Παρασκευή, 2 Αυγούστου 2019

Οι Επίσκοποι του Φαναρίου, "όλα τα έχουν ισοπεδώσει"! --Και οι υπόλοιποι Επίσκοποι, δέχονται τα κακοδόξως γενόμενα ως τετελεσμένα! Είναι τελικά Επίσκοποι του Κυρίου ή του "κυρίου" των Βαρθολομαίου;

ΝΕΟΣ ΘΥΑΤΕΙΡΩΝ Ο ΥΠΕΡΠΟΝΤΙΟΣ «ΧΑΛΚΙΤΗΣ»

Ὁ Ἀρχ. Νικήτας ὡς Χὸνγκ Κὸνγκ εἰς συμπροσευχὴν μετὰ ἑτεροδόξων.

Γράφει ὁ κ. Παναγιώτης Κατραμάδος

Ἐνεθρονίσθη τὸ Σάββατον τῆς 27ης Ἰουλίου ὁ νέος Ἀρχιεπίσκοπος Θυατείρων καὶ Μ. Βρετανίας κ. Νικήτας Λιούλιας. Εἶναι ἡ τρίτη κατὰ σειρὰν ἐνθρόνισις μετὰ ἀπὸ ἐκείνας τοῦ Ἀμερικῆς καὶ τοῦ Αὐστραλίας. Ἐντὸς μικροῦ διαστήματος ἀντικατεστάθησαν αἱ τρεῖς ἐκκλησιαστικαὶ κεφαλαὶ τῆς ὁμογενείας ἀπὸ ἀνθρώπους διὰ τοὺς ὁποίους ὅλαι αἱ ἐνδείξεις εἶναι δυσοίωνοι.

Αἱ ἀντικανονικότητες
Δυστυχῶς καὶ ἡ ἐκλογὴ τοῦ Σεβ. Θυατείρων εἶναι ἐξίσου ἀντικανονικὴ μὲ τῶν ἄλλων δύο. Ὁ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως δὲν συγκαλεῖ ποτὲ τὴν Ἱεραρχίαν του, κάτι
ποὺ ἀντίκειται ρητῶς εἰς τούς Ἱ. Κανόνας ποὺ διακελεύουν δὶς ἢ τουλάχιστον ἅπαξ αὐτὴ νὰ συγκαλῆται. Ἡ μικρὴ ὁμὰς τοῦ Φαναρίου ποὺ ἀντικαθίσταται ἀπὸ ἑτέραν κάθε μόλις ἕξι μῆνας εἶναι ὑποχείριον τοῦ Πατριάρχου, καθὼς ὅποιος διαφωνήση τὴν ἑπομένην εὐκόλως καθίσταται «πρώην»! Διὰ τοῦτο καὶ ἂν συζητήσετε μὲ αὐτοὺς θὰ διαπιστώσετε ὅτι οὐδείς ἔχει τὴν παρρησίαν νὰ ἀντιλέξη εἰς τὸν Πατριάρχην Βαρθολομαῖον.
Δὲν εἶναι ὅμως μόνον τὸ ζήτημα τῆς ἐκλογῆς, ἀλλὰ καὶ τοῦ «μεταθετοῦ». Ἡ μετάθεσις Ἐπισκόπου ἀπὸ Μητρόπολιν εἰς Μητρόπολιν ἀπαγορεύεται ἐπίσης ρητῶς ἀπὸ τοὺς Ἱ. Κανόνας. «Πνευματικὴ πατρότης» σημαίνει δέσμευσις τοῦ Ἱεράρχου πρὸς συγκεκριμένον ποίμνιον ἐσαεί, διὰ τοῦτο καὶ ἡ μετάθεσις χαρακτηρίζεται καὶ ὡς «μοιχεία». Ὁ νῦν Θυατείρων ἐξελέγη καὶ ἐχειροτονήθη ὡς Μητροπολίτης Χὸνγκ Κὸνγκ τὸν Δεκέμβριον τοῦ 1996 καὶ τὸν Ἰανουάριον τοῦ 1997 ἐνεθρονίσθη καὶ κατεστάθη εἰς τὴν πρωτεύουσαν τῆς Κίνας. Ἡ χειροτονία γίνεται διὰ συγκεκριμένον τόπον, εἰδάλλως θεωρεῖται ἀπολελυμένη καὶ πρόκειται περὶ ἐμπαιγμοῦ τοῦ μυστηρίου τῆς ἱερωσύνης! Ὅμως ἔπειτα ἀπὸ 10 ἔτη μετετέθη εἰς τὴν Ἱ. Μ. Δαρδανελλίων!
Δὲν ἔφθανε λοιπὸν ἡ παράβασις τοῦ «μεταθετοῦ» καὶ ἐμπαιγμὸς τῆς ἱερωσύνης, ἀλλὰ προσετέθη καὶ ἡ παρανομία νὰ καταστῆ τιτουλάριος Ἐπίσκοπος, δηλ. Ποιμὴν ἄνευ ποιμνίου! Οὔτε βεβαίως ἔπραξεν ὅ,τιδήποτε, διὰ νὰ ἀνασυστήση μὲ κάποιον τρόπον τὴν Μητρόπολιν καὶ νὰ βοηθήση τοὺς κρυπτοχριστιανοὺς ἢ τὸ κρυπτόμενον ποίμνιον μὲ ἑλληνικὴν καταγωγήν, ἀλλὰ ὑπηρέτει εἰς τὰς ΗΠΑ. Αὐτὸς λοιπὸν ἐπανεξελέγη Ἀρχιεπίσκοπος Μ. Βρετανίας, διὰ νὰ ποιμάνη τὸν ἑλληνισμὸν τοῦ ἐξωτερικοῦ!
Ὁμιλοῦμε πλέον διὰ «ἀναισθησίαν» ἔναντι τῆς Ἱ. Παραδόσεως ἀπὸ τὸν Πατριάρχην: οὔτε αἱ ἐκλογαί οὔτε τὸ συνοδικὸν σύστημα οὔτε οἱ Ἱ. Κανόνες οὔτε τὸ «μεταθετόν» οὔτε οἱ «τιτουλάριοι» οὔτε… οὔτε… οὔτε…! Τίποτε δὲν τύπτει τὴν συν­είδησίν των, ὅλα τὰ ἔχουν ἰσοπεδώσει!

Ἡ οἰκουμενιστική, μασονική,
ἀλλοτριωμένη παιδεία
Ἡ τακτικὴ αὐτὴ εἶναι ἀκριβῶς ἡ ἰδία ποὺ χρησιμοποιεῖ τὸ Βατικανόν. Διὰ τὸν παπισμὸν δὲν ὑπάρχει ἡ ἔννοια σύνδεσις ποιμένος καὶ ποιμνίου, καθὼς αὐτὴ ἔχει ἀντικατασταθῆ ἀπὸ τὴν ὑποτακτικὴν σχέσιν ποιμένος καὶ Πάπα! Κάθε κληρικὸς θεωρεῖται ὡς ἕνας ἀλεξιπτωτιστὴς ποὺ ὁ Πάπας θὰ τὸν τοποθετήση, ὅπου κρίνει καὶ ὅποτε κρίνη καὶ θὰ τὸν μετακινήση πάλι καὶ πολλάκις ὁποτεδήποτε ἡ «Ἁγία Ἕδρα» θεωρήση αὐτὸ σκόπιμον. Αὐτὴν τὴν κατάλυσιν κάθε ἐννοίας ἱερωσύνης ἐφαρμόζει ἀκριβῶς τὸ Φανάρι ὑπὸ τὴν καθοδήγησιν τοῦ Πατριάρχου.
Δὲν ἀπαιτεῖται καμία αἰτιολόγησις διὰ τὴν μετάθεσιν οὔτε ἀπολογία οὔτε οἱαδήποτε κανονικὴ διαδικασία, διὰ νὰ στείλη τὸν Ἀρχ. Νικήτα ἀπὸ τὸ Χὸνγκ Κὸνγκ εἰς τὴν ἄλλην ἄκρην τοῦ κόσμου. Διὰ τοῦτο ποτὲ δὲν κατέστη καὶ γνωστὸν ποῖοι ἦσαν οἱ λόγοι παραιτήσεώς του ἀπὸ τὴν Μητρόπολίν του.
Αἱ ὁμοιότητες ὅμως μὲ τὸν παπισμὸν δὲν ἔχουν τέλος. Ὅπως ὁ παπισμὸς ἔχει ἁλωθῆ ἀπὸ τὴν μασονίαν, ἀντιστοίχως θὰ πρέπη καὶ οἱ τοῦ Φαναρίου νὰ διέλθουν μέσα ἀπὸ τὸν «σωλῆνα» μεταλλάξεως. Ὁ Ἀρχιεπ. Νικήτας ὡς νέος ἀκόμα τὰ ἔτη 1980-1981 ὑπῆρξεν ὑπότροφος τῶν Ρόταρυ ὡς «Rotary International Graduate Scholar», λέσχη ἡ ὁποία εἶναι προθάλαμος τῆς μασονίας. Δὲν εἶναι καθόλου τυχαῖον ὅτι παρελείφθη ἡ πληροφορία αὐτὴ ἀπὸ τὸ βιογραφικὸν ποὺ προώθησεν εἰς τὰ μέσα ἐνημερώσεως τὸ Πατριαρχεῖον Κωνσταντινουπόλεως δι’ εὐνοήτους λόγους…
Τὸ 2007 μετὰ τὴν ἐκλογήν του ὡς Μητροπολίτου Δαρδανελλίων διωρίσθη ὡς Διευθυντὴς τοῦ ἐν Berkeley Η.Π.Α. Πατριαρχικοῦ Ἰνστιτούτου «Πατριάρχης Ἀθηναγόρας». Καίτοι τὸ Ἰνστιτοῦ­τον διαφημίζεται ὡς «Ὀρθόδοξον» «ἀποτελεῖ καίριον στέλεχος τῆς Ἀνωτάτης Θεολογικῆς Ἑνώσεως, κοινοῦ κέντρου μεταπτυχιακῶν θεολογικῶν σπουδῶν 17 διαφορετικῶν δογμάτων», ἐνῷ ὅπως ὁ ἴδιος ὁ Ἀρχιεπ. Νικήτας εἶχε δηλώσει εἰς διάλεξίν του εἰς τὴν Θεολογικὴν Σχολὴν τῆς Θεσσαλονίκης τὸ Ἰνστιτοῦτο αὐτὸ δὲν ἔχει σκοπὸν νὰ καταρτίση ἱερεῖς, οὔτε εἶναι δυνατὸς ὁ «προσηλυτισμὸς» ἑτεροθρήσκων εἰς τὴν Ὀρθοδοξίαν, ἀλλὰ προωθεῖ τὸν διαθρησκειακὸν διάλογον καθὼς εἰς τὰ προγράμματά του μετέχουν ἀπὸ ἀθέους μέχρι καὶ εἰδωλολάτρας.
Τὸ οἰκουμενιστικὸν ὑπόβαθρον τοῦ Ἀρχιεπ. Νικήτα διεφάνη καὶ προσφάτως, ὅπου κατὰ τὴν πρώτην συνέντευξιν ποὺ παρεχώρησεν ὡς Ἀρχιεπίσκοπος εἰς τὸν π. Ἰωσὴφ Παλιούρα διὰ τὴν ἐκπομπὴν «Αὔριο εἶναι Κυριακὴ» ἐδήλωσεν ὅτι θὰ ἀξιοποιήση ὡς θεολογικὸν ὑλικὸν τὰ συγγράμματα τοῦ Σεβ. Διοκλείας κ. Καλλίστου Γουέαρ.
Δὲν εἶναι τυχαῖον ὅτι μετὰ τὴν ἐκλογὴν του ἕνας ἐκ τῶν πρώτων ποὺ ἐξέφρασε τὰς εὐχάς του ἦτο ὁ Ραββῖνος Daniel Lehmann, πρόεδρος τῆς Ἀνωτάτης Θεολογικῆς Ἑνώσεως, ὁ ὁποῖος εἶπε:
«Ὑπὸ τὴν διεύθυνση τοῦ Μητροπολίτη Νικήτα, τὸ Πατριαρχικὸ Ἰνστιτοῦτο Πατριάρχου Ἀθηναγόρα ἔχει προχωρήσει πιστὰ τὴν ἀκαδημαϊκὴ μελέτη γύρω ἀπὸ τὴ θεολογία, τὴν ἱστορία καὶ τὶς παραδόσεις τοῦ ἀνατολικοῦ ὀρθόδοξου χριστιανισμοῦ μέσα στὸ διαθρησκειακὸ περιβάλλον τῆς Θεολογικῆς Ἕνωσης… Οἱ προσευχὲς καὶ ἡ ὑποστήριξη ὁλόκληρης τῆς κοινότητας τῆς Ἕνωσης θὰ πᾶνε μαζὶ μὲ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Νικήτα καθὼς προχωράει καὶ συνεχίζει νὰ ἐκπληρώνει τὴν ἱερή του ἔκκληση σὲ αὐτὸ τὸ νέο ρόλο».
Ἡ τουρκικὴ ὑπηκοότης
Τὸ 2010 τὸ Πατριαρχεῖον ἐκάλεσε τοὺς Ἱεράρχας νὰ λάβουν τουρκικὴν ὑπηκοότητα μὲ τὸ πρόσχημα τῆς ἄρσεως πολιτικῶν προσκομμάτων εἰς περίπτωσιν ἐκλογῆς Πατριάρχου κ.λπ. Ἂς ἀναγνώσωμεν τί ἔγραφε τότε ὁ «Ἐθνικὸς Κήρυκας»:
«Ὁ Μητροπολίτης Νικήτας, ταξίδεψε στὴν Κωνσταντινούπολη, γιὰ νὰ λάβει τὴν τουρκικὴ ὑπηκοότητά του. Ὁ Μητροπολίτης Νικήτας εἶναι ὁ πρῶτος – καὶ πρὸς τὸ παρὸν ὁ μόνος – Ὀρθόδοξος ἐπίσκοπος στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖ­ες ποὺ ἔχει ὑποβάλει αἴτηση γιὰ τουρκικὴ ὑπηκοότητα. Μιλώντας στὸ Ἐθνικὸ Κήρυκα γιὰ τὴν Κωνσταντινούπολη, ὁ Μητροπολίτης Νικήτας δικαιολόγησε τὴν ἀπόφασή του νὰ προχωρήσει στὴ διαδικασία ὡς ἑξῆς: «Ἐὰν πρόκειται γιὰ τὴν ἐνίσχυση τοῦ Πατριαρχείου, θὰ κάνω ὁ,τιδήποτε». … Σὲ ἀπάντηση στὸ ἐρώτημα ἐὰν ἡ ἀνάληψη τῆς τουρκικῆς ὑπηκοότητας δημιουργεῖ προβλήματα στὴ συνείδησή του, ὁ Μητροπολίτης Νικήτας ἀπάντησε ὅτι «ἀπὸ τὴ μία, ναί, ἀλλὰ καὶ πάλι, δὲν ἔχει ὁ Πατριάρχης τὴν ἴδια ὑπηκοότητα;».
Εἶναι πράγματι ἀπορίας ἄξιον, ὅτι ἔσπευσε πρῶτος ἐξ ὅλων νὰ λάβη τὴν ὑπηκοότητα καὶ ὑπεβλήθη εἰς πολύωρον ταξίδιον, καίτοι ἡ ἀμερικανική του ἰθαγένεια ἐπαρκεῖ, διὰ νὰ ἔχη προσβάσεις παντοῦ. Ὡς ἐδήλωσεν ὁ ἴδιος ἦτο καὶ προφανῶς παραμένει ἕτοιμος νὰ «κάνη ὁ,τιδήποτε», πειθόμενος τοῖς ρήμασιν τοῦ Πατριάρχου!
Αὐτὴ ἡ «ὑπακοὴ» του πάντως δὲν ἦτο ἱκανὴ νὰ τὸν ἀναβιβάση εἰς Μητροπολίτην Σικάγου. Ἐνθυμούμεθα ὅλοι νὰ γίνεται λόγος διὰ πιέσεις τοῦ Φαναρίου προκειμένου ὁ τότε Δαρδανελλίων νὰ καταστῆ Σικάγου καὶ τὰς παρεμβάσεις εἰς τὰς ἀποφάσεις τῆς Ἱ. Συνόδου τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς. Ἦτο ἡ τουρκικὴ ὑποκοότης ποὺ εἶχεν ἐπηρεάσει τὸν πρώην Ἀμερικῆς κ. Δημήτριον νὰ ἐπιδείξη σθεναράν ἀντίστασιν προκειμένου νὰ μὴ ἐκλεγῆ Μητροπολίτης Σικάγου ὁ κ. Νικήτας ἢ ἐγνώριζε καὶ πράγματα ποὺ πιθανῶς οἱ ὑπόλοιποι ἀγνοοῦμεν;

Οὐαὶ δι’ οὗ τὸ σκάνδαλον ἔρχεται
Ἐπέτυχεν ὅμως τελικῶς νὰ ἐκλεγῆ Ἀρχιεπίσκοπος Μ. Βρετανίας. Διατί ὄχι Ἀμερικῆς; Εἰς σχέσιν μὲ τὸν Σεβ. Προύσης εἶχε ὑπέρτερα προσόντα: ἦτο γέννημα θρέμμα τῶν ΗΠΑ, ὁμιλεῖ τὴν ἀγγλικὴν ὡς μητρικὴν καὶ φυσικά μὲ ἀμερικανικὴν προφοράν, ἔχει πλούσιον οἰκουμενιστικὸν βιογραφικὸν κ.λπ. Μάλιστα εἰς ὑπόθεσιν ποὺ ἀνεμείχθησαν ἀμφότεροι, ἐκεῖνο ποὺ δὲν ἔφερεν εἰς πέρας ὁ πρῶτος διευθέτησεν ὁ δεύτερος.
Δὲν ὑπάρχει ἄνθρωπος ποὺ νὰ παρακολουθῆ τὰ ἐκκλησιαστικὰ δρώμενα καὶ νὰ μὴ ἐνθυμῆται τὰ γεγονότα εἰς τὴν Ἱ. Μ. Ἁγ. Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου εἰς Ἀστόριαν. Τὸ 2010 ὁ τότε Τυάνων Παΐσιος Λουλουργᾶς καὶ ὁ Ἀπαμείας Βικέντιος Μαλαματένιος μετὰ ἀπὸ καταγγελίας διὰ σοβαρὰ παραπτώματα ἐτέθησαν εἰς ἀργίαν. Ὁ τότε Πρού­σης ἦτο Γραμματεύς τῆς Συνόδου καὶ ὅπως ἔχει γραφῆ εἰς τὸν τύπον μᾶλλον ὑπῆρξε μία κωλυσιεργία ἐκ μέρους του. Ἀντιθέτως τὴν ὑπόθεσιν τῶν ἀνακρίσεων ἀνέλαβεν ὡς ἐπικεφαλῆς μιᾶς τριμελοῦς ἀποστολῆς ὁ τότε Δαρδανελλίων, τοῦ ὁποίου τὸ πόρισμα ἦτο καθοδηγητικὸν διὰ τὰς ἀποφάσεις καθαιρέσεως τῶν δύο τὸ 2012. Βεβαίως, τὸ ζήτημα εἶχε λάβει ἕως τότε διεθνεῖς διαστάσεις καὶ εἶχεν ἐπισύρει τὴν κατακραυγὴν τῆς κοινῆς γνώμης. Εἶχε διαδραματίσει ἴσως ρόλον ὅτι ὁ Σεβ. Προύσης συνεδέετο διὰ γνωριμίας μὲ τοὺς τέως πλέον Μητροπολίτας;
Πάντως καὶ τὸ ὄνομα τοῦ Σεβ. Δαρδανελλίων δὲν ἔμεινε μακριὰ ἀπὸ τὰ φῶτα τῆς δημοσιότητος. Ὀλίγους μῆνας μετέπειτα ἡ «Chicago Tribune» θὰ ἀποκαλύψη τὴν κατάχρησιν χρημάτων ἀπὸ ἕνα Ὀρθόδοξον ἱερέα, ὁ ὁποῖος τελικῶς καὶ ὡμολόγησε τὴν πρᾶξιν του, εἰς τὴν ὁποίαν ἐνέπλεκε τὸν Ἐπίσκοπον Μωκησσοῦ Δημήτριον, τὸν Μητροπολίτην Σὰν Φραντσίσκο Γεράσιμον καὶ τὸν Δαρδανελλίων κ. Νικήτα. Μεταξὺ ἄλλων τὸ δημοσίευμα τῆς 29ης Ὀκτωβρίου 2013 ἀναφέρει:
« Ὁ (ἱερέας) ἔστειλε στὸν Λούλια ἐννέα ἐπιταγὲς μεταξὺ 2008 καὶ 2012, οἱ ὁποῖες ἀνῆλθαν σὲ 4.000 δολλάρια, σύμφωνα μὲ ἔγγραφα ποὺ ἔλαβε ἡ Tribune.
Ὁ Μητροπολίτης Νικήτας, τώρα διευθυντὴς τοῦ Ὀρθόδοξου Ἰνστιτούτου Πατριάρχου Ἀθηναγόρα στὸ Μπέρκλεϊ τῆς Καλιφόρνια, δήλωσε ὅτι δὲν γνώριζε τίποτα γιὰ τὴν ἔρευνα σχετικὰ μὲ τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο ὁ (ἱερέας) ξόδευε τὰ χρήματα μέχρι ποὺ ἦλθε σὲ ἐπαφὴ μὲ ἕνα μέλος τῆς ἐκκλησίας.
«Ἔχω περισσότερα ἀπὸ ἀρκετὰ στὸ πιάτο μου», δήλωσε ὁ Μητροπολίτης Νικήτας, «Δὲν ἀσχολοῦμαι μὲ αὐτὰ τὰ θέματα».
Δὲν μποροῦσε νὰ θυμηθεῖ πῶς χρησιμοποίησε τὰ 4.000 δολλάρια, ἀλλὰ «τὰ χρήματα πού μοῦ στέλνουν συχνὰ τὰ δίνω στοὺς φτωχοὺς φοιτητές», εἶπε τηλεφωνικά».
Ἡ ὑπόθεσις ἔκλεισε διὰ τὸν ἱερέα εἰς τὰ δικαστήρια μὲ τὴν ἐνοχὴν του τὸ 2016, ὡστόσον ἱστολόγια θέτουν ἀκόμη καὶ σήμερα ἐρωτήματα διὰ τὴν ὑπόθεσιν καὶ τὴν κατάληξιν τῶν χρημάτων.

Τὰ συνέδρια…
Δι’ ἐκεῖνο ὅμως τὸ ὁποῖον ἡπλώθη ἡ φήμη τοῦ Ἀρχιεπ. Νικήτα εἰς τὰ πέρατα τῆς οἰκουμένης ἦτο ἡ ἀνάθεσις εἰς αὐτὸν τῆς πατριαρχικῆς ἐπιτροπῆς διὰ τὴν «διακίνησιν ἀνθρώπων καὶ τὴν σύγχρονον δουλείαν» τὸ 2017. Ὁ Σεβασμιώτατος διωργάνωσε συνέδρια διὰ τὴν ἐπίτευξιν τῶν στόχων τῆς ἐπιτροπῆς ποὺ τοῦ ἀνέθεσεν ὁ Πατριάρχης. Τὸ 2017 εἰς αὐτὸ τὸ πλαίσιον ὁ Πατριάρχης ὑπέγραψε κοινὴ χάρτα μὲ τὸν Ἀγγλικανὸν Ἀρχιεπίσκοπον, γνωστὸν διὰ τὰς ἀπόψεις του περὶ ὁμοφυλοφιλίας. Τὸ 2018 εἰς συνέδριον πού ὠργάνωσεν ὁ κ. Νικήτας προσεκάλεσε τὸν διακεκριμένον καθηγητὴν κ. Πέρυ Χαλκίτη. Ὡς ἐδήλωσεν ὁ ἴδιος εἰς τὴν ἱστοσελίδα usa.greekreporter.com τῆς 19ης Μαΐου 2018:
«Πρόσφατα ὁ Χαλκίτης ἐπανασυνεδέθη μὲ τὴν Ἑλληνικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καὶ προσκλήθηκε ἀπὸ τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Νικήτα τῶν Δαρδανελλίων σὲ συνέδριο τὸν Μάιο, γιὰ νὰ συμμετάσχει σὲ μία ὁμάδα γιὰ τὴν ἀνθρώπινη δουλεία καὶ ἐμπορία ἀνθρώπων».
Ὁ κ. Χαλκίτης ἦτο ὁ πρῶτος ποὺ ἐδήλωσε δημοσίως ὡς Κοσμήτωρ μεγάλου Πανεπιστημίου ὅτι εἶναι ὁμοφυλόφιλος. Συμφώνως πρός τὴν ἱστοσελίδα του:
«Καθ ‘ὅλη τὴ διάρκεια τῆς καριέρας του, ὁ Δρ Χαλκίτης βρισκόταν στὴν πρώτη γραμμὴ τῆς μάχης γιὰ τὰ δικαιώματα ἐκείνων ποὺ μολύνθηκαν καὶ ἐπηρεάστηκαν ἀπὸ τὸν ἰὸ HIV, καθὼς ἐπίσης καὶ ὡς εἰλικρινὴς ὑποστηρικτὴς γιὰ τὰ δικαιώματα καὶ τὴν ὑγεία τοῦ πληθυσμοῦ LGBTQ … Ὁ Δρ Χαλκίτης εἶναι ὁ συγγραφέας τοῦ βιβλίου «ἔξω στὸ χρόνο: οἱ δημόσιες ζωὲς τῶν ὁμοφυλοφίλων ἀπὸ τὸ Stonewall στὴν Queer Generation».
Δὲν ἔχει σημασία ἂν τὰ συνέδρια τὰ συγκαλεῖ τὸ Πατριαρχεῖον; Μόνον μέλημα εἶναι νὰ κληθῆ κάποιος ἐπειδὴ εἶναι γνωστός;

Διατί δὲν ἔγινεν Ἀμερικῆς;
Τὸ τελευταῖον διάστημα, πρὸ ἀλλὰ καὶ μετὰ τὰς ἐκλογάς τοῦ Σεβ. Ἀμερικῆς καὶ τοῦ Σεβ. Θυατείρων, ἐκυκλοφορήθησαν φῆμαι διὰ θαυμαστὰ γεγονότα. Ὁ κ. Ἐλπιδοφόρος συνεχῶς διετράνωνεν ὅτι εἶχε παρουσιασθῆ εἰς αὐτὸν ὁ Ἅγιος Ἰάκωβος καὶ ὅτι κατὰ θαυμαστὴν συγκυρίαν πρὶν τὸ μεγάλο μήνυμα ὑπέγραψε κάτι λησμονημένα ἐπὶ ἕνα ἔτος πρακτικὰ, εἰς τὰ ὁποῖα ἦτο καὶ ἡ ἁγιοκατάταξις αὐτοῦ. Διὰ τὸν κ. Νικήτα ἐπανῆλθε μία παλαιὰ ἱστορία, ὅτι ὅταν ἦτο νέος εἰς τὰς ΗΠΑ ὁ κυρὸς Ἰάκωβος ἔρριψε τὸν Τ. Σταυρὸν κατὰ τὴν ἑορτὴν εἰς τὰ Θεοφάνεια, ἀλλὰ ἐχάθη. Τότε ἔρριψε ἕνα χρυσοῦν Σταυρὸν εὐλογίας εἰς τὰ ὕδατα καὶ τὸν ἀνέσυρεν ὁ Σεβ. Νικήτας, γεγονὸς ποὺ ἐθεώρησε κλῆσιν του πρὸς τὴν ἱερωσύνην. Μετὰ δὲ ἀπὸ ὀλίγον εὑρέθη καὶ ὁ ξύλινος ποὺ εἶχε πρῶτος ριφθῆ.
Μήπως τελικῶς τὴν θέσιν τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς ἔκρινε τὸ θαῦμα; Ἢ ἐπανέρχονται αὐταὶ αἱ διηγήσεις, διὰ νὰ ἀποπλύνουν τὸν πρότερον βίον;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.