες τους Γ.Ο.Χ. νόμισαν ανοήτως ότι θα βγουν οι ίδιοι στην αποτείχιση και θα τους ακολουθούσουν χιλιάδες πιστοί κι αυτοί θα ηγούντο του αγώνα. Όταν διαψεύστηκαν οι προσδοκίες τους, κι ο ένας μετά τον άλλο τους εγκατέλειψαν, ταράχτηκαν γιατί έμειναν μόνοι, και αντί να ανδρωθεί η πίστη τους προς τον Θεό, στράφηκαν να αναζητήσουν πλάτες και στήριξη στους ΓΟΧ και στο δικό τους ποίμνιο...για να μην αισθάνονται τόσο μόνοι και ξεκρέμαστοι...κι εφηύραν δική τους εκκλησιολογία - κακοδοξία σύμφωνα με την οποία "δεν γνωρίζει η Εκκλησία που είναι τα έγκυρα Μυστήρια - στο Παλαιό ή στο Νέο - μέχρι να γίνει Σύνοδος"!!!

   ...και το κόσκινο συνεχίζει το κοσκίνισμα...

   Α.Να.

   Διαγραφή
  2. Άψογα το εξηγεί ο Α.Να. εδώ! Εύγε!

   Οι γέροντες έδειξαν ποταπά ανθρωποκεντρικα κριτήρια με δυστυχή προτεραιότητα έναντι της Αλήθειας και των ορίων του Θεού! Οποία πτώση! Αυτά παθαίνουν όσοι σε σημαντικά θέματα αναζητούν τα πρωτεία και αν αξίως και εγωιστικώς "αρχηγιλίκι" και δεν φοβούνται την κατά Θεό ευθύνη! Δεν αναγνώρισαν δικαίως και πνευματικώς την ανωτερότητα στο θέμα του π. Ευθύμιου και ο εγωισμός τους το έκανε δυσκολο-παράδεκτο.. Να τα αποτελέσματα της άδικης ροπής των καρδιών ως παράδειγμα προς αποφυγή! Ελπίζουμε στην ταπεινή επιστροφή τους μετά μετανοίας. Στον αγώνα έναντι του σκότους, δεν μας σώνει πρωτίστως η ποσότητα των αγωνιστών και ο όποιος άκρατος ζήλος των ΓΟΧ, αλλά η ορθοτόμηση στην πίστη και η συνεχή προσπάθεια για μείωση της απόσταση μας μέχρι την ένωση μας με τον Θεό! Μόνο αυτό θα μας επιτρέψει να έχουμε τον Θεό μαζί μας κάθε δευτερόλεπτο. Και οποίος Τον έχει μαζί του, και μόνος του νικάει και όλον τον κόσμο ενάντια του αν χρειαστεί! Το τελευταίο το δίδασκε παλιός πνευματικός μου, ο μακαριστός π. Σάββας Αχιλλέως που εκδιώχθηκε το 2006 γιατί "σκανδάλιζε" με τις ευχές του και έτρεμαν τα δαιμόνια. Πρεσβεύετε Γέρων αγωνιστή!

   Διαγραφή
 2. Ανώνυμος26/2/19, 3:34 μ.μ.

  Πλάνησε αρκετό κόσμο ο μοναχός Χρυσόστομος Καβουρίδης.Στα κείμενά του ταυτίζει το Ημερολόγιο με το ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ!Η αφέλεια είχε ο άνθρωπος(δεν είναι μόνο αυτή η πονηρή ταύτιση που κάνει,αλλά διαστρέφει και ένα Ιερό Κανόνα με πονηράδα) ή είχε πονηρό σκοπό.Αν φανερωθούν οι πλάνες του αγίου τους,μπορεί να ξυπνήσουν οι γοχ από το ναρκωτικό που τους πότισαν οι δάσκαλοί τους.Πλάνες υπάρχουν και στα κείμενα του π.Θ.Μαύρου.Η αναίρεσή τους(Μαύρου και Καβουρίδη)θα βοηθήσει πλήθος κόσμου.Ο Θεός να σας βοηθάει στο έργο σας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ανώνυμος26/2/19, 8:50 μ.μ.

  Αδελφοί μας των γοχ γνωρίζετε οτι ο πρ.Φλωρίνης Χρυσόστομος Καβουρίδης συλλειτουργούσε με τον μακαριστό Πατριάρχη Αλεξανδρείας Μελέτιο Μεταξάκη το 1933 και το 1934 ? Τότε δεν είχε ''σχίσει'' την Αγία μας Εκκλησία ο μακαριστός Μελέτιος ? Το 1935 θυμήθηκε ότι είναι κακό το νέο ημερολόγιο ? Πόσο πλανάται ο εγωιστής ! Όμως η αλήθεια να λέγεται και ας μας ενοχλεί για τον Πρ.Φλωρίνης. Ενεργούσε κατά το συμφέρον του.Ούτε ''ομολογητής'' ,ούτε υπερασπιστής της Ορθοδοξίας ! Προσεχώς τα ντοκούμεντα. Επιστρέψτε στην Κανονική Εκκλησία που συνεχίζει να γεννάει Αγίους με θαύματα και λείψανα που ευωδιάζουν ! Ζητήστε απο τους ''κληρικούς '' σας να σας πούνε ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΤΡΙΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ''ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ '' ΤΟΥ !!!! ΛΑμπ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.